name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

با توجه به ماده 44 قانون کار اگر کارگری به کارفرمای خود مدیون باشد، در قبال این دیون تنها می تواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت کند. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.