بیشتر بدانید Covid-19 وینداد حامی کسب‌وکارهای آسیب دیده از بیماری

سازنده ملک

سلام. آیا سازنده میتواند در زمان تحویل کلید ملک برای تخریب در مورد تجهیزات داخل....