اساسنامه بانک صادرات ایران

اساسنامه بانک صادرات ایران مصوب 24 /1 /1361

ماده 1 

 کلیات : بانک صادرات ایران که در سال 1331 تأسیس و به موجب قانون ملی شدن بانکها مصوب 17 /3 /1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ملی شده است ذیلاً بانک نامیده می شود و طبق لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 3 /7 /1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و متمم آن و با توجه به مقررات این اساسنامه اداره می گردد.
بانک صادرات ایران جز در مواردی که قانون و آیین نامه ها صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت نمی باشد.

ماده 2 

 هدف بانک: هدف بانک صادرات ایران انجام عملیات و خدمات بانکی در داخل و خارج از کشور است و به طور کلی در تسهیل امور بازرگانی داخلی و خارجی خصوصاً صادرات و همچنین در بخشهای مختلف اقتصادی فعالیت خواهد داشت.

ماده 3 

 مدت و مرکز بانک:‌ بانک برای مدت نامحدود تشکیل و مرکز اصلی آن در تهران است که می تواند با رعایت قوانین و مقررات جاری شعب و نمایندگی در سرتاسر کشور یا خارج از کشور دایر نماید.

ماده 4 

 سرمایه بانک:‌ سرمایه بانک صادرات ایران مبلغ 000 /000 /000 /18 ریال است که تمام پرداخت شده و متعلق به دولت است و غیر قابل انتقال می باشد.

ماده 5 

 موضوع بانک: موضوع بانک شامل دو قسمت به شرح زیر می باشد:

الف – عملیات بانکی

1– افتتاح و نگهداری حساب جاری، پس انداز و سایر حسابهای مشابه.

2– قبول سپرده های دیداری،‌ ثابت، پس انداز و مشابه آنها و صدور سند سپرده

3– اعطای وام و اعتبار.

4– خرید اوراق و اسناد بازرگانی از قبیل سفته و برات و چک و هر سندی که حاکی از طلب بوده و دارای امضای معتبر باشد و انجام سایر معاملات مربوط به آنها

5– تحصیل وام یا اعتبار از داخل و خارج از کشور

6– نقل و انتقال وجوه

7– انجام معاملات ارزی

8– افتتاح اعتبار و ابلاغ اعتبار اعم از اعتبار اسنادی یا غیر آن اصالتاً و یا به نمایندگی و وساطت و انجام هر نوع عملیات مربوط و استفاده از آنها.

9– صدور اعتبار نامه و انواع چک اعم از چکهای مسافرتی و غیره و انجام معاملات مربوط به آنها.

10– صدور،‌ تأیید و قبول هر گونه تعهد نامه و یا ضمانتنامه بانکی

11– خرید و فروش اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار دولتی و بخش خصوصی به حساب بانک و یا به نمایندگی و وکالت از طرف اشخاص.

12– پذیره نویسی و انجام کلیه عملیات مربوط به آن و خرید و فروش سهام به حساب خود یا مشتریان و مراجعین.

13– قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و سایر اشیا و اموال قابل قبول.

14– اجاره صندوق امانات.

15– مشارکت یا سرمایه گذاری.

16– حفظ و برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور.

17– افتتاح حساب جاری به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت دار بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور و استفاده از آنها.

18– انجام معاملات طلا و نقره با رعایت قوانین و مقررات مربوط

19– انجام وظایف قیمومیت، وصایت، وکالت و نمایندگی و هرگونه عملیات و خدمات دیگر.

20– ترخیص کالا از گمرکات و حمل و نقل کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک یا مشتریان و هر نوع معامله و خرید و فروش آنها و معامله قبوض انبارهای عمومی.

21– انجام هر گونه عملیات بیمه مربوط به بانکها و یا به حساب مشتریان نزد شرکتها و مؤسسات بیمه.

22– انجام سایر عملیات و معاملات بانکی و بازرگانی به موجب قوانین و مقررات برای بانکها ممنوع نباشد.

23– بانک می تواند نمایندگی مؤسسات یا بانکهایی را که به موجب قانون تشکیل شده یا بشوند قبول نماید.

ب – بانکهای استان:

1– بانک صادرات ایران مکلف است شعب و سایر واحدهای داخلی خود را در هر استان بر طبق اساسنامه ای که جداگانه به تصویب مجمع عمومی بانکها می رسد تبدیل به بانک مستقل واحدی تحت عنوان بانک استان بنماید.

