قانون تفسیر نحوه اجرا ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386 مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی

قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386     

موضوع استفساریه:

ماده واحده ـ آیا منظور از شرکتهای سهامی مندرج در ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 18/7/1386 که شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی باید در قالب آنها و براساس قانون تجارت تشکیل شود همان شرکتهای سهامی عام مندرج در ماده (4) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 14/12/1347 می‌باشد؟

 پاسخ:

بلی

منظور از شرکتهای سهامی مندرج در ماده (35) قانون مذکور همان شرکتهای سهامی عام مندرج در ماده (4) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 14/12/1347 می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/6/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.