ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي مصوب 1390

ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي مصوب 1390,03,08با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

اصلاحات [اصطلاحات] مندرج در اين آيين‌نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ محدوده و حريم شهر، محدوده شهرك و روستا: مطابق با قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ

تبصره 1ـ در مورد شهرهاي فاقد طرح هادي يا جامع تا زمان تهيه طرح جامع يا هادي، محدوده طرحهاي مصوب قبلي آنها ملاك عمل خواهد بود.

تبصره 2ـ در مورد روستاها، محدوده مصوب طرح هادي روستايي ملاك عمل خواهد بود و براي روستاهاي فاقد طرح هادي محدوده روستا تا زمان تهيه طرح هادي روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي تعيين مي‌شود.

ب ـ سكونتگاه‌ها: كليه شهرها، روستاها، شهركهاي مسكوني و مجتمع‌هاي مسكوني كه داراي حداقل بيست خانوار ساكن مي‌باشند. ملاك تشخيص جمعيت خانوار، آخرين سرشماري مركز آمار ايران مي‌باشد.

ج ـ كاربري صنايع: عرصه‌هايي در داخل و يا خارج شهرها و روستاها كه براساس طرحهاي مصوب موضوع آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور (موضوع تصويب‌نامه شماره 55837/ت21414هـ مورخ 20/10/1378) براي فعاليتهاي توليدي و خدماتي اختصاص داده مي‌شود.

د ‌ـ مكانهاي صنعتي: عرصه‌هايي خارج از محدوده شهرها و روستاها كه در طرحهاي جامع شهري و ناحيه‌اي حسب ضوابط مربوط براي استقرار فعاليتهاي صنعتي مجاز و مشروط تعيين شده‌اند.

هـ ـ شهرك صنعتي تخصصي: شهركي كه در زمينه توليد يا خدمات صنعتي خاص و يا فعاليتهاي هم خانواده يا مكمل و واحدهاي پژوهشي و فناوري و خدمات پشتيباني آن ايجاد مي‌شود.

و ـ ناحيه صنعتي روستايي: مطابق با آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي (موضوع تصويب‌نامه شماره 116002/ت35253هـ مورخ 18/9/1385)

ز ـ حريم كمي و كيفي آب: مطابق بند (خ) اصلاحي ماده (1) آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي (موضوع تصويب‌نامه شماره 58977/ت29101 هـ مورخ 18/12/1382).

ح ـ مناطق حساس ساحلي ـ دريايي: خورها، مصبها، خليج‌ها، تالاب‌هاي ساحلي، رويشگاههاي حرا، بسترهاي علفي، صخره‌هاي مرجاني، مناطق تخم‌گذاري لاك‌پشتهاي دريايي و نظاير آنها كه واجد منابع حساس ساحلي و دريايي و يا وابسته به دريا مي‌باشند و اين حساسيت به واسطه تنوع زيستي، غناي جانداران، وجود گونه‌هاي در معرض خطر، آسيب‌پذير و كمياب، واقع شدن اجتماع‌هاي حياتي در آستانه تحمل اكولوژيك در آنها، حساسيت به آلاينده‌ها، كندي ترميم آسيب‌هاي وارد شده بر محيط زيست و مشكلات ناشي از پاكسازي از آلاينده‌هاي محيطي آنها مي‌باشد.

ط ـ فناوري زيست محيطي: توليد يا فرآيندي از توليد كه منجر به حذف، پيشگيري، كاهش يا تخفيف اثرات منفي ناشي از فعاليتهاي انساني بر محيط زيست گردد، فرآيندهايي كه منتج به توليد مواد زايد جامد كمتر، مصرف كمتر منابع و در نهايت كارآيي بالاتر شوند.

ي ـ منطقه‌بندي ايران براي استقرار واحدهاي صنعتي و خدماتي: براساس طرح كالبدي ملي و منطقه‌‌اي ايران موضوع مصوبه مورخ 25/12/1375 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، كشور به ده منطقه به شرح جدول پيوست شماره (1) كه به مهر «پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است تقسيم گرديده‌است.

ماده 2

واحدهاي صنعتي و توليدي با توجه به فرآيند توليد به شرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند:
1ـ غذايي
2ـ نساجي
3ـ چرم
4ـ سلولزي
5 ـ فلزي
6 ـ كاني غيرفلزي
7ـ شيميايي
8 ـ دارويي
9ـ برق و الكترونيك
10ـ كشاورزي
11ـ ماشين‌سازي
12ـ نوين (نانو و بيوتكنولوژي)
13ـ نفت و گاز و پتروشيمي
14ـ بازيافت

ماده 3

صنايع براساس شدت و ضعف‌آلودگي و ديگر مسايل زيست‌محيطي در گروههاي ذكر شده در ماده (2)
اين تصويب‌نامه در رده‌هايي با مشخصات زير قرار مي‌گيرند:

رده1ـ واحدهاي اين رده مجاز مي‌باشند تا در كاربري هاي صنعتي، كارگاهي و يا تجاري داخل شهرها و روستاها يا مكانهاي صنعتي مجاز خارج از محدوده مصوب شهري و روستايي استقرار يابند.

رده‌هاي 2و3ـ واحدهاي اين رده‌ها مجازند در شهركها و نواحي صنعتي و مكانهاي صنعتي در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعايت فواصل از ساير كاربري‌ها به شرح جدول پيوست شماره (2) كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است استقرار يابند.

رده‌هاي 4و5 و6 ـ واحدهاي اين رده‌ها مجازند در شهركها و نواحي صنعتي و يا مكانهاي صنعتي مصوب تعيين شده در خارج از حريم مصوب شهر و خارج از محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعايت فواصل از ساير كاربري‌ها به شرح جدول پيوست شماره (2) استقرار يابند.

تبصره1ـ در مناطقي كه فاقد شهرك صنعتي و ناحيه صنعتي مي‌باشند واحدهاي مشمول رده‌هاي (2)، (3)، (4)، (5) و (6) مي‌توانند با رعايت حداقل فواصل از مراكز و اماكن به شرح جدول پيوست شماره (2) در ساير مكانهاي صنعتي تعيين شده در خارج از حريم مصوب شهر (در خصوص رده‌هاي «2» و «3» خارج از محدوده شهر) و روستا استقرار يابند.

تبصره2ـ واحدهاي كشاورزي مشمول رده‌هاي (2)، (3)، (4)، (5) و (6) مي‌توانند با رعايت فواصل به شرح جدول پيوست شماره (2) در خارج از شهرك‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي و يا در داخل مجتمع‌هاي تخصصي و مجتمع‌هاي توليدي كشاورزي مستقر شوند.

رده 7ـ محل پيشنهادي جهت استقرار واحدهاي اين رده در خارج از حريم شهر و روستا با توجه به فرآيند توليد، توپوگرافي منطقه، شرايط اقليمي، ظرفيت قابل تحمل محيط زيست، جهت بادهاي غالب، جهات توسعه شهري و ساير ملاحظات زيست محيطي، به صورت موردي توسط اداره كل حفاظت محيط زيست استان به شرح جدول پيوست شماره (1) و بر اساس دستورالعملي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست صادر مي‌گردد مورد بررسي كارشناسي و اعلام نظر قرار مي‌گيرد.

تبصره3ـ استقرار صنايع در اراضي مستعد كشاورزي منطبق با قوانين و مقررات، مستلزم كسب موافقت وزارت جهاد كشاورزي مي‌باشد.

تبصره4ـ احداث و استقرار واحدهاي اين رده صرفاً در شهركهاي صنعتي تخصصي مجاز است.

ماده 4‌

در چهارچوب ضوابط شهركهاي صنعتي، احداث هر نوع واحد توليدي و صنعتي به استثناي صنايع رده (7) در داخل شهركها و نواحي صنعتي مشروط به اينكه شهرك داراي طرحهاي منطقه‌بندي استقرار واحدهاي صنعتي و خدماتي، فضاي سبز و سيستم مركزي تصفيه فاضلاب باشد، بلامانع است. متقاضيان احداث شهركهاي صنعتي همزمان با اخذ مجوز احداث موظف به طراحي سيستم تصفيه فاضلاب مركزي بوده و بايد پس از واگذاري پنجاه درصد (50%) واحدها و به بهره‌برداري رسيدن سي درصد (30%) آنها و وجود حداقل (100) متر مكعب فاضلاب در روز، نسبت به احداث سيستم تصفيه فاضلاب مركزي اقدام نمايند.

ماده 5

تا زمـان بهره‌برداري سـيستم مركزي تصـفيه فاضلاب هر واحـد بايد نسبت به راه‌اندازي سيستم پيش تصفيه فاضلاب و دفع فاضلاب خود اقدام نمايد. منطقه‌بندي شهركهاي صنعتي بايد با توجه به نوع آلودگي‌ها براساس جدول استقرار منطقه‌ها به شرح جدول پيوست شماره (3) كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت‌وزيران» تأييد شده است، صورت گيرد.

ماده 6

استقرار واحدهاي آب بر و فاضلاب‌زا (به استثناي واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي) در داخل دشت‌ها و آبخوانهاي ممنوعه و بحراني كشور كه توسط وزارت نيرو اعلام مي‌شود، منوط به اخذ مجوز وزارت نيرو و موافقت سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.

ماده 7

فهرست رده‌بندي صنايع به شرح پيوست شماره (4) كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت‌ وزيران» تأييد شده است، تعيين مي‌شود. چنانچه واحد توليدي و صنعتي در فهرست يكي از كدهاي مندرج در اين ضوابط اشاره نشده باشد به منظور تعيين كد جديد و يا تطبيق آن با كدهاي موجود، موضوع در كميته‌اي به مسؤوليت سازمان حفاظت محيط زيست و با مشاركت نماينده تام‌الاختيار ارگان ذي‌ربط صادركننده جواز مطرح و تصميم‌گيري خواهد شد.

ماده 8

در مواردي كه امكان اجراي ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد، مراتب در كارگروهي به رياست معاون امور عمراني استانداري و نمايندگان ادارات كل صنايع و معادن، حفاظت محيط زيست، راه‌ و شهرسازي، نيرو (رييس شوراي انسجام بخشي استان)، نفت (با معرفي وزارت نفت) و جهاد كشاورزي مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا با در نظر گرفتن مواردي از قبيل فرآيند توليد، توپوگرافي منطقه، شرايط اقليمي، ظرفيت قابل تحمل محيط زيست، جهت باد غالب و گسترش شهرها در مورد محل استقرار صنايع رده‌هاي (1) تا (3) موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه تصميم‌گيري نمايند. دبيرخانه اين كارگروه در اداره كل حفاظت محيط زيست استان خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه كارگروه مذكور بر استقرار صنايع رده‌هاي (4) تا (7) موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه خارج از ضوابط فوق اصرار داشته‌باشد، موضوع به كميسيون متشكل از افراد متناظر در مركز در سطح معاونين وزرا به رياست معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست جهت تصميم‌گيري ارجاع مي‌شود.

ماده 9

مراجع صادركننده مجوز تأسيس واحدهاي صنعتي و توليدي موظفند قبل از استقرار واحد، موضوع را از ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها استعلام نمايند. ادارات يادشده موظفند در صورت وجود مغايرت با ضوابط استقرار، ظرف دو هفته از تاريخ وصول استعلام، موارد مغايرت را اعلام نمايند، عدم اعلام مغايرت در مهلت ياد شده به منزله موافقت تلقي مي‌شود.

ماده 10

مراجع صادركننده جواز تأسيس (به استثناي واحدهاي صنعتي متقاضي استقرار در شهركها و نواحي صنعتي) مكلفند در هنگام صدور جواز تأسيس ساير قوانين و مقرراتي را كه متقاضي موظف به رعايت آن مي‌باشد از جمله: اخذ كاربري مصوب از كميسيون موضوع ماده (13) آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ـ مصوب 1356ـ ؛ اخذ پروانه ساختماني از مرجع صدور جواز تأسيس؛ اخذ پايان كار ساختماني از مرجع صدور پروانه ساختماني؛ اخذ موافقت صدور پروانه بهره‌برداري از مراجع مربوط (محيط زيست و دستگاه صادركننده) را در ظهر جواز صادره به متقاضي درج نمايد.

ماده 11

كليه مراجع و دستگاههاي متولي استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي و نيز مراجع صدور جواز تأسيس مكلفند در صورت وجود شهرك يا ناحيه صنعتي نسبت به هدايت متقاضيان به مناطق يادشده اقدام و از استقرار پراكنده واحدهاي مذكور ممانعت نمايند.