2– وظایف، مسؤولیتها و اختیارات بانک صادرات ایران (که به وسیله هیأت مدیره انجام خواهد گرفت) در قبال بانکهای استان به شرح زیر است:

الف – ایجاد هماهنگی عملیات بانکی در بانکهای استان.

-ب – پیشنهاد اعضا هیأت مدیره و مدیرعامل بانکهای استان به مجمع عمومی بانک استان برای تأیید و ارائه آن به مجمع عمومی بانکها جهت تصویب.

ج – تعیین، تأمین و تودیع سرمایه بانکهای استان از محل منابع خود به عنوان سرمایه گذاری در بانکهای مذکور.

د – تهیه، تنظیم و تأیید سازمان بانکهای استان جهت تصویب هیأت مدیره هر بانک استان.

هـ – پیشنهاد حقوق و مزایای اعضا هیأت مدیره و مدیرعامل بانکهای استان به مجمع عمومی بانکها جهت تصویب.

و – تهیه و تنظیم آیین نامه های مورد نیاز و ارائه آنها به شورای عالی بانکها جهت طرح و تصویب در مجمع عمومی بانکها.

ز – ایجاد ارتباط بانکهای استان با بانک مرکزی ایران در چهارچوب قوانین و مقررات جاری.

ح – هماهنگی نقدینگی بانکها استان و رفع نیازمندیهای مربوط به آنها.

ط – به کارگیری و مبادله منابع آزاد و مازاد بر احتیاج بانکهای استان در سایر بانکهای استان که نیاز به آن دارند با تصویب هیأت مدیره های مربوط.

ی – تحصیل وام و اعتبار از سایر بانکهای کشور برای بانکهای استان در صورتی که هیأت مدیره بانکهای مزبور تقاضا نمایند.

ک – نظارت بر حسن تنظیم و حسابرسی ترازنامه بانکهای استان.

ل – کمک و راهنمایی و ارائه خدمات لازم در انجام امور زیر:
– امور تدارکاتی و توزیع.
– امور پرسنلی و اداری.
– امور بانکی و حقوقی.
– امور ارزی به عنوان رابط بانکهای استان با بانکهای خارج از کشور.
– خدمات کامپیوتری شامل حسابها فیمابین بانکهای استان با یکدیگر و با بانک صادرات ایران.
– هرگونه خدمات مورد نیاز بانکهای استان که هیأت مدیره بانک صادرات ایران صلاح بداند و یا بانکهای استان متقاضی باشند.
م- هزینه کمک، راهنمایی و خدمات ارائه شده توسط بانک صادرات ایران به بانکهای استان توسط بانک صادرات ایران با توافق طرفین تعیین و به حساب بانکهای مذکور منظور خواهد گردید.

ماده 7 

 ارکان بانک : ارکان بانک صادرات ایران عبارتند از :
الف- مجمع عمومی بانکها مذکور در لایحه اداره امور بانکها.
ب- شورای عالی بانکها مذکور در لایحه اداره امور بانکها.
ج- هیأت مدیره و مدیرعامل.
د- بازرسان قانونی.

الف – مجمع عمومی بانکها

ماده 8 

 مجمع عمومی بانکها از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع، وزیر بازرگانی، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود.
ریاست مجمع عمومی بانکها با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است.

ماده 9 

 مجمع عمومی بانکها به دو صورت تشکیل می شود:
1- مجمع عمومی عادی.
2- مجمع عمومی فوق العاده.

ماده 10 

 مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانکها به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب وی به دعوت وزیر بازرگانی تشکیل می شود.

ماده 11 

 وظایف مجمع عمومی عادی

1– استماع گزارش سالانه بانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و دیون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن.

2– رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته بانک و تصویب سود ویژه.

3– انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک بنا به پیشنهاد شورای عالی بانکها.

4– انتخاب مدیرعامل بانک به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر مشورتی شورای عالی بانکها.

5– احکام مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.

6– انتخاب بازرسان قانونی بانک.

7– تصویب یا تغییر و اصلاح اساسنامه بانک.

8– تصویب آیین نامه های استخدامی، مالی، اداری و معاملاتی.

9– اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانکی که از طرف شورای عالی بانکها به مجمع عمومی بانکها پیشنهاد می شود.

ماده 12 

 جلسات مجمع عمومی عادی بانکها حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیرماه هر سال تشکیل خواهد شد.

