ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی مصوب 1390

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی مصوب 1390,03,08با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

اصلاحات [اصطلاحات] مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:

الف ـ محدوده و حریم شهر، محدوده شهرك و روستا: مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها ـ مصوب 1384ـ

تبصره 1ـ در مورد شهرهای فاقد طرح هادی یا جامع تا زمان تهیه طرح جامع یا هادی، محدوده طرحهای مصوب قبلی آنها ملاك عمل خواهد بود.

تبصره 2ـ در مورد روستاها، محدوده مصوب طرح هادی روستایی ملاك عمل خواهد بود و برای روستاهای فاقد طرح هادی محدوده روستا تا زمان تهیه طرح هادی روستایی توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی تعیین می‌شود.

ب ـ سكونتگاه‌ها: كلیه شهرها، روستاها، شهركهای مسكونی و مجتمع‌های مسكونی كه دارای حداقل بیست خانوار ساكن می‌باشند. ملاك تشخیص جمعیت خانوار، آخرین سرشماری مركز آمار ایران می‌باشد.

ج ـ كاربری صنایع: عرصه‌هایی در داخل و یا خارج شهرها و روستاها كه براساس طرحهای مصوب موضوع آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری كشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 55837/ت21414هـ مورخ 20/10/1378) برای فعالیتهای تولیدی و خدماتی اختصاص داده می‌شود.

د ‌ـ مكانهای صنعتی: عرصه‌هایی خارج از محدوده شهرها و روستاها كه در طرحهای جامع شهری و ناحیه‌ای حسب ضوابط مربوط برای استقرار فعالیتهای صنعتی مجاز و مشروط تعیین شده‌اند.

هـ ـ شهرك صنعتی تخصصی: شهركی كه در زمینه تولید یا خدمات صنعتی خاص و یا فعالیتهای هم خانواده یا مكمل و واحدهای پژوهشی و فناوری و خدمات پشتیبانی آن ایجاد می‌شود.

و ـ ناحیه صنعتی روستایی: مطابق با آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی (موضوع تصویب‌نامه شماره 116002/ت35253هـ مورخ 18/9/1385)

ز ـ حریم كمی و كیفی آب: مطابق بند (خ) اصلاحی ماده (1) آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌های طبیعی و شبكه‌های آبرسانی، آبیاری و زهكشی (موضوع تصویب‌نامه شماره 58977/ت29101 هـ مورخ 18/12/1382).

ح ـ مناطق حساس ساحلی ـ دریایی: خورها، مصبها، خلیج‌ها، تالاب‌های ساحلی، رویشگاههای حرا، بسترهای علفی، صخره‌های مرجانی، مناطق تخم‌گذاری لاك‌پشتهای دریایی و نظایر آنها كه واجد منابع حساس ساحلی و دریایی و یا وابسته به دریا می‌باشند و این حساسیت به واسطه تنوع زیستی، غنای جانداران، وجود گونه‌های در معرض خطر، آسیب‌پذیر و كمیاب، واقع شدن اجتماع‌های حیاتی در آستانه تحمل اكولوژیك در آنها، حساسیت به آلاینده‌ها، كندی ترمیم آسیب‌های وارد شده بر محیط زیست و مشكلات ناشی از پاكسازی از آلاینده‌های محیطی آنها می‌باشد.

ط ـ فناوری زیست محیطی: تولید یا فرآیندی از تولید كه منجر به حذف، پیشگیری، كاهش یا تخفیف اثرات منفی ناشی از فعالیتهای انسانی بر محیط زیست گردد، فرآیندهایی كه منتج به تولید مواد زاید جامد كمتر، مصرف كمتر منابع و در نهایت كارآیی بالاتر شوند.

ی ـ منطقه‌بندی ایران برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی: براساس طرح كالبدی ملی و منطقه‌‌ای ایران موضوع مصوبه مورخ 25/12/1375 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، كشور به ده منطقه به شرح جدول پیوست شماره (1) كه به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است تقسیم گردیده‌است.

ماده 2

واحدهای صنعتی و تولیدی با توجه به فرآیند تولید به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
1ـ غذایی
2ـ نساجی
3ـ چرم
4ـ سلولزی
5 ـ فلزی
6 ـ كانی غیرفلزی
7ـ شیمیایی
8 ـ دارویی
9ـ برق و الكترونیك
10ـ كشاورزی
11ـ ماشین‌سازی
12ـ نوین (نانو و بیوتكنولوژی)
13ـ نفت و گاز و پتروشیمی
14ـ بازیافت

ماده 3

صنایع براساس شدت و ضعف‌آلودگی و دیگر مسایل زیست‌محیطی در گروههای ذكر شده در ماده (2)
این تصویب‌نامه در رده‌هایی با مشخصات زیر قرار می‌گیرند:

رده1ـ واحدهای این رده مجاز می‌باشند تا در كاربری های صنعتی، كارگاهی و یا تجاری داخل شهرها و روستاها یا مكانهای صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند.

رده‌های 2و3ـ واحدهای این رده‌ها مجازند در شهركها و نواحی صنعتی و مكانهای صنعتی در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر كاربری‌ها به شرح جدول پیوست شماره (2) كه به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است استقرار یابند.

رده‌های 4و5 و6 ـ واحدهای این رده‌ها مجازند در شهركها و نواحی صنعتی و یا مكانهای صنعتی مصوب تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر و خارج از محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعایت فواصل از سایر كاربری‌ها به شرح جدول پیوست شماره (2) استقرار یابند.

تبصره1ـ در مناطقی كه فاقد شهرك صنعتی و ناحیه صنعتی می‌باشند واحدهای مشمول رده‌های (2)، (3)، (4)، (5) و (6) می‌توانند با رعایت حداقل فواصل از مراكز و اماكن به شرح جدول پیوست شماره (2) در سایر مكانهای صنعتی تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر (در خصوص رده‌های «2» و «3» خارج از محدوده شهر) و روستا استقرار یابند.

تبصره2ـ واحدهای كشاورزی مشمول رده‌های (2)، (3)، (4)، (5) و (6) می‌توانند با رعایت فواصل به شرح جدول پیوست شماره (2) در خارج از شهرك‌های صنعتی و نواحی صنعتی و یا در داخل مجتمع‌های تخصصی و مجتمع‌های تولیدی كشاورزی مستقر شوند.

رده 7ـ محل پیشنهادی جهت استقرار واحدهای این رده در خارج از حریم شهر و روستا با توجه به فرآیند تولید، توپوگرافی منطقه، شرایط اقلیمی، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست، جهت بادهای غالب، جهات توسعه شهری و سایر ملاحظات زیست محیطی، به صورت موردی توسط اداره كل حفاظت محیط زیست استان به شرح جدول پیوست شماره (1) و بر اساس دستورالعملی كه توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر می‌گردد مورد بررسی كارشناسی و اعلام نظر قرار می‌گیرد.

تبصره3ـ استقرار صنایع در اراضی مستعد كشاورزی منطبق با قوانین و مقررات، مستلزم كسب موافقت وزارت جهاد كشاورزی می‌باشد.

تبصره4ـ احداث و استقرار واحدهای این رده صرفاً در شهركهای صنعتی تخصصی مجاز است.

ماده 4‌

در چهارچوب ضوابط شهركهای صنعتی، احداث هر نوع واحد تولیدی و صنعتی به استثنای صنایع رده (7) در داخل شهركها و نواحی صنعتی مشروط به اینكه شهرك دارای طرحهای منطقه‌بندی استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی، فضای سبز و سیستم مركزی تصفیه فاضلاب باشد، بلامانع است. متقاضیان احداث شهركهای صنعتی همزمان با اخذ مجوز احداث موظف به طراحی سیستم تصفیه فاضلاب مركزی بوده و باید پس از واگذاری پنجاه درصد (50%) واحدها و به بهره‌برداری رسیدن سی درصد (30%) آنها و وجود حداقل (100) متر مكعب فاضلاب در روز، نسبت به احداث سیستم تصفیه فاضلاب مركزی اقدام نمایند.

ماده 5

تا زمـان بهره‌برداری سـیستم مركزی تصـفیه فاضلاب هر واحـد باید نسبت به راه‌اندازی سیستم پیش تصفیه فاضلاب و دفع فاضلاب خود اقدام نماید. منطقه‌بندی شهركهای صنعتی باید با توجه به نوع آلودگی‌ها براساس جدول استقرار منطقه‌ها به شرح جدول پیوست شماره (3) كه به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» تأیید شده است، صورت گیرد.

ماده 6

استقرار واحدهای آب بر و فاضلاب‌زا (به استثنای واحدهای صنعتی مستقر در شهركها و نواحی صنعتی) در داخل دشت‌ها و آبخوانهای ممنوعه و بحرانی كشور كه توسط وزارت نیرو اعلام می‌شود، منوط به اخذ مجوز وزارت نیرو و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.

ماده 7

فهرست رده‌بندی صنایع به شرح پیوست شماره (4) كه به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌ وزیران» تأیید شده است، تعیین می‌شود. چنانچه واحد تولیدی و صنعتی در فهرست یكی از كدهای مندرج در این ضوابط اشاره نشده باشد به منظور تعیین كد جدید و یا تطبیق آن با كدهای موجود، موضوع در كمیته‌ای به مسؤولیت سازمان حفاظت محیط زیست و با مشاركت نماینده تام‌الاختیار ارگان ذی‌ربط صادركننده جواز مطرح و تصمیم‌گیری خواهد شد.

ماده 8

در مواردی كه امكان اجرای ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد، مراتب در كارگروهی به ریاست معاون امور عمرانی استانداری و نمایندگان ادارات كل صنایع و معادن، حفاظت محیط زیست، راه‌ و شهرسازی، نیرو (رییس شورای انسجام بخشی استان)، نفت (با معرفی وزارت نفت) و جهاد كشاورزی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا با در نظر گرفتن مواردی از قبیل فرآیند تولید، توپوگرافی منطقه، شرایط اقلیمی، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست، جهت باد غالب و گسترش شهرها در مورد محل استقرار صنایع رده‌های (1) تا (3) موضوع ماده (3) این آیین‌نامه تصمیم‌گیری نمایند. دبیرخانه این كارگروه در اداره كل حفاظت محیط زیست استان خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه كارگروه مذكور بر استقرار صنایع رده‌های (4) تا (7) موضوع ماده (3) این آیین‌نامه خارج از ضوابط فوق اصرار داشته‌باشد، موضوع به كمیسیون متشكل از افراد متناظر در مركز در سطح معاونین وزرا به ریاست معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست جهت تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.

ماده 9

مراجع صادركننده مجوز تأسیس واحدهای صنعتی و تولیدی موظفند قبل از استقرار واحد، موضوع را از ادارات كل حفاظت محیط زیست استانها استعلام نمایند. ادارات یادشده موظفند در صورت وجود مغایرت با ضوابط استقرار، ظرف دو هفته از تاریخ وصول استعلام، موارد مغایرت را اعلام نمایند، عدم اعلام مغایرت در مهلت یاد شده به منزله موافقت تلقی می‌شود.

ماده 10

مراجع صادركننده جواز تأسیس (به استثنای واحدهای صنعتی متقاضی استقرار در شهركها و نواحی صنعتی) مكلفند در هنگام صدور جواز تأسیس سایر قوانین و مقرراتی را كه متقاضی موظف به رعایت آن می‌باشد از جمله: اخذ كاربری مصوب از كمیسیون موضوع ماده (13) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ـ مصوب 1356ـ ؛ اخذ پروانه ساختمانی از مرجع صدور جواز تأسیس؛ اخذ پایان كار ساختمانی از مرجع صدور پروانه ساختمانی؛ اخذ موافقت صدور پروانه بهره‌برداری از مراجع مربوط (محیط زیست و دستگاه صادركننده) را در ظهر جواز صادره به متقاضی درج نماید.

ماده 11

كلیه مراجع و دستگاههای متولی استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی و نیز مراجع صدور جواز تأسیس مكلفند در صورت وجود شهرك یا ناحیه صنعتی نسبت به هدایت متقاضیان به مناطق یادشده اقدام و از استقرار پراكنده واحدهای مذكور ممانعت نمایند.

ماده 12

تصویب نامه های شماره 64677/ت18591هـ مورخ 26/ 12/ 1378، شماره 11359/ت23415هـ – مورخ 21/ 3/ 1380 و شماره 27965/ت32010هـ مورخ 8/ 5/ 1384 لغو و تصویب نامه های شماره 32719/ت25842هـ مورخ 16/ 7/ 1381 با اعمال اصلاحات این آیین نامه و شماره 4/ 1066 مورخ 28/ 3/ 1346 و اصلاحات بعدی آن و لایحه قانونی لغو محدودیت ایجاد كارخانجات و صنایع در داخل شعاع 50 كیلومتری اصفهان – مصوب 1359 – شورای انقلاب، همچنان به قوت خود باقی می باشند.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی

پیوست شماره 1
جدول شماره 1: منطقه بندی ایران جهت استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی بر اساس طرح كالبدی ملی و منطقه ای ایران موضوع مصوبه مورخ 25/12/1375 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

ردیف منطقه نام استانها
1 آذربایجان 1- اردبیل 2- آذربایجان غربی 3- آذربایجان شرقی
2 زاگرس 1- لرستان 2- كردستان 3- ایلام 4- همدان 5- كرمانشاه
3 خوزستان 1- كهگیلویه و بویر احمد 2- خوزستان
4 فارس فارس
5 البرز جنوبی 1- قزوین 2- تهران 3- البرز 4- سمنان 5- قم 6- مركزی 7- زنجان
6 مركزی 1- اصفهان 2- یزد 3- چهارمحال و بختیاری
7 جنوب شرقی 1- كرمان 2- سیستان و بلوچستان
8 ساحلی شمال 1- مازندران 2- گیلان 3- گلستان
9 ساحلی جنوب 1- هرمزگان 2- بوشهر
10 خراسان 1- خراسان رضوی 2- خراسان جنوبی 3- خراسان شمالی

پیوست شماره 2
جدول شماره 2: حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی

فاصله از مراكز مختلف به متر
ردیف اماكن و مراكز رده 1 رده 2 رده 3 رده 4 رده 5 رده 6
1 سكونتگاهها مركز استان ( آخرین محدوده سكونتگاه ( 500 1000 1500 2000 2500
2 مركز شهرستان ( آخرین محدوده سكونتگاه ( 250 500 1000 1500 2000
3 شهر 200 500 1000 1500 2000
4 روستا 200 500 750 1000 1500
5 مراكز درمانی و آموزشی 200 500 750 1000 1500
6 مراكز نظامی 50 200 500 750 1000 1500
7 پارك ملی – تالاب – دریاچه – اثر طبیعی ملی 150 150 500 1000 1500 2000
8 پناهگاه حیاط وحش – منطقه حفاظت شده 150 200 250 500 1000
9 رودخانه دایمی غیر شرب * (مطابق با دستورالعمل تعیین حریم كیفی آبهای سطحی موضوع تصویب نامه شماره 58977/ت29101هـ مورخ 18/12/1383 هئیت محترم وزیران) 150 250 500
10 رودخانه دایمی آب شرب 250 500 750
11 قنات و چاه و آب شرب 0 50 0 150 200 250

* به جزء رودخانه های حفاظت شده ( مطابق با دستور العمل تعیین حریم كیفی آبهای سطحی موضوع تصویب نامه شماره 58977/ت29101 هـ مورخ 18/12/1383 )

پیوست شماره 3
جدول شماره 3: جدول استقرار منطقه ها در شهركهای صنعتی

صنایع همجواری
سلولزی حد واسط صنایع فاقد آلودگی و آلوده كننده همجوار با صنایع برق ، نساجی،فلزی و كانی غیر فلزی
فلزی حد واسط صنایع فاقد آلودگی و آلوده كننده، همجوار با صنایع كانی غیرفلزی ، شیمیایی، نفت و سلولزی
غذایی و دارویی در سمت شروع باد غالب همجوار با صنایع نساجی ، برق و سلولزی
برق و الكترونیك در سمت شروع باد غالب همجوار با صنایع غذایی ، صنایع سلولزی و صنایع نساجی
نساجی نزدیك تصفیه خانه فاضلاب همجوار با صنایع غذایی ، صنایع برق ، صنایع سلولزی و صنایع شیمیایی
شیمیایی، نفت در منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع سلولزی ، صنایع فلزی و صنایع كانی غیرفلزی
كانی غیر فلزی در منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع فلزی ، صنایع سلولزی ، صنایع شیمیایی و صنایع نساجی
چرم در منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع سلولزی ، صنایع فلزی و صنایع كانی غیرفلزی ، شیمیایی و نفت

پیوست 4 : طبقه بندی و تعیین رده های واحدهای صنعتی و تولیدی گروه صنایع غذایی (1000)

رده 1 (الف)

