مقالات ثبت موسسه غیرتجاری

موسسه‌های غیرتجاری کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی ، ادبی یا امور خیریه تشکیل می‌شوند. اعم از این که موسسین یا تشکیل دهندگان، قصد انتفاع داشته باشند یا خیر.  در موسسه غیرتجاری انواع فعالیت‌های انتفاعی و غیر انتفاعی صورت می‌گیرد. این موسسه‌ها در برابر ارائه خدمات کسب درآمد می‌کنند و باید به ثبت برسد. در مقالات ثبت موسسه غیرتجاری به طور کامل به نکات مربوط به موسسات می‌پردازیم.

ثبت موسسه غیرتجاری