ماده 12

تصويب نامه هاي شماره 64677/ت18591هـ مورخ 26/ 12/ 1378، شماره 11359/ت23415هـ – مورخ 21/ 3/ 1380 و شماره 27965/ت32010هـ مورخ 8/ 5/ 1384 لغو و تصويب نامه هاي شماره 32719/ت25842هـ مورخ 16/ 7/ 1381 با اعمال اصلاحات اين آيين نامه و شماره 4/ 1066 مورخ 28/ 3/ 1346 و اصلاحات بعدي آن و لايحه قانوني لغو محدوديت ايجاد كارخانجات و صنايع در داخل شعاع 50 كيلومتري اصفهان – مصوب 1359 – شوراي انقلاب، همچنان به قوت خود باقي مي باشند.

معاون اول رييس جمهور – محمدرضا رحيمي

پيوست شماره 1
جدول شماره 1: منطقه بندي ايران جهت استقرار واحدهاي صنعتي و خدماتي بر اساس طرح كالبدي ملي و منطقه اي ايران موضوع مصوبه مورخ 25/12/1375 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

رديف منطقه نام استانها
1 آذربايجان 1- اردبيل 2- آذربايجان غربي 3- آذربايجان شرقي
2 زاگرس 1- لرستان 2- كردستان 3- ايلام 4- همدان 5- كرمانشاه
3 خوزستان 1- كهگيلويه و بوير احمد 2- خوزستان
4 فارس فارس
5 البرز جنوبي 1- قزوين 2- تهران 3- البرز 4- سمنان 5- قم 6- مركزي 7- زنجان
6 مركزي 1- اصفهان 2- يزد 3- چهارمحال و بختياري
7 جنوب شرقي 1- كرمان 2- سيستان و بلوچستان
8 ساحلي شمال 1- مازندران 2- گيلان 3- گلستان
9 ساحلي جنوب 1- هرمزگان 2- بوشهر
10 خراسان 1- خراسان رضوي 2- خراسان جنوبي 3- خراسان شمالي

پيوست شماره 2
جدول شماره 2: حداقل فواصل مجاز براي استقرار واحدهاي صنعتي و خدماتي

فاصله از مراكز مختلف به متر
رديف اماكن و مراكز رده 1 رده 2 رده 3 رده 4 رده 5 رده 6
1 سكونتگاهها مركز استان ( آخرين محدوده سكونتگاه ( 500 1000 1500 2000 2500
2 مركز شهرستان ( آخرين محدوده سكونتگاه ( 250 500 1000 1500 2000
3 شهر 200 500 1000 1500 2000
4 روستا 200 500 750 1000 1500
5 مراكز درماني و آموزشي 200 500 750 1000 1500
6 مراكز نظامي 50 200 500 750 1000 1500
7 پارك ملي – تالاب – درياچه – اثر طبيعي ملي 150 150 500 1000 1500 2000
8 پناهگاه حياط وحش – منطقه حفاظت شده 150 200 250 500 1000
9 رودخانه دايمي غير شرب * (مطابق با دستورالعمل تعيين حريم كيفي آبهاي سطحي موضوع تصويب نامه شماره 58977/ت29101هـ مورخ 18/12/1383 هئيت محترم وزيران) 150 250 500
10 رودخانه دايمي آب شرب 250 500 750
11 قنات و چاه و آب شرب 0 50 0 150 200 250

* به جزء رودخانه هاي حفاظت شده ( مطابق با دستور العمل تعيين حريم كيفي آبهاي سطحي موضوع تصويب نامه شماره 58977/ت29101 هـ مورخ 18/12/1383 )

پيوست شماره 3
جدول شماره 3: جدول استقرار منطقه ها در شهركهاي صنعتي

صنايع همجواري
سلولزي حد واسط صنايع فاقد آلودگي و آلوده كننده همجوار با صنايع برق ، نساجي،فلزي و كاني غير فلزي
فلزي حد واسط صنايع فاقد آلودگي و آلوده كننده، همجوار با صنايع كاني غيرفلزي ، شيميايي، نفت و سلولزي
غذايي و دارويي در سمت شروع باد غالب همجوار با صنايع نساجي ، برق و سلولزي
برق و الكترونيك در سمت شروع باد غالب همجوار با صنايع غذايي ، صنايع سلولزي و صنايع نساجي
نساجي نزديك تصفيه خانه فاضلاب همجوار با صنايع غذايي ، صنايع برق ، صنايع سلولزي و صنايع شيميايي
شيميايي، نفت در منتهي اليه جهت باد غالب همجوار با صنايع سلولزي ، صنايع فلزي و صنايع كاني غيرفلزي
كاني غير فلزي در منتهي اليه جهت باد غالب همجوار با صنايع فلزي ، صنايع سلولزي ، صنايع شيميايي و صنايع نساجي
چرم در منتهي اليه جهت باد غالب همجوار با صنايع سلولزي ، صنايع فلزي و صنايع كاني غيرفلزي ، شيميايي و نفت

پيوست 4 : طبقه بندي و تعيين رده هاي واحدهاي صنعتي و توليدي گروه صنايع غذايي (1000)

رده 1 (الف)

رديف نام واحد
1101 تهيه و بسته بندي خشكبار بدون شستشو
1102 بسته بندي خرما بدون شستشو
1103 واحد توليد آب نبات و پولكي و شكرپنير و غيره تا 300 تن در سال
1104 واحد توليد نبات (نبات ريزي)
1105 واحد توليد گز و سوهان تا 300 تن در سال
1106 واحد بسته بندي نمك و ادويه جات
1107 واحد بسته بندي چاي
1108 واحد بسته بندي قهوه
1109 واحد توليد نان صنعتي تا 300 تن در سال
1110 واحد بسته بندي عسل
1111 توليد بستني تا 300 تن در سال
1112 توليد شيريني و نان تا 300 تن در سال
1113 آسياب و توليد آرد گندم و جو تا 300 تن در سال
1114 واحد بسته بندي كره و ساير لبنيات
1115 توليد بيسكويت و شكلات تا 300 تن در سال
1116 واحد رشته بري تا 300 تن در سال
1117 واحد ماكاروني سازي تا 300 تن در سال
1118 واحد توليد آج موم (مخصوص كندوي عسل)
1119 واحد بسته بندي سبزيجات و ميوه جات
1120 واحد توليد يخ
1121 واحد توليد نان بستني
1122 واحد بسته بندي گلاب
1123 واحد بسته بندي عرقيات گياهي
1124 واحد بسته بندي جو بدون عمليات و بوجاري و شستشو
1125 واحد سورتينگ و بسته بندي حبوبات بدون بوجاري
1126 واحد توليد بهبود دهنده كيفيت آرد
1127 واحد توليد غذاي كودك از آرد غلات آماده بدون عمليات بوجاري و آسياب
1128 واحد جمع آوري شير تا ظرفيت پنج تن در ‏روز در مراكز روستايي
1129 بسته بندي آب ميوه از كنسانتره بدون شستشو
1130 واحد توليد غذاي آماده تا 900 تن در سال
1131 واحد پخت آجيل
1132 واحد توليد پودر قارچ مشروط به عدم وجود عمليات شستشو در فرايند توليد
1133 واحد جمع آوري شير با ظرفيت 50 تن در روز در مراكز شهري
1134 واحد توليد پودر پوست پسته
1135 واحد بسته بندي عرقيات و داروهاي گياهي

رده 2 (ب)

رديف نام واحد
1201 واحد توليد قند حبه و كله به روش نم زدن و بدون روش پخت
1202 واحد توليد همبرگر
1203 واحد لپه سازي
1204 واحد تصفيه نمك و بسته بندي
1205 واحد توليد نمك يددار و يا مشابه آن
1206 كارخانه برنج پاك كني
1207 واحد توليد بيسكويت و شكلات بيش از 300 تن در سال
1208 واحد تهيه ، شستشو و بسته بندي خشكبار و خرما
1209 واحد توليد ماكاروني بيش از 300 تن در سال
1210 واحد توليد رشته بري بيش از 300 تن در سال
1211 واحد توليد عرقيات گياهي
1212 واحد توليد ترشيجات و رب سازي تا 300 تن در سال
1213 توليد گز و سوهان بيش از 300 تن در سال
1214 توليد آب نبات ، پولكي ، شكرپنير و غير و بيش از 300 تن در سال
1215 كارخانه چاي خشك كني
1216 توليد بستني و ژله بيش از 300 تن در سال
1217 توليد پودر ميوه و لواشك
1218 توليد آدامس
1219 پودر سير و پياز و سيب زميني
1220 توليد چيپس و كوران فلكس – پفك
1221 توليد شيريني و نان بيش از 300 تن در سال
1222 واحد توليد روغن خوراكي از كره
1223 واحد توليد شيره خرما و انگور
1224 واحد ت+وليد انواع سس
1225 واحد توليد پودر و پروتئين سويا
1226 واحد توليد حلوا شكري و حلوا ارده
1227 واحد توليد دودي كردن ماهي
1228 واحد بادام شيرين كن
1229 واحد پوست كن غلات و حبوبات
1230 واحد توليد آرد به روش نم زدن سريع
1231 واحد فرمولاسيون آنزيم هاي دباغي ، غذايي از مواد آماده
1232 واحد توليد شير و پنير و ماست نباتي از سويا
1233 واحد زيره پاك كني
1234 واحد بسته بندي جو با عمليات بوجاري و شستشو
1235 واحد بادام شيرين كن
1236 واحد سورتينگ و بسته بندي حبوبات بوجاري
1237 واحد بسته بندي و انجماد گوشت سفيد بدون كشتارگاه
1238 واحد پاستوريزاسيون و بسته بندي آب معدني
1239 واحد آماده سازي و بسته بندي پودر نوشابه هاي غير الكلي از مواد آماده
1240 واحد توليد شيرين گندمك
1241 واحد توليد بسته بندي و انجماد گوشت قرمز بدون كشتار
1242 واحد توليد عصاره كولا با طعم هاي مختلف و اسانس از مواد آماده
1243 واحد توليد خوراك دام از گندم و جو و ذرت
1244 توليد اسانس هاي خوراكي از عصاره هاي آماده
1245 واحد توليد پودر يونجه
1246 واحد توليد پودر كتلت و مواد مشابه
1247 واحد توليد اسانس ، تنطور ، آلكالوئيد از مواد طبيعي و شيميائي
1248 واحد توليد شربت آلات
1249 واحد توليد شيرين بلوط
1250 واحد توليد آبميوه و ابغوره تا 1000 تن در سال
1251 واحد توليد غذاي آماده با ظرفيت بيش از 900 تن در سال
1252 واحد توليد اسپري زعفران
1253 واحد توليد پودينگ
1254 واحد بسته بندي آرد
1255 واحد بسته بندي روغن هاي گياهي ، خوراكي ، وازلين ، پارافين
1256 واحد توليد پودر گوجه فرنگي تا ظرفيت 3000
1257 واحد بسته بندي كله گاوي ، گوسفندي ، سيرابي و شيردان
1258 واحد توليد رنگ خوراكي
1259 واحد توليد زيتون پرورده
1260 واحد نانوايي صنعتي با ظرفيت 300 تن تا 3000 تن در سال
1261 واحد توليد سيگارت فيلتردار
1262 توليد نوشابه طبيعي از اسانس گياهي
1263 واحد جداسازي باقلا از پوست
1264 واحد توليد پودر سوخاري
1265 واحد بسته بندي ذرت علوفه اي
1266 واحد عمل آوري و بسته بندي قارچ خوراكي
1267 جمع آوري شير با ظرفيت بيش از پنج تن در روز در مراكز روستايي و بيش از پنجاه تن در روز در مراكز شهري
1268 واحد توليد و بسته بندي مكمل غذايي انسان تا ظرفيت 900 تن در سال

رده 3 (ج):