ردیف نام واحد
1101 تهیه و بسته بندی خشكبار بدون شستشو
1102 بسته بندی خرما بدون شستشو
1103 واحد تولید آب نبات و پولكی و شكرپنیر و غیره تا 300 تن در سال
1104 واحد تولید نبات (نبات ریزی)
1105 واحد تولید گز و سوهان تا 300 تن در سال
1106 واحد بسته بندی نمك و ادویه جات
1107 واحد بسته بندی چای
1108 واحد بسته بندی قهوه
1109 واحد تولید نان صنعتی تا 300 تن در سال
1110 واحد بسته بندی عسل
1111 تولید بستنی تا 300 تن در سال
1112 تولید شیرینی و نان تا 300 تن در سال
1113 آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا 300 تن در سال
1114 واحد بسته بندی كره و سایر لبنیات
1115 تولید بیسكویت و شكلات تا 300 تن در سال
1116 واحد رشته بری تا 300 تن در سال
1117 واحد ماكارونی سازی تا 300 تن در سال
1118 واحد تولید آج موم (مخصوص كندوی عسل)
1119 واحد بسته بندی سبزیجات و میوه جات
1120 واحد تولید یخ
1121 واحد تولید نان بستنی
1122 واحد بسته بندی گلاب
1123 واحد بسته بندی عرقیات گیاهی
1124 واحد بسته بندی جو بدون عملیات و بوجاری و شستشو
1125 واحد سورتینگ و بسته بندی حبوبات بدون بوجاری
1126 واحد تولید بهبود دهنده كیفیت آرد
1127 واحد تولید غذای كودك از آرد غلات آماده بدون عملیات بوجاری و آسیاب
1128 واحد جمع آوری شیر تا ظرفیت پنج تن در ‏روز در مراكز روستایی
1129 بسته بندی آب میوه از كنسانتره بدون شستشو
1130 واحد تولید غذای آماده تا 900 تن در سال
1131 واحد پخت آجیل
1132 واحد تولید پودر قارچ مشروط به عدم وجود عملیات شستشو در فرایند تولید
1133 واحد جمع آوری شیر با ظرفیت 50 تن در روز در مراكز شهری
1134 واحد تولید پودر پوست پسته
1135 واحد بسته بندی عرقیات و داروهای گیاهی

رده 2 (ب)

ردیف نام واحد
1201 واحد تولید قند حبه و كله به روش نم زدن و بدون روش پخت
1202 واحد تولید همبرگر
1203 واحد لپه سازی
1204 واحد تصفیه نمك و بسته بندی
1205 واحد تولید نمك یددار و یا مشابه آن
1206 كارخانه برنج پاك كنی
1207 واحد تولید بیسكویت و شكلات بیش از 300 تن در سال
1208 واحد تهیه ، شستشو و بسته بندی خشكبار و خرما
1209 واحد تولید ماكارونی بیش از 300 تن در سال
1210 واحد تولید رشته بری بیش از 300 تن در سال
1211 واحد تولید عرقیات گیاهی
1212 واحد تولید ترشیجات و رب سازی تا 300 تن در سال
1213 تولید گز و سوهان بیش از 300 تن در سال
1214 تولید آب نبات ، پولكی ، شكرپنیر و غیر و بیش از 300 تن در سال
1215 كارخانه چای خشك كنی
1216 تولید بستنی و ژله بیش از 300 تن در سال
1217 تولید پودر میوه و لواشك
1218 تولید آدامس
1219 پودر سیر و پیاز و سیب زمینی
1220 تولید چیپس و كوران فلكس – پفك
1221 تولید شیرینی و نان بیش از 300 تن در سال
1222 واحد تولید روغن خوراكی از كره
1223 واحد تولید شیره خرما و انگور
1224 واحد ت+ولید انواع سس
1225 واحد تولید پودر و پروتئین سویا
1226 واحد تولید حلوا شكری و حلوا ارده
1227 واحد تولید دودی كردن ماهی
1228 واحد بادام شیرین كن
1229 واحد پوست كن غلات و حبوبات
1230 واحد تولید آرد به روش نم زدن سریع
1231 واحد فرمولاسیون آنزیم های دباغی ، غذایی از مواد آماده
1232 واحد تولید شیر و پنیر و ماست نباتی از سویا
1233 واحد زیره پاك كنی
1234 واحد بسته بندی جو با عملیات بوجاری و شستشو
1235 واحد بادام شیرین كن
1236 واحد سورتینگ و بسته بندی حبوبات بوجاری
1237 واحد بسته بندی و انجماد گوشت سفید بدون كشتارگاه
1238 واحد پاستوریزاسیون و بسته بندی آب معدنی
1239 واحد آماده سازی و بسته بندی پودر نوشابه های غیر الكلی از مواد آماده
1240 واحد تولید شیرین گندمك
1241 واحد تولید بسته بندی و انجماد گوشت قرمز بدون كشتار
1242 واحد تولید عصاره كولا با طعم های مختلف و اسانس از مواد آماده
1243 واحد تولید خوراك دام از گندم و جو و ذرت
1244 تولید اسانس های خوراكی از عصاره های آماده
1245 واحد تولید پودر یونجه
1246 واحد تولید پودر كتلت و مواد مشابه
1247 واحد تولید اسانس ، تنطور ، آلكالوئید از مواد طبیعی و شیمیائی
1248 واحد تولید شربت آلات
1249 واحد تولید شیرین بلوط
1250 واحد تولید آبمیوه و ابغوره تا 1000 تن در سال
1251 واحد تولید غذای آماده با ظرفیت بیش از 900 تن در سال
1252 واحد تولید اسپری زعفران
1253 واحد تولید پودینگ
1254 واحد بسته بندی آرد
1255 واحد بسته بندی روغن های گیاهی ، خوراكی ، وازلین ، پارافین
1256 واحد تولید پودر گوجه فرنگی تا ظرفیت 3000
1257 واحد بسته بندی كله گاوی ، گوسفندی ، سیرابی و شیردان
1258 واحد تولید رنگ خوراكی
1259 واحد تولید زیتون پرورده
1260 واحد نانوایی صنعتی با ظرفیت 300 تن تا 3000 تن در سال
1261 واحد تولید سیگارت فیلتردار
1262 تولید نوشابه طبیعی از اسانس گیاهی
1263 واحد جداسازی باقلا از پوست
1264 واحد تولید پودر سوخاری
1265 واحد بسته بندی ذرت علوفه ای
1266 واحد عمل آوری و بسته بندی قارچ خوراكی
1267 جمع آوری شیر با ظرفیت بیش از پنج تن در روز در مراكز روستایی و بیش از پنجاه تن در روز در مراكز شهری
1268 واحد تولید و بسته بندی مكمل غذایی انسان تا ظرفیت 900 تن در سال

رده 3 (ج):

ردیف نام واحد
1301 واحد تولید آب میوه و كنسانتره
1302 واحد نانوایی صنعتی بیش از 3000 تن در سال
1303 واحد تولید دوغ بدون گاز
1304 واحد تولید كمپوت و كنسرو میوه سبزیجات و انواع مربا
1305 واحد تولید پكتین از پوست مركبات
1306 واحد تولید نشاسته ، گلوكز، مالتوز، لاكتوز، لولز و سوربیتول
1307 واحد نمك كوبی (آسیاب نمك)
1308 واحد صنعتی تولید سركه
1309 تولید فرآورده های گوشتی با شستشو و بدون كشتار (سوسیس و كالباس)
1310 واحد ذرت خشك كنی همراه با تاسیسات انبار و سیلو
1311 واحد خشك كردن غلات
1312 واحد تولید لیزین (اسیدهای آمینه) تا ظرفیت 6000 تن در سال
1313 واحد تولید پودر پنیر
1314 واحد تغلیظ آب پنیر
1315 واحد تولید لبنیات و شیر پاستوریزه تا ظرفیت 6000 تن در سال
1316 واحد تولید و عمل آوری فرآورده های دریایی
1317 واحد تولید قند مایع تا ظرفیت 6000 تن در سال
1318 واحد تولید آبمیوه و آبغوره
1319 واحد تولید و بسته بندی و انجماد بال و پای مرغ و آلایش آن
1320 واحد تولید قند حبه و كله با روش پخت
1321 واحد تولید پودر هویج
1322 واحد تولید توتون و تنباكو (میوه ای و سیگاری)
1323 واحد تولید مشتقات نشاسته (دكسترین سفید ،سفید ، نشاسته ، ژلونیه)
1325 واحد تولید كافئین از ضایعات چای
1326 واحد تولید عصاره جوانه گندم ، جو، ذرت و پروتئین
1327 واحد ترمینال ضبط پسته شامل پوست كندن ، شستشو، جداكردن و خشك كردن
1329 واحد تولید سركه از ضایعات خرما
1330 واحد تولید مكمل های غذایی – رژیمی بر پایه پروتئین و كربوهیدرات – بسته بندی كراتین منو هیدرات وال – گلوتامین و شكوبار
1331 تولید انواع مكمل غذایی انسان (غذایی و تقویتی) ، نشاسته اصلاح شده، بسته بندی شیر خشك و غذای مخصوص بیماران
1332 واحد تولید گلخانه ای جلبك كلرلاولگاریس
1333 واحد تولید مكمل های غذایی رژیمی بیش از 900 تن در سال

رده 4 (د)

ردیف نام واحد
1401 واحد تولید آرد با شستشوی گندم
1402 واحد استحصال روغن زیتون
1403 واحد تصفیه روغن زیتون
1404 واحد تولید روغن ماهی
1405 واحد تولید روغن گیاهی بدون تصفیه برای مصارف طبی ، صنعتی و خوراكی
1406 واحد تولید شیر و لبنیات پاستوریزه تا ظرفیت 6000 تن در سال
1407 تولید انواع محصولات از توتون و تنباكو (سیگارت)
1408 واحد تولید نوشابه های غیر الكلی
1409 واحد تولید ماءالشعیر و عصاره مالت
1410 واحد تولید مخمر و خمیر مایه
1411 واحد تولید شیر خشك و غذای كودك
1412 واحد تولید و بسته بندی و مواد غذایی از قبیل كنسرو ماهی ، كنسرو گوشت و لوبیا و غیره
1413 واحد تولید دوغ گازدار
1414 واحد تولیدی پودر تخم مرغ
1415 واحد تصفیه و بسته بندی روغن نباتی بدون عملیات روغن كشی
1416 واحد تولید خوراك میگو و ماهی با پودر آماده
1417 واحد تولید اسیدسیتریك – پودر صدف
1418 واحد تولید روغن خام، كنجاله و لینتر پنبه بدون تصفیه روغن
1419 واحد تولید كره نباتی (مارگارین)
1415 واحد تولید قند مایع بیش از 6000 تن در سال
1416 واحد تولید لیزین (اسیدهای آمینه) با ظرفیت بیش از 6000 تن در سال
1417 واحد صنعتی نوشابه بر پایه عرقیات
1418 واحد تولید محركهای بیولوژیك رشد گیاه
1419 واحد تولید خوراك دام از جو، ذرت ،تخم پنبه ، كنجاله های كلزا ، سویا و سایر مواد خام كشاورزی

رده 5 (ه)

ردیف نام واحد
1501 واحد تولید روغن گیاهی همراه با تصفیه
1502 واحد تولید پودر استخوان
1503 واحد تولید پودر گوشت و تبدیل ضایعات و تولید ژلاتین
1504 واحد تولید پودر ماهی
1505 كارخانجات تولید روغن نباتی
1506 واحد تصفیه شكر
1507 واحد بتاكاروتن
1508 واحد تولید روغن سویای اپوكسی و فرمیات سدیم با عملیات روغن كشی و تصفیه روغن
1509 واحد تولید روغن خام از دانه های گیاهی
1511 واحد تولید ژلاتین از استخوان

رده 7

ردیف نام واحد
1701 مجتمع های بزرگ كشت و صنعت
1702 كارخانجات بزرگ تولید قند و شكر
* واحدهایی كه حداقل یا حداكثر ظرفیت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت ظرفیت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداكثر در رده بعدی قرار گیرند.

گروه صنایع نساجی (2000)
رده 1 (الف)

ردیف نام واحد
2101 واحد قالی بافی ، زیلو بافی و نمد مالی دستی و دست بافها
2102 شیرازه دوزی حاشیه موكت و فرش ماشینی
2103 جوراب بافی حداكثر سه دستگاه با تولید حداكثر (100 تن در سال)
2104 كشبافی و تریكوبافی ، گرد بافی ، كتن و راشل حداكثر تا سه دستگاه (تا 100 تن در سال
2105 واحد تولید لباس و پوشاك حداكثر 000ر30 ‏(سی هزار) دست انواع لباس و پوشاك در سال
2106 تولید طناب نخی یا كنفی ، تور ماهیگیری ، قیطان ، انواع نوار و روبان
2107 واحد دوزندگی لحاف و تشك و بالش بدون خط حلاجی یا با استفاده از پشم شیشه
2108 واحد چاپ پارچه به روش دستی (مانند پارچه قلمكار اصفهان چاپ سیلك و غیره)
2109 پارچه بافی دستی (غیر موتوری)
2110 واحد تولید فتیله نفت سوز و نوارهای صنعتی
2111 واحد چله پیچی
2112 واحد تولید پرده كركره عمودی از رول آماده پارچه ای
2113 واحد تولید عروسك پارچه ای تا ظرفیت 300 هزار عدد در سال
2114 واحد تولید الیاف پروپیلن
2115 واحد تولید وسائل ارتوپدی پارچه ای (مچ بند ، زانو بند و …)

رده 2 (ب)

ردیف نام واحد
2201 كشبافی و تریكوبافی ، گردبافی با ظرفیت 100 تا 600 تن در سال
2202 واحد تولید موكت و منسوجات نبافته بدون رنگرزی
2203 واحد تولید فرش ماشینی بدون ریسندگی و رنگرزی
2204 جوراب بافی بیش از 3 دستگاه با بیش از یكصد تن در سال
2205 واحد تولید لباس و پوشاك بیش از 000ر30 ‏(سی هزار) دست در سال
2206 تولید تور تزئینی و پرده ای بدون رنگرزی
2207 واحد حلاجی و ریسندگی و تولید انواع نخ (الیاف مصنوعی ، پنبه ای و ابریشمی) بدون رنگرزی تا حداكثر 600 تن
2208 حلاجی و تولید انواع كاموا بدون رنگرزی
2209 زیپ سازی بدون رنگرزی
2210 واحد حلاجی و ریسندگی پشم و الیاف مصنوعی حداكثر تا 600 تن در سال
2211 واحد حوله بافی بدون رنگرزی
2212 واحد بافندگی پارچه بدون رنگرزی
2213 واحد ریسندگی و بافندگی بدون رنگبری و رنگرزی (متقال خام و برزنت خام)
2214 واحد گونی بافی و كتانی (كنفی)
2215 واحد گونی بافی از الیاف مصنوعی (گونی پلی پروپیلن معروف به p.p )
2216 واحد تولید حصیربافی پلاستیكی
2217 واحد تولید لحاف تشك بالش
2218 پتوبافی بدون رنگرزی
2219 واحد تولید پارچه های ضد آب (بارانی شمعی)
2220 واحد بازیافت پنبه از ضایعات پنبه
2221 واحد تكمیل حرارتی پارچه (فیكسه) بدون عملیات شستشو و رنگرزی
2222 واحد تولید پارچه های سیستم پنبه ای و الیاف مصنوعی بدون عملیات رنگرزی

رده 3 (ج)

ردیف نام واحد
2301 تولید تور تزئینی و پرده ای با رنگرزی
2302 واحد رنگرزی گیاهی
2303 واحد چاپ پارچه به روش ماشینی
2304 واحدهای بازیابی ضایعات نساجی با شستشو (پارچه نخ و الیاف)
2305 واحد شستشو و رنگرزی پر
2307 واحد حلاجی و ریسندگی پشم از 300 تن تا 600 تن در سال
2308 واحد حلاجی و ریسندگی و تولید انواع نخ(مواد مصنوعی ،ابریشمی،پنبه) بیش از 600 تن در سال
2309 كارخانجات پنبه پاكنی
2310 واحد تولید نوار بهداشتی و پوشك بچه
2312 واحد تولید تسمه های برزنتی
2313 واحد كشبافی (كش و راشل) بیش از 600 تن در سال
2314 واحد تولید الیاف پلی استر
2315 واحد تولید پنبه هیدروفیل
2316 واحد سنگ شویی لباس
2317 واحد تولید پارچه های سیستم پنبه ای و الیاف مصنوعی با عملیات رنگرزی در فرآیند تولید
2318 واحد تولید و مونتاژ بلن

رده 4 (د)

ردیف نام واحد
2401 واحد رنگرزی گیاهی بیش از 1000 تن در سال
2402 واحدهای تولید موكت و فرش ماشینی با رنگرزی
2403 واحد تولید برزنت با رنگرزی
2404 واحد پشم شویی
2405 واحد ریسندگی و بافندگی با شستشو ،رنگرزی و چاپ و تكمیل
2406 واحد رنگرزی ،چاپ و تكمیل (به صورت واحد مستقل)
2407 پنوبافی با رنگرزی
2408 واحد حوله بافی با رنگرزی
2409 واحد تولید نخ كاموا با رنگرزی
2410 واحد ریسندگی نخ آكرولیك با رنگرزی و استفاده از نخ آماده
2412 واحد حلاجی و ریسندگی و تولید انواع نخ(مواد مصنوعی –ابریشمی-پنبه) بیش از 600 تن در سال
2413 واحد تهیه پر بهداشتی
2416 واحد تولید لایی و موكت
2417 واحد موكت بافی با رنگرزی

رده 5 (ه)

ردیف نام واحد
2501 واحد تولید پلی پزاسیون پلی اكریل
2502 واحد تولید الیاف اكریلیك
*واحدهایی كه حداقل یا حداكثر ظرفیت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت ظرفیت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداكثر در رده بعدی قرار گیرند.

