لایحه قانونی نحوه تأمین حقوق گمركی و سود بازرگانی و تمدید ضمانتنامه های وصولی مصوب 1358

لایحه قانونی نحوه تأمین حقوق گمركی و سود بازرگانی و تمدید ضمانتنامه های وصولی مصوب 1358,06,27

ماده واحده- وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است ضمانتنامه های وصولی بابت تأ مین حقوق گمركی و سود بازرگانی كالاهای وارده به كشور موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون امور گمركی را كه مدت آنها منقضی و یا سررسید آنها در سال جاری معین شده است حداكثر تا پایان پانزده اسفند ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت با رعایت سایر ضوابط مربوطه تمدید نماید.

نخست وزیر