قرارداد پیمانی چیه؟

منظور از قرارداد پیمانی برای بحث استخدام چیه؟