آیین نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجی در مرزهای كشور مصوب 1380

وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ ۳/۷/۱۳۸۰ با رعایت تصویب نامه شماره ۵۸۸۵۸/ت۲۳۵۳۸هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۹ آیین نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجی در مرزهای كشور را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجی در مرزهای كشور مصوب 1380,07,03با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

ـ اسكان و تردد اتباع خارجی در كلیه مناطق مرزی زیر ممنوع است:
الف ‌ـ‌ كلیه شهرستانهای مرزی استان‌های خراسان رضوی و جنوبی و شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان همجوار با كشور افغانستان و كلیه بخشهای مرزی استان سیستان و بلوچستان همجوار با كشور پاكستان.
ب ـ كلیه شهرستانهای مرزی استانهای آذربایجان غربی و كرمانشاه هم جوار با كشور عراق.
ج ـ بخش مركزی شهرستان سقز و شهرستانهای بانه و مریوان در استان كردستان.
د ـ بخش چوار و شهرستانهای مهران و دهلران در استان ایلام.

ماده ۲

ـ تردد اتباع خارجی مرتبط با ستاد كل نیرویهای مسلح و وزارت اطلاعات با برگ تردد ویژه در محورها و مناطق معین از ممنوعیت فوق مستثنا می باشد.

ماده ۳

ـ عبور با برگ تردد خروج از كشور در محورهای زیر بلامانع است:
الف ـ محور سنندج به مریوان و با شماق (استان كردستان).
ب ـ محور ارومیه به پیرانشهر، حاج عمران و سردشت (استان آذربایجان غربی).
ج ـ محور فریمان ـ تایباد ـ دوغارون (استان خراسان).
د ـ محور زاهدان ـ زابل ـ میلك (استان سیستان و بلوچستان).

ماده 4

 تردد و اسكان گردشگران، سرمایه گذاران، تجار و رانندگان خدمات عبور كالا از كشور (ترانزیت) دارای گذرنامه و روادید معتبر و مجوزهای مربوط، از ممنوعیت موضوع این آیین نامه مستثنا می باشد.

ماده ۵

ـ با تشخیص وزارت كشور اسكان اتباع بیگانه در اردوگاههای ویژه اتباع خارجی مستقر در مناطق ممنوع شده موضوع ماده (۱) این تصویب نامه بلامانع است.

ماده ۶

ـ اسكان اتباع بیگانه ساكن در ایران كه با زبان ایرانی ازدواج نموده اند ثبت ازداوج آنها به تایید كمیته موضوع ماده (۱) آیین نامه تعیین تكلیف ازداوج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساكن ایران (تصویب نامه شماره ۴۹۰۷ ـ ۷۹/م/ت۲۲۰۴۴هـ مورخ ۵/۶/۱۳۷۹ رسیده است، در مناطق ممنوعه ماده (۱) این تصویب نامه بلامانع می باشد.

ماده ۷

ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به استثنای مواد مندرج در مواد (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶) این آیین نامه با اسكان و تردد اتباع خارجی در مناطق ممنوعه تعیین شده در ماده (۱) برابر قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ـ مصوب ۱۳۱۰ ـ عمل نموده و آنان را از كشور اخراج نماید.

ماده ۸ 

وزارت امور خارجه در صورت لزوم مراتب ممنوع بودن تردد و اسكان اتباع خارجی را در مناطق ممنوعه تعیین شده در ماده (۱) این تصویب نامه (به استثنای ماده «۴» به روش مناسب به دارندگان گذرنامه و رویداد معتبر اعلام نماید.

ماده ۹ 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است در اجرای ماده (۷) تصویب نامه شماره ۵۸۸۵۸/ت۲۳۵۳۸هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران اعتبارات لازم را برای اجرای این تصویب نامه تأمین نماید.

این تصویب نامه در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۸۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد رضا عارف