نظامنامه ماده 19 قانون تجارت مصوب 1311

نظامنامه جدید ماده 19 قانون تجارت مصوب 13/12/1311

ماده واحده 

افراد حقیقی زیر که از مصادیق اشخاص مذکور در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد با دارا بودن شرایط زیر کسبه جزء محسوب می شوند:
1 ـ کسبه، پیشه وران، تولید کنندگان و نظایر آنها که میزان فروش سالانه آنان از مبلغ یکصد میلیون ریال تجاوز نکند.
2 ـ ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه ای که مبلغ دریافتی آنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.
از تاریخ اجرای این نظامنامه، نظامنامه شماره 7044 مورخ 15/3/1311 وزیر عدلیه لغو می شود.»

رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی