name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

در قرارداد وام قابل تبدیل به سهام بندی تحت عنوان شرایط تبدیل وجود دارد که طی آن وام تبدیل به سهام می شود. معمول ترین شرطی که وجود دارد صلاحیت مالی است که براساس آن وقتی کسب و کاری که این وام را گرفته بیش از مقدار مشخص در تفاهم نامه سرمایه جذب کرد، وام به صورت خودکار تبدیل به سهام می شود. اگرهم نتواند تا تاریخ تعیین شده سرمایه جذب کند تصمیم با سرمایه گذار خواهد بود.


در این مورد می توانید از قرارداد وام قابل تبدیل به سهام در بانک قراردادهای وینداد استفاده نمایید.