سرمایه گذاری در شرکت مسولیت محدود

با سلام ثبت شرکت بصورت مسوللیت محدود صورت گرفته است و مجوزهای مربوطه برای شرکت...