آیین نامه مواد ۶ و ۲۰ قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۸۹

۲۳ بهمن ۱۳۸۹
وزارت تعاون
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
۱/۸۵۹۷۲

دراجرای مواد 6 و 20 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وبه منظور تعیین حداقل و حداکثر تعداد اعضاء تعاونی‌ها و سهم اعضاء در تعاونی مقررات ذیل تصویب گردید:

ماده 1

حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی‌ها [اعم از شرکتهای تعاونی متعارف،فراگیرملی واتحادیه ها] به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت مطابق جدول زیر است:

 

ردیف نوع و موضوع فعالیت تعاونی حداقل تعداد عضو حداکثرتعداد عضو
1  شرکت تعاونی اشتغالزا 7 عضو نامحدود
2 شرکت تعاونی تامین نیاز حرفه‌ای و صنفی 20 عضو نامحدود
3 شرکت تعاونی مرزنشینان 1000 عضو نامحدود
4 شرکت تعاونی دانش‌آموزی 50 عضو نامحدود
5 شرکت تعاونی سهام عدالت 500 عضو 10% مشمولین استان
6 شرکت تعاونی مسکن (تامین نیاز اعضاء) 7 عضو 200 عضو
7 شرکت تعاونی مصرف 500 عضو نامحدود
8 شرکت تعاونی اعتبار 50 عضو نامحدود
9 شرکت تعاونی فراگیردهستان 200عضو نامحدود
10 اتحادیه‌های موضوع ماده 43 قانون بخش تعاونی 7عضو نامحدود
11 اتحادیه های بازرگانی

(موضوع ماده 61قانو ن شرکتهای تعاونی 1350)

7 عضو نامحدود
12 اتحادیه‌های اعتباری

(موضوع ماده 61قانو ن شرکتهای تعاونی 1350)

50 عضو نامحدود
13 اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی

(موضوع ماده 61قانو ن شرکتهای تعاونی 1350)

7عضو نامحدود

 

تبصره 1-  مقصود از شرکت تعاونی اشتغالزا, تعاونی است که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی تشکیل می‌شود.

تبصره 2-  چنانچه شرکت تعاونی اشتغالزا با استفاده از کمک‌های دولتی برای اعضاء تشکیل شود, تعداد اعضاء بایستی حداقل معادل 50%  مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.

تبصره 3-  در شرکت های تعاونی مسکن (تامین نیاز اعضاء)، پذیرش عضو افزون بر 200 نفر، حسب ظرفیت و امکانات تعاونی و صلاحیت فنی و حرفه‌ای مدیران تعاونی با مجوز معاونت تشکیل، توسعه ونظارت تعاونی ها صورت می پذیرد.

تبصره 4- حداقل وحداکثر تعدادعضوشرکت های تعاونی موضوع تبصره 2 ماده 8 قانون بخش تعاونی ، درهر مورد بانظر معاونت تشکیل، توسعه ونظارت تعاونی ها خواهدبود.

ماده 2

حداقل تعداد سهم هر عضو در اساسنامه تعاونی تعیین می‌گردد وحداکثر سهم هر عضو ‌ 30% کل سرمایه تعاونی خواهد بود که بارعایت ماده 20 قانون بخش تعاونی وتصویب مجمع عمومی اعمال می شود.

تبصره – حداکثر سهم هر عضو ‌درشرکت تعاونی فراگیردهستان 15% کل سرمایه تعاونی است.

ماده 3

مقررات این آیین نامه عطف به ما سبق نمی شود.

این آیین نامه در 3 ماده و 5 تبصره در تاریخ 9/11/89 به تصویب وزیر تعاون رسیده است وجایگزین آیین نامه مصوب 18/2/86 می گردد.