name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

هر چند مطابق قانون قراردادهای پیمانکاری لازم هستند به این معنی که طرفین نمی توانند آن را به هم بزنند ولی مطابق مواد 46 و 48 شرایط عمومی پیمان کارفرما می تواند در صورت تخلف پیمانکار و و یا براساس مقتضیات عمومی قرارداد را فسخ کند. هرچند این دو واژه مبهم بوده و نیاز است تخلف در مراجع حل اختلاف به اثبات برسد.