name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

قانون کار یک قانون لازم و امری است به این معنی که هر گونه توافقی خارج از این قانون بی اعتبار تلقی می شود. برای جلوگیری از هر گونه مشکلات و مسائل محتمل بعدی در روابط خود با نیروهایتان بهتر است از ابتدا هه چیز شفاف و در ذیل یک قرارداد باشد و چون تاکنون قانون خاصی برای کسب و کارهای نوین تدوین نشده است پس بایستی همچنان براساس قانون کار جلو رفت.  


آخرین نمونه قرارداد کار را می‌توانید از بانک قرارداد دانلود نمایید