رديف نام واحد
1301 واحد توليد آب ميوه و كنسانتره
1302 واحد نانوايي صنعتي بيش از 3000 تن در سال
1303 واحد توليد دوغ بدون گاز
1304 واحد توليد كمپوت و كنسرو ميوه سبزيجات و انواع مربا
1305 واحد توليد پكتين از پوست مركبات
1306 واحد توليد نشاسته ، گلوكز، مالتوز، لاكتوز، لولز و سوربيتول
1307 واحد نمك كوبي (آسياب نمك)
1308 واحد صنعتي توليد سركه
1309 توليد فرآورده هاي گوشتي با شستشو و بدون كشتار (سوسيس و كالباس)
1310 واحد ذرت خشك كني همراه با تاسيسات انبار و سيلو
1311 واحد خشك كردن غلات
1312 واحد توليد ليزين (اسيدهاي آمينه) تا ظرفيت 6000 تن در سال
1313 واحد توليد پودر پنير
1314 واحد تغليظ آب پنير
1315 واحد توليد لبنيات و شير پاستوريزه تا ظرفيت 6000 تن در سال
1316 واحد توليد و عمل آوري فرآورده هاي دريايي
1317 واحد توليد قند مايع تا ظرفيت 6000 تن در سال
1318 واحد توليد آبميوه و آبغوره
1319 واحد توليد و بسته بندي و انجماد بال و پاي مرغ و آلايش آن
1320 واحد توليد قند حبه و كله با روش پخت
1321 واحد توليد پودر هويج
1322 واحد توليد توتون و تنباكو (ميوه اي و سيگاري)
1323 واحد توليد مشتقات نشاسته (دكسترين سفيد ،سفيد ، نشاسته ، ژلونيه)
1325 واحد توليد كافئين از ضايعات چاي
1326 واحد توليد عصاره جوانه گندم ، جو، ذرت و پروتئين
1327 واحد ترمينال ضبط پسته شامل پوست كندن ، شستشو، جداكردن و خشك كردن
1329 واحد توليد سركه از ضايعات خرما
1330 واحد توليد مكمل هاي غذايي – رژيمي بر پايه پروتئين و كربوهيدرات – بسته بندي كراتين منو هيدرات وال – گلوتامين و شكوبار
1331 توليد انواع مكمل غذايي انسان (غذايي و تقويتي) ، نشاسته اصلاح شده، بسته بندي شير خشك و غذاي مخصوص بيماران
1332 واحد توليد گلخانه اي جلبك كلرلاولگاريس
1333 واحد توليد مكمل هاي غذايي رژيمي بيش از 900 تن در سال

رده 4 (د)

رديف نام واحد
1401 واحد توليد آرد با شستشوي گندم
1402 واحد استحصال روغن زيتون
1403 واحد تصفيه روغن زيتون
1404 واحد توليد روغن ماهي
1405 واحد توليد روغن گياهي بدون تصفيه براي مصارف طبي ، صنعتي و خوراكي
1406 واحد توليد شير و لبنيات پاستوريزه تا ظرفيت 6000 تن در سال
1407 توليد انواع محصولات از توتون و تنباكو (سيگارت)
1408 واحد توليد نوشابه هاي غير الكلي
1409 واحد توليد ماءالشعير و عصاره مالت
1410 واحد توليد مخمر و خمير مايه
1411 واحد توليد شير خشك و غذاي كودك
1412 واحد توليد و بسته بندي و مواد غذايي از قبيل كنسرو ماهي ، كنسرو گوشت و لوبيا و غيره
1413 واحد توليد دوغ گازدار
1414 واحد توليدي پودر تخم مرغ
1415 واحد تصفيه و بسته بندي روغن نباتي بدون عمليات روغن كشي
1416 واحد توليد خوراك ميگو و ماهي با پودر آماده
1417 واحد توليد اسيدسيتريك – پودر صدف
1418 واحد توليد روغن خام، كنجاله و لينتر پنبه بدون تصفيه روغن
1419 واحد توليد كره نباتي (مارگارين)
1415 واحد توليد قند مايع بيش از 6000 تن در سال
1416 واحد توليد ليزين (اسيدهاي آمينه) با ظرفيت بيش از 6000 تن در سال
1417 واحد صنعتي نوشابه بر پايه عرقيات
1418 واحد توليد محركهاي بيولوژيك رشد گياه
1419 واحد توليد خوراك دام از جو، ذرت ،تخم پنبه ، كنجاله هاي كلزا ، سويا و ساير مواد خام كشاورزي

رده 5 (ه)

رديف نام واحد
1501 واحد توليد روغن گياهي همراه با تصفيه
1502 واحد توليد پودر استخوان
1503 واحد توليد پودر گوشت و تبديل ضايعات و توليد ژلاتين
1504 واحد توليد پودر ماهي
1505 كارخانجات توليد روغن نباتي
1506 واحد تصفيه شكر
1507 واحد بتاكاروتن
1508 واحد توليد روغن سوياي اپوكسي و فرميات سديم با عمليات روغن كشي و تصفيه روغن
1509 واحد توليد روغن خام از دانه هاي گياهي
1511 واحد توليد ژلاتين از استخوان

رده 7

رديف نام واحد
1701 مجتمع هاي بزرگ كشت و صنعت
1702 كارخانجات بزرگ توليد قند و شكر
* واحدهايي كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده هاي مختلف مشخص نشده است مي توانند در صورت ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدي قرار گيرند.

گروه صنايع نساجي (2000)
رده 1 (الف)

رديف نام واحد
2101 واحد قالي بافي ، زيلو بافي و نمد مالي دستي و دست بافها
2102 شيرازه دوزي حاشيه موكت و فرش ماشيني
2103 جوراب بافي حداكثر سه دستگاه با توليد حداكثر (100 تن در سال)
2104 كشبافي و تريكوبافي ، گرد بافي ، كتن و راشل حداكثر تا سه دستگاه (تا 100 تن در سال
2105 واحد توليد لباس و پوشاك حداكثر 000ر30 ‏(سي هزار) دست انواع لباس و پوشاك در سال
2106 توليد طناب نخي يا كنفي ، تور ماهيگيري ، قيطان ، انواع نوار و روبان
2107 واحد دوزندگي لحاف و تشك و بالش بدون خط حلاجي يا با استفاده از پشم شيشه
2108 واحد چاپ پارچه به روش دستي (مانند پارچه قلمكار اصفهان چاپ سيلك و غيره)
2109 پارچه بافي دستي (غير موتوري)
2110 واحد توليد فتيله نفت سوز و نوارهاي صنعتي
2111 واحد چله پيچي
2112 واحد توليد پرده كركره عمودي از رول آماده پارچه اي
2113 واحد توليد عروسك پارچه اي تا ظرفيت 300 هزار عدد در سال
2114 واحد توليد الياف پروپيلن
2115 واحد توليد وسائل ارتوپدي پارچه اي (مچ بند ، زانو بند و …)

رده 2 (ب)

رديف نام واحد
2201 كشبافي و تريكوبافي ، گردبافي با ظرفيت 100 تا 600 تن در سال
2202 واحد توليد موكت و منسوجات نبافته بدون رنگرزي
2203 واحد توليد فرش ماشيني بدون ريسندگي و رنگرزي
2204 جوراب بافي بيش از 3 دستگاه با بيش از يكصد تن در سال
2205 واحد توليد لباس و پوشاك بيش از 000ر30 ‏(سي هزار) دست در سال
2206 توليد تور تزئيني و پرده اي بدون رنگرزي
2207 واحد حلاجي و ريسندگي و توليد انواع نخ (الياف مصنوعي ، پنبه اي و ابريشمي) بدون رنگرزي تا حداكثر 600 تن
2208 حلاجي و توليد انواع كاموا بدون رنگرزي
2209 زيپ سازي بدون رنگرزي
2210 واحد حلاجي و ريسندگي پشم و الياف مصنوعي حداكثر تا 600 تن در سال
2211 واحد حوله بافي بدون رنگرزي
2212 واحد بافندگي پارچه بدون رنگرزي
2213 واحد ريسندگي و بافندگي بدون رنگبري و رنگرزي (متقال خام و برزنت خام)
2214 واحد گوني بافي و كتاني (كنفي)
2215 واحد گوني بافي از الياف مصنوعي (گوني پلي پروپيلن معروف به p.p )
2216 واحد توليد حصيربافي پلاستيكي
2217 واحد توليد لحاف تشك بالش
2218 پتوبافي بدون رنگرزي
2219 واحد توليد پارچه هاي ضد آب (باراني شمعي)
2220 واحد بازيافت پنبه از ضايعات پنبه
2221 واحد تكميل حرارتي پارچه (فيكسه) بدون عمليات شستشو و رنگرزي
2222 واحد توليد پارچه هاي سيستم پنبه اي و الياف مصنوعي بدون عمليات رنگرزي

رده 3 (ج)

رديف نام واحد
2301 توليد تور تزئيني و پرده اي با رنگرزي
2302 واحد رنگرزي گياهي
2303 واحد چاپ پارچه به روش ماشيني
2304 واحدهاي بازيابي ضايعات نساجي با شستشو (پارچه نخ و الياف)
2305 واحد شستشو و رنگرزي پر
2307 واحد حلاجي و ريسندگي پشم از 300 تن تا 600 تن در سال
2308 واحد حلاجي و ريسندگي و توليد انواع نخ(مواد مصنوعي ،ابريشمي،پنبه) بيش از 600 تن در سال
2309 كارخانجات پنبه پاكني
2310 واحد توليد نوار بهداشتي و پوشك بچه
2312 واحد توليد تسمه هاي برزنتي
2313 واحد كشبافي (كش و راشل) بيش از 600 تن در سال
2314 واحد توليد الياف پلي استر
2315 واحد توليد پنبه هيدروفيل
2316 واحد سنگ شويي لباس
2317 واحد توليد پارچه هاي سيستم پنبه اي و الياف مصنوعي با عمليات رنگرزي در فرآيند توليد
2318 واحد توليد و مونتاژ بلن

رده 4 (د)

رديف نام واحد
2401 واحد رنگرزي گياهي بيش از 1000 تن در سال
2402 واحدهاي توليد موكت و فرش ماشيني با رنگرزي
2403 واحد توليد برزنت با رنگرزي
2404 واحد پشم شويي
2405 واحد ريسندگي و بافندگي با شستشو ،رنگرزي و چاپ و تكميل
2406 واحد رنگرزي ،چاپ و تكميل (به صورت واحد مستقل)
2407 پنوبافي با رنگرزي
2408 واحد حوله بافي با رنگرزي
2409 واحد توليد نخ كاموا با رنگرزي
2410 واحد ريسندگي نخ آكروليك با رنگرزي و استفاده از نخ آماده
2412 واحد حلاجي و ريسندگي و توليد انواع نخ(مواد مصنوعي –ابريشمي-پنبه) بيش از 600 تن در سال
2413 واحد تهيه پر بهداشتي
2416 واحد توليد لايي و موكت
2417 واحد موكت بافي با رنگرزي

رده 5 (ه)

رديف نام واحد
2501 واحد توليد پلي پزاسيون پلي اكريل
2502 واحد توليد الياف اكريليك
*واحدهايي كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده هاي مختلف مشخص نشده است مي توانند در صورت ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدي قرار گيرند.

گروه صنايع چرم (3000)
رده 1(الف)

رديف نام واحد
3101 واحد توليد مصنوعات سراجي از قبيل كيف ، دستكش، جلد چرمي و نظاير آن
3102 واحد توليد مصنوعات پوستي از قبيل كلاه پوستي ، پوستين و موارد مشابه از پوست دباغي شده
3103 واحد توليد پستايي كفش حداكثر تا 30000 جفت در سال
3104 واحد توليد كفش ماشيني حداكثر تا 30000 جفت در سال
3105 واحد مونتاژ دست و پاي مصنوعي با استفاده از چرم
3106 واحد مونتاژ لوازم ارتوپدي با استفاده از چرم
3107 واحد چاپ روي چرم
3108 واحد توليد زين و يراق از چرم آماده
3109 واحد توليد توپهاي ورزشي از چرم آماده

رده 2(ب)

رديف نام واحد
3201 واحد توليد كفش ماشيني حداكثر تا 2 ميليون جفت در سال
3202 واحد توليد نخ جراحي از رده پاك شده (نخ كات كوت)
3203 كارخانجات توليد البسه چرمي از چرم آماده
3204 واحد توليد كفش نيمه اتوماتيك

رده 3(ج)

رديف نام واحد
3301 واحد توليد كفش ماشيني حداكثر تا 2 ميليون جفت در سال
3302 واحد توليد چرم بازيابي شده از ضايعات چرمسازي
3303 واحدهاي سورت روده (روده پاك شده) به صورت واحد مستقل
3304 واحد توليد چرم مصنوعي با استفاده از ضايعات چرم
3305 واحد توليد كفش ايمني از چرم مصنوعي (لاستيكي) بصورت دستگاه تزريقي

رده 4(د)

رديف نام واحد
3401 واحد پرداخت و تكميل چرم (به صورت واحد مستقل)
3402 واحد رنگرزي پوست و چرم آماده (به صورت واحد مستقل)
3403 واحد توليد چرم مصنوعي با استفاده از مواد اوليه
3404 واحد انبار پوست ، روده و نمك سود كردن

رده 5(ه)

