قرارداد پیمانی چیه؟

منظور از قرارداد پیمانی برای بحث استخدام چیه؟

name

مهرنوش فتاحی

1 سال پیش در

به طور کلی سه روش برای جذب نیروی کار وجود دارد:

  1. رسمی 
  2. پیمانی
  3. کارگری 

در خصوص استخدام و قرارداد پیمانی:

هدف از استخدام پیمانی جذب نیروهایی است که در مدت زمانی معین و به طور موقت به کاری مشخص مشغول شوند. لذا ارگان ها و نهادهای دولتی می توانند با توجه به قانون استخدامی کشور و کسب مجوزهای قانونی نسبت به جذب نیرو با استفاده از قراردادهای پیمانی اقدام نمایند. اصولا مدت زمان همکاری که در قرارداد پیمانی مقرر می شود 1 سال می باشد. افرادی که به صورت پیمانی در سازمان های مختلف مشغول به فعالیت می شوند تحت شمول قوانین استخدام پیمانی قرار دارند و باید برای آن ها بیمه نیز در نظر گرفته شود. چنانچه کارفرما بعد از پایان مدت قرارداد از عملکرد این افراد راضی باشد در این صورت می تواند قرارداد را مجدداً تمدید نماید. مدت مرخصی افرادی که در این قالب فعالیت می نمایند در طول یک سال به مدت یک ماه می باشد و 15 روز از آن قابل ذخیره شدن و انتقال به سال بعد می باشد. همچنین در طول یک سال مدت زمان 1 ماه مرخصی بدون حقوق نیز دارند. 

هر یک از طرفین قرارداد (کارفرما و یا مستخدم پیمانی) در صورت تمایل برای فسخ همکاری می بایست این موضوع را از یک ماه قبل از تاریخ فسخ قرارداد به طرف مقابل اعلام نمایند. اما چنانچه مستخدم 7 روز متوالی بدون عذر موجه در محل کار خود حاضر نشود در این صورت قرارداد وی به صورت یک طرفه فسخ خواهد شد.