name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

پاسخ شما مثبت است. در حال حاضر قراردادهایی وجود دارند که به شما کمک می کنند تا بدون دغدغه و نگرانی ایده ها و اسرار تجاری کسب و کار خود را بروز داده و آن ها را به مرحله عمل دربیاورید. قراردادهایی نظیر محرمانگی و عدم رقابت که با انعقاد آن ها با کارکنان خود و سایر بنیانگذاران اسرار تجاری شما محفوظ می ماند. هم چنین در صورت فاش شدن اسرار قوانین مدنی و کیفری نیز در این زمینه از صاحبان کسب و کار حمایت می کنند.

 در این خصوص می توانید از دو قرارداد محرمانگی و عدم رقابت در بانک قراردادهای وینداد استفاده نمایید.