ماده 13 

 برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانکها حضور پنج نفر از اعضا ضروری خواهد بود و مصوبات مجمع حداقل با رأی موافق چهار نفر معتبر می باشد.

ماده 14 

 هر گونه تغییر در مواد اساسنامه بانک، کاهش یا افزایش سرمایه، انحلال یا ادغام بانک منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بانکها خواهد بود.

ب – شورای عالی بانکها

ماده 15 

 شورای عالی بانکها از هشت نفر عضو به شرح زیر تشکیل می شود:
1- رئیس کل بانک مرکزی ایران.
2- مدیرعامل بانک ملی ایران.
3- نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.
4- نماینده وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.
5- نماینده وزارت مسکن و شهرسازی.
6- نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی.
7- نماینده وزارت بازرگانی.
8- نماینده وزارت صنایع.
در انتخاب نمایندگان فوق جنبه های صلاحیت و تخصص در امور اقتصادی و بانکی و مدیریت باید رعایت شود.

تبصره 1– ریاست شورای عالی بانکها با رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.

تبصره 2– مدت عضویت افراد مذکور در ردیفهای 3 تا 8 در شورای عالی بانکها دو سال می باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 16 

 جلسات شورای عالی بانکها حداقل هر هفته یک بار به دعوت رئیس شورا و یا سه نفر از اعضا شورا تشکیل خواهد شد.

ماده 17 

 جلسات شورای عالی بانکها وقتی رسمیت خواهد داشت که حداقل شش نفر از اعضا در جلسه حضور داشته باشند و مصوبات شورا با 5 رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده 18 

 وظایف و اختیارات شورای عالی بانکها به شرح زیر می باشد:

1– پیشنهاد اعضای هیأت مدیره بانکها به مجمع عمومی.

2– اظهار نظر مشورتی در مورد انتخاب مدیران عامل بانکها.

3– ایجاد هماهنگی در امور بانکها.

4– تهیه آیین نامه استخدامی و سایر آیین نامه های مالی، اداری و معاملاتی مربوط به امور بانکها برای تصویب مجمع عمومی.

5– رسیدگی به بودجه هر یک از بانکها برای تصویب مجمع عمومی.

6– اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه هر یک از بانکها برای تقدیم به مجمع عمومی.

7– اظهار نظر نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه هر یک از بانکها.

8– کسب اطلاعات لازم در امور بانکها و بررسی گزارشهایی که هیأت هر یک از بانکها به شورای عالی بانکها ارسال می دارد.

9– اتخاذ سیاست کلی در مورد تأسیس و تعطیل شعبه یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور.

10– اظهار نظر نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه هر یک از بانکها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی بانکها.

11– اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی اقتصادی و اعتبار و اداری بانکها و سایر مسائل مربوط به اداره امور بانکها.

12– کوشش و ابتکار در حسن اداره و بهره وری بانکها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و اقتصاد کشور و افزایش درآمد بر طبق موازین اسلام.

ج – هیأت مدیره و مدیرعامل

ماده 19 

هیأت مدیره بانک از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می شود:

الف – مدیرعامل بنا به پیشنهاد وزیر بازرگانی و نظر مشورتی شورای عالی بانکها و تصویب مجمع عمومی بانکها.

ب – پنج نفر از اعضا هیأت مدیره به پیشنهاد شورای عالی بانکها و تصویب مجمع عمومی بانکها.

ج – یک نفر از کارمندان بانک به پیشنهاد شورای کارکنان بانک و تأیید شورای عالی بانکها و تصویب مجمع عمومی بانکها.

د – احکام انتصاب مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر و ابلاغ می گردد.

هـ – مدیرعامل ریاست جلسات هیأت مدیره را بر عهده خواهد داشت.

و – دوره خدمت مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 20 

 اختیارات و وظایف مدیرعامل: مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی بانک است و اختیارات و وظایف وی به شرح زیر می باشد:

1– نمایندگی بانک در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات و سازمانهای دولتی و مؤسسات خصوصی داخلی و خارجی.

2– استخدام، نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل و ترفیع و تنبیه و تعلیق و اخراج و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت مقررات استخدامی و اداری بانک و آیین نامه مربوط.

3– افتتاح حساب جاری و سپرده و سایر حسابهای مشابه نزد بانکها و استفاده از آنها به نام بانک.

4– وصول مطالبات بانک و پرداخت دیون آن.

