بیشتر بدانید Covid-19 وینداد حامی کسب‌وکارهای آسیب دیده از بیماری

نتیجه قرارداد EPC

اگر در یک قرارداد EPC نتیجه مطلوب حاصل نشه تکلیف چیست؟ با توجه به اینکه پیمانکار هزینه خرید تجهیزات رو انجام داده است

هنوز پاسخی داده نشده است.