مقالات دعاوی مدنی

دعاوی به صورت کلی به دو دسته مدنی و کیفری تقسیم می‌شوند. دعاوی مدنی آن دسته از دعاوی هستند که برای حل و فصل آن، اشخاص باید به شورای حل اختلاف یا دادگاه‌های حقوقی مراجعه کنند. دعاوی مدنی زمانی ایجاد می‌شود که شخصی معتقد است حق و حقوقش توسط طرف دیگر تضییع شده است. برای مثال، دعوای تخلیه ملک مسکونی یک دعوای مدنی است. دعاوی مدنی غالبا بین اشخاص حقوقی اتفاق می‌افتند و با اینکه تضییع یا انکار حقی در آن رخ داده است، اما جرمی اتفاق نیفتاده است. از جمله دیگر دعاوی مدنی عبارت است از دعوای حضانت، دعوای مطالبه وجه، دعاوی مربوط به اختلافات قراردادی و غیره. در همین راستا، ما در مقالات دعاوی مدنی به صورت کامل به بررسی دعاوی مدنی پرداختیم که شما می‌توانید با مطالعه این مقالات اطلاعات خود در این زمینه را گسترش دهید.

دعاوی مدنی