گروه صنایع چرم (3000)
رده 1(الف)

ردیف نام واحد
3101 واحد تولید مصنوعات سراجی از قبیل كیف ، دستكش، جلد چرمی و نظایر آن
3102 واحد تولید مصنوعات پوستی از قبیل كلاه پوستی ، پوستین و موارد مشابه از پوست دباغی شده
3103 واحد تولید پستایی كفش حداكثر تا 30000 جفت در سال
3104 واحد تولید كفش ماشینی حداكثر تا 30000 جفت در سال
3105 واحد مونتاژ دست و پای مصنوعی با استفاده از چرم
3106 واحد مونتاژ لوازم ارتوپدی با استفاده از چرم
3107 واحد چاپ روی چرم
3108 واحد تولید زین و یراق از چرم آماده
3109 واحد تولید توپهای ورزشی از چرم آماده

رده 2(ب)

ردیف نام واحد
3201 واحد تولید كفش ماشینی حداكثر تا 2 میلیون جفت در سال
3202 واحد تولید نخ جراحی از رده پاك شده (نخ كات كوت)
3203 كارخانجات تولید البسه چرمی از چرم آماده
3204 واحد تولید كفش نیمه اتوماتیك

رده 3(ج)

ردیف نام واحد
3301 واحد تولید كفش ماشینی حداكثر تا 2 میلیون جفت در سال
3302 واحد تولید چرم بازیابی شده از ضایعات چرمسازی
3303 واحدهای سورت روده (روده پاك شده) به صورت واحد مستقل
3304 واحد تولید چرم مصنوعی با استفاده از ضایعات چرم
3305 واحد تولید كفش ایمنی از چرم مصنوعی (لاستیكی) بصورت دستگاه تزریقی

رده 4(د)

ردیف نام واحد
3401 واحد پرداخت و تكمیل چرم (به صورت واحد مستقل)
3402 واحد رنگرزی پوست و چرم آماده (به صورت واحد مستقل)
3403 واحد تولید چرم مصنوعی با استفاده از مواد اولیه
3404 واحد انبار پوست ، روده و نمك سود كردن

رده 5(ه)

ردیف نام واحد
3501 واحد دباغی ، سالامبورسازی ، چرم سازی، روده پاك كنی ، زهتابی
3502 واحد تولید چرم از پوست آبزیان

گروه صنایع سلولزی (4000)
رده 1 (الف)

ردیف نام واحد
4101 واحد تولید جعبه مقوایی و كارتن از ورق آماده
4102 واحد تولید پاكت خواربار و مراسلات و مشابه آن
4103 واحد تهیه كاغذ دیواری از كاغذ آماده و چاپ شده
4104 واحد تولید كاغذ و دفتر از كاغذ آماده
4105 واحد تولید لوازم التحریر كاغذی و مقوایی از ورق آماده
4106 واحد صحافی و چاپخانه های ساده
4107 واحد تولید مصنوعات چوب پنبه ای
4108 واحد نجاری و خراطی بدون الوارسازی
4109 واحد مبل سازی و سایر مصنوعات چوبی تا 300 متر مكعب چوب در سال بدون رنگ آمیزی
4110 واحد تولید انواع فیلترهای كاغذی از جمله فیلترهای هوا با استفاده از ورق آماده
4111 واحد تولید انواع دوك و لوله طاقه پیچی مقوایی و سایر مصنوعات مشابه از ورق آماده
4112 تولید محصولات ساخته شده از نی و حصیر و سبدبافی از الیاف گیاهی
4113 واحد بسته بندی دستمال و محصولات مشابه با استفاده از كاغذ آماده
4114 واحد پرس كاری و چساباندن روكش نئوپان با استفاده از روكش آماده
4115 واحد تولید قایقهای چوبی و بلم تا 300 دستگاه در سال
4116 واحد تهیه كاربن و استنسیل از كاغذ آماده
4117 واحد تولید كلاسور و زونكن از مقوای آماده
4118 واحد تولید سازهای سنتی
4119 واحد تولید كپسول مومی كیك از كاغذ آماده
4120 واحد تولید مصنوعات چوبی ساخته شده از MDF تا 9000 متر مربع در سال

رده 2 (ب)

ردیف نام واحد
4201 كارگاههای لیتوگرافی ، زینگ سازی و عكاسی (به صورت مستقل)
4202 چاپخانه های بزرگ توأم با واحدهای لیتوگرافی ، عكاسی و زینگ سازی
4203 واحد جعبه سازی چوبی
4204 واحد مبل سازی و سایر مصنوعات چوبی بیش از 300 متر مكعب در سال با رنگ آمیزی
4205 واحد چوب بری از الوار آماده
4206 واحد تولید زهوار
4207 واحد تولید پوشال كولر
4208 واحد تولید قایقهای چوبی بیش از 300 دستگاه در سال
4209 واحد تولید لنجهای چوبی
4210 واحد رنگ آمیزی مبلمان و سایر لوازم چوبی خانگی و اداری (به صورت مستقل)
4211 واحد مدادسازی با استفاده از مغز آماده
4212 واحد تولید ورق كارتن از كاغذ آماده
4213 واحد نصب بالابر و تعمیر شناورهای دریایی
4214 واحد تولید خاك ضد عفونی شده (بیت موس از خورده چوب)
4215 واحد بسته بندی ضایعات كاغذ و كارتن با استفاده از یك دستگاه برش و پرس
4216 واحد توولید عكس برگردان صنعتی
4217 واحد تولید پاكت گچ و سیمان
4218 واحد چاپ نوار پارچه ای و كاغذ چسب دار
4219 واحد تولید اسكاچ ظرفشویی
4220 تولید ظروف یكبار مصرف پوسیدنی گیاهی از رول كاغذی آماده

رده 3 (ج)

ردیف نام واحد
4301 واحد تولید نئوپان
4302 واحد تخته لا
4303 واحد تولید تخته سنگ
4304 واحد تولید پاكت چوبی
4305 واحد تولید روكش چوبی
4306 واحد چوب خشك كنی (به صورت واحد مستقل)
4307 واحد تولید مصنوعات چوبی با روكش فایبرگلاس
4308 واحد مدادسازی (با خط تولید مغز مداد)
4309 واحد تولید لایه های چوبی (لایه زنی)
4310 واحد تولید رول لینتر « آلفا سلولز» از سلولز سفید
4311 واحد تولید كاغذهای كربن لس ، گلاسه ، لفاف ، بسته بندی كره ، فویل آلومینیومی و چاپ لفافه های بسته بندی از رول آماده كاغذ
4312 واحد تولید چوب مصنوعی با ظرفیت 300 تن در سال
4313 واحد تولید لایه های چوبی(لایه زنی)
4314 واحد تولید پنبه هیدروفیل تا 300 تن در سال
4315 واحد تولید ظروف یكبار مصرف از مواد پوسیدنی گیاهی
4316 واحد تولید انواع عایقهای الكتریكی (سلولزی و رزینی)
4317 واحد تولید لیوان مقوایی
4318 واحد تولید مصنوعات چوبی با روكش فایبرگلاس
4319 تولید ظروف یكبار مصرف با اختلاط مواد تشكیل دهنده پلیمر زیست تخریب پذیر

رده 4 (د)

ردیف نام واحد
4401 واحد تولید كاغذ گرافت و مقوا از خمیر آماده
4402 واحد تولید دستمال كاغذی و محصولات مشابه با استفاده از خمیر آماده
4403 واحد تولید ذغال چوب
4404 واحد تولید فیبر استخوانی و فورمیكا
4405 واحد تصفیه ، پالایش و عمل آوری لینتر پنبه
4406 واحد تولید پنبه هیدروفیل بیش از 300 تن در سال
4407 واحد چوب بری و تولید الوار از تنه درختان
4408 واحد تولید تخته سخت از خرده چوب
4409 واحد تولید شانه تخم مرغ
4410 واحد تولید بریكت ذغال سنگ
4411 واحد تولید ذغال پرس شده
4412 واحد كبریت سازی
4413 واحد تولید صرفاً مقوا، از چوب، نی، كاه و غیره (با استفاده از خط تولید مداربسته)
4414 واحد تولید قطعات خانه های پیش ساخته چوبی

رده 5 (ه)

ردیف نام واحد
4501 واحد تولید كاغذ و مقوا از كاغذ باطله
4502 واحد فیبرسازی
4503 واحد شباع تراورس و تیر چوبی
4504 واحد تولید كاغذ از چوب یا نی یا كاه و غیره
4505 واحد تولید مقوا از ضایعات كشاورزی
4506 واحد تولید انواع خمیر كاغذ (الیاف بلند)

رده 6 (و)

ردیف نام واحد
4601 واحد تولید خمیر كاغذ از ضایعات كاغذ
4602 مجتمع تولید محصولات تجزیه پذیر گیاهی (ظروف یكبار مصرف گیاهی ، پلیمرهای گرما فرم زیست تخریب پذیر ، نشاسته ذرت)
4603 مجتمع های تولید چوب و كاغذ

رده 7

ردیف نام واحد
4701
* واحدهایی كه حداقل یا حداكثر ظرفیت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت ظرفیت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداكثر در رده بعدی قرار گیرند.

گروه صنایع فلزی (5000)
رده 1 (الف)

ردیف نام واحد
5101 واحد قلمزنی انواع فلزات
5102 واحد تراشكاری و قطعه سازی و قالب سازی بدون ریخته گری و آبكاری حداكثر تا سه دستگاه تراش (صرفاً در كاربری كارگاهی)
5103 واحد تولید درب و پنجره آهن و آلومینیومی (صرفاً در كاربری كارگاهی)
5104 واحد تولید كانال كولر ، لوله بخاری(صرفاً در كاربری كارگاهی)
5105 واحدهای طراحی،مونتاژ حداكثر تا سه دستگاه تراش(صرفاً در كاربری كارگاهی)
5106 واحدهای صنعتی تولید ظروف آلومینیوم از ورق آماده با یك دستگاه خم كن حداكثر 100 تن در سال(صرفاً در كاربری كارگاهی)
5107 واحد مونتاژ تجهیزات گرد و غبارگیر از قطعات آماده
5108 واحد تولید اتصالات هیدرولیك (پرس بست فلزی به دو انتهای شیلنگ فشار قوی)
5109 واحد طراحی، مونتاژ كولر اتومبیل
5110 واحد طراحی و مونتاژ كاربراتور گازسوز
5111 واحد تولید ترموستات
5112 واحد مونتاژ سردخانه با ظرفیت 300 تن در سال
5113 واحد برش صفحات آهن استیل با سه دستگاه برش (صرفاً در كاربری كارگاهی)
5114 واحد تولید قفس حیوانات (بدون ریخته گری و آبكاری)
5115 واحد تولید منبع انبساط دو جداره (بدون ریخته گری و آبكاری) (صرفاً در كاربری كارگاهی)
5116 واحد طراحی و مونتاژ ماشین آلات آتش نشانی (صرفاً در كاربری كارگاهی)
5117 واحد مونتاژ پرده كركره فازی از ورق آماده
5118 واحد مونتاژ باسكول و ترازو
5119 واحد مونتاژ كمك فنر
5120 مونتاژ كمربند ایمنی
5121 واحد طلاسازی
5122 واحد طراحی و مونتاژ كیسه ایمنی هوای خودرو ( Air bag) در حد مونتاژ

رده 2 (ب)

ردیف نام واحد
5201 واحد تولید میز و صندلی و سرویس آشپزخانه و مصنوعات مشابه فلزی
5202 واحد تولید مخازن كوچك مایعات ، حلب بهداشتی ، قوطی، كنسرو
5203 واحد تولید دكمه و نشان و علایم فلزی بدون آبكاری
5204 واحد تراشكاری ، قطعه سازی ، قالب سازی و میلنگ تراشی بیش از 3 دستگاه
5205 واحد تولید ماشین آلات و تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب بدون ریخته گری و آبكاری
5206 واحد تولید ابزار ورزشی بدون ریخته گری و آبكاری
5207 واحد تولید لوازم فلزی برقی بدون آبكاری
5208 واحد تولید انواع فیلترهای روغن
5209 واحد تراشكاری و مونتاژ شیرآلات بدون آبكاری و ریخته گری و پولیشكاری
5210 واحد تولید سوزن دوخت كلیپس و سنجاق
5211 واحد مونتاژ روروئك و كالسكه بچه
5212 واحد تولید حفاظ فلزی خانگی و صنعتی
5213 واحد چاپ روی فلزات
5214 واحد مونتاژ پایه دوربین عكاسی بدون عملیات كوره ای
5215 واحد طراحی،مونتاژ قالب و قطعات صنعتی
5216 واحد تولید هیترهای صنعتی و دستگاه شوینده
5217 واحد طراحی مونتاژ صندلی دندانپزشكی بدون آبكاری و ریخته گری
5218 واحد تولید بوش سیلندر و بوش فرمان تراكتور بدون ریخته گری
5219 واحد تولید میخ پرچ و پیچ ، مهره ، واشر فلزی، كربی، سوزن ته گرد و كلیپس و انواع تورهای فلزی ، سیم خاردار ، زنجیر ، سیم بكسل و سیم ظرفشویی
5220 واحد تولید پیش خوان فلزی
5221 واحد تولید انواع فنر
5222 واحد كشش مفتول
5223 واحد تولید درب فلزی شیشه های مواد غذایی
5224 واحد تولید سیم گاز و یم كلاج
5225 واحد تولید انواع واشر فلزی
5226 واحد شناور بنزین و گازوئیل و درجه داخل باك و تلمبه سه گوش
5227 واحد تولید ابزار آلات بنایی
5228 واحد برش صفحات آهن و استیل بیش از سه دستگاه برش
5229 واحد تولید اجاقهای جیبی (بدون كوره ذوب)
5230 واحد تولید جواهرآلات از فلزات قیمتی با عملیات ذوب با كوره دستی
5231 واحد تولید كفی تریلی بدون كوره ذوب،ریخته گری و آبكاری
5232 واحد تولید پانلهای ساختمانی فلزی با فوم پلی استایرن آماده
5233 واحد تولید تیرچه فلزی تا 900 تن در سال
5234 واحد خم كاری آهن آلات
5235 واحد پرسكاری تا ظرفیت 900 تن در سال
5236 واحد تولید فیلتر روغن (خودرو) به ظرفیت 500 هزار عدد در سال
5237 واحد ساخت دستگاه تولید هیپوكلریت سدیم

رده 3 (ج)

