من بعد از گذشت دو سال می خواهم از شرکتی که در آن هستم استعفا دهم. آیا به من سنوات کار تعلق می گیرد؟


1 پاسخ
برای پاسخ به این پرسش لطفا وارد سایت شوید.
عکس پروفایل

در رابطه با سوال شما پاسخ مثبت است. باید گفت که استعفای کارگر مانع دریافت حق سنوات نیست.