5– قبول تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

6– انجام هر نوع معامله و انعقاد کلیه قراردادها و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله و ابطال و واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار و غیره به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هر گونه شرایط در حدود موضوع بانک و یا مربوط به آن.

7– انجام معاملات قطعی، شرطی، رهنی، اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای صدور اجرائیه و تعیقب و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن.

8– رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کراراً.

9– اقامه و تعقیب و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی (مدنی) و کیفری و ثبتی و غیره و انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیه مراجع و دادگاهها و دادسراها و اجراها و در کلیه مراحل اعم از مراحل بدوی، پژوهشی، فرجامی با حق مصالحه و سازش، تعیین وکیل با حق توکیل غیر، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل،‌ ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً، تعیین میزان حق الوکاله، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، همچنین مطالبه و دعوی خسارت، استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین خواسته، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و تملک املاک و اموال در قبال مطالبات به نفع بانک، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و املاک و استرداد آنها به مالیکن در قبال اخذ مطالبات.

10– هر گونه پیشنهاد به شورای عالی بانکها.

11– اجرای تصمیمات شورای عالی بانکها و مجمع عمومی بانکها.

12– صدور یا دستور اجرای کلیه تصمیمات هیأت مدیره.

13– مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره و یا سایر کارمندان بانک واگذار نماید و در هنگام مسافرت و غیبت مدیرعامل چنانچه مدیرعامل اختیارات و حق امضای خود را به شرح مذکور تفویض ننموده باشد، وظایف و اختیارات او را هیأت مدیره بانک با اکثریت آرا اعمال خواهد نمود.

14– نظارت بر اجرای اساسنامه و آیین نامه های بانک

ماده 21 

 وظایف و اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور بانک با توجه به موضوع و هدف مندرج در اساسنامه می باشد مگر در مواردی که به موجب قانون و یا اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مدیرعامل و یا شورای عالی و یا مجمع عمومی بانکها باشد.
اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر است:

1– تهیه طرح آیین نامه ها و پیشنهاد آن به شورای عالی بانکها برای تصویب مجمع عمومی بانکها.

2– تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه بانک.

3– تهیه و تنظیم بودجه بانک.

4– بررسی و تصویب برنامه های استخدامی و آموزشی بانک.

5– تنظیم خلاصه صورت داراییها و بدهیهای بانک هر شش ماه یک بار و تسلیم آن به بازرسان قانونی.

6– بررسی طرح سازمانی بانک و تصویب آن.

7– پیشنهاد تاسیس و یا تعطیل شعب و نمایندگیها در نقاط مختلف کشور و خارج از کشور طبق قوانین و مقررات مربوط.

8– عنداللزوم پیشنهاد اصلاح اساسنامه به شورای عالی بانکها.

9– تعیین سیاست اعتباری بانک.

10– اتخاذ تصمیم در موارد خرید و فروش سهام و اوراق قرضه و مشارکت و مضاربه و غیره با اشخاص و شرکتها.

11– صدور اجازه خرید اموال غیر منقول و احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد.

12– تحصیل وام و اعتبار از دولت و مؤسسات و بانکها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها با رعایت مقررات مربوط.

13– تعیین و معرفی نماینده بانک به عنوان عضو مجمع عمومی در هر یک از بانکهای استان.

14– تدوین و تصویب آیین نامه های داخلی.

ماده 22

 مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره به طور موظف و تمام وقت در بانک انجام وظیفه می نمایند.

ماده 23 

 هر یک از اعضای هیأت مدیره بنا به تشخیص مدیرعامل مسؤولیت اداره قسمتی از امور بانک را بر عهده خواهد گرفت.

ماده 24 

 مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره در مدت تصدی خود نمی توانند هیچ گونه فعالیت بازرگانی یا شغل دولتی دیگری داشته باشند.

ماده 25 

 جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل پنج نفر رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

ماده 26 

 مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره نمی توانند در زمان تصدی خود هیچ گونه خرید و فروش با بانک انجام دهند و همچنین نمی توانند جز وام کارمندی از بانک وام یا اعتبار دریافت دارند.

د – بازرسان قانونی

ماده 27 

 مجمع عمومی بانک در هر سال بازرسان بانک را برای مدت یک سال انتخاب می نماید. عزل یا تجدید انتخاب بازرسان مانعی ندارد.