ردیف نام واحد
5301 واحد تولید ماشینهای جوجه كشی
5302 واحد تولید لوازم برقی با آبكاری
5303 واحد تولید لوله های خرطومی فلزی با استفاده از ورق آماده و بدون آبكاری
5304 واحد تولید ادوات و ماشین آلات كشاورزی
5305 واحد تولید قفل و لوله و یراق آلات
5306 واحد تولید كارد و چنگال و قاشق و ظروف استیل
5307 واحد تولید چراغ خودرو به صورت مونتاژ بدون آبكاری
5308 واحد تولید انواع سماور و انواع چراغ نفتی
5309 واحد تولید زه آلات اتومبیل
5310 واحد تولید باسكول و انواع ترازو و ملزومات وابسته
5311 واحد ریخته گری به روش دایكاست و القایی
5312 واحد بازیابی فلزات قیمتی
5313 واحد تولید سوزن ، میل بافندگی
5314 واحد تولید ظروف تفلون
5315 واحد تولید ظروف آلومینیومی
5316 واحد تولید نشان و علایم فلزی و آبكاری
5317 واحد تولید كنتور آب و گاز و شیر آلات برنجی
5318 واحد تولید لوازم خانگی بدون آبكاری
5319 واحد تولید ماشین آلات سبك
5320 واحد طراحی ، مونتاژ دوچرخه و موتور سیكلت
5321 واحد تولید سیم لحیم
5322 واحد تولید شومینه كرم و برنز
5323 واحد تولید فرقون
5324 واحد تولید سم پاش تراكتور بدون ریخته گری
5325 واحد تولید نوار نقاله
5326 واحد تولید دستگاههای خشك كن محصولات كشاورزی
5327 واحد تولید بلبرینگ بدون استفاده از عملیات كوره ای
5328 واحد تولید پمپهای گازوئیل و انژكتور خودروهای سبك و سنگین بدون استفاده از عملیات كوره ای
5329 واحد تولید قالب فلزی بتون
5330 واحد ساخت،ماشین آلات تولید بردهای الكترونیك
5331 واحد ساخت قفسهای فلزی اتوماتیك مرغ تخم گذار
5332 واحد تولید قطعات تفنگ شكاری بادی
5333 واحد تولید سیبك خودروهای سبك و سنگین
5334 واحد تولید اگزوز
5335 واحد مونتاژ قطعات منفصل آسانسور بدون ریخته گری
5336 واحد مونتاژ رادیاتور اتومبیل از قطعات آماده
5338 واحد ساخت بدنه خودرو بدون آبكاری
5339 واحد تولید سردخانه آناتومی
5340 واحد تولید خم كن و قیچی برقی
5341 واحد تولید محفظه اگزوز
5342 واحد تولید اتصالات جوشی گاز بدون ریخته گری و آبكاری
5343 واحد طراحی، مونتاژ جك كمپرسی
5344 واحد تولید تیرهای فلزی لوله های آب و برق
5345 واحد تولید شافت و غلاف و پمپ بدون عملیات كوره ای
5346 واحد تولید كوره های ذوب برقی بدون عملیات كوره ای
5347 واحد تولید درافینگ نقشه كشی
5348 واحد تولید تیغ یكبار مصرف
5349 واحد تولید بوستر و انواع پمپ ترمز و پمپ كلاج بدون عملیات كوره ای
5350 واحد تولید مخازن متحرك و هوایی
5351 واحد تولید سوله
5352 واحد تولید اوایل پمپ تراكتور بدون عملیات كوره ای
5353 واحد تولید پروفیل آلومینیم به روش پرس اكستروژن(فشاری)
5354 واحد تولید قوطی رب ، كنسرو بدون بشكه سازی
5355 واحد تولید سقفهای فلزی پیش ساخته (خرپایی)
5356 واحد تولید، دیسك و صفحه كلاچ انواع خودرو بدون عملیات كوره ای
5357 واحد طراحی ، مونتاژ آب مقطرگیری ، هیتر آزمایشگاهی و بوگی اتاق هچری جوجه كشی توأم
5358 واحد طراحی و مونتاژ دستگاههای سنگ شكن بدون عملیات كوره ای
5359 واحد طراحی و مونتاژ پمپ خلاء بدون عملیات كوره ای
5360 واحد تولید خشك كن لباس
5361 واحد طراحی و مونتاژ تجهیزات سیلو و آسیاب ارد كارخانه سیمان
5362 واحد طراحی و مونتاژ كمپرسورهای تخلیه سیمان
5363 واحد طراحی و مونتاژ سیلندرهای بادی
5364 واحد تولید سوخت پاش بدون عملیات كوره ای
5365 واحد طراحی و مونتاژ پروژكتور بزرگ سینمایی
5366 واحد طراحی و مونتاژ مبدل های حرارتی بدون هرگونه عملیات كوره ای
5367 واحد تولید انواع سردخانه بدون آبكاری
5368 واحد تولید تاوه نان پزی و استانبولی
5369 واحد فرمولاسیون بیتومن انامل ، بیتومن مادیفاید
5370 واحد تولید دامپر ،میكسر اتومیكسر ، بتونیر بدون عملیات كوره ای
5371 واحد تولید دینام جوش بدون عملیات كوره ای
5372 واحد تولید ونتیلاتور
5373 واحد تولید موتور ، گیربكس ، دیفرانسیل بدون عملیات كوره ای
5374 واحد طراحی ومونتاژ كندانسور چیلر و پكیج و هواسازی بدون عملیات كوره ای
5375 واحد تولید ماشین بافندگی بدون عملیات كوره ای
5376 واحد تولید پرده كركره فلزی
5377 واحد طراحی و مونتاژ ماشین آلات تولید دستكش
5378 واحد تولید زنجیر سفت كن اتومبیل بدون عملیات ریخته گری و كوره ای
5379 واحد تولید سیلندر تراش موتور سیكلت بدون عملیات ذوب
5380 واحد تولید تجهیزات كمك آموزشی بدون ریخته گری و كوره ای
5381 واحد تولید لوله های فولادی درزدار بدون عملیات كوره ای
5382 واحد تولید لوازم التحریر فلزی (پرگار،ماشین دوخت،پانچ،…………….)
5383 واحد تولید انواع زهوار درب و پنجره های فلزی بدون عملیات كوره ای
5384 واحد تولید یونیت داندانپزشكی
5385 واحد تولید الكترود جوشكاری
5386 واحد تولید هیتر و چیلر جذب
5387 واحد تولید كلید خام با آبكاری
5389 واحد رنگ كاری فلزات در حد كوره حرارتی كوچك،فسفاته،چربی زدائی تا ظرفیت 300 تن در سال
5390 مونتاژ موتور سیكلت چهار زمانه
5391 واحد تولید پدال آب (شیر پدالی) پمپ تزریق مواد شیمیایی و آبمیوه گیری برقی بدون عملیات كوره ای و آبكاری
5392 واحد تولید چرخ دنده تا ظرفیت 1000 تن در سال
5393 واحد تولید پمپ آب خودرو
5394 واحد عملیات قطعات صنعتی با كوره الكتریكی
5395 واحد تولید فیلتر پرس
5396 واحد تولید ماشین آلات استخراج سلولز از كاه بدون ریخته گری و آ
5397 واحد تولید اتاقك انواع خودروهای سبك بدون آبكاری
5398 واحد تولید پمپ سه فاز بدون ریخته گری و آبكاری
5399 واحد تولید ژگلاتورهای صنعتی بدون ریخته گری
1/5300 واحد تولید ابزارهای جراحی و لوازم فلزی ارتوپدی بدون فورچینگ (پرسكاری) و آبكاری
2/5300 واحد تولید آبگرمكن های بدون ریخته گری
3/5300 واحد تولید انواع پروفیل از رول آماده بدون ریخته گری ، آبكاری و رنگ كاری
4/5300 واحد تولید سیم جوش حلقه ای (گازی)
5/5300 واحد تولید ورق كركره از رول آماده و فنر تسمه ای
6/5300 واحد نورد مس با كوره تابشی تا ظرفیت 1000 تن در سال
7/5300 واحد تولید قطعات صنعتی و خانگی (ژگلاتور گاز شهری ،كیت گاز خودرو ، پمپ بنزین خودرو ، پلوپز گازی، قطعات خودرو،قطعات موتور سیكلت ، كولر گازی و … تا ظرفیت 1000 تن در سال
8/5300 واحد تولید بالشتك استارت اتومبیل
9/5300 واحد تولید انواع دریل ستونی نمره 16،22،32 میل
10/5300 واحد تولید سقف های فلزی پیش ساخته
11/5300 واحد تولید كلید از فلزات معمولی
12/5300 واحد قالبسازی به روش الكتروفرمینگ
13/5300 واحد رنگ كاری فلزات در حد كوره حرارتی كوچك، فسفاته و چربی زدایی
14/5300 واحد تولید كلاه ایمنی موتور سیكلت
15/5300 واحد تولید منبع انبساط و دوجداره بدون گالوانیزه و كوره ذوب
16/5300 واحد تولید بالانس رینگ و لاستیك
17/5300 واحد تولید شمع موتور اتومبیل
18/5300 واحد تولید دستگاه ضد عفونی كننده محصولات نباتی بدون كوره ذوب و آبكاری
19/5300 واحد تولید قطعات فرغون و پمپ هوا
20/5300 واحد تولید گیربكس و كلید سكسیونر فشار قوی بدون عملیات ذوب و ریخته گری
21/5300 طراحی و مونتاژ اجاق گاز كابین دار
22/5300 تولید فویل آلومینیوم به روش نورد گرم
24/5300 واحد تولید ایربك خودرو بدون عملیات آبكاری
26/5300 واحد تولید انواع فنر تا ظرفیت 900 تن در سال با عملیات كوره ای
27/5300 واحد تولید یخچال ویترینی
28/5300 واحد تولید تیوپ سیلیكا كلسیم
30/5300 واحد تولید انواع قطعات دوچرخه

رده 4 (د)

ردیف نام واحد
5401 واحد تولید سیلندرهای گاز
5402 واحد رادیاتورسازی
5403 واحد تولید قطعات آلومینیومی
5404 واحد تولید فنر وسایط نقلیه
5405 واحد ابزارسازی
5406 واحد تولید تولید كمك فنر
5407 واحد تولید قوطی و بشكه
5408 واحد تولید دیگهای بخار
5409 واحد تولید لوازم خانگی با لعابكاری و آبكاری
5410 واحد ذوب و ریخته گری كلیه فلزات
5411 واحد تولید گاو صندوق
5412 واحد تولید دستگاههای زباله سوز و لاشه سوز
5413 واحد گالوانیزه فلزات (حرارتی) و آنادایزینگ
5414 واحد تولید انواع گیربكس صنعتی
5415 واحد تولید سم پاش تراكتور با ریخته گری
5416 واحد تولید پروفیل آلومینیوم با ذوب و آبكاری
5417 واحد تولید لوله های خرطومی با آبكاری
5418 واحد تولید چراغ خودرو شامل شیشه، كاسه و لوازم پلاستیكی
5419 واحد تولید خانه های پیش ساخته ثابت و سیار چوبی و فلزی
5420 واحد نورد آلومینیوم
5421 واحد تولید پمپهای گازوئیلی و انژكتوری خودروهای سبك و سنگین با استفاده از عملیات كوره ای
5422 واحد تولید ماشین آلات موزائیك سازی
5423 واحد تولید قطعات سوله
5424 واحد تولید باسكول با عملیات كوره ای
5425 واحد تولید مشعل و پمپ سه فاز با عملیات كوره ای
5426 واحد تولید پمپهای بزرگ و توربینهای آبی با عملیات كوره ای
5427 واحد تولید جك كمپرسی ، با عملیات كوره ای
5428 واحد تولید لوله های مسی با كوره القایی
5429 واحد تولید كاربراتور
5430 واحد تولید شافت و غلاف به پمپ با عملیات كوره ای
5431 واحد تولید سیستم حفاظت كاتدی
5432 واحد تولید جرثقیل پشت كامیون
5433 واحد تولید ساخت پرس كشش هیدرولیك
5434 واحد تولید اویل پمپ تراكتور با عملیات كوره ای
5435 واحد تولید تسمه میلگرد ، پروفیل مسی ، برنجی به روش پرس اكستروژن
5436 واحد تولید دستگاههای سنگ شكن با عملیات كوره ای
5437 واحد ساخت پمپ خلاء با عملیات كوره ای
5438 واحد تولید اتصالات فولادی (زانویی) با عملیات كوره ای
5439 واحد تولید پروژكتور بزرگ سینمایی با عملیات كوره ای
5440 واحد تولید كاربراتور گازسوز با عملیات كوره ای
5441 واحد طراحی و مونتاژ ماشین راهسازی
5442 واحد تولید انواع سردخانه با عملیات آبكاری
5443 واحد تولید انواع مخازن تحت فشار
5444 واحد تولید لوله های مسی با كوره القایی
5445 واحد تولید پروفیل و لوله آهنی
5446 واحد تولید موتور، گیربكس، دیفرانسیل با عملیات كوره ای
5447 واحد طراحی و مونتاژ كندانسور چیلر و پكیج و هواساز با عملیات كوره ای
5448 واحد تولید قطعات پودری فلزات با عملیات كوره ای
5449 واحد تولید كلمپ راه آهن
5450 واحد تولید ورق مشبك
5451 واحد تولید بوش سیلندر و بوش فرمان تراكتور با ریخته گری
5452 واحد تولید تجهیزات كمك آموزشی با ریخته گری و آبكاری
5453 واحد تولید دستگاههای آزمایشی مكانیك خاك با عملیات آبكاری
5454 واحد تولید دیسك و صفحه اصطكاكی به روش ریخته گری پودر
5455 واحد پرس كاری انواع قطعات ماشینهای سواری و صنعتی
5456 واحد تولید آهن ربا دائم و موقت با كوره حرارتی
5457 واحد طراحی سند بلاست
5458 واحد تولید منبع انبساط دوجداره با كوره ذوب و حرارتی و آبكاری و گالوانیزه
5459 واحد تولید قطعات آسانسور با عملیات كوره ای
5460 واحد ساخت ماشین آلات آجر ماشینی با عملیات كوره ای
5461 واحد تولید قطعات آلومینیومی سیستم های آبیاری تحت فشار
5462 واحد ساخت و مونتاژ جرثقیل سقفی
5463 واحد تولید قطعات ظریف فلزی
5464 واحد تولید كفشك های سمبه ماتریس پلاستیك و دایكاست میله
5465 واحد آنالیز قطعات فولادی با عملیات حرارتی و آبكاری
5466 واحد تولید مشعل صنعتی با عملیات ریخته گری و آبكاری
5467 عملیات حرارتی قطعات صنعتی
5468 واحد تولید مته فولادی بدون عملیات ذوب و ریخته گری و با عملیات كوره ای
5469 واحد تولید پیستون و قطعات آن با عملیات حرارتی كوره الكتریكی
5470 واحد تولید سرب صیادی
5471 واحد تبدیل كویلهای فولادی به ورق به عملیات ریخته گری ، ذوب، سخت كاری و آبكاری
5472 واحد تولید ورق روی ،ورق برنج ، و پودر روی از شمش تا ظرفیت 3000 تن در سال
5473 واحد كشش مفتول آهنی با استفاده از كوره حرارتی
5474 واحد ذوب با كوره تابشی تا ظرفیت 3000 تن در سال
5475 واحد تولید قطعات صنعتی و خانگی (ژگلاتور گاز شهری ، كیت گاز خودرو، پمپ بنزین خودرو، قطعات خودرو،قطعات موتور سیكلت،كولر گازی و … با ظرفیت بیش از 1000 تا 5000 تن در سال
5476 واحد تولید میل لنگ سواری با عملیات ریخته گری
5477 واحد تولید دریل و ماشین مخصوص با عملیات ریخته گری تا ظرفیت هر كدام 300 دستگاه در سال
5478 واحد تولید روی به روش پایر و متالوژیك – هیدرومتالوژیك (به استثنای تولید روی به روش قالبكاری) تا ظرفیت 3000 تن در سال
5479 واحد تولید چترهای ابری و بارانی با آبكاری بدون ریخته گری
5480 واحد تولید رینگ خودرو (سواری)
5481 واحد قالبسازی به روش الكتروفرمینگ بیش از 3000 تن در سال
5482 واحد تولید آهن ربا دائم و موقت با كوره حرارتی
5485 واحد متالوژی پودر فلزات رنگین تا ظرفیت 3000 تن در سال
5486 واحد اكسید آهن تا ظرفیت 3000 تن در سال
5487 واحد تولید سیلندر گاز خودرو
5488 واحد رنگ كاری پودری (الكترواستاتیك) با كوره پخت و عملیات چربی گیری و شستشو
5489 واحد تولید قطعات شناورهای دریایی
5491 واحد تولید ایربك خودرو با عملیات كوره ای
5493 واحد تولید كمربند ایمنی با عملیات كوره ای و ریخته گری
5494 واحد تولید كانكس فلزی و محصولات جانبی
5496 تولید اجزاء و قطعات شناورهای دریایی
5497 واحد تولید باسكول و انواع ترازو و ملزومات وابسته با عملیات كوره ای
ردیف نام واحد
5501 واحدهای ریخته گری از كابل و باطری كهنه
5502 واحد ساخت موتور سیكلت و دوچرخه
5503 واحد تولید لیفت تراك و دامپر و تیلر
5504 واحد تولید اطاق وسایط نقلیه سنگین
5505 واحد تولید اطاق مینی بوس ، كانتینر و غیره
5506 واحد تولید روتاری موبیل (دستگاه حفاری)
5507 واحد تولید میلگرد فولادی بدون عملیات ذوب
5508 واحد تولید تسمه و نبشی با عملیات حرارتی
5509 واحد تولید شمش روی به روش الكترولیز
5510 واحد تولید قطعات بدنه وسائط نقلیه
5511 واحد تولید قطعات صنعتی و خانگی (ژگلاتور گاز شهری ، كیت گاز خودرو، پمپ بنزین خودرو،پلوپز گازی، قطعات خودرو،قطعات موتور سیكلت،كولر گازی و … با ظرفیت بیش از 5000 تن در سال
5512 واحد تولید پروفیل آلومینیوم رنگی
5513 واحد تولید تسمه بافته شده از سیم (استیل كورد)
5514 واحد تولید شمش روی به صورت تبخیری
5516 واحد كامیونت نیمه سنگین با موتور دیزلی

رده 6 (و)

ردیف نام واحد
5601 كارخانجات تولید ژنراتورهای نیروگاهی
5602 كارخانجات ساخت موتورهای دیزلی سنگین
5603 كارخانجات ساخت الكتروموتورهای سنگین
5604 كارخانجات ساخت پرسهای سنگین
5605 كارخانجات ساخت ماشین ابزارهای سنگین
5606 واحد تولید شمش منیزیم
5607 واحد تولید شمش روی به روش الكترولیز
5608 واحد تولید شمش روی به روش بایر و متالوژی از كنسانتره
5609 كارخانجات ساخت پمپ های بزرگ
5610 واحد ذوب و نورد فلزات تا ظرفیت 100 هزار تن در سال
5611 واحد تولید پوشش لوله های پلی اتیلن و اپوكسی در داخل لوله های فلزی با آبكاری و آنادایزینگ و كوره حرارتی
5612 واحد تولید ورق
5613 واحد تولید خمیر الكترود
5614 واحدهای تولید وسایط نقلیه سنگین مثل اتوبوس ، كامیون و تراكتور
5615 واحدهای تولید ماشین آلات سنگین راهسازی،كشاورزی و غیره
5616 واحد تولید تانكر، تیلر و اطاق
5617 واحد تولید وسایط نقلیه سبك (وانت سواری)
5618 واحد فرآوری و تولید فلز استرانسیوم
5619 واحد تولید سازه های دریایی
5620 واحد تولید ناودانی،نبشی آهنی،میلگرد و ورق فولادی سیاه تا ظرفیت 100 هزار تن در سال
5621 واحد فرآوری و بازیافت فلزات مولیبدن،نیكل،تنگستن با عملیات كوره ای و ذوب
5622 تولید لوله های اسپیرال (درز جوش)
5623 مراكز اسقاط خودروهای فرسوده سبك و سنگین با عملیات ذوب و ریخته گری
5624 واحد تولید شمش فولاد آلیاژی(بیلت)
5625 احداث كارگاههای كشتی سازی و تعمیر شناورهای دریایی و همچنین لنج های فایبر
5626 مجتمع صنف پروفیل و درب و پنجره سازان

رده 7

ردیف نام واحد
5701 كارخانجات ذوب و نورد فلزات تا ظرفیت 100 هزار تن در سال
5702 كارخانجات تولید كشتی و شناور سازی
5703 كارخانجات تولید واگن قطار (استقرار در داخل شهركهای صنعتی بلامانع می باشد)
5704 طراحی و مونتاژ هواپیما (استقرار در داخل شهركهای صنعتی بلامانع می باشد)
5705 كارخانجات ذوب مس
5706 واحد تولید گندله سنگ آهن
5707 مجتمع صنعتی بیش از 5 هكتار (استقرار در داخل شهركهای صنعتی بلامانع می باشد)
5708 واحد تولید ناودانی،نبشی آهنی و ورق فولادی سیاه با ظرفیت بیش از 100 هزار تن در سال
5709 كارخانجات بزرگ قطعات خودرو دارای هر سه واحد ذوب،ریخته گری و آبكاری
5710 كارخانجات فرآوری طلا

* واحدهایی كه حداقل یا حداكثر ظرفیت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت ظرفیت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداكثر در رده بعدی قرار گیرند.

گروه صنایع كانی غیر فلزی (6000)
رده 1(الف)

ردیف نام واحد
6101 واحد تولید مصنوعات شیشه ای بدون كوره ذوب
6102 واحد تولید آینه،پوكه آمپول،شیشه ازمایشگاهی بدون كوره
6103 واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی(صنایع دستی)
6104 واحد تولید پودر جوشكاری
6105 واحد تولید كنتاكت لنز
6106 واحد تولید بتون آماده

رده 2(ب)

ردیف نام واحد
6202 واحد تولید تیرچه و بلوك
6203 واحد تولید موزائیك
6204 واحد سیگمنت سنگبری
6205 واحد تولید بلوك سیمانی
6206 واحد تولید مصنوعات گچی،گچ طبی،قالب گچی از گچ آماده
6207 واحد تولید لوله های بتنی تا قطر 60 سانتی متر
6208 واحد تولید كاشی معرق و لعابی كمتر از 100 هزار متر مربع
6209 واحد تولید تیر بتونی
6210 واحد تولید بتن سبك گازی (هبلكس) تا ظرفیت 500 هزار تن در سال
6211 واحد تولید تیرچه فلزی،بلوك سقفی و بلوك دیواری
6212 واحد تولید ملات خشك تا ظرفیت یك میلیون تن در سال
6213 واحد تولید شیشه دوجداره از شیشه آماده

رده 3(ج)

ردیف نام واحد
6301 واحد تولید قطعات پیش ساخته ساختمانی
6302 واحد كوزه گری و تولید مصنوعات سفالی
6303 واحد چینی سازی تا 1000 تن در سال
6304 واحد تولید سنگ آسیاب،سنگ ساب،سنگ سمباده،كاغذ سمباده و ساینده ها
6305 واحد لعاب فلز و سرامیك
6306 صدف كوبی
6307 واحد تولید شیشه اتومبیل ،شیشه ایمنی و نسوز و آئینه تا 1000 تن در سال
6308 واحد تولید پانل و دیوار پیش ساخته گچی
6309 واحد تولید خانه های پیش ساخته بتنی
6310 واحد مقره سازی و قطعات سرامیكی (حداكثر تا ظرفیت 1000 تن در سال)
6311 واحد تولید شیشه عینك
6312 واحد تولید پانلهای سیمانی و نی فشرده
6313 واحد تولید آجر سیمانی
6314 واحد تولید كاشی و سرامیك تا 1000 متر مربع در سال
6315 واحد تولید بلوكهای بریده شده
6316 واحد سنگ كوبی
6317 واحد تولید سنگبری
6318 واحد تولید عایقهای ساختمانی (ایزوگام)
6319 واحد تولید لنت ترمز تا ظرفیت 1000 تن در سال
6320 واحد بسته بندی سیمان با پاكت آماده و مجهز به ماشین آلات اتوماتیك و فیلتر هوا
6321 واحد تولید شیشه رفلكس
6323 واحد تولید شیشه دوجداره
6325 واحد تولید تراورس بتونی راه آهن
6326 تولید خانه های پیش ساخته كامپوزیتی
6327 واحد مصنوعات سنگی (سنگهای آنتیك) تا ظرفیت سالانه 9000 تن در سال
6328 واحد تولید ملات خشك با ظرفیت بیش از یك میلیون تن در سال
6329 واحد تولید سنگهای تزئینی از سنگ مرمر
6330 احداث انبار سنگ با سنگ كوبی و سنگ بری
6331 واحد تولید سرامیك های شیشه ای و ظروف شیشه ای تزئینی
6332 واحد تولید بتن سبك گازی (هبلكس) با ظرفیت 500 هزار تا یك میلیون تن در سال
6333 واحد تولید ماسه شویی و دانه بندی شن و ماسه بدون سنگ شكن

رده 4 (د)

ردیف نام واحد
6401 واحد تولید گچ صنعتی
6402 واحد چینی سازی بیش از 1000 تن در سال
6403 واحد تولید كاشی و سرامیك با ظرفیت بیش از 100 هزار متر مربع در سال
6404 واحد تولید پوكه های صنعتی
6405 واحد تولید آجر هوفمن
6406 واحد تولید آجر ماشینی و آجرنما
6407 واحد تولید خاك چینی و سرامیك با مواد اولیه تولید خاك چینی و سرامیك
6408 واحد تولید پرلیت
6409 واحد تولید ماسه ریخته گری
6410 واحد ماسه شویی و دانه بندی با سنگ شكن
6411 واحد تولید سیپوركس
6412 واحد تولید پشم و الیاف شیشه
6413 بلور سازی با استفاده از ذوب خرده شیشه
6414 واحد تولید آجرهای سیلیسی
6415 واحد مقره سازی و قطعات سرامیكی (بیش از 1000 تن در سال)
6416 واحد تولید پشم سنگ
6417 واحد تولید بطری شیشه ای از خرده شیشه
6418 واحد تولید آجر ماسه آهكی
6419 واحد شیشه سازی با كوره ذوب كمتر از 1000 تن در سال
6420 واحد تولید فرآورده های قیر و امولسیون
6421 واحد تولید آجر پرسی
6422 واحد تولید خاك رس كیسه ای
6423 واحد فرآورده های تیتانیوم
6424 واحد تولید آجرنما
6425 واحد دانه بندی ذغال سنگ
6426 واحد دانه بندی سنگ آهن
6427 واحد تولید كاشی معرق و لعابی بیش از 1000 هزار متر مربع در سال
6428 واحد تولید بلور لوستر از شمش شیشه آماده تا ظرفیت 5000 تن در سال
6429 واحد تولید ظروف كریستال
6430 واحد تولید كنسانتره نفلیس
6431 واحد تولید الیاف شیشه و منسوجات با عملیات كوره ذوب
6432 واحد تولید ترمو كوبل، نمونه بردار، اكسیژن و كربن لانس،سابلانس، كربن كاپ، لنس دمشی و مكشی
6433 واحد تولید گلوله های سیلیسی دوار تا ظرفیت 12000 تن در سال
6434 واحد تولید قطعات نسوز
6435 واحد تولید سنگ مهندسی تا ظرفیت 3000 تن در سال
6436 واحد تولید ساروج
6437 واحد تولید لوله های سیمانی سبك با الیاف مصنوعی
6438 واحد تولید بتن سبك گازی با ظرفیت بیش از یك میلیون تن در سال
6439 واحد تولید بلوكهای بتن سبك هوادار (سیپوركس)
6440 واحد تولید آجر و بلوك سفالی
6441 واحد تولید بلوك تیغه ای تا ظرفیت 15 میلیون قالب در سال و بلوك سقفی به ظرفیت 10 میلیون قالب در سال
6442 واحد تولید آجر فشاری و آجر ماشینی

رده 5 (ه):

رده نام واحد
6501 واحد تولید آجر نسوز
6502 واحد تولید شیشه با كوره ذوب بیش از 1000 تن در سال
6503 واحد تولید پودر صنعتی
6504 واحد تولید گچ آهك به روش سنتی
6505 واحد تولید آجر سنتی (دستی)
6506 واحد تولید پودر سیلیس
6507 واحد تولید گچ و آهك با ظرفیت حداكثر تا 500 در روز (صنعتی)
6508 واحد تولید آسفالت (رعایت فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6509 واحد تولید شن و ماسه با سنگ شكن (رعایت فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6510 واحد رنگ زدایی و عایق كاری لوله های گاز
6511 واحد تولید پودر میكا
6512 واحد دانه بندی سنگ آهن با سنگ شكن (رعایت فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6513 واحد شن و ماسه با شن ساز و ماسه (رعایت فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6514 واحد دانه بندی سنگ با سنگ شكن (رعایت حداقل فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6515 واحد آسیاب سنگ شكن (رعایت حداقل فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6516 واحد تولید ورقهای نسوز صنعتی (واشرهای مفاصل اگزوز اتومبیل و نظایر آن)
6517 واحد دانه بندی سیلیس و تغلیظ (رعایت فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6518 واحد ذغال شویی ذغالسنگ
6519 واحد تولید پرلیت منبسط شده پرلیتی

رده 6 (و)

رده نام واحد
6601 كارخانه تولید سیمان فوندو(نسوز)
6602 كارخانجات صنعتی تولید آجرسفالی، بلوك سفالی
6603 واحد تولید انواع سفال
6604 واحد تولید دولومیت بك (مواد نسوز)
6605 واحد تولید انواع مقاطع فلزی گالوانیزه و پانلهای پوشش فایبر سمنت
6606 واحد تولید پودر میكرونیزه آهك
6607 واحد تولید آهك هیدراته
6608 واحد تولید سیمان خاكستری از كلینكر آماده
6609 واحد تولید گچ یا آهك صنعتی با ظرفیت 500 تا 1000 تن در روز (رعایت حداقل فاصله 500 متر با باغات مثمر)

رده 7

ردیف نام واحد
6701 كارخانجات سیمان (رعایت حداقل فاصله 500 متر با باغات مثمر)
6702 كارخانجات گچ صنعتی و آهك بیش از 1000 تن در روز (رعایت حداقل فاصله 500 متر با باغات مثمر)
* واحدهایی كه حداقل یا حداكثر ظرفیت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت در صورت ظرفیت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداكثر در رده بعدی قرار گیرند.

گروه صنایع شیمیایی (7000)
رده 1 (الف)

ردیف نام واحد
7101 واحد تولید آب مقطر
7102 واحد تولید نایلون و نایلكس و سلوفان(با استفاده از رول آماده)
7103 واحد صرفاً برش اسكاچ ظرفشویی
7104 واحد تولید واحد طراحی و مونتاژ لنت ترمز
7105 واحد تولید درب و پنجره پلاستیكی از پروفیل آماده
7106 واحد مونتاژ محصولات پلاستیكی (قطعات و لوازم پلاستیكی،سرویس بهداشتی،مكانیزم تخلیه آب توالت فرنگیفسیفون پلاستیكی و موارد مشابه)
7107 واحد مونتاژ قطعات پلاستیكی خودرو شامل نواردور شیشه،شلنگهای بنزینی ،كلاهك دلكو،وایر شمع،تا ظرفیت 50 تن در سال
7108 واحد تولید دندان مصنوعی تا ظرفیت 50 تن در سال
7109 واحد تولید مفاصل مصنوعی بدن،لگن مصنوعی و غیره تا ظرفیت 100 هزار عدد در سال
7110 واحد مونتاژ سمپاش
7111 واحد بسته بندی سود آگاستیك

رده 2 (ب)

ردیف نام واحد
7201 واحد تولید انواع بتونه
7202 واحد تولید واكس و شمع
7203 واحد تولید مواد جلای فلزات
7204 واحد تولید مركب و جوهر تحریر،چاپ و پلی كپی از تركیب و اختلاط (فرمولاسیون بدون تولید حلال)
7205 واحد تولید بیكربنات سدیم
7206 واحد تولید مواد پاك كننده(فرمولاسیون)
7207 واحد تولید كیتهای آزمایشگاهی از مواد اولیه آماده
7208 واحد تولید آب آشامیدنی گازدار و بدون گاز با خط تولید بطری پلی اتیلن
7209 واحد تولید وسایل ترسیمی نظیر خط كش،گونیا و غیره از مواد پلاستیكی
7210 واحد تولید لاك غلط گیری «پایه آبی»
7211 واحد تولید نخ،طناب و تسمه نایلونی
7212 واحد تولید رنگ ساختمانی با حلال آلی(فرمولاسیون)
7213 واحد تولید اشیاء و لوازم پلاستیكی به صورت تزریقی و بادی از مواد آماده تا 50 تن در سال
7214 واحد تولید رول نایلون و نایلكس از مواد اولیه
7215 واحد تولید خمیر و ظروف B.M.C (جانشین ملامین)
7216 واحد تولید اسباب بازی پلاستیكی
7217 واحد تولید فیلم پروپیلن
7218 واحد تولید قطعات نساجی از پلاستیك
7219 واحد تولید ظروف دارویی پلاستیكی
7220 واحد تولید لوله و اتصالات پلی اتیلنی
7221 واحد بسته بندی پلاستیكی
7222 واحد تولید یونولیت
7223 واحد تولید رول پلاستیك و نایلكس با رنگ و چاپ بدون آب ریزی
7224 واحد تولید قاب عینك
7225 واحد تولید اپرون و قطعات و تركیبات لاستیكی
7226 واحد تولید وایر شمع ابریشمی
7227 واحد تولید مداد تراش
7228 واحد گاز كپسول پر كن
7229 واحد تولید لوازم و ابزار ایمنی و جوشكاری از مواد پلاستیكی
7230 واحد بسته بندی روغن موتور در گالنهای پلاستیكی
7232 واحد تولید ترقه اسباب بازی
7233 واحد تولید اسید شارژ (رقیق كردن اسید با آب)
7234 واحد تولید چسبهای آلی و نوار چسب
7235 واحد تولید لمینت
7236 واحد تولید الیاف پروپیلن
7237 واحد تولید لامپهای آزمایشگاهی و آموزشی
7238 واحد تولید انواع مركب دار (ریپون) و نوار پاك كن
7239 واحد تولید عكس برگردان صنعتی
7240 واحد ساخت واشر كریستال كربنی
7241 واحد رقیق سازی و بسته بندی ماده ضد عفونی تا ظرفیت 100 تن در سال
7242 واحد تولید كیت حاملگی و سرم كنترل نوار قند و قرص خون (فرمولاسیون)
7243 واحد تولید نخ دندان و بوگیر
7244 واحد چاپ سلفون
7245 واحد بسته بندی ذغال
7246 واحد تولید الیاف پوششی و فیبری تا ظرفیت 500 تن در سال
7248 واحد مونتاژ درب و پنجره پی وی سی
7249 واحد تولید درب و پنجره UPVC در صورت برشكاری و جوشكاری پروفیل
7250 واحد طراحی و مونتاژ سم پاش برقی
7251 تولید اسكاچ ظرفشویی
7253 واحد تولید انواع سم پاش با ظرفیت 6000 دستگاه در سال
7254 واحد تولید شیشه دو جداره در صورت برشكاری پروفیل
7255 واحد تولید فیلتر مایعات تا ظرفیت 60000 عدد در سال
7256 تولید و بسته بندی پودر لاستیك بدون عملیات كوره و فرآیند شیمیایی
7257 واحد تولید یونولیت مربوط به عملیات برش و شكل دهی

رده 3 (ج)

ردیف نام واحد
7301 واحد تولید انواع چسب نئوپانی (اوره فرم آلدئید) مایع و پودر
7302 واحد تولید ابر و اسفنج و فوم
7303 واحد تولید كلیه محصولات پلاستیكی (لوله،ورق،صفحه،كفپوش،مشمع،البسه و غیره)
7304 واحد تولید قطعات با كالیت(لوازم برقی و دسته نسوز لوازم خانگی)
7305 واحد تولید محصولات فایبر گلاس
7306 واحد تولید ورق آكریلیك و مواد مشابه
7307 واحد تولید تثبیت كننده و استابلیز و آنتی اكسیدانها
7308 واحد تولید انواع گرانول پلی مری
7309 واحد تولید پاك كننده های صنعتی(فرمولاسیون)
7310 واحد تولید داروهای ظهور و ثبوت فیلمهای عكاسی،لیتوگرافی و رادیولوژی
7311 واحد تولید آماگوم نقره
7312 واحد تولید نیترات نقره
7313 واحد تولید مغز مداد
7314 واحد تولید رسوب زادها
7315 واحد تولید كوكونات دی اتانول آمین شامپو
7316 واحد تولید كلیه محصولات لاتكس غیر از دستكش
7317 واحد تولید كاندوم
7318 واحد تولید بادكنك
7319 واحد تولید شیشه شیر،سرشیشه،پستانك و غیره
7320 واحد تولید مسواك،یقه شور برس،شانه پلاستیكی و غیره
7321 واحد تولید مواد تعاونی(كمكی) و ساختمانی ریخته گری
7322 واحد تولید ضد كف و تسهیل كننده سیلان(روان كننده)
7323 واحد تولید اسپری كنتاك شور
7324 واحد تولید اسپری تمیز كننده مبلها
7325 واحد تولید ضد روسب ها،پلی فسفاتها و پلی آمیدها (فرمولاسیون)
7326 واحد تولید مواد جدا كننده نفت از آب
7327 INHIBITOR محافظت كننده آب بولیرها
7328 واحد تولید امولسیفایرها
7329 واحد تولید پودر كف آتش نشانی
7330 واحد تولید خمیر آلومینیوم و برنز
7331 واحد تولید سولفات آلومینیوم
7332 واحد تولید آب بطری
7333 واحد تولید آب ژاول
7334 واحد تولید تركیبات نیكل
7335 واحد تولید تركیبات روی (كلر و غیره)
7336 واحد تولید تركیبات كلسیم و پتاسیم
7337 واحد تولید تركیبات مس
7338 واحد تولید هارد نر با پایه كلرورآمونیوم(چسب نئوپان)
7339 واحد تولید زرین الكید و پلی استر (سنتز)
7340 واحد تولید گازهای طبی و صنعتی : اكسیژن،ازت،آرگون و گاز بیهوشی
7341 واحد تولید آب رنگ
7342 واحد تولید خودكار ،ماژیك،خودنویس و غیره
7343 واحد تولید مایع ترمز،اتیلن گلیكول(ضد یخ)
7344 واحد تولید فیلمهای عكاسی
7345 واحد تولید استیلن و كپسول پركن
7346 واحد تولید سرنگ و شیشه سرم تزریقی و خون،كیسه ادرار و سایر تجهیزات پلاستیكی پزشكی
7347 واحد تولید پلاستوفوم و دیگر عایقهای مشابه
7348 واحد تولید لوازم پلاستیكی از پلاستیك كهنه برای مصارف غیر غذایی
7349 واحد فرمینگ P.V.C
7350 واحد ملامین سازی
7351 واحد تولید اشیاء و مواد پلاستیكی به صورت تزریقی بادی از مواد آماده بیش از 50تن در سال
7352 واحد تولید قایقهای فایبر گلاس
7353 واحد تولید غلطك و قطعات پلاستیكی
7354 واحد تولید دستكش یك بار مصرف،بند ناف و دست بند نوزاد
7355 واحد تولید قلم مو و فرچه
7356 واحد تولید فیلم رادیولوژی
7357 واحد تولید استارات كلیسیم و روی
7358 واحد تولید ظروف یكبار مصرف
7359 واحد تولید شیر آلات ساختمانی از پلیمر
7360 واحد تولید آب اكسیژنه
7361 واحد تولید گاز هیدروژن
7362 واحد فرمولاسیون و بسته بندی سموم دفع آفات
7363 واحد آبكاری در خلاء
7364 واحد تولید گاز CO2 از گاز طبیعی و گازوئیل
7365 واحد تولید بیكربنات آمونیوم حداكثر تا ظرفیت 2000 تن در سال
7366 واحد تولید انواع خمیر قالب گیری
7367 واحد تولید شیلنگ فشار قوی
7368 واحد تولید قطعات پلاستیكی خودرو
7369 واحد تولید پاك كننده های صنعتی حداكثر تا 500 تن در سال
7370 واحد تولید لنت ترمز از مواد آماده بدون استفاده از آسیاب مواد
7371 واحد تولید خمیر آب بندی،پلاستیكی زول،تشك و فیلتر و لاك ورنی روی قوطی
7372 واحد تولید درب دوبل و دستگاه مكانیزه تخلیه آب توالت فرنگی
7373 واحد تولید نوار تفلون
7374 واحد تولید مواد كمكی چرمسازی و نساجی با فرمولاسیون از مواد آماده
7375 واحد تولید كلروفریك
7376 واحد تولید امولسیون قیر با آب
7377 واحد تولید قرصهای كربنی از ذغال آماده
7378 واحد بسته بندی جوهر نمك
7379 واحد تولید امولسیون از پارافین آماده
7380 واحد تولید اسپرسهای خوشبوكننده(فرمولاسیون)
7381 واحد تولید دستكش پلاستیكی
7382 واحد تولید واشرهای پلاستیكی
7383 واحد تولید آنتی اكسیدان،هیدرازین
7384 واحد تولید رزین آكریلیك
7385 واحد تولید پاك كن
7386 واحد تولید رنگهای نساجی و دباغی
7387 واحد تولید ضد رنگ،رنگهای صنعتی و ساختمان و پوشش دهنده ها
7388 واحد تولید انواع دستكش لاتكس
7389 واحد تولید فوم حفاری
7390 واحد تولید قطعات لاستیكی آب بندی
7391 واحد تولید رنگ ترموپلاستیك و گلاس بید
7392 واحد تولید ملامین فرم آلدئید
7393 واحد تولید پارافین مایع
7394 واحد تولید وازلین
7395 واحد تولید رزین الكید و پلی ونیل استات
7396 واحد تولید پودر با كالیت
7397 واحد تولید پودر ملامین
7398 واحد تولید سولفور آمونیوم
7399 واحد تولید رزینهای فنولیك و بیگمنتهای آلی
1/7300 واحد تولید عدسی پلاستیكی
2/7300 واحد تولید پوشش داخل ساختمان
3/7300 واحد تولید گاز سرد كننده و برودتی
4/7300 واحد تولید سوخت جامد،پودر ژلاتینی،متنول جامد تا ظرفیت 1000 تن در سال(فرمولاسیون)
5/7300 واحد تولید محلول روزین
6/7300 واحد تولید پوششی فویل لامینه
7/7300 واحد تولید گرانول پی وی سی
8/7300 واحد تولید دندان مصنوعی بیش از 50 تن در سال
9/7300 واحد تولید فرمولاسیون كود مایع و روغن كشاورزی تا ظرفیت 2000 تن در سال
10/7300 واحد تولید سیلیكاژن (جاذب الرطوبه) تا ظرفیت 2000 تن در سال
11/7300 واحد تولید انتقال دهنده امواج صوتی،ماده تركیبات جوشكاری،ماده محافظ جوشكاری محلول تام پن مخصوص ماشین كاری،مایع آب تراش،چربی پر فسفاته
12/7300 واحد تولید شانه تخم مرغ و جعبه میوه از ماده شیمیایی پلی استایرن تا ظرفیت 2000 تن در سال
13/7300 واحد تولید الكل صنعتی اصلاح شده (فرمولاسیون)
14/7300 واحد تولید و بسته بندی انواع چسب و مایع و پودر
15/7300 واحد تولید پارافین جامد
16/7300 واحد تولید رنگ مستربچ تا ظرفیت 2000 تن در سال
17/7300 واحد تولید تسمه نساجی و نقاله و روكش غلطك چاپ،دستكش جراحی صنعتی و خانگی
18/7300 واحد تولید نمك های كلسیمی اسیدهای چرب
19/7300 واحد تولید رنگ پودری
20/7300 واحد تولید رنگ و رنگدانه
21/7300 واحد تولید پلی اتیلن ترفنالات
22/7300 واحد تولید قطعات لاستیك آب بندی
23/7300 واحد تولید فیلم پلی اتیلن سبك،فیلم متالایز،فیلم پی وی سی،چاپ صنعتی و فیلم سینمایی و نظایر آن
24/7300 واحد تولید فیلم پلی اتیلن
25/7300 واحد تولید ورقهای پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه
26/7300 واحد تولید و بسته بندی ضد یخ به روش فرمولاسیون از اتیلن و گلیكول
27/7300 واحد تولید فوم پلی استایرن
28/7300 واحد تولید بطری پت و درب بطری
29/7300 واحد تولید تیوپ سیلیكا كلسیم
30/7300 واحد تولید بلوك سقفی كامپوزیت
31/7300 واحد تولید پراكسید آلی تا 600 تن در سال
32/7300 تولید و بسته بندی پودر لاستیك با عملیات كوره و تولید دوده
33/7300 واحد تولید روكش از كاغذ ملامین

رده 4(د)

ردیف نام واحد
7401 واحد تولید حلالهای مركب چاپ،تحریر و پلی كپی
7402 واحد تولید هیپوكلریت كلسیم
7403 واحد تولید لاستیكهای روكش شده
7404 واحد تولید پودر لاستیك
7405 واحد تولید اسید استیك و اسید فورمیك
7406 واحد تولید ذغال فعال
7407 واحد تولید كودهای آلی و هورمونهای رشد گیاهی
7408 واحد تولید لوریل اتیل سولفات ، فورفورال
7409 واحد تولید سیلیكات سدیم
7410 واحد تولید سولفیت سدیم و بی سولفیت
7411 واحد تولید سولفامیك اسید
7412 واحد تولید پاك كننده های صنعتی بیش از 500 تن در سال
7413 واحد تولید لنجهای فایبر گلاس
7414 واحد تولید حشره كشهای اسپری
7415 واحد تولید نیترات سدیم
7416 واحد تولید استات سدیم
7417 واحد تولید استات بوتیل
7418 واحد تولید سدیم هگزا متا فسفات
7419 واحد تولید فسفات سدیم
7420 واحد آبكاری
7421 واحد تولید مواد ضد خورندگی و ضد خزه
7422 واحد تولید گاذ دی اكسید كربن از ذغال سنگ و نفت كوره
7423 واحد تولید سدیم پیروفسفات
7424 واحد تولید اتر
7425 واحد تولید صابون صنعتی و سنتی
7426 واحد تولید لایی گرم و چسب
7427 واحد تولید اسید اگزالیك
7428 واحد تولید نمك صنعتی
7429 واحد تولید آمونیوم كراید
7430 واحد تولید پلیمرهای حساس به نور
7431 واحد تولید كنسانتره و سنگ معدن سیلیس
7432 واحد تولید براكس هیدراته
7433 واحد تولید سر كابل فشار قوی
7434 واحد تولید مشمع قیراندودو خمیر ایزولاسیون
7435 واحد تولید زئولیت
7436 واحد تولید درب دوبل تخلیه آب توالت فرنگی با عملیات آبكاری
7437 واحد تولید مایع جوهر پاك كن
7438 واحد تولید دی فسفات كلسیم
7439 واحد تولید لنت ترمز دیسكی بدون استفاده از آزبست
7440 واحد تولید كربنات كلسیم رسوبی
7441 واحد تولید بازیابی كائوچو
7442 واحد تولید كنسانتره مس
7443 واحد تولید پودر ذغال از سبوس گندم با برنج
7444 واحد تولید روغن موتور و گریس
7445 واحد تولید روغنهای آروماتیك
7446 واحد تولید كلریت كلسیم و سدیم
7447 واحد تولید سولفات سدیم
7448 واحد تصفیه روغن موتور
7449 واحد تولید ورق های پلی اتیلن(از مواد اولیه)
7450 واحد تولید نشاسته مودیفاید با ظرفیت 1500 تن در سال(برای تولید كاغذ)
7451 واحد تولید سیلیكات منزیم آبدار و موارد مشابه
7452 واحد تولید انواع بسته های برزنتی
7453 واحد تولید پلی اتیلن ترفتالات
7454 واحد تولید بسته بندی رنگهای طبیعی
7455 واحد تولید اسپری های خوشبوكننده
7456 واحد تولید الكل از طریق تخمیر و سنتز
7457 واحد تولید پودر آلفا سلولز و لینگو و سولفوماتهای فلزی
7458 واحد تولید كربنات باریم و سولفیك سدیم
7459 واحد تولید تخلیص و بسته بندی مواد شیمیایی (متانول،زالین،استون،اتیل استات،اسید استیك)
7460 واحد تولید اسید سولفوریك تا ظرفیت 10 هزار تن در سال
7461 واحد تولید رزین ونیلینك
7462 واحد تولید مواد افزودنی روغن موتور
7463 واحد تولید نمك اسثئاریك و اسید اسثئاریك
7465 واحد تولید اینیدرید فنالیك
7466 واحد تولید سدیم تری پلی فسفات
7467 واحد تولید اسید بوریك
7468 واحد تولید تیرچه بلوك پلیمری تا ظرفیت 3000 تن در سال
7469 واحد تولید پلیمرهای تقویت تا ظرفیت 3000 تن در سال
7470 واحد تولید ورقهای پلی اتیلن(از مواد اولیه)
7471 واحد تولید چسب پی وی سی و پوشش پلاستیكی لوله(پلی اتیلن)
7472 واحد تولید درب و پنجره و كابینت آشپزخانه پلی وود(پلی پروپیلن)
7473 واحد تولید تانن گیاهی
7474 واحد تولید ورق كامپوزیت و فیلم
7475 واحد تولید آنزیم
7476 واحد تولید آلیاژهای پلیمری
7477 واحد تولید پودر چربی گیاهی و اسید چرب گیاهی
7478 واحد تولید قیر طبیعی

رده 5(ه)

ردیف نام واحد
7501 واحد تولید توری روشنائی
7502 واحد تولید فرمالین و پارافرم آلدئید
7503 واحد تولید هگزامین
7504 واحد تولید اسید سولفوریك بیش از 10 هزار تن در سال
7505 واحد تولید اسید نیتریك
7506 واحد تولید اسید كلریدریك
7507 واحد تولید آمونیاك
7508 واحد تولید آمینهای خنثی كننده گاز كربنیك(مونودی و تری آمینها)
7509 واحد تولید مواد پوشش دهنده سطوح فلزی و كارگاهی (غیر از رنگ،بتونه و مشابه)
7510 واحد تولید رزین و پودر اپوكسی
7511 واحد تولید لاستیك و تیوب وسایط نقلیه موتوری
7512 واحد تولید اولیه مواد كمكی یا تعاونی نساجی
7513 واحد تولید بیكربنات آمونیم
7514 واحد تولید پانلهای پلی یورتان
7515 واحد تولید سر پشم سازی
7516 واحد تولید خاك رنگبر
7517 واحد تولید نفتالین
7518 واحد تولید مواد عایق ایزولاسیون از مشتقات نفتی
7519 واحد تولید دی اكتیل فتالات (نرم كننده پلاستیك)
7520 واحد تولید كربنات كلسیم،باریت،بنتونیت،تالك و اخرا
7521 واحد تولید اسید بنزوئیك و بنزوات سدیم
7522 واحد تولید تغلیظ سود كاتسیك و موارد مشابه
7523 واحد تولید مایع ظرفشویی،شامپو،پودرهای شوینده،ضد عفونی كننده و سفید كننده
7524 واحد تولید سولفاتهای آهن،روی،منیزیم،آمونیوم و موارد مشابه تا ظرفیت 5000 تن در سال
7525 واحد تولید لوله های اپكسی تا ظرفیت 3000 تن در سال
7526 واحد تولید خانه های پیش ساخته پلاستیكی(چهار چوب پلاستیك درب و پنجره)
7527 واحد تولید سنگ مصنوعی
7528 واحد تولید پلی آلومینیوم كلراید
7529 واحد تولید لوله های كامپوزیتی
7530 واحد تولید انواع خمیر بازی تا ظرفیت 5000 تن در سال
7531 واحد تولید روغن ترانسفورماتور و موارد مشابه (غیر از روغن اسكارل)
7532 واحد تولید نخ تایر لاستیك
7533 واحد تولید پیه صنعتی
7534 واحد تولید محصولات از گرافیت طبیعی
7535 واحد تولید دوده صنعتی تا ظرفیت 3000 تن در سال
7536 واحد تولید انواع خشك كن ها و پایداركننده های پی وی سی تا ظرفیت 3000 تن در سال
7537 واحد تولید مس كاتدی (به روش پالایش) تا ظرفیت 3000 تن در سال
7538 واحد تولید گاز شیرین تا ظرفیت 5000 تن در سال
7539 واحد تولید پراكسیدهای آلی و اینیدرید مالئیك با ظرفیت بیش از 600 تن در سال
7540 تولید پروفیل آلومینیومی رنگی و آبكاری قطعات
7541 واحد تولید فسفر زرد
7543 واحد تولید سولفور پلیمری
7542 واحد تولید ورق كامپوزیت

رده 6(و)

ردیف نام واحد
7601 واحد تولید اكسید سرب
7602 واحد تولید فنل
7603 واحد تولید بیگمنت های معدنی
7604 واحد تولید انواع فلزات از مواد كانی
7605 واحد تولید كلر،سود،آب ژاول
7606 واحد تولید كاغذ تیشو از الیاف شیشه ،محصولات و پارچه سافت بیش از 5000 تن
7607 واحد تولید سورنج
7608 واحد تولید كاربید،مواد آبكاری و اكسید روی از معدن (لیتارژ)
7609 واحدهای تصفیه تركیبات آلی مازاد تولید تولید فنل و متانل
7610 واحد تولید تركیبات كروم
7611 واحد تولید سوخت جامد،پودر ژلاتینی ،متانول جامد با ظرفیت 6500 تن در سال با كوره حرارتی
7612 واحد تولید لوله كامپوزیت از رزین اپوكسی و الیاف شیشه ای بیش از 250000 تن در سال
7613 واحد تولید P.V.C
7614 واحد تولید مواد اولیه ساینده ها(سنگ،سمباده و كاغذ سمباده)
7615 واحد تولید سموم دفع آفات
7616 واحد تولید بی اكسید منگنز از سنگ معدن
7617 واحد تولید فرومولیبدن
7618 واحد تولید گل گوگرد
7619 واحد تولید كربن بلاك
7620 واحد تولید سیلیكو منگنز و فرومنگنز
7621 مركز پژوهشی انرژی اتمی(تولید رادیو ایزوتوپ)
7622 واحد تولید كنسانتره مس،نیكل و كبالت
7623 واحد فرآوری گوگرد
7624 واحد تولید سدیم اسید كربنات
7625 واحد فرآوری اكسید و مشتقات سیلیسیم
7626 واحد تولید سولفاتهای Mn ، Al ، Jn و Be و موارد مشابه
7627 واحد تولید مواد اولیه اسفنج با فولاتاسیون ،دموسی فایر ، ضد خورندگی،ضد كف تا ظرفیت 25000 تن در سال
7629 واحد تولید كربن و الكترود گرانیتی
7630 واحد تولید u.p.v.c (اولترا پی.وی.سی)
7631 واحد تولید آلیاژهای پلی مری
7633 واحد تولید سوخت بیودیزل
7634 واحد آندسازی و پخت آند آلومینیوم
7635 واحد تولید متانول و پروپیلن
7636 واحد تولید كربنات كلسیم بیش از 250هزار تن
7637 واحد تولید شمش تیتانیوم
7638 واحد تولید بیواتانول سوختی
7639 واحد تولید پركلرین، سدیم،سود و كلر
7640 واحد تولید دواتیل هگزیل اكریلات
7641 واحد تولید روغن ترانس،روغن موتور،مایع شیشه پاك كن،اسید بوریك و انواع عایقهای الكتریكی

رده 7

ردیف نام واحد
7701 واحد تولید كك و قطران

*واحدهایی كه حداقل یا حداكثر ظرفیت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت ظرفیت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداكثر در رده بعدی قرار گیرند.

