شروع ارزیابی حقوقی همین حالا از وضعیت حقوقی کسب‌وکار خود آگاه شوید ارزیابی حقوقی

در قراردادهای کار با مدت موقت یا انجام کار معین پرداخت سنوات خدمت به چه نحوی صورت می گیرد؟


1 پاسخ
برای پاسخ به این پرسش لطفا وارد سایت شوید.
عکس پروفایل

همان طور که در ذیل ماده 24 قانون کار اشاره شده است، در صورت خاتمه قرارداد کار با مدت موقت یا کار معین چنانچه سابقه کار کارگر نزد کارفرما به یکسال رسیده باشد، کارفرما مکلف به پرداخت مزایای پایان کار مقرر در ماده قانونی مذکور می باشد. اگر زمان اشتغال کمتر از یک سال باشد، پرداخت این مزایا منوط به پیش بینی موضوع در قرارداد کار منعقده میان طرفین خواهد بود.