ماده 28 

 وظایف بازرسان علاوه بر وظایف مندرج در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت به قرار زیر است:

الف – نظارت بر اجرای مقررات اساسنامه و آیین نامه های بانک و سایر مقررات.

ب – رسیدگی و اظهارنظر نسبت به حسابها و ترازنامه سالانه بانک و حساب سود و زیان با گواهی صحت ارقام و تهیه گزارشهای لازم جهت تقدیم به شورای عالی بانکها.

ماده 29 

 بازرسان حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات بانک را ندارند ولی می توانند نظریات خود را کتباً به مدیر عامل یا هیات مدیره اطلاع دهند.

ماده 30 

 بازرسان می توانند برای انجام وظایف خود در هر موقع به کلیه دفاتر و اسناد و دارایی بانک رسیدگی نموده و در این مورد اطلاعات را از هیأت مدیره بخواهند. هیأت مدیره تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم خواهد نمود.

ماده 31 

 بازرسان می توانند در جلسات مجامع عمومی بدون حق رأی شرکت نمایند.

ماده 32 

 در مواردی که بازرسان برای انجام وظایف خود مراجعه به متخصص و کارشناس را لازم بدانند پس از جلب موافقت شورای عالی بانکها به هزینه بانک یک یا چند نفر را موقتاً به کار دعوت نمایند.

ماده 33 

 هر گونه ایرادی که بازرسان نسبت به امور مالی بانک داشته باشند کتباً به نظر مدیرعامل و هیأت مدیره بانک خواهد رسید و هرگاه در وضع آن از طرف مدیرعامل یا هیأت مدیره اقدام لازم به عمل نیاید مراتب را در گزارش خود به عنوان شورای عالی بانکها درج خواهند کرد.

ماده 34 

حق الزحمه بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی بانکها تعیین می گردد.
سال مالی- ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده 35 

 سال مالی بانک از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده 36 

ترازنامه و حساب سود و زیان و پیوستهای آن (شامل تراز تلفیقی با بانکهای استان) توسط هیأت مدیره باید لااقل 20 روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومی عادی به شورای عالی بانکها تسلیم گردد.

ماده 37 

چگونگی تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و میزان استهلاک اموال بانک و همچنین نحوه و اصول حسابداری و دفتر داری بانک طبق مقررات قانون پولی و بانکی کشور انجام خواهد گرفت.

ماده 38 

– ارزیابی ارقام داراییها و بدهیهای بانک در ترازنامه به طریق زیر خواهد بود:

الف – سهام و اوراق بهادار به بهای خریداری یا قیمت روز، هر یک پایین تر باشد.

ب – اموال منقول و غیر منقول به بهای خرید با بهای تمام شده پس از وضع ذخیره استهلاک.

ج – داراییها و بدهیهای ارزی بانک به نرخ روز تاریخ ترازنامه تسعیر و سود و زیان حاصل به حساب سود و زیان سال منظور خواهد شد.

د – برای مطالبات مشکوک الوصول باید ذخیره کافی در نظر گرفته شود تا اگر مطالبات مذکور غیرقابل وصول تشخیص گردد از محل ذخیره مزبور تأمین شود.

ماده 39 

 سود ویژه بانک در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاک و ذخیره ها. سود ویژه بانک برای هر سال پس از وضع مالیاتها به علاوه مانده سود نقل شده از سال قبل با تصویب مجمع عمومی بانکها به شرح زیر تقسیم می شود:

الف – حداقل پانزده درصد سود ویژه سال قبل از کسر مالیات به عنوان اندوخته قانونی.

ب – قسمتی به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره.

ج – نحوه تخصیص ما بقی سود ویژه به تشخیص مجمع عمومی بانکها خواهد بود.

سایر موارد

ماده 40

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع قانون پولی و بانکی کشور لایحه قانونی اداره بانکها و قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 41 

 نامه ها و اسنادی که در برابر اشخاص ثالث برای بانک تعهدی ایجاد می نماید با امضای مدیرعامل به تنهایی و یا لااقل دو نفر از دارندگان امضای مجاز معتبر می باشد.

ماده 42 

 تا تصویب آیین نامه های استخدامی، مالی و معاملاتی و غیره جدید آیین نامه ها و مقررات فعلی بانک مجری است.

این اساسنامه در 42 ماده و 2 تبصره در جلسه مورخ 24 /1 /1361 مجمع عمومی بانکها به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

 برچسب ها