name

برنامه‌نویس

1 سال پیش در
name

مهرنوش فتاحی

1 سال پیش در

به نظر می رسد رابطه میان مدیرعامل و شرکت تجاری رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت وی در مقابل شرکت همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل می باشد . مضافاً اینکه در لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب مورخ 23/4/59 شورای انقلاب اسلامی نیز مسئولیت مدیر هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل اعلام گردیده است و از آنجا که به نظر نمی رسد مدیران واحدهای مشمول قانون مزبور دارای خصوصیتی در قیاس با مدیران واحدهای تجاری باشند به لحاظ وحدت ملاک می توان حکم یاد شده را به مدیران عامل نیز تسری داد. 

نکته دیگر آنکه مدیرعامل با دو عنوان می تواند در شرکت فعالیت نماید:

1- با عنوان مدیرعامل که در این صورت رابطه حقوقی نظیر وکالت با شرکت دارد، در نتیجه هر زمان قابل عزل است و نمی تواند به سبب این عزل تقاضای خسارت کند، مگر اینکه عزل او در شرایطی انجام شده باشد که خطا از جانب شرکت باشد و منجر به ورود خسارت به مدیرعامل گردد. در این رابطه قرارداد خدمت مدیر عامل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 2- با عنوان کارمند شرکت که در این صورت قرارداد او تابع قانون کار است. اگر مدیرعامل کارمند شرکت هم باشد، عزل او مانع ادامه کارش در شرکت نخواهد بود؛ اما اگر فقط مدیرعامل شرکت باشد، با عزل از این سمت، ارتباط او با شرکت قطع خواهد شد و نمی تواند ـ برای مثال با مراجعه به اداره کار ـ درخواست بازگشت به شرکت را بکند.