گروه صنایع دارویی(8000)
رده 1 (الف)

ردیف نام واحد
8101 واحد تولید مواد بهداشتی و آرایشی (فرمولاسیون)
8102 واحد اختلاط و بسته بندی پودر ازاله مو
8103 واحد تولید قرص و پودر اكسیژنه
8104 واحد تولید اكسیدان كرم بهداشتی و صنعتی و پودر بلوندار اكسیژن
8105 واحد تولید اسانس،تنطور،آلكالوئید از مواد طبیعی و شیمیایی
8106 واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیك تا 300 تن در سال
8107 واحد تولید سرنگهای تزریقی از پیش پر شده و محصولات دارویی به صورت ویال

رده 2 (ب)

ردیف نام واحد
8201 واحد تولید كپسول سخت ژلاتینی
8202 واحد خشك كردن و بسته بندی گیاهان دارویی با شستشو
8203 واحد تولید سیمان زینك اكساید با مایع آماده اوژنول
8204 واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیك از 300 تا 1500 تن در سال

رده 3 (ج)

ردیف نام واحد
8301 واحد تولید باند و گاز حداكثر تا 300 تن در سال
8302 واحد تولید مواد اولیه داروسازی حداكثر تا 300 تن در سال
8303 واحد تولید مواد اولیه بهداشتی و آرایشی تا 300 تن در سال
8304 واحد تولید داروهای دامی حداكثر تا 300 تن در سال
8305 واحد ساخت داروهای سیلی مارین حداكثر تا 300 تن در سال
8306 لابراتور و كارخانه داروسازی (فرمولاسیون به استثنای هورمونها و آنتی بیوتیكها)
8307 واحد تولید آمپولهای تزریقی
8308 واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیك از 1500 تا 3000 تن در سال
8309 واحد تولید ضد عفونی كننده های مایع

رده 4 (د)

ردیف نام واحد
8401 واحد تولید عصاره شیرین بیان
8402 واحد تولید واكس و سرم
8403 واحد تولید مواد اولیه دارو سازی بیش از 300 تن درسال
8404 واحد تولید الكل از طریق سنتز
8405 واحد تولید الكل از طریق خمیر و تقطیر
8406 واحد تولید باند و گاز بیش از 300 تن درسال
8407 واحد تولید شربتهای گیاهی و رزین و صمغ گیاهی
8408 واحد تولید مواد اولیه بهداشتی و آرایشی بیش از 300 تن درسال
8409 واحد تولید پنتااریتریتول
8410 واحد تولید داروهای دامی بیش از 300 تن درسال
8411 واحد تولید پلیمرهای حساس به نور
8412 واحد تولید انواع داروهای گیاهی
8413 واحد تولید محلول مونوگلونال(آنتی بادی)
8414 واحد تولید جاومدات،نیمه جامدات،مایعات،یویدون آیداین و همودیالیز
8415 واحد تولید آنتی بیوتیك و هورمون بیش از 3000 تن درسال
8416 واحد تولید بالك عصاره گیاهی،اسانس گیری،عرقیات گیاهی،انواع قطره دارویی و انواع شربت دارویی

رده 54 (ه)

ردیف نام واحد
8501 واحد بسته بندی لجن دارویی

گروه صنایع برق و الكترونیك(9000)
رده 1(الف)

ردیف نام واحد
9101 واحد تولید لوازم برقی كوچك به صورت مونتاژ (نظیر زنگ اخبار و دربازكن)
9102 واحد تولید آنتن تلویزیون بدون آبكاری و لوستر از قطعات آماده
9103 واحد طراحی و مونتاژ لوازم برقی و الكترونیكی بدون عملیات كوره ای
9104 واحد تولید لوازم پزشكی، آزمایشگاهی و آموزشی،قطعات الكترونیك
9105 واحد تولید ترانزیستور و مقاومت و غیره
9106 واحد تولید انكوباتور و سایر لوازم آزمایشگاهی بدون آبكاری
9107 واحد تولید انواع ساعت
9108 واحد تولید طراحی و مونتاژ تقویت كننده صوت نظیر بلندگو و آمپلی فایر
9109 واحد تولید رادیو و تلویزیون و لوازم صوتی و تصویری به صورت مونتاژ
9110 واحد تولید دستگاههای برقی علامت دهنده سمعی و بصری
9111 واحد تولید سیستمهای مخابراتی مركز تلفن
9112 واحد تولید لوازم الكترونیكی (كامپیوتر،لوازم اداری و لوازم دقیق الكترونیكی)
9113 واحد تولید كنترهای ولتاژ و فركانس
9114 واحد تولید آفتامات
9115 واحد تولید مودم و میكرو كنترل
9116 واحد تولید طراحی و مونتاژ تایمر
9117 واحد تولید كارت و بردهای كامپیوتری
9118 واحد تولید تابلوهای تبلیغاتی در حد مونتاژ
9119 واحد تولید چراغ قوه شارژی خورشیدی (مونتاژ)
9120 واحد تعمیر،بازسازی و مونتاژ دستگاههای زیراكس و كپی
9121 مونتاژ كیت CNG ، میكسری و كیت CNG انژكتوری
9122 واحد تولید سیم كارت و كارت شارژ
9123 مونتاژ كلید فشار قوی

رده 2(ب)

ردیف نام واحد
9201 مونتاژ سیستمهای برق خورشیدی
9202 واحد مونتاژ،تجهیزات توانبخشی بدون عملیات كوره ای و آبكاری شامل انواع ویلچر تخت بیمارستانی و …
9203 واحد تولید CD فشرده بدون عملیات كوره ای
9204 واحد تولید آنتن با دستگاه تزریق پلاستیك و گیوتین (قیچی برش) و پرس

رده 3(ج)

ردیف نام واحد
9301 واحد تولید ترانسهای فشار ضعیف
9302 واحد تولید ودارهای چاپی الكترونیك و كیت
9303 واحد تولید هواكش و دستگاههای تهویه خانگی و صنعتی
9304 واحد تولید نوار صوتی و تصویری
9305 واحد تولید سیم كابل و سیم لاكی
9306 واحد تولید رله و كنتاكتور
9307 واحد تولید سیم مقاومت
9308 واحد تولید سر كابل فشار قوی
9309 واحد تولید خازن ،لامپ تصویر،تابلوهای برق فشار ضعیف و قوی انواع مشعل
9310 واحد تولید فیبر مدار چاپی ،باطری خشك، المنت برقی و الكتروموتور
9311 واحد تولید كلید و پریز،سر سیم و كفشك اتصال
9312 واحد تولید كنتور برق و گاز
9313 واحد تولید لوازم دندان پزشكی
9314 واحد تولید كوئل اتومبیلهای سبك
9315 واحد تولید اتواستار ترموتورهای صنعتی و دیزلی
9316 واحد تولید سیم رابط بدون آبكاری
9317 واحد تولید سر كابل فشار ضعیف و اتصالات فنی و فلزی
9318 واحد تولید دوزیمترهای ترمولومینسانس
9319 واحد تولید برقگیر
9320 واحد تولید ورق مغناطیسی
9321 واحد تولید آهن ربا
9322 واحد تولید سنسور فشار میكروماشین و سنسور شتاب میكروماشین
9323 احداث واحد تولید سیم آلومینیومی و كابل آلومینیومی

رده 4(د)

ردیف نام واحد
9401 واحد تولید لامپ
9402 واحد تولید وسایل و تجهیزات برق فشار قوی
9403 واحد تولید باطری اتومبیل و سایر وسایط نقلیه بدون بازیابی سرب از باطری كهنه
9404 واحد تولید ترانسفورماتور(ترانسفورماتور(ترانسهای فشار قوی)
9405 واحد تولید سیم حرارتی و برودتی
9406 واحد تولید ذغالهای صنعتی
9407 واحد تولید كمپرسور
9408 واحد تولید گوشی تلفن و موبایل
9409 واحد تولید تجهیزات توانبخشی (ویلچر،تخت بیمارستانی،سمعك) با عملیات كوره ای و آبكاری
9410 واحد تولید سیم رابط با آبكاری
9411 واحد تولید انواع باطری،قلمی،متوسط و بزرگ
9412 واحد مونتاژ و تولید باطری بدون بازیابی سرب
9413 واحد تولید لامپ كم مصرف LED
9414 تولید لامپ دیود
9415 واحد بازسازی و تعمیر ترانس فشار قوی و ضعیف و بازسازی بدنه ترانس
9416 واحد تولید لامپ كم مصرف
9418 واحد تولید چراغهای LED ، پروژكتورهای LED، لامپ های هالوژن LED

رده 5

ردیف نام واحد
9501 واحد تولید باطری اتومبیل و وسائط نقلیه با بازیابی سرب از باطری كهنه

گروه صنایع كشاورزی (10000)
رده 1 (الف)

ردیف نام واحد
10101 واحد زنبورداری و پرورش ملكه (تا ردیف 4 فاق محدودیت فاصله از اماكن مسكونی)
10102 واحد تولید پرورش پرندگان زینتی تا 100 قطعه
10103 واحد پرورش كرم ابریشم
10104 واحد پرورش ماهی تزئینی
10105 آزمایشگاه دامپزشكی
10106 واحد كشت گلخانه ای پلاستیكی به منظور تولید صیفی جات و گل رز تا حد یك هكتار
10107 واحد تولید گرده خرما
10108 واحد تولید جوجه تا 1000 قطعه در هر دوره صرفاً در نواحی روستائی
10109 واحد پرورش كبك و بلدرچین تا 100 قطعه در سال
10110 واحد تولید ورمی كمپوست (كرم پوسال) تا ظرفیت 2 تن در روز صرفاً در روستا

رده 2 (ب)

ردیف نام واحد
10201 واحد پرورش پرندگان زینتی تا 100 قطعه
10202 واحد پرواربندی بره تا 200رأس
10203 واحد پرورش گوسفند شیری (داشتی) تا 250رأس
10204 میادین دام (مجتمع نگهداری دام و كاروانسرا) تا 200 واحد دامی
10205 واحد تولید جوجه تا 3 دستگاه جوجه كشی (ظرفیت هر دستگاه 77 هزار)
10206 واحد تولید قارچ صدفی
10207 واحد پرواربندی گوساله تا 50 رأس
10208 واحد گاودار شیری تا 20 رأس
10209 واحد پرورش اسب و مادیان تا 10 رأس
10210 واحد تولید بذر قارچ خوراكی
10211 استقرار قرنطینه دامی تا 200 رأس
10212 واحد نگهداری سگ نگهبان
10213 واحد كشت گیاهان داروئی در وسعت 10 هكتار
10214 واحد پرورش ماهی سرد آبی با روش مدار بسته با ظرفیت 100 تن در سال مطابق با دستورالعمل حریم كیفی آبهای سطحی
10215 واحد پرورش بز داشتی تا 250 رأس در سال
10216 واحد پرورش شترمرغ با ظرفیت شصت قطعه در سال
10217 واحد كشت گلخانه ای پلاستیكی به منظور تولید صیفی جات و گل رز از یك هكتار تا 5 هكتار
10220 واحد پرورش ماهی به روش سنتی در استخرهای كشاورزی و آبیاری مطابق با دستورالعمل حریم كیفی آبهای سطحی
10221 واحد تولید حشرات مفید جهت كنترل بیولوژیكی آفتاب در گلخانه
10222 واحد شترداری تا 20 نفر
10223 واحد تولید اسپرم منجمد تا ظرفیت 30000 دز اسپرم
10224 واحد بسته بندی تنباكو میوه ای تا ظرفیت 300 تن در سال
10225 واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ‏ماكیان (شامل بلدرچین، كبك و تیهو) با ظرفیت 100 (یكصد) تا 5000 ‏(پنج هزار) قطعه در هر دوره
10226 واحد پرورش سگ به ظرفیت 50 قلاده
10227 واحد تكثیر و پرورش ماهیان زینتی مطابق با دستورالعمل حریم كیفی آبهای سطحی
10228 واحد تولید ورمی بیوكمپوست تا ظرفیت 10 تن روز
10229 واحد تولید بیوكمپوست از ضایعات كشاورزی و حیوانی تا 10 تن در روز
10230 واحد تكثیر و پرورش آبزیان (ماهی،میگو و جلبك) صرفاً در استانهای شمالی مطابق با دستورالعمل حریم كیفی آبهای سطحی

رده 3 (ج)

ردیف نام واحد
10301 واحد نگهداری حیوانات پوستی و آزمایشگاهی
10302 واحد تولید جوجه از 3 تا 5 دستگاه جوجه كشی (ظرفیت هر دستگاه 90 هزار جوجه)
10303 واحد پرواربندی بره از 200 تا 500 رأس
10304 واحد پرورش گوسفند شیری (داشتی) از 250 تا 500 رأس
10305 واحد گاودار شیری از 20 تا 50 رأس
10306 واحد پرواربندی گوساله 50تا 200 رأس
10307 واحد پرورش اسب و مادیان از 10 تا 50 رأس
10308 واحد تكثیر و پرورش ماهی گرم آبی و سرد آبی مطابق با دستورالعمل حریم كیفی آبهای سطحی
10309 واحد تولید قارچ دكمهای و صدفی
10310 واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماكیان (شامل بلدرچین، كبك و تیهو) با ظرفیت 5000 ‏(پنج هزار) تا 30000‏ (سی هزار) قطعه در هر دوره
10311 واحد پرورش ماهی سرد آبی (مشروط به اینكه در پایین دست محل احداث محل برداشت آب شرب وجود نداشته باشد)مطابق با دستورالعمل حریم كیفی آبهای سطحی
10312 واحد پرورش پولت (جوجه مرغ تخمگذار) با ظرفیت 20000 قطعه در سال
10314 واحد پرورش شتر مرغ با ظرفیت از 60 تا 3000 قطعه در سال
10315 واحد تولید خوراك دام از مواد خام كشاورزی شامل گندم،جو،ذرت،سبوس،تخم پنبه
10316 استقرار قرنطینه دامی 200 تا 500 رأس
10317 واحد پرورش مرغ مادر و یا مرغ تخم گذار با ظرفیت از 5000 ‏(پنج هزار) تا 30000 ‏(سی هزار) قطعه در هر دوره
10318 واحد پرورش مرغ مادر و یا مرغ تخم گذار با ظرفیت از 5000 ‏(پنج هزار) تا 30000 ‏(سی هزار) قطعه در هر دوره
10320 واحد پرورش اردك ماهی تا ظرفیت 5000 قطعه
10321 واحد كشت گلخانه ای پلاستیكی به منظور تولید صیفی جات و گل رز بیش از 5 هكتار
10322 طرح طوبی
10323 واحد تولید زالو طبیعی با ظرفیت یك میلیون قطعه در سال
10324 واحد تولید بیوكمپوست از ضایعات كشاورزی و حیوانی بیش از10 تن روز
10325 واحد تولید ورمی بیوكمپوست بیش از 10 تن روز

رده 4 (د)

ردیف نام واحد
10401 واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماكیان (شامل بلدرچین، كبك و تیهو) با ظرفیت 30000 ‏(سی هزار) قطعه تا 60000 (شصت هزار) قطعه در هر دوره
10402 میادین دام (مجتمع نگهداری دام و كاروانسرا) بیش از 200 واحد دامی
10403 واحد تكثیر و پرورش پرندگان و پستانداران وحشی
10404 واحد پرواربندی بره بیش از 500 رأس
10405 واحد پرورش گوسفند شیری داشتی بیش از 500 رأس
10406 واحد گاوداری شیری از 50 تا 500 رأس
10407 واحد پرواربندی گوساله بیش از 200 رأس
10408 واحد تولید جوجه بیش از 350 هزار قطعه(بیش از 5 ماشین جوجه كشی)
10409 واحد پرورش اسب و مادیان بیش از 500 رأس
10411 استقرار قرنطینه دامی بیش از 500 رأس
10412 واحد پرورش شتر مرغ با ظرفیت بیش از 3000 قطعه در سال
10413 واحد پرورش مرغ مادر و یا مرغ تخم گذار با ظرفیت از 30000 ‏(سی هزار) تا 60000 (شصت هزار) قطعه در هر دوره
10416 محل احداث حمام ضد كنه
10418 واحد تولید مكمل غذایی دام و طیور (كنسانتره)
10419 واحد كشتارگاه دام و طیور (به صورت واحد مستقل)
10420 احداث شهرك یا مجتمع های بزرگ گلخانه ای

رده 5 (ه)

ردیف نام واحد
10501 واحد پرورش مرغ تخم گذار بیش از 60000 (شصت هزار) تا 120000 (یكصد و بیست هزار) قطعه در هر دوره
10502 واحد پرورش مرغ مادر با ظرفیت بیش از 60000 (شصت هزار) تا 120000 (یكصد و بیست هزار) قطعه در هر دوره
10503 واحد مرغداری گوشتی بیش از 60000 (شصت هزار) تا 120000 (یكصد و بیست هزار) قطعه در هر دوره
10504 واحد گاوداری شیری با ظرفیت 500 تا 1000 رأس دام
10505 واحد كشتار دام و طیور مكمل از قبیل پر كنی،شستشو،بسته بندی تبدیل ضایعات

رده 6 (و)

ردیف نام واحد
10601 واحد پرورش میگو تا وسعت 1 هكتار
10602 واحد پرورش صدف
10603 واحد پرورش تمساح
10604 واحد تولید كود میكرو ارگانیسمهای حل كننده فسفر
10606 واحد تولید كود آلی از فضولات دامی
10607 مجتمع یا واحدهای گاو شیری با ظرفیت بیش از 1000 رأس

رده 7

ردیف نام واحد
10701 واحد پرورش میگو تا وسعت 1 هكتار مطابق با دستورالعمل حریم كیفی آبهای سطحی
10702 مجتمع بزرگ دامپروری یا دام شهر جهت استقرار واحدهای دامداری (در قالب شهرك دامپروری)
10703 واحد پرورش تمساح مطابق با دستورالعمل حریم كیفی آبهای سطحی
10704 واحد پرورش ماهی و سایر آبزیان در وسعت بیش از یك هكتار
10705 كشتارگاههای بزرگ صنعتی به صورت مجتمع شامل پرواربندی،كشتار و تولید فراورده های گوشتی
* واحدهایی كه حداقل یا حداكثر ظرفیت آنها در رده مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت ظرفیت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفیت بیشتر از حداكثر در رده بعدی قرار گیرند.