رديف نام واحد
3501 واحد دباغي ، سالامبورسازي ، چرم سازي، روده پاك كني ، زهتابي
3502 واحد توليد چرم از پوست آبزيان

گروه صنايع سلولزي (4000)
رده 1 (الف)

رديف نام واحد
4101 واحد توليد جعبه مقوايي و كارتن از ورق آماده
4102 واحد توليد پاكت خواربار و مراسلات و مشابه آن
4103 واحد تهيه كاغذ ديواري از كاغذ آماده و چاپ شده
4104 واحد توليد كاغذ و دفتر از كاغذ آماده
4105 واحد توليد لوازم التحرير كاغذي و مقوايي از ورق آماده
4106 واحد صحافي و چاپخانه هاي ساده
4107 واحد توليد مصنوعات چوب پنبه اي
4108 واحد نجاري و خراطي بدون الوارسازي
4109 واحد مبل سازي و ساير مصنوعات چوبي تا 300 متر مكعب چوب در سال بدون رنگ آميزي
4110 واحد توليد انواع فيلترهاي كاغذي از جمله فيلترهاي هوا با استفاده از ورق آماده
4111 واحد توليد انواع دوك و لوله طاقه پيچي مقوايي و ساير مصنوعات مشابه از ورق آماده
4112 توليد محصولات ساخته شده از ني و حصير و سبدبافي از الياف گياهي
4113 واحد بسته بندي دستمال و محصولات مشابه با استفاده از كاغذ آماده
4114 واحد پرس كاري و چساباندن روكش نئوپان با استفاده از روكش آماده
4115 واحد توليد قايقهاي چوبي و بلم تا 300 دستگاه در سال
4116 واحد تهيه كاربن و استنسيل از كاغذ آماده
4117 واحد توليد كلاسور و زونكن از مقواي آماده
4118 واحد توليد سازهاي سنتي
4119 واحد توليد كپسول مومي كيك از كاغذ آماده
4120 واحد توليد مصنوعات چوبي ساخته شده از MDF تا 9000 متر مربع در سال

رده 2 (ب)

رديف نام واحد
4201 كارگاههاي ليتوگرافي ، زينگ سازي و عكاسي (به صورت مستقل)
4202 چاپخانه هاي بزرگ توأم با واحدهاي ليتوگرافي ، عكاسي و زينگ سازي
4203 واحد جعبه سازي چوبي
4204 واحد مبل سازي و ساير مصنوعات چوبي بيش از 300 متر مكعب در سال با رنگ آميزي
4205 واحد چوب بري از الوار آماده
4206 واحد توليد زهوار
4207 واحد توليد پوشال كولر
4208 واحد توليد قايقهاي چوبي بيش از 300 دستگاه در سال
4209 واحد توليد لنجهاي چوبي
4210 واحد رنگ آميزي مبلمان و ساير لوازم چوبي خانگي و اداري (به صورت مستقل)
4211 واحد مدادسازي با استفاده از مغز آماده
4212 واحد توليد ورق كارتن از كاغذ آماده
4213 واحد نصب بالابر و تعمير شناورهاي دريايي
4214 واحد توليد خاك ضد عفوني شده (بيت موس از خورده چوب)
4215 واحد بسته بندي ضايعات كاغذ و كارتن با استفاده از يك دستگاه برش و پرس
4216 واحد تووليد عكس برگردان صنعتي
4217 واحد توليد پاكت گچ و سيمان
4218 واحد چاپ نوار پارچه اي و كاغذ چسب دار
4219 واحد توليد اسكاچ ظرفشويي
4220 توليد ظروف يكبار مصرف پوسيدني گياهي از رول كاغذي آماده

رده 3 (ج)

رديف نام واحد
4301 واحد توليد نئوپان
4302 واحد تخته لا
4303 واحد توليد تخته سنگ
4304 واحد توليد پاكت چوبي
4305 واحد توليد روكش چوبي
4306 واحد چوب خشك كني (به صورت واحد مستقل)
4307 واحد توليد مصنوعات چوبي با روكش فايبرگلاس
4308 واحد مدادسازي (با خط توليد مغز مداد)
4309 واحد توليد لايه هاي چوبي (لايه زني)
4310 واحد توليد رول لينتر « آلفا سلولز» از سلولز سفيد
4311 واحد توليد كاغذهاي كربن لس ، گلاسه ، لفاف ، بسته بندي كره ، فويل آلومينيومي و چاپ لفافه هاي بسته بندي از رول آماده كاغذ
4312 واحد توليد چوب مصنوعي با ظرفيت 300 تن در سال
4313 واحد توليد لايه هاي چوبي(لايه زني)
4314 واحد توليد پنبه هيدروفيل تا 300 تن در سال
4315 واحد توليد ظروف يكبار مصرف از مواد پوسيدني گياهي
4316 واحد توليد انواع عايقهاي الكتريكي (سلولزي و رزيني)
4317 واحد توليد ليوان مقوايي
4318 واحد توليد مصنوعات چوبي با روكش فايبرگلاس
4319 توليد ظروف يكبار مصرف با اختلاط مواد تشكيل دهنده پليمر زيست تخريب پذير

رده 4 (د)

رديف نام واحد
4401 واحد توليد كاغذ گرافت و مقوا از خمير آماده
4402 واحد توليد دستمال كاغذي و محصولات مشابه با استفاده از خمير آماده
4403 واحد توليد ذغال چوب
4404 واحد توليد فيبر استخواني و فورميكا
4405 واحد تصفيه ، پالايش و عمل آوري لينتر پنبه
4406 واحد توليد پنبه هيدروفيل بيش از 300 تن در سال
4407 واحد چوب بري و توليد الوار از تنه درختان
4408 واحد توليد تخته سخت از خرده چوب
4409 واحد توليد شانه تخم مرغ
4410 واحد توليد بريكت ذغال سنگ
4411 واحد توليد ذغال پرس شده
4412 واحد كبريت سازي
4413 واحد توليد صرفاً مقوا، از چوب، ني، كاه و غيره (با استفاده از خط توليد مداربسته)
4414 واحد توليد قطعات خانه هاي پيش ساخته چوبي

رده 5 (ه)

رديف نام واحد
4501 واحد توليد كاغذ و مقوا از كاغذ باطله
4502 واحد فيبرسازي
4503 واحد شباع تراورس و تير چوبي
4504 واحد توليد كاغذ از چوب يا ني يا كاه و غيره
4505 واحد توليد مقوا از ضايعات كشاورزي
4506 واحد توليد انواع خمير كاغذ (الياف بلند)

رده 6 (و)

رديف نام واحد
4601 واحد توليد خمير كاغذ از ضايعات كاغذ
4602 مجتمع توليد محصولات تجزيه پذير گياهي (ظروف يكبار مصرف گياهي ، پليمرهاي گرما فرم زيست تخريب پذير ، نشاسته ذرت)
4603 مجتمع هاي توليد چوب و كاغذ

رده 7

رديف نام واحد
4701
* واحدهايي كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده هاي مختلف مشخص نشده است مي توانند در صورت ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدي قرار گيرند.

گروه صنايع فلزي (5000)
رده 1 (الف)

رديف نام واحد
5101 واحد قلمزني انواع فلزات
5102 واحد تراشكاري و قطعه سازي و قالب سازي بدون ريخته گري و آبكاري حداكثر تا سه دستگاه تراش (صرفاً در كاربري كارگاهي)
5103 واحد توليد درب و پنجره آهن و آلومينيومي (صرفاً در كاربري كارگاهي)
5104 واحد توليد كانال كولر ، لوله بخاري(صرفاً در كاربري كارگاهي)
5105 واحدهاي طراحي،مونتاژ حداكثر تا سه دستگاه تراش(صرفاً در كاربري كارگاهي)
5106 واحدهاي صنعتي توليد ظروف آلومينيوم از ورق آماده با يك دستگاه خم كن حداكثر 100 تن در سال(صرفاً در كاربري كارگاهي)
5107 واحد مونتاژ تجهيزات گرد و غبارگير از قطعات آماده
5108 واحد توليد اتصالات هيدروليك (پرس بست فلزي به دو انتهاي شيلنگ فشار قوي)
5109 واحد طراحي، مونتاژ كولر اتومبيل
5110 واحد طراحي و مونتاژ كاربراتور گازسوز
5111 واحد توليد ترموستات
5112 واحد مونتاژ سردخانه با ظرفيت 300 تن در سال
5113 واحد برش صفحات آهن استيل با سه دستگاه برش (صرفاً در كاربري كارگاهي)
5114 واحد توليد قفس حيوانات (بدون ريخته گري و آبكاري)
5115 واحد توليد منبع انبساط دو جداره (بدون ريخته گري و آبكاري) (صرفاً در كاربري كارگاهي)
5116 واحد طراحي و مونتاژ ماشين آلات آتش نشاني (صرفاً در كاربري كارگاهي)
5117 واحد مونتاژ پرده كركره فازي از ورق آماده
5118 واحد مونتاژ باسكول و ترازو
5119 واحد مونتاژ كمك فنر
5120 مونتاژ كمربند ايمني
5121 واحد طلاسازي
5122 واحد طراحي و مونتاژ كيسه ايمني هواي خودرو ( Air bag) در حد مونتاژ

رده 2 (ب)

رديف نام واحد
5201 واحد توليد ميز و صندلي و سرويس آشپزخانه و مصنوعات مشابه فلزي
5202 واحد توليد مخازن كوچك مايعات ، حلب بهداشتي ، قوطي، كنسرو
5203 واحد توليد دكمه و نشان و علايم فلزي بدون آبكاري
5204 واحد تراشكاري ، قطعه سازي ، قالب سازي و ميلنگ تراشي بيش از 3 دستگاه
5205 واحد توليد ماشين آلات و تجهيزات تصفيه آب و فاضلاب بدون ريخته گري و آبكاري
5206 واحد توليد ابزار ورزشي بدون ريخته گري و آبكاري
5207 واحد توليد لوازم فلزي برقي بدون آبكاري
5208 واحد توليد انواع فيلترهاي روغن
5209 واحد تراشكاري و مونتاژ شيرآلات بدون آبكاري و ريخته گري و پوليشكاري
5210 واحد توليد سوزن دوخت كليپس و سنجاق
5211 واحد مونتاژ روروئك و كالسكه بچه
5212 واحد توليد حفاظ فلزي خانگي و صنعتي
5213 واحد چاپ روي فلزات
5214 واحد مونتاژ پايه دوربين عكاسي بدون عمليات كوره اي
5215 واحد طراحي،مونتاژ قالب و قطعات صنعتي
5216 واحد توليد هيترهاي صنعتي و دستگاه شوينده
5217 واحد طراحي مونتاژ صندلي دندانپزشكي بدون آبكاري و ريخته گري
5218 واحد توليد بوش سيلندر و بوش فرمان تراكتور بدون ريخته گري
5219 واحد توليد ميخ پرچ و پيچ ، مهره ، واشر فلزي، كربي، سوزن ته گرد و كليپس و انواع تورهاي فلزي ، سيم خاردار ، زنجير ، سيم بكسل و سيم ظرفشويي
5220 واحد توليد پيش خوان فلزي
5221 واحد توليد انواع فنر
5222 واحد كشش مفتول
5223 واحد توليد درب فلزي شيشه هاي مواد غذايي
5224 واحد توليد سيم گاز و يم كلاج
5225 واحد توليد انواع واشر فلزي
5226 واحد شناور بنزين و گازوئيل و درجه داخل باك و تلمبه سه گوش
5227 واحد توليد ابزار آلات بنايي
5228 واحد برش صفحات آهن و استيل بيش از سه دستگاه برش
5229 واحد توليد اجاقهاي جيبي (بدون كوره ذوب)
5230 واحد توليد جواهرآلات از فلزات قيمتي با عمليات ذوب با كوره دستي
5231 واحد توليد كفي تريلي بدون كوره ذوب،ريخته گري و آبكاري
5232 واحد توليد پانلهاي ساختماني فلزي با فوم پلي استايرن آماده
5233 واحد توليد تيرچه فلزي تا 900 تن در سال
5234 واحد خم كاري آهن آلات
5235 واحد پرسكاري تا ظرفيت 900 تن در سال
5236 واحد توليد فيلتر روغن (خودرو) به ظرفيت 500 هزار عدد در سال
5237 واحد ساخت دستگاه توليد هيپوكلريت سديم

رده 3 (ج)

