سوء استفاده از وکالتنامه کاری

سلام ، شخصی جهت انجام امور اداری ملک خود ، به دیگری وکالت میدهد . وکیل مذکور با قصد قبلی ضمن هماهنگی با دفترخانه ، وکالت کامل با حق انتقال به غیر حتی خود را از موکل میگیرد . سپس وکیل مذکور مالکیت ملک را به نام خود منتقل مینماید که این امر خود موجب دق مرگ شدن مالک میشود . اکنون ورثه چگونه میتوانند حق خود را از غاصب اخذ کنند؟  

از آنجاییکه صرف وکالت دلیل بر انجام بیع نمیباشد لذا ورثه قصد دارند با تقدیم دادخواست کیفری مبتنی بر خیانت وکیل ، از نامبرده مبایعه نامه و سند پرداخت ثمن را مطالبه نمایند . جهت جلوگیری از انتقال ملک به دیگران کم هزینه ترین راه که نیاز به سپرده گذاری نداشته باشد چیست؟  لطفا" ضمن اظهارنظر راهنمایی کنید.

اگر در وکالتنامه مذکور حق صلح نیز به وکیل داده شده باشد را نیز در نظر بگیرید .

                                                           با تشکر

name

زهرا بیات کارشناس حقوقی وینداد

10 ماه پیش در

سلام

در صورتی که حق انتقال به خود را از موکل دریافت نموده باشد، صرف انتقال به خود موجب ابطال وکالتنامه نمی گردد، با اثبات عدم رعایت مصلحت موکل از جمله می توانید، بر اعتبار معامله ی مذکور خدشه وارد نمایید، در صورتی که به هرجهتی قرارداد از سوی دادگاه معتبر شناخته شود، در صورت عدم پرداخت ثمن، امکان مطالبه ی آن وجود دارد. اظهار نظر دقیق مستلزم مشاهده ی اسناد و مدارک و توضیحات بیشتر است.


با احترام

تیم حقوقی وینداد