قرارداد با مباشر

برای محکم شدن قرارداد با مباشر چه راهکارهای مناسبی وجود دارد