رديف نام واحد
5301 واحد توليد ماشينهاي جوجه كشي
5302 واحد توليد لوازم برقي با آبكاري
5303 واحد توليد لوله هاي خرطومي فلزي با استفاده از ورق آماده و بدون آبكاري
5304 واحد توليد ادوات و ماشين آلات كشاورزي
5305 واحد توليد قفل و لوله و يراق آلات
5306 واحد توليد كارد و چنگال و قاشق و ظروف استيل
5307 واحد توليد چراغ خودرو به صورت مونتاژ بدون آبكاري
5308 واحد توليد انواع سماور و انواع چراغ نفتي
5309 واحد توليد زه آلات اتومبيل
5310 واحد توليد باسكول و انواع ترازو و ملزومات وابسته
5311 واحد ريخته گري به روش دايكاست و القايي
5312 واحد بازيابي فلزات قيمتي
5313 واحد توليد سوزن ، ميل بافندگي
5314 واحد توليد ظروف تفلون
5315 واحد توليد ظروف آلومينيومي
5316 واحد توليد نشان و علايم فلزي و آبكاري
5317 واحد توليد كنتور آب و گاز و شير آلات برنجي
5318 واحد توليد لوازم خانگي بدون آبكاري
5319 واحد توليد ماشين آلات سبك
5320 واحد طراحي ، مونتاژ دوچرخه و موتور سيكلت
5321 واحد توليد سيم لحيم
5322 واحد توليد شومينه كرم و برنز
5323 واحد توليد فرقون
5324 واحد توليد سم پاش تراكتور بدون ريخته گري
5325 واحد توليد نوار نقاله
5326 واحد توليد دستگاههاي خشك كن محصولات كشاورزي
5327 واحد توليد بلبرينگ بدون استفاده از عمليات كوره اي
5328 واحد توليد پمپهاي گازوئيل و انژكتور خودروهاي سبك و سنگين بدون استفاده از عمليات كوره اي
5329 واحد توليد قالب فلزي بتون
5330 واحد ساخت،ماشين آلات توليد بردهاي الكترونيك
5331 واحد ساخت قفسهاي فلزي اتوماتيك مرغ تخم گذار
5332 واحد توليد قطعات تفنگ شكاري بادي
5333 واحد توليد سيبك خودروهاي سبك و سنگين
5334 واحد توليد اگزوز
5335 واحد مونتاژ قطعات منفصل آسانسور بدون ريخته گري
5336 واحد مونتاژ رادياتور اتومبيل از قطعات آماده
5338 واحد ساخت بدنه خودرو بدون آبكاري
5339 واحد توليد سردخانه آناتومي
5340 واحد توليد خم كن و قيچي برقي
5341 واحد توليد محفظه اگزوز
5342 واحد توليد اتصالات جوشي گاز بدون ريخته گري و آبكاري
5343 واحد طراحي، مونتاژ جك كمپرسي
5344 واحد توليد تيرهاي فلزي لوله هاي آب و برق
5345 واحد توليد شافت و غلاف و پمپ بدون عمليات كوره اي
5346 واحد توليد كوره هاي ذوب برقي بدون عمليات كوره اي
5347 واحد توليد درافينگ نقشه كشي
5348 واحد توليد تيغ يكبار مصرف
5349 واحد توليد بوستر و انواع پمپ ترمز و پمپ كلاج بدون عمليات كوره اي
5350 واحد توليد مخازن متحرك و هوايي
5351 واحد توليد سوله
5352 واحد توليد اوايل پمپ تراكتور بدون عمليات كوره اي
5353 واحد توليد پروفيل آلومينيم به روش پرس اكستروژن(فشاري)
5354 واحد توليد قوطي رب ، كنسرو بدون بشكه سازي
5355 واحد توليد سقفهاي فلزي پيش ساخته (خرپايي)
5356 واحد توليد، ديسك و صفحه كلاچ انواع خودرو بدون عمليات كوره اي
5357 واحد طراحي ، مونتاژ آب مقطرگيري ، هيتر آزمايشگاهي و بوگي اتاق هچري جوجه كشي توأم
5358 واحد طراحي و مونتاژ دستگاههاي سنگ شكن بدون عمليات كوره اي
5359 واحد طراحي و مونتاژ پمپ خلاء بدون عمليات كوره اي
5360 واحد توليد خشك كن لباس
5361 واحد طراحي و مونتاژ تجهيزات سيلو و آسياب ارد كارخانه سيمان
5362 واحد طراحي و مونتاژ كمپرسورهاي تخليه سيمان
5363 واحد طراحي و مونتاژ سيلندرهاي بادي
5364 واحد توليد سوخت پاش بدون عمليات كوره اي
5365 واحد طراحي و مونتاژ پروژكتور بزرگ سينمايي
5366 واحد طراحي و مونتاژ مبدل هاي حرارتي بدون هرگونه عمليات كوره اي
5367 واحد توليد انواع سردخانه بدون آبكاري
5368 واحد توليد تاوه نان پزي و استانبولي
5369 واحد فرمولاسيون بيتومن انامل ، بيتومن ماديفايد
5370 واحد توليد دامپر ،ميكسر اتوميكسر ، بتونير بدون عمليات كوره اي
5371 واحد توليد دينام جوش بدون عمليات كوره اي
5372 واحد توليد ونتيلاتور
5373 واحد توليد موتور ، گيربكس ، ديفرانسيل بدون عمليات كوره اي
5374 واحد طراحي ومونتاژ كندانسور چيلر و پكيج و هواسازي بدون عمليات كوره اي
5375 واحد توليد ماشين بافندگي بدون عمليات كوره اي
5376 واحد توليد پرده كركره فلزي
5377 واحد طراحي و مونتاژ ماشين آلات توليد دستكش
5378 واحد توليد زنجير سفت كن اتومبيل بدون عمليات ريخته گري و كوره اي
5379 واحد توليد سيلندر تراش موتور سيكلت بدون عمليات ذوب
5380 واحد توليد تجهيزات كمك آموزشي بدون ريخته گري و كوره اي
5381 واحد توليد لوله هاي فولادي درزدار بدون عمليات كوره اي
5382 واحد توليد لوازم التحرير فلزي (پرگار،ماشين دوخت،پانچ،…………….)
5383 واحد توليد انواع زهوار درب و پنجره هاي فلزي بدون عمليات كوره اي
5384 واحد توليد يونيت داندانپزشكي
5385 واحد توليد الكترود جوشكاري
5386 واحد توليد هيتر و چيلر جذب
5387 واحد توليد كليد خام با آبكاري
5389 واحد رنگ كاري فلزات در حد كوره حرارتي كوچك،فسفاته،چربي زدائي تا ظرفيت 300 تن در سال
5390 مونتاژ موتور سيكلت چهار زمانه
5391 واحد توليد پدال آب (شير پدالي) پمپ تزريق مواد شيميايي و آبميوه گيري برقي بدون عمليات كوره اي و آبكاري
5392 واحد توليد چرخ دنده تا ظرفيت 1000 تن در سال
5393 واحد توليد پمپ آب خودرو
5394 واحد عمليات قطعات صنعتي با كوره الكتريكي
5395 واحد توليد فيلتر پرس
5396 واحد توليد ماشين آلات استخراج سلولز از كاه بدون ريخته گري و آ
5397 واحد توليد اتاقك انواع خودروهاي سبك بدون آبكاري
5398 واحد توليد پمپ سه فاز بدون ريخته گري و آبكاري
5399 واحد توليد ژگلاتورهاي صنعتي بدون ريخته گري
1/5300 واحد توليد ابزارهاي جراحي و لوازم فلزي ارتوپدي بدون فورچينگ (پرسكاري) و آبكاري
2/5300 واحد توليد آبگرمكن هاي بدون ريخته گري
3/5300 واحد توليد انواع پروفيل از رول آماده بدون ريخته گري ، آبكاري و رنگ كاري
4/5300 واحد توليد سيم جوش حلقه اي (گازي)
5/5300 واحد توليد ورق كركره از رول آماده و فنر تسمه اي
6/5300 واحد نورد مس با كوره تابشي تا ظرفيت 1000 تن در سال
7/5300 واحد توليد قطعات صنعتي و خانگي (ژگلاتور گاز شهري ،كيت گاز خودرو ، پمپ بنزين خودرو ، پلوپز گازي، قطعات خودرو،قطعات موتور سيكلت ، كولر گازي و … تا ظرفيت 1000 تن در سال
8/5300 واحد توليد بالشتك استارت اتومبيل
9/5300 واحد توليد انواع دريل ستوني نمره 16،22،32 ميل
10/5300 واحد توليد سقف هاي فلزي پيش ساخته
11/5300 واحد توليد كليد از فلزات معمولي
12/5300 واحد قالبسازي به روش الكتروفرمينگ
13/5300 واحد رنگ كاري فلزات در حد كوره حرارتي كوچك، فسفاته و چربي زدايي
14/5300 واحد توليد كلاه ايمني موتور سيكلت
15/5300 واحد توليد منبع انبساط و دوجداره بدون گالوانيزه و كوره ذوب
16/5300 واحد توليد بالانس رينگ و لاستيك
17/5300 واحد توليد شمع موتور اتومبيل
18/5300 واحد توليد دستگاه ضد عفوني كننده محصولات نباتي بدون كوره ذوب و آبكاري
19/5300 واحد توليد قطعات فرغون و پمپ هوا
20/5300 واحد توليد گيربكس و كليد سكسيونر فشار قوي بدون عمليات ذوب و ريخته گري
21/5300 طراحي و مونتاژ اجاق گاز كابين دار
22/5300 توليد فويل آلومينيوم به روش نورد گرم
24/5300 واحد توليد ايربك خودرو بدون عمليات آبكاري
26/5300 واحد توليد انواع فنر تا ظرفيت 900 تن در سال با عمليات كوره اي
27/5300 واحد توليد يخچال ويتريني
28/5300 واحد توليد تيوپ سيليكا كلسيم
30/5300 واحد توليد انواع قطعات دوچرخه

رده 4 (د)

