هیات مدیره شرکتها

آیا مستند قانونی وجود دارد که هیات مدیره شرکت سهامی قبل از انجام عملیاتی حتما باید مصوبه از هیات مدیره داشته باشند؟

name

آرش حق شناس

1 سال پیش در

با سلام.

در این خصوص مقررات اساسنامه شرکت تعیین کننده است.