گروه صنایع ماشین سازی (10000)
رده 1 (الف)

ردیف نام واحد
11101 مونتاژ و بسته بندی ماشین آلات در حد كارگاهی
11102 واحد تولید تجهیزات چكهای سقفی
11103 تولید ماشین آلات رنگ آمیزی میكروارگانیسم

رده 2 (ب)

ردیف نام واحد
11201 واحد قالب و مدل (درجه ریخته گری،فیكچر،قالب قید و بست و ابزار قالب، مدل
11202 واحد تجهیزات شبكه آب و فاضلاب (پمپ های دیافراگمی، لجن كش و تجهیزات تصفیه)،
11203 واحد ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل مكانیكی(آسانسور و قطعات آسانسور، پله برقی، بال تراك،جرثقیل سقفی،جرثقیل پشت كامیونی، جك پالت رولیك،بالابر قطعات مربوطه،نوار نقاله،وینچ جرثقیل)
11204 واحد پمپ و كمپرسور(پمپ های خلاء وكیوم، آتش نشانی،آب، كمپرسورهای صنعتی و مصرفی،گاراژی،مواد فله و تلمبه های آب بادی)

رده 3 (ج)

ردیف نام واحد
11301 واحد ماشین ابزار و متعلقات ( دستگاههای ابزار تیز كن ، فرز و ابزار دستگاه فرز،ابزارهای گیره ای، اره تیز كن ، اسپارك اوروژن،پانتوگراف، تراش حدیده كن،خط شیفكاری اتوماتیك،دریل سه نظام و دنباله های آن،سنگ تحت و سنگ كفی زنی،سنگ رومیزی، سنگ محور ، صفحه تراش قطعات مربوطه، فرامین اندازه گیری، كپی تراش كلید، ماشین سری تراش، ماشین سنتر،انواع پونیت ماشینكاری اره سنگ.
11302 واحد قطعات واسطه ای (اتصالات پنوماتیك،اتصالات هیدرولیك، اتصالت اقلام هیدرولیك، بازوهای مكانیكی، بلبرینگ، بوش،پیچ و مهره های صنعتی،پین،اقلام پنوماتیك،چرخ دنده ها ، رولرینگ، انواع شفت ها،غلطك انتقال و فرم دهی،انواع پمپ و قطعات پمپ،انواع قطعات صنعتی(تراشكاری قطعات صنعتی و غیر صنعتی) ، كلاج روغنی،كوپلینگ،انواع گیربكسها(غیر از گیربكسهای خودرو)پاتیل)
11303 واحد ماشین آلات صنعتی پلاستیك و پلاستیك و چرم (آسیاب پلاستیك،اكسترودر پلاستیكی،پرس ملامین،اكسترو در لوله،تزریق پلاستیك،تزریق زیره كفش،تولید لوله پلاستیكی،ماشین آلات پلاستیك، ماشین آلات چرم سازی،دستگاه كفاشی ، دستگاه برش چرم،دستگاه دوخت پلاستیك،دستگاه نایلون و نایلكس
11304 واحد ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی و راهسازی و معادن ( آسیاب سنگ ، اسكرابر،اطاق ماشین راهسازی ، ایستگاه مركزی بتن،ماشین آلات حفاری،ماشین قیر پاش ، كوه بر)
11305 واحد ماشین آلات صنایع غذایی ، دارویی و شیمیایی(آسیاب(خوراك دام ، غلات گندم و …) لك، بادام شكن، بوجاری، خط تولید ضبط پسته ، پوست گیر گندم ، تجهیزات تولید و خط پودر گوشت و پودر ماهی و بطور كلی (خوراك دام و طیور)،تجهیزات تولید كنسرو، كارخانجات قند و شكر ، كارخانجات آرد ، كشتارگاه مرغ، تجهیزات مرغداری ، چونه كن ، چرخ گوشت صنعتی، خط كامل رب گوجه، كمپوت، خط كامل شامپو و مایع ظرفشویی ،خمیر همزن،دانه خرد كن، دستگاه پرس ، دستگاه پركن مواد غذایی ، دستگاه خامه گیر، دستگاه گندو شور ، دستگاه نان ماشینی، (تونلی و دوار و فر قنادی) شیر دوش ، ماشین آلات برنج كوبی ، چای خشك كنی ، دارویی، لپه سازی ، ماكارونی، میكسر خوراك
11306 واحد ماشین آلات صنایع چوب و كاغذ (پرس چوب ، دستگاه رنده چوب، دستگاه گندمی، ماشین آلات كبریت سازی، نجاری ، چاپ و صحافی ، پوشال كولر و دستمال كاغذی و نوار بهداشتی)
11307 واحد ماشین آلات صنایع نساجی و بافندگی { اتو كلاو ، پرس و برش عدل پنبه ، تجهیزات پنبه پاك كنی، تجهیزات رنگرزی نخ و پارچه و خشك كن پارچه، دستگاههای آهار نخ، چاپ پارچه ، چله پیچ ، نخ برگردان، گره شمار نخ ، دوك ریسندگی ، شانه و میلمیلك، گل زنی ،ماشین آلات شستشوی پشم، ماشین بافندگی (پارچه، حوله، جوراب، فرش، موكت و …) ریسندگی و نوار خاردار}
11308 واحد ماشین آلات صنایع فرم دهی و برش فلزات {اره پروفیل بر، اره آلومینیوم بر ، دستگاه پانچ پنج كاره ، میلگردبر، دستگاه پتك آهنگری، پرس هیدرولیك،پرس ضربه ای ، پرس بریك ، پرس دستی، پرس ضایعات ، پرس تیغه برش ورق آهن ، پرس خم كن ، پرس برش و برش سیم ، تزریق فلزات (اكسیژن)، پرس نورد فلزات،پرس گیوتین ، ماشین آلات طلا سازی، قوطی سازی ، كشش مفتول ، تولید لوله و پروفیل ، دایكاست، رول باز كن، میخ سازی، نوار بری ، نورد و گیره و آهنگری
11309 واحد ماشین آلات صنایع بسته بندی و مارك زنی (دستگاه پاك زنی ، چاپ كارتن ، ماشین آلات بسته بندی، ماشین آلات كارتن سازی)
11310 واحد ماشین آلات و تجهیزات حرارتی و برودتی و تهویه (اتو كلاو،ایرواش، برج خنك كن،پكیج شوفاژ،پیش گرمكن، انواع پمپ،تجهیزات برودتی، تجهیزات سردخانه،دیگ بخار و قطعات مربوطه ، تهویه مطبوع صنعتی، دیگ آبگرم ،بویلر روغنی،رطوبت زن،انواع مبدلهای حرارتی مخازن دوجداره و انبساط ، هواساز یونیت هیتر ،بویلرهای نیروگاهی و پالایشگاهی)
11311 واحد ماشین آلات و تجهیزات كارخانه ای (ایستگاه پر كن سیلندر گاز، تجهیزات آبكاری، تجهیزات اطاق رنگ، تجهیزات بیمارستان ، تجهیزات پالایشگاهی،تجهیزات كارگاهی،تجهیزات كارخانه ای، تجهیزات نیروگاهی،خشك كنهای صنعتی، دستگاه پنچرگیری پلاستیك، دستگاه تراش عینك، انواع دستگاه تست، دستگاه رنگ پاش،باكت بیل مكانیكی ، بتونیر،دامپر،بلوك زن،پمپ انتقال بتن، پینهای لودر و بلدوزر، تاسیسات شن و ماسه ، تجهیزات كارخانه آجر (خط تولید آجر) تجهیزات كارخانه سیمان (خط تولید سیمان)،تجهیزات كارخانه گچ (خط تولید گچ) تجهیزات كارخانه آهك (خط تولید آهك) تجهیزات معادن،تراك میكسر،تیرچه فلزی ،چكش پنوماتیك ،دریل واگن،دستگاه حفاری روتاری، سنگ شكن و قطعات مربوطه غلطك و پیره،فینیشر آسفالت، ماشین آلات سنگبری،كارخانه آسفالت، كانال كن، كوره های خط تولید مواد كانی غیر فلزی ، كیسه گچ و آهك و سیمان پر كن، دستگاه سالامبو، دستگاه شات بلاست، دستگاه شستشوی قطعات، دستگاه ظهور عكس، كوره های عملیات حرارتی و صنعتی ، ماشین آلات شستشوی فرش، تولید سیم و كابل، خشك شویی،رنگ سازی،جوجه كشی، زباله سوز، دستگاه سیم پیچی، دستگاه تك منظوره، دستگاه كوره القایی، دستگاه راكتور
11312 واحد ادوات كشاورزی و ماشین آلات كشاورزی(اكسن تریل كشاورزی، خرمنكوب، بذرپاش،بیلر،گاو آهن و قطعات مربوطه، دیسك 28 پره پل كش،پمپ سمپاش،پنجه غازی، تریلر كشاورزی و قطعات مربوطه، تسطیح كن زمین رویتواتور،یونجه چین، چتر،خرماچین، چغندر كن، خشك كن غلات، داس ، نهر كن، دروكن
11313 دروگیر،سیب زمینی كار و سیب زمینی كن، علف چین ،عمیق كار، كلتیواتور،كمباین،انواع تراكتور،كودپاش،مته درختكاری، هرزكش، مور، بیل،یكهو، تیلر، سیستم آبیاری بارانی، تحت فشار، هد كمباین ناخنكر دروگر)
11314 واحد سازه های فلزی و مخازن(اتصالات داربست فلزی، اسكلت فلزی ، پل شناور و پل فلزی، سازه های فلزی، سالنهای پیش ساخته ،نردبانهای صنعتی ،بوبكر،سیلو،انواع مخازن تحت فشار و ذخیره ای)
11315 واحد صنایع دریایی (اوراق كرد شناورها،شناورهای دریایی ، سازه های دریایی تجهیزات سكوهای نفتی و دریایی، تجهیزات اسكله دریایی)
11316 واحد موتورهای احتراق داخلی (موتورهای دیزلی موتورهای بنزینی)

رده 4 (د)

ردیف نام واحد
11401 واحد ریخته گری قطعات چدن (ساچمه سند بلاست ، قطعات ریخته گری چدن ، گلوله آسیاب چدنی)
11402 واحد ریخته گری قطعات فولادی (قطعات ریخته گری فولاد)
11403 واحد قطعات آهنگری (اتصالات فولادی،قطعات آهنگری،قطعات فرج،گلوله آسیاب فولادی)
11404 واحد قطعات انتقال نیرو(قطعات انتقال نیرو،دكل روشنایی برق و مخابرات تلسكوپی…)

12000- گروه صنایع نوین(نانو بیوتكنولوژی)
بعلت جدید بودن این گروه ،واحدهای صنعتی و تولید این گروه در حال تدوین می باشد.
13000- گروه صنایع نفت و گاز
رده 5(ه)

ردیف نام واحد
13501 واحد تولید قیر غلیظ شده تا ظرفیت 10 هزار تن در سال
13502 واحد تولید قیر پلی بك تا ظرفیت 5000 تن در سال
13503 واحد تولید نفت بی بو تا ظرفیت 3000 تن در سال
13504 واحد تولید مكمل روغن D.O.P
13505 واحد تولید مكمل بنزین
13506 واحد تولید روغن ترانسفورماتور و موارد مشابه

رده 6(و)

ردیف نام واحد
13601 واحد تولید كود شیمیایی
13602 واحد تولید روغن و گریس با استفاده از روغن پایه
13603 كارخانجات ساخت تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی
13604 واحد تولید كوره اوره
13605 واحد تولید قیر صنعتی

رده 7

ردیف نام واحد
13701 واحد پتروشیمی
13702 واحد پالایشگاه
13703 واحد نیروگاه گازی
13704 واحد نیروگاه سیكل تركیبی
13705 واحد تولید بنزین بدون سرب(M.T.B.E)
13706 واحد تصفیه دوم روغن
13707 واحد GTL (تبدیل گاز به مایع)
13708 واحد تولید بنزین ،گازوئیل و سایر مشتقات نفتی
13709 واحد تولید هیدروكربورهای حلقوی و غیر حلقوی
13710 حفر چاه نفت بیش از 10 حلقه

گروه صنایع بازیافت 14000
رده 1 (الف)

ردیف نام واحد
14101 جمع آوری ضایعات فلزی تا 3000 تن در سال

رده 2 (ب)

ردیف نام واحد
14201 جمع آوری ضایعات فلزی (برش،پرس و كمپكت)بیش از 3000 تن در سال
14202 بازیافت تجهیزات الكترونیكی بدون عملیات كوره ای

رده 3 (ج)

ردیف نام واحد
14301 جمع آوری خودروهای سبك فرسوده (برش زنی و پرس) بدون عملیات ذوب و ریخته گری
14302 بازیافت ماسه و ریخته گری
14303 بازیافت لاستیك های فرسوده به روش فیزیكی (آسیاب و پرس) تا ظرفیت 3000 تن در سال

رده 4 (د)

ردیف نام واحد
14401 واحد بازیافت كادمیوم از ضایعات سرب و روی و برش شیمیایی تا ظرفیت 600 تن در سال
14402 جمع آوری خودروهای سنگین فرسوده (برش زنی و پرس) بدون عملیات ذوب و ریخته گری
14403 واحد بازیافت پسماندهای الكترونیكی با عملیات كوره ای تا 3000 تن در سال
14404 بازیافت لاستیك های فرسوده به روش شیمیایی تا ظرفیت 3000 تن در سال

رده 5 (ه)

ردیف نام واحد
14501 واحد بازیافت فلزات گرانبها شامل طلا ،نقره،كروم،پلاتین از لوازم مستعمل
14502 واحد بازیابی سلینیوم از لجن مس آندی
14503 واحد بازیافت ضایعات كارخانجات صنایع غذایی
14504 واحد بازیافت پسماندهای الكترونیكی با عملیات كوره ای بیش از 3000 تن در سال
14505 واحد بازیافت تجهیزات الكترونیكی

رده 6 (و)

ردیف نام واحد
14601 واحد بازیافت قطعات خودروهای فرسوده (عملیات ریخته گری و ذوب و تولید ورق و شمش)
14602 واحد تولید ظروف pet از ضایعات بیش از 5000 تن در سال
14603 واحد بازیافت ضایعات پلاستیكی به روش سنتی و تكنولوژی پایین
14604 واحد بازیافت باطریهای فرسوده و ضایعات پلاستیك
14605 واحد بازیافت لاستیك های فرسوده (شیمیایی و فیزیكی) با ظرفیت بیش از 3000 تن
14607 واحد فرآوری و بازیافت فلزات مولیبدن،نیكل،تنگستن با عملیات كوره ای ذوب
14608 واحد بازیافت فلزات رنگی(مس)

رده 7

ردیف نام واحد
14701 كارخانه كمپوست
14702 بازیافت ضایعات فلزی بیش از 1000 تن در سال