رديف نام واحد
5401 واحد توليد سيلندرهاي گاز
5402 واحد رادياتورسازي
5403 واحد توليد قطعات آلومينيومي
5404 واحد توليد فنر وسايط نقليه
5405 واحد ابزارسازي
5406 واحد توليد توليد كمك فنر
5407 واحد توليد قوطي و بشكه
5408 واحد توليد ديگهاي بخار
5409 واحد توليد لوازم خانگي با لعابكاري و آبكاري
5410 واحد ذوب و ريخته گري كليه فلزات
5411 واحد توليد گاو صندوق
5412 واحد توليد دستگاههاي زباله سوز و لاشه سوز
5413 واحد گالوانيزه فلزات (حرارتي) و آنادايزينگ
5414 واحد توليد انواع گيربكس صنعتي
5415 واحد توليد سم پاش تراكتور با ريخته گري
5416 واحد توليد پروفيل آلومينيوم با ذوب و آبكاري
5417 واحد توليد لوله هاي خرطومي با آبكاري
5418 واحد توليد چراغ خودرو شامل شيشه، كاسه و لوازم پلاستيكي
5419 واحد توليد خانه هاي پيش ساخته ثابت و سيار چوبي و فلزي
5420 واحد نورد آلومينيوم
5421 واحد توليد پمپهاي گازوئيلي و انژكتوري خودروهاي سبك و سنگين با استفاده از عمليات كوره اي
5422 واحد توليد ماشين آلات موزائيك سازي
5423 واحد توليد قطعات سوله
5424 واحد توليد باسكول با عمليات كوره اي
5425 واحد توليد مشعل و پمپ سه فاز با عمليات كوره اي
5426 واحد توليد پمپهاي بزرگ و توربينهاي آبي با عمليات كوره اي
5427 واحد توليد جك كمپرسي ، با عمليات كوره اي
5428 واحد توليد لوله هاي مسي با كوره القايي
5429 واحد توليد كاربراتور
5430 واحد توليد شافت و غلاف به پمپ با عمليات كوره اي
5431 واحد توليد سيستم حفاظت كاتدي
5432 واحد توليد جرثقيل پشت كاميون
5433 واحد توليد ساخت پرس كشش هيدروليك
5434 واحد توليد اويل پمپ تراكتور با عمليات كوره اي
5435 واحد توليد تسمه ميلگرد ، پروفيل مسي ، برنجي به روش پرس اكستروژن
5436 واحد توليد دستگاههاي سنگ شكن با عمليات كوره اي
5437 واحد ساخت پمپ خلاء با عمليات كوره اي
5438 واحد توليد اتصالات فولادي (زانويي) با عمليات كوره اي
5439 واحد توليد پروژكتور بزرگ سينمايي با عمليات كوره اي
5440 واحد توليد كاربراتور گازسوز با عمليات كوره اي
5441 واحد طراحي و مونتاژ ماشين راهسازي
5442 واحد توليد انواع سردخانه با عمليات آبكاري
5443 واحد توليد انواع مخازن تحت فشار
5444 واحد توليد لوله هاي مسي با كوره القايي
5445 واحد توليد پروفيل و لوله آهني
5446 واحد توليد موتور، گيربكس، ديفرانسيل با عمليات كوره اي
5447 واحد طراحي و مونتاژ كندانسور چيلر و پكيج و هواساز با عمليات كوره اي
5448 واحد توليد قطعات پودري فلزات با عمليات كوره اي
5449 واحد توليد كلمپ راه آهن
5450 واحد توليد ورق مشبك
5451 واحد توليد بوش سيلندر و بوش فرمان تراكتور با ريخته گري
5452 واحد توليد تجهيزات كمك آموزشي با ريخته گري و آبكاري
5453 واحد توليد دستگاههاي آزمايشي مكانيك خاك با عمليات آبكاري
5454 واحد توليد ديسك و صفحه اصطكاكي به روش ريخته گري پودر
5455 واحد پرس كاري انواع قطعات ماشينهاي سواري و صنعتي
5456 واحد توليد آهن ربا دائم و موقت با كوره حرارتي
5457 واحد طراحي سند بلاست
5458 واحد توليد منبع انبساط دوجداره با كوره ذوب و حرارتي و آبكاري و گالوانيزه
5459 واحد توليد قطعات آسانسور با عمليات كوره اي
5460 واحد ساخت ماشين آلات آجر ماشيني با عمليات كوره اي
5461 واحد توليد قطعات آلومينيومي سيستم هاي آبياري تحت فشار
5462 واحد ساخت و مونتاژ جرثقيل سقفي
5463 واحد توليد قطعات ظريف فلزي
5464 واحد توليد كفشك هاي سمبه ماتريس پلاستيك و دايكاست ميله
5465 واحد آناليز قطعات فولادي با عمليات حرارتي و آبكاري
5466 واحد توليد مشعل صنعتي با عمليات ريخته گري و آبكاري
5467 عمليات حرارتي قطعات صنعتي
5468 واحد توليد مته فولادي بدون عمليات ذوب و ريخته گري و با عمليات كوره اي
5469 واحد توليد پيستون و قطعات آن با عمليات حرارتي كوره الكتريكي
5470 واحد توليد سرب صيادي
5471 واحد تبديل كويلهاي فولادي به ورق به عمليات ريخته گري ، ذوب، سخت كاري و آبكاري
5472 واحد توليد ورق روي ،ورق برنج ، و پودر روي از شمش تا ظرفيت 3000 تن در سال
5473 واحد كشش مفتول آهني با استفاده از كوره حرارتي
5474 واحد ذوب با كوره تابشي تا ظرفيت 3000 تن در سال
5475 واحد توليد قطعات صنعتي و خانگي (ژگلاتور گاز شهري ، كيت گاز خودرو، پمپ بنزين خودرو، قطعات خودرو،قطعات موتور سيكلت،كولر گازي و … با ظرفيت بيش از 1000 تا 5000 تن در سال
5476 واحد توليد ميل لنگ سواري با عمليات ريخته گري
5477 واحد توليد دريل و ماشين مخصوص با عمليات ريخته گري تا ظرفيت هر كدام 300 دستگاه در سال
5478 واحد توليد روي به روش پاير و متالوژيك – هيدرومتالوژيك (به استثناي توليد روي به روش قالبكاري) تا ظرفيت 3000 تن در سال
5479 واحد توليد چترهاي ابري و باراني با آبكاري بدون ريخته گري
5480 واحد توليد رينگ خودرو (سواري)
5481 واحد قالبسازي به روش الكتروفرمينگ بيش از 3000 تن در سال
5482 واحد توليد آهن ربا دائم و موقت با كوره حرارتي
5485 واحد متالوژي پودر فلزات رنگين تا ظرفيت 3000 تن در سال
5486 واحد اكسيد آهن تا ظرفيت 3000 تن در سال
5487 واحد توليد سيلندر گاز خودرو
5488 واحد رنگ كاري پودري (الكترواستاتيك) با كوره پخت و عمليات چربي گيري و شستشو
5489 واحد توليد قطعات شناورهاي دريايي
5491 واحد توليد ايربك خودرو با عمليات كوره اي
5493 واحد توليد كمربند ايمني با عمليات كوره اي و ريخته گري
5494 واحد توليد كانكس فلزي و محصولات جانبي
5496 توليد اجزاء و قطعات شناورهاي دريايي
5497 واحد توليد باسكول و انواع ترازو و ملزومات وابسته با عمليات كوره اي
رديف نام واحد
5501 واحدهاي ريخته گري از كابل و باطري كهنه
5502 واحد ساخت موتور سيكلت و دوچرخه
5503 واحد توليد ليفت تراك و دامپر و تيلر
5504 واحد توليد اطاق وسايط نقليه سنگين
5505 واحد توليد اطاق ميني بوس ، كانتينر و غيره
5506 واحد توليد روتاري موبيل (دستگاه حفاري)
5507 واحد توليد ميلگرد فولادي بدون عمليات ذوب
5508 واحد توليد تسمه و نبشي با عمليات حرارتي
5509 واحد توليد شمش روي به روش الكتروليز
5510 واحد توليد قطعات بدنه وسائط نقليه
5511 واحد توليد قطعات صنعتي و خانگي (ژگلاتور گاز شهري ، كيت گاز خودرو، پمپ بنزين خودرو،پلوپز گازي، قطعات خودرو،قطعات موتور سيكلت،كولر گازي و … با ظرفيت بيش از 5000 تن در سال
5512 واحد توليد پروفيل آلومينيوم رنگي
5513 واحد توليد تسمه بافته شده از سيم (استيل كورد)
5514 واحد توليد شمش روي به صورت تبخيري
5516 واحد كاميونت نيمه سنگين با موتور ديزلي

رده 6 (و)

رديف نام واحد
5601 كارخانجات توليد ژنراتورهاي نيروگاهي
5602 كارخانجات ساخت موتورهاي ديزلي سنگين
5603 كارخانجات ساخت الكتروموتورهاي سنگين
5604 كارخانجات ساخت پرسهاي سنگين
5605 كارخانجات ساخت ماشين ابزارهاي سنگين
5606 واحد توليد شمش منيزيم
5607 واحد توليد شمش روي به روش الكتروليز
5608 واحد توليد شمش روي به روش باير و متالوژي از كنسانتره
5609 كارخانجات ساخت پمپ هاي بزرگ
5610 واحد ذوب و نورد فلزات تا ظرفيت 100 هزار تن در سال
5611 واحد توليد پوشش لوله هاي پلي اتيلن و اپوكسي در داخل لوله هاي فلزي با آبكاري و آنادايزينگ و كوره حرارتي
5612 واحد توليد ورق
5613 واحد توليد خمير الكترود
5614 واحدهاي توليد وسايط نقليه سنگين مثل اتوبوس ، كاميون و تراكتور
5615 واحدهاي توليد ماشين آلات سنگين راهسازي،كشاورزي و غيره
5616 واحد توليد تانكر، تيلر و اطاق
5617 واحد توليد وسايط نقليه سبك (وانت سواري)
5618 واحد فرآوري و توليد فلز استرانسيوم
5619 واحد توليد سازه هاي دريايي
5620 واحد توليد ناوداني،نبشي آهني،ميلگرد و ورق فولادي سياه تا ظرفيت 100 هزار تن در سال
5621 واحد فرآوري و بازيافت فلزات موليبدن،نيكل،تنگستن با عمليات كوره اي و ذوب
5622 توليد لوله هاي اسپيرال (درز جوش)
5623 مراكز اسقاط خودروهاي فرسوده سبك و سنگين با عمليات ذوب و ريخته گري
5624 واحد توليد شمش فولاد آلياژي(بيلت)
5625 احداث كارگاههاي كشتي سازي و تعمير شناورهاي دريايي و همچنين لنج هاي فايبر
5626 مجتمع صنف پروفيل و درب و پنجره سازان

رده 7

رديف نام واحد
5701 كارخانجات ذوب و نورد فلزات تا ظرفيت 100 هزار تن در سال
5702 كارخانجات توليد كشتي و شناور سازي
5703 كارخانجات توليد واگن قطار (استقرار در داخل شهركهاي صنعتي بلامانع مي باشد)
5704 طراحي و مونتاژ هواپيما (استقرار در داخل شهركهاي صنعتي بلامانع مي باشد)
5705 كارخانجات ذوب مس
5706 واحد توليد گندله سنگ آهن
5707 مجتمع صنعتي بيش از 5 هكتار (استقرار در داخل شهركهاي صنعتي بلامانع مي باشد)
5708 واحد توليد ناوداني،نبشي آهني و ورق فولادي سياه با ظرفيت بيش از 100 هزار تن در سال
5709 كارخانجات بزرگ قطعات خودرو داراي هر سه واحد ذوب،ريخته گري و آبكاري
5710 كارخانجات فرآوري طلا

* واحدهايي كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده هاي مختلف مشخص نشده است مي توانند در صورت ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدي قرار گيرند.

گروه صنايع كاني غير فلزي (6000)
رده 1(الف)

رديف نام واحد
6101 واحد توليد مصنوعات شيشه اي بدون كوره ذوب
6102 واحد توليد آينه،پوكه آمپول،شيشه ازمايشگاهي بدون كوره
6103 واحد توليد مصنوعات تزئيني سنگي(صنايع دستي)
6104 واحد توليد پودر جوشكاري
6105 واحد توليد كنتاكت لنز
6106 واحد توليد بتون آماده

رده 2(ب)

رديف نام واحد
6202 واحد توليد تيرچه و بلوك
6203 واحد توليد موزائيك
6204 واحد سيگمنت سنگبري
6205 واحد توليد بلوك سيماني
6206 واحد توليد مصنوعات گچي،گچ طبي،قالب گچي از گچ آماده
6207 واحد توليد لوله هاي بتني تا قطر 60 سانتي متر
6208 واحد توليد كاشي معرق و لعابي كمتر از 100 هزار متر مربع
6209 واحد توليد تير بتوني
6210 واحد توليد بتن سبك گازي (هبلكس) تا ظرفيت 500 هزار تن در سال
6211 واحد توليد تيرچه فلزي،بلوك سقفي و بلوك ديواري
6212 واحد توليد ملات خشك تا ظرفيت يك ميليون تن در سال
6213 واحد توليد شيشه دوجداره از شيشه آماده

رده 3(ج)

رديف نام واحد
6301 واحد توليد قطعات پيش ساخته ساختماني
6302 واحد كوزه گري و توليد مصنوعات سفالي
6303 واحد چيني سازي تا 1000 تن در سال
6304 واحد توليد سنگ آسياب،سنگ ساب،سنگ سمباده،كاغذ سمباده و ساينده ها
6305 واحد لعاب فلز و سراميك
6306 صدف كوبي
6307 واحد توليد شيشه اتومبيل ،شيشه ايمني و نسوز و آئينه تا 1000 تن در سال
6308 واحد توليد پانل و ديوار پيش ساخته گچي
6309 واحد توليد خانه هاي پيش ساخته بتني
6310 واحد مقره سازي و قطعات سراميكي (حداكثر تا ظرفيت 1000 تن در سال)
6311 واحد توليد شيشه عينك
6312 واحد توليد پانلهاي سيماني و ني فشرده
6313 واحد توليد آجر سيماني
6314 واحد توليد كاشي و سراميك تا 1000 متر مربع در سال
6315 واحد توليد بلوكهاي بريده شده
6316 واحد سنگ كوبي
6317 واحد توليد سنگبري
6318 واحد توليد عايقهاي ساختماني (ايزوگام)
6319 واحد توليد لنت ترمز تا ظرفيت 1000 تن در سال
6320 واحد بسته بندي سيمان با پاكت آماده و مجهز به ماشين آلات اتوماتيك و فيلتر هوا
6321 واحد توليد شيشه رفلكس
6323 واحد توليد شيشه دوجداره
6325 واحد توليد تراورس بتوني راه آهن
6326 توليد خانه هاي پيش ساخته كامپوزيتي
6327 واحد مصنوعات سنگي (سنگهاي آنتيك) تا ظرفيت سالانه 9000 تن در سال
6328 واحد توليد ملات خشك با ظرفيت بيش از يك ميليون تن در سال
6329 واحد توليد سنگهاي تزئيني از سنگ مرمر
6330 احداث انبار سنگ با سنگ كوبي و سنگ بري
6331 واحد توليد سراميك هاي شيشه اي و ظروف شيشه اي تزئيني
6332 واحد توليد بتن سبك گازي (هبلكس) با ظرفيت 500 هزار تا يك ميليون تن در سال
6333 واحد توليد ماسه شويي و دانه بندي شن و ماسه بدون سنگ شكن

