مصوبه درخصوص فعالیت های بین المللی بازار سرمایه مصوب 1386

مصوبه درخصوص فعالیت های بین المللی بازار سرمایه مصوب 7 /8 /86 شورای‌عالی بورس

درخصوص فعالیت های بین المللی بازار سرمایه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

الف) مقرر گردید درخصوص امکان تأسیس نهاد مالی خارجی از طریق افتتاح شعبه یا نمایندگی، خرید درصدی سهام از نهادهای مالی ایرانی و تأسیس نهاد مالی جدید با سهامدار خارجی در ایران بررسی های حقوقی لازم از سوی سازمان به عمل آید تا در جلسه بعدی شورا نسبت به موضوع تصمیم گیری شود.

ب) فعالیت کارگزاران ایرانی در خارج از ایران از طریق ایجاد شعبه یا نمایندگی در کشور خارجی، مجاز و بلامانع تشخیص و مقرر گردید کارگزاران متقاضی تأسیس شعبه یا نمایندگی درخارج از کشور پس از کسب موافقت بورس براساس مقررات درخصوص افتتاح شعبه یا نمایندگی اقدام نمایند.

ج) مقرر گردید شرکت های ایرانی متقاضی پذیرش در بورس های خارجی چه به قصد عرضه درصدی از سهام خود در بورس های خارجی و چه به قصد معامله همزمان سهم در دو بورس، و چه به منظور انتشار گواهی سپرده فراملی، به محض کسب موافقت کشور میزبان (مقصد) برای ارائه مدارک موردنظر، قبل از هر اقدامی بایستی درخواست اعطای مجوز عرضه اوراق بهادار خود را تسلیم شورا نموده و مجوز مربوطه را اخذ نمایند.