قرارداد حق التدریس

به قرارداد حق التدریس عیدی و سنوات تعلق می‌گیرد؟