رده 4 (د)

رديف نام واحد
6401 واحد توليد گچ صنعتي
6402 واحد چيني سازي بيش از 1000 تن در سال
6403 واحد توليد كاشي و سراميك با ظرفيت بيش از 100 هزار متر مربع در سال
6404 واحد توليد پوكه هاي صنعتي
6405 واحد توليد آجر هوفمن
6406 واحد توليد آجر ماشيني و آجرنما
6407 واحد توليد خاك چيني و سراميك با مواد اوليه توليد خاك چيني و سراميك
6408 واحد توليد پرليت
6409 واحد توليد ماسه ريخته گري
6410 واحد ماسه شويي و دانه بندي با سنگ شكن
6411 واحد توليد سيپوركس
6412 واحد توليد پشم و الياف شيشه
6413 بلور سازي با استفاده از ذوب خرده شيشه
6414 واحد توليد آجرهاي سيليسي
6415 واحد مقره سازي و قطعات سراميكي (بيش از 1000 تن در سال)
6416 واحد توليد پشم سنگ
6417 واحد توليد بطري شيشه اي از خرده شيشه
6418 واحد توليد آجر ماسه آهكي
6419 واحد شيشه سازي با كوره ذوب كمتر از 1000 تن در سال
6420 واحد توليد فرآورده هاي قير و امولسيون
6421 واحد توليد آجر پرسي
6422 واحد توليد خاك رس كيسه اي
6423 واحد فرآورده هاي تيتانيوم
6424 واحد توليد آجرنما
6425 واحد دانه بندي ذغال سنگ
6426 واحد دانه بندي سنگ آهن
6427 واحد توليد كاشي معرق و لعابي بيش از 1000 هزار متر مربع در سال
6428 واحد توليد بلور لوستر از شمش شيشه آماده تا ظرفيت 5000 تن در سال
6429 واحد توليد ظروف كريستال
6430 واحد توليد كنسانتره نفليس
6431 واحد توليد الياف شيشه و منسوجات با عمليات كوره ذوب
6432 واحد توليد ترمو كوبل، نمونه بردار، اكسيژن و كربن لانس،سابلانس، كربن كاپ، لنس دمشي و مكشي
6433 واحد توليد گلوله هاي سيليسي دوار تا ظرفيت 12000 تن در سال
6434 واحد توليد قطعات نسوز
6435 واحد توليد سنگ مهندسي تا ظرفيت 3000 تن در سال
6436 واحد توليد ساروج
6437 واحد توليد لوله هاي سيماني سبك با الياف مصنوعي
6438 واحد توليد بتن سبك گازي با ظرفيت بيش از يك ميليون تن در سال
6439 واحد توليد بلوكهاي بتن سبك هوادار (سيپوركس)
6440 واحد توليد آجر و بلوك سفالي
6441 واحد توليد بلوك تيغه اي تا ظرفيت 15 ميليون قالب در سال و بلوك سقفي به ظرفيت 10 ميليون قالب در سال
6442 واحد توليد آجر فشاري و آجر ماشيني

رده 5 (ه):

رده نام واحد
6501 واحد توليد آجر نسوز
6502 واحد توليد شيشه با كوره ذوب بيش از 1000 تن در سال
6503 واحد توليد پودر صنعتي
6504 واحد توليد گچ آهك به روش سنتي
6505 واحد توليد آجر سنتي (دستي)
6506 واحد توليد پودر سيليس
6507 واحد توليد گچ و آهك با ظرفيت حداكثر تا 500 در روز (صنعتي)
6508 واحد توليد آسفالت (رعايت فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6509 واحد توليد شن و ماسه با سنگ شكن (رعايت فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6510 واحد رنگ زدايي و عايق كاري لوله هاي گاز
6511 واحد توليد پودر ميكا
6512 واحد دانه بندي سنگ آهن با سنگ شكن (رعايت فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6513 واحد شن و ماسه با شن ساز و ماسه (رعايت فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6514 واحد دانه بندي سنگ با سنگ شكن (رعايت حداقل فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6515 واحد آسياب سنگ شكن (رعايت حداقل فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6516 واحد توليد ورقهاي نسوز صنعتي (واشرهاي مفاصل اگزوز اتومبيل و نظاير آن)
6517 واحد دانه بندي سيليس و تغليظ (رعايت فاصله 300 متر با باغات مثمر)
6518 واحد ذغال شويي ذغالسنگ
6519 واحد توليد پرليت منبسط شده پرليتي

رده 6 (و)

رده نام واحد
6601 كارخانه توليد سيمان فوندو(نسوز)
6602 كارخانجات صنعتي توليد آجرسفالي، بلوك سفالي
6603 واحد توليد انواع سفال
6604 واحد توليد دولوميت بك (مواد نسوز)
6605 واحد توليد انواع مقاطع فلزي گالوانيزه و پانلهاي پوشش فايبر سمنت
6606 واحد توليد پودر ميكرونيزه آهك
6607 واحد توليد آهك هيدراته
6608 واحد توليد سيمان خاكستري از كلينكر آماده
6609 واحد توليد گچ يا آهك صنعتي با ظرفيت 500 تا 1000 تن در روز (رعايت حداقل فاصله 500 متر با باغات مثمر)

رده 7

رديف نام واحد
6701 كارخانجات سيمان (رعايت حداقل فاصله 500 متر با باغات مثمر)
6702 كارخانجات گچ صنعتي و آهك بيش از 1000 تن در روز (رعايت حداقل فاصله 500 متر با باغات مثمر)
* واحدهايي كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده هاي مختلف مشخص نشده است مي توانند در صورت در صورت ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدي قرار گيرند.

گروه صنايع شيميايي (7000)
رده 1 (الف)

رديف نام واحد
7101 واحد توليد آب مقطر
7102 واحد توليد نايلون و نايلكس و سلوفان(با استفاده از رول آماده)
7103 واحد صرفاً برش اسكاچ ظرفشويي
7104 واحد توليد واحد طراحي و مونتاژ لنت ترمز
7105 واحد توليد درب و پنجره پلاستيكي از پروفيل آماده
7106 واحد مونتاژ محصولات پلاستيكي (قطعات و لوازم پلاستيكي،سرويس بهداشتي،مكانيزم تخليه آب توالت فرنگيفسيفون پلاستيكي و موارد مشابه)
7107 واحد مونتاژ قطعات پلاستيكي خودرو شامل نواردور شيشه،شلنگهاي بنزيني ،كلاهك دلكو،واير شمع،تا ظرفيت 50 تن در سال
7108 واحد توليد دندان مصنوعي تا ظرفيت 50 تن در سال
7109 واحد توليد مفاصل مصنوعي بدن،لگن مصنوعي و غيره تا ظرفيت 100 هزار عدد در سال
7110 واحد مونتاژ سمپاش
7111 واحد بسته بندي سود آگاستيك

رده 2 (ب)

رديف نام واحد
7201 واحد توليد انواع بتونه
7202 واحد توليد واكس و شمع
7203 واحد توليد مواد جلاي فلزات
7204 واحد توليد مركب و جوهر تحرير،چاپ و پلي كپي از تركيب و اختلاط (فرمولاسيون بدون توليد حلال)
7205 واحد توليد بيكربنات سديم
7206 واحد توليد مواد پاك كننده(فرمولاسيون)
7207 واحد توليد كيتهاي آزمايشگاهي از مواد اوليه آماده
7208 واحد توليد آب آشاميدني گازدار و بدون گاز با خط توليد بطري پلي اتيلن
7209 واحد توليد وسايل ترسيمي نظير خط كش،گونيا و غيره از مواد پلاستيكي
7210 واحد توليد لاك غلط گيري «پايه آبي»
7211 واحد توليد نخ،طناب و تسمه نايلوني
7212 واحد توليد رنگ ساختماني با حلال آلي(فرمولاسيون)
7213 واحد توليد اشياء و لوازم پلاستيكي به صورت تزريقي و بادي از مواد آماده تا 50 تن در سال
7214 واحد توليد رول نايلون و نايلكس از مواد اوليه
7215 واحد توليد خمير و ظروف B.M.C (جانشين ملامين)
7216 واحد توليد اسباب بازي پلاستيكي
7217 واحد توليد فيلم پروپيلن
7218 واحد توليد قطعات نساجي از پلاستيك
7219 واحد توليد ظروف دارويي پلاستيكي
7220 واحد توليد لوله و اتصالات پلي اتيلني
7221 واحد بسته بندي پلاستيكي
7222 واحد توليد يونوليت
7223 واحد توليد رول پلاستيك و نايلكس با رنگ و چاپ بدون آب ريزي
7224 واحد توليد قاب عينك
7225 واحد توليد اپرون و قطعات و تركيبات لاستيكي
7226 واحد توليد واير شمع ابريشمي
7227 واحد توليد مداد تراش
7228 واحد گاز كپسول پر كن
7229 واحد توليد لوازم و ابزار ايمني و جوشكاري از مواد پلاستيكي
7230 واحد بسته بندي روغن موتور در گالنهاي پلاستيكي
7232 واحد توليد ترقه اسباب بازي
7233 واحد توليد اسيد شارژ (رقيق كردن اسيد با آب)
7234 واحد توليد چسبهاي آلي و نوار چسب
7235 واحد توليد لمينت
7236 واحد توليد الياف پروپيلن
7237 واحد توليد لامپهاي آزمايشگاهي و آموزشي
7238 واحد توليد انواع مركب دار (ريپون) و نوار پاك كن
7239 واحد توليد عكس برگردان صنعتي
7240 واحد ساخت واشر كريستال كربني
7241 واحد رقيق سازي و بسته بندي ماده ضد عفوني تا ظرفيت 100 تن در سال
7242 واحد توليد كيت حاملگي و سرم كنترل نوار قند و قرص خون (فرمولاسيون)
7243 واحد توليد نخ دندان و بوگير
7244 واحد چاپ سلفون
7245 واحد بسته بندي ذغال
7246 واحد توليد الياف پوششي و فيبري تا ظرفيت 500 تن در سال
7248 واحد مونتاژ درب و پنجره پي وي سي
7249 واحد توليد درب و پنجره UPVC در صورت برشكاري و جوشكاري پروفيل
7250 واحد طراحي و مونتاژ سم پاش برقي
7251 توليد اسكاچ ظرفشويي
7253 واحد توليد انواع سم پاش با ظرفيت 6000 دستگاه در سال
7254 واحد توليد شيشه دو جداره در صورت برشكاري پروفيل
7255 واحد توليد فيلتر مايعات تا ظرفيت 60000 عدد در سال
7256 توليد و بسته بندي پودر لاستيك بدون عمليات كوره و فرآيند شيميايي
7257 واحد توليد يونوليت مربوط به عمليات برش و شكل دهي

رده 3 (ج)

