تفاوت قرارداد پشتیبانی و قرارداد نگهداری نرم افزار

تفاوت قرارداد های پشتیبانی نرم افزار و قرارداد نگهداری نرم افزار در چیست؟

name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

باسلام

قرارداد نگه‌داری نرم افزار و قرارداد پشتیبانی نرم افزار تفاوتی با یکدیگر نداشته و در محتوا یکی هستند. در صورتی که به قرارداد پشتیبانی نرم افزار نیاز دارید می توانید از بانک قراردادهای وینداد دریافت نمایید.