آیا تغییر وضعیت کارگران از نوبتی به غیر نوبتی و یا از از شب کار به روز کار امکان پذیر است؟


1 پاسخ
برای پاسخ به این پرسش لطفا وارد سایت شوید.
عکس پروفایل

با توجه به این که هر وضعیتی که در ابتدای شروع به کار در قرارداد کار ذکر می شود مورد قبول هر دو طرف از جمله خود کارگر قرار می گیرد و آن را به عنوان نوعی تعهد قرار می دهد، بنابراین تغییرات بعدی باید با توافق وی صورت بگیرد. در صورت بروز اختلاف مراجع حل اختلاف قانون کار در این موارد صالح هستند.