لايحه قانوني نحوه تأمين حقوق گمركي و سود بازرگاني و تمديد ضمانتنامه هاي وصولي مصوب 1358

لايحه قانوني نحوه تأمين حقوق گمركي و سود بازرگاني و تمديد ضمانتنامه هاي وصولي مصوب 1358,06,27

ماده واحده- وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است ضمانتنامه هاي وصولي بابت تأ مين حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارده به كشور موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون امور گمركي را كه مدت آنها منقضي و يا سررسيد آنها در سال جاري معين شده است حداكثر تا پايان پانزده اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت با رعايت ساير ضوابط مربوطه تمديد نمايد.

نخست وزير