مقالات دعاوی قراردادی

دعاوی قراردادی دعاوی هستند که به دلیل عدم آگاهی کافی به شرایط و قوانین در قراردادها ایجاد می‌شوند. به عبارتی دیگر، اگر طرفین قرارداد به قوانین قراردادی واقف باشند و قراردادها را بر اساس قانون و الزامات آن تنظیم کنند، این دعاوی به حداقل خواهند رسید. برخی از دعاوی قراردادی عبارت‌اند از دعوای الزام به ایفای تعهد، دعوای مطالبه وجه ناشی از قرارداد، الزام به تحویل مبیع، مطالبه خسارات، دعاوی فسخ قرارداد و غیره. هر یک از این دعاوی در شرایط مختص به خود امکان طرح داشته و ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد. در مقالات دعاوی قراردادی، به صورت کامل به بررسی این دعاوی پرداخته و شرایط و ویژگی‌های هر کدام را توضیح دادیم. در نتیجه، اگر قصد کسب اطلاعات لازم در این زمینه را دارید، پیشنهاد می‌شود این مقالات را مطالعه کنید.

مقالات دعاوی قراردادی