رديف نام واحد
7301 واحد توليد انواع چسب نئوپاني (اوره فرم آلدئيد) مايع و پودر
7302 واحد توليد ابر و اسفنج و فوم
7303 واحد توليد كليه محصولات پلاستيكي (لوله،ورق،صفحه،كفپوش،مشمع،البسه و غيره)
7304 واحد توليد قطعات با كاليت(لوازم برقي و دسته نسوز لوازم خانگي)
7305 واحد توليد محصولات فايبر گلاس
7306 واحد توليد ورق آكريليك و مواد مشابه
7307 واحد توليد تثبيت كننده و استابليز و آنتي اكسيدانها
7308 واحد توليد انواع گرانول پلي مري
7309 واحد توليد پاك كننده هاي صنعتي(فرمولاسيون)
7310 واحد توليد داروهاي ظهور و ثبوت فيلمهاي عكاسي،ليتوگرافي و راديولوژي
7311 واحد توليد آماگوم نقره
7312 واحد توليد نيترات نقره
7313 واحد توليد مغز مداد
7314 واحد توليد رسوب زادها
7315 واحد توليد كوكونات دي اتانول آمين شامپو
7316 واحد توليد كليه محصولات لاتكس غير از دستكش
7317 واحد توليد كاندوم
7318 واحد توليد بادكنك
7319 واحد توليد شيشه شير،سرشيشه،پستانك و غيره
7320 واحد توليد مسواك،يقه شور برس،شانه پلاستيكي و غيره
7321 واحد توليد مواد تعاوني(كمكي) و ساختماني ريخته گري
7322 واحد توليد ضد كف و تسهيل كننده سيلان(روان كننده)
7323 واحد توليد اسپري كنتاك شور
7324 واحد توليد اسپري تميز كننده مبلها
7325 واحد توليد ضد روسب ها،پلي فسفاتها و پلي آميدها (فرمولاسيون)
7326 واحد توليد مواد جدا كننده نفت از آب
7327 INHIBITOR محافظت كننده آب بوليرها
7328 واحد توليد امولسيفايرها
7329 واحد توليد پودر كف آتش نشاني
7330 واحد توليد خمير آلومينيوم و برنز
7331 واحد توليد سولفات آلومينيوم
7332 واحد توليد آب بطري
7333 واحد توليد آب ژاول
7334 واحد توليد تركيبات نيكل
7335 واحد توليد تركيبات روي (كلر و غيره)
7336 واحد توليد تركيبات كلسيم و پتاسيم
7337 واحد توليد تركيبات مس
7338 واحد توليد هارد نر با پايه كلرورآمونيوم(چسب نئوپان)
7339 واحد توليد زرين الكيد و پلي استر (سنتز)
7340 واحد توليد گازهاي طبي و صنعتي : اكسيژن،ازت،آرگون و گاز بيهوشي
7341 واحد توليد آب رنگ
7342 واحد توليد خودكار ،ماژيك،خودنويس و غيره
7343 واحد توليد مايع ترمز،اتيلن گليكول(ضد يخ)
7344 واحد توليد فيلمهاي عكاسي
7345 واحد توليد استيلن و كپسول پركن
7346 واحد توليد سرنگ و شيشه سرم تزريقي و خون،كيسه ادرار و ساير تجهيزات پلاستيكي پزشكي
7347 واحد توليد پلاستوفوم و ديگر عايقهاي مشابه
7348 واحد توليد لوازم پلاستيكي از پلاستيك كهنه براي مصارف غير غذايي
7349 واحد فرمينگ P.V.C
7350 واحد ملامين سازي
7351 واحد توليد اشياء و مواد پلاستيكي به صورت تزريقي بادي از مواد آماده بيش از 50تن در سال
7352 واحد توليد قايقهاي فايبر گلاس
7353 واحد توليد غلطك و قطعات پلاستيكي
7354 واحد توليد دستكش يك بار مصرف،بند ناف و دست بند نوزاد
7355 واحد توليد قلم مو و فرچه
7356 واحد توليد فيلم راديولوژي
7357 واحد توليد استارات كليسيم و روي
7358 واحد توليد ظروف يكبار مصرف
7359 واحد توليد شير آلات ساختماني از پليمر
7360 واحد توليد آب اكسيژنه
7361 واحد توليد گاز هيدروژن
7362 واحد فرمولاسيون و بسته بندي سموم دفع آفات
7363 واحد آبكاري در خلاء
7364 واحد توليد گاز CO2 از گاز طبيعي و گازوئيل
7365 واحد توليد بيكربنات آمونيوم حداكثر تا ظرفيت 2000 تن در سال
7366 واحد توليد انواع خمير قالب گيري
7367 واحد توليد شيلنگ فشار قوي
7368 واحد توليد قطعات پلاستيكي خودرو
7369 واحد توليد پاك كننده هاي صنعتي حداكثر تا 500 تن در سال
7370 واحد توليد لنت ترمز از مواد آماده بدون استفاده از آسياب مواد
7371 واحد توليد خمير آب بندي،پلاستيكي زول،تشك و فيلتر و لاك ورني روي قوطي
7372 واحد توليد درب دوبل و دستگاه مكانيزه تخليه آب توالت فرنگي
7373 واحد توليد نوار تفلون
7374 واحد توليد مواد كمكي چرمسازي و نساجي با فرمولاسيون از مواد آماده
7375 واحد توليد كلروفريك
7376 واحد توليد امولسيون قير با آب
7377 واحد توليد قرصهاي كربني از ذغال آماده
7378 واحد بسته بندي جوهر نمك
7379 واحد توليد امولسيون از پارافين آماده
7380 واحد توليد اسپرسهاي خوشبوكننده(فرمولاسيون)
7381 واحد توليد دستكش پلاستيكي
7382 واحد توليد واشرهاي پلاستيكي
7383 واحد توليد آنتي اكسيدان،هيدرازين
7384 واحد توليد رزين آكريليك
7385 واحد توليد پاك كن
7386 واحد توليد رنگهاي نساجي و دباغي
7387 واحد توليد ضد رنگ،رنگهاي صنعتي و ساختمان و پوشش دهنده ها
7388 واحد توليد انواع دستكش لاتكس
7389 واحد توليد فوم حفاري
7390 واحد توليد قطعات لاستيكي آب بندي
7391 واحد توليد رنگ ترموپلاستيك و گلاس بيد
7392 واحد توليد ملامين فرم آلدئيد
7393 واحد توليد پارافين مايع
7394 واحد توليد وازلين
7395 واحد توليد رزين الكيد و پلي ونيل استات
7396 واحد توليد پودر با كاليت
7397 واحد توليد پودر ملامين
7398 واحد توليد سولفور آمونيوم
7399 واحد توليد رزينهاي فنوليك و بيگمنتهاي آلي
1/7300 واحد توليد عدسي پلاستيكي
2/7300 واحد توليد پوشش داخل ساختمان
3/7300 واحد توليد گاز سرد كننده و برودتي
4/7300 واحد توليد سوخت جامد،پودر ژلاتيني،متنول جامد تا ظرفيت 1000 تن در سال(فرمولاسيون)
5/7300 واحد توليد محلول روزين
6/7300 واحد توليد پوششي فويل لامينه
7/7300 واحد توليد گرانول پي وي سي
8/7300 واحد توليد دندان مصنوعي بيش از 50 تن در سال
9/7300 واحد توليد فرمولاسيون كود مايع و روغن كشاورزي تا ظرفيت 2000 تن در سال
10/7300 واحد توليد سيليكاژن (جاذب الرطوبه) تا ظرفيت 2000 تن در سال
11/7300 واحد توليد انتقال دهنده امواج صوتي،ماده تركيبات جوشكاري،ماده محافظ جوشكاري محلول تام پن مخصوص ماشين كاري،مايع آب تراش،چربي پر فسفاته
12/7300 واحد توليد شانه تخم مرغ و جعبه ميوه از ماده شيميايي پلي استايرن تا ظرفيت 2000 تن در سال
13/7300 واحد توليد الكل صنعتي اصلاح شده (فرمولاسيون)
14/7300 واحد توليد و بسته بندي انواع چسب و مايع و پودر
15/7300 واحد توليد پارافين جامد
16/7300 واحد توليد رنگ مستربچ تا ظرفيت 2000 تن در سال
17/7300 واحد توليد تسمه نساجي و نقاله و روكش غلطك چاپ،دستكش جراحي صنعتي و خانگي
18/7300 واحد توليد نمك هاي كلسيمي اسيدهاي چرب
19/7300 واحد توليد رنگ پودري
20/7300 واحد توليد رنگ و رنگدانه
21/7300 واحد توليد پلي اتيلن ترفنالات
22/7300 واحد توليد قطعات لاستيك آب بندي
23/7300 واحد توليد فيلم پلي اتيلن سبك،فيلم متالايز،فيلم پي وي سي،چاپ صنعتي و فيلم سينمايي و نظاير آن
24/7300 واحد توليد فيلم پلي اتيلن
25/7300 واحد توليد ورقهاي پليمري تقويت شده با الياف شيشه
26/7300 واحد توليد و بسته بندي ضد يخ به روش فرمولاسيون از اتيلن و گليكول
27/7300 واحد توليد فوم پلي استايرن
28/7300 واحد توليد بطري پت و درب بطري
29/7300 واحد توليد تيوپ سيليكا كلسيم
30/7300 واحد توليد بلوك سقفي كامپوزيت
31/7300 واحد توليد پراكسيد آلي تا 600 تن در سال
32/7300 توليد و بسته بندي پودر لاستيك با عمليات كوره و توليد دوده
33/7300 واحد توليد روكش از كاغذ ملامين

رده 4(د)

رديف نام واحد
7401 واحد توليد حلالهاي مركب چاپ،تحرير و پلي كپي
7402 واحد توليد هيپوكلريت كلسيم
7403 واحد توليد لاستيكهاي روكش شده
7404 واحد توليد پودر لاستيك
7405 واحد توليد اسيد استيك و اسيد فورميك
7406 واحد توليد ذغال فعال
7407 واحد توليد كودهاي آلي و هورمونهاي رشد گياهي
7408 واحد توليد لوريل اتيل سولفات ، فورفورال
7409 واحد توليد سيليكات سديم
7410 واحد توليد سولفيت سديم و بي سولفيت
7411 واحد توليد سولفاميك اسيد
7412 واحد توليد پاك كننده هاي صنعتي بيش از 500 تن در سال
7413 واحد توليد لنجهاي فايبر گلاس
7414 واحد توليد حشره كشهاي اسپري
7415 واحد توليد نيترات سديم
7416 واحد توليد استات سديم
7417 واحد توليد استات بوتيل
7418 واحد توليد سديم هگزا متا فسفات
7419 واحد توليد فسفات سديم
7420 واحد آبكاري
7421 واحد توليد مواد ضد خورندگي و ضد خزه
7422 واحد توليد گاذ دي اكسيد كربن از ذغال سنگ و نفت كوره
7423 واحد توليد سديم پيروفسفات
7424 واحد توليد اتر
7425 واحد توليد صابون صنعتي و سنتي
7426 واحد توليد لايي گرم و چسب
7427 واحد توليد اسيد اگزاليك
7428 واحد توليد نمك صنعتي
7429 واحد توليد آمونيوم كرايد
7430 واحد توليد پليمرهاي حساس به نور
7431 واحد توليد كنسانتره و سنگ معدن سيليس
7432 واحد توليد براكس هيدراته
7433 واحد توليد سر كابل فشار قوي
7434 واحد توليد مشمع قيراندودو خمير ايزولاسيون
7435 واحد توليد زئوليت
7436 واحد توليد درب دوبل تخليه آب توالت فرنگي با عمليات آبكاري
7437 واحد توليد مايع جوهر پاك كن
7438 واحد توليد دي فسفات كلسيم
7439 واحد توليد لنت ترمز ديسكي بدون استفاده از آزبست
7440 واحد توليد كربنات كلسيم رسوبي
7441 واحد توليد بازيابي كائوچو
7442 واحد توليد كنسانتره مس
7443 واحد توليد پودر ذغال از سبوس گندم با برنج
7444 واحد توليد روغن موتور و گريس
7445 واحد توليد روغنهاي آروماتيك
7446 واحد توليد كلريت كلسيم و سديم
7447 واحد توليد سولفات سديم
7448 واحد تصفيه روغن موتور
7449 واحد توليد ورق هاي پلي اتيلن(از مواد اوليه)
7450 واحد توليد نشاسته موديفايد با ظرفيت 1500 تن در سال(براي توليد كاغذ)
7451 واحد توليد سيليكات منزيم آبدار و موارد مشابه
7452 واحد توليد انواع بسته هاي برزنتي
7453 واحد توليد پلي اتيلن ترفتالات
7454 واحد توليد بسته بندي رنگهاي طبيعي
7455 واحد توليد اسپري هاي خوشبوكننده
7456 واحد توليد الكل از طريق تخمير و سنتز
7457 واحد توليد پودر آلفا سلولز و لينگو و سولفوماتهاي فلزي
7458 واحد توليد كربنات باريم و سولفيك سديم
7459 واحد توليد تخليص و بسته بندي مواد شيميايي (متانول،زالين،استون،اتيل استات،اسيد استيك)
7460 واحد توليد اسيد سولفوريك تا ظرفيت 10 هزار تن در سال
7461 واحد توليد رزين ونيلينك
7462 واحد توليد مواد افزودني روغن موتور
7463 واحد توليد نمك اسثئاريك و اسيد اسثئاريك
7465 واحد توليد اينيدريد فناليك
7466 واحد توليد سديم تري پلي فسفات
7467 واحد توليد اسيد بوريك
7468 واحد توليد تيرچه بلوك پليمري تا ظرفيت 3000 تن در سال
7469 واحد توليد پليمرهاي تقويت تا ظرفيت 3000 تن در سال
7470 واحد توليد ورقهاي پلي اتيلن(از مواد اوليه)
7471 واحد توليد چسب پي وي سي و پوشش پلاستيكي لوله(پلي اتيلن)
7472 واحد توليد درب و پنجره و كابينت آشپزخانه پلي وود(پلي پروپيلن)
7473 واحد توليد تانن گياهي
7474 واحد توليد ورق كامپوزيت و فيلم
7475 واحد توليد آنزيم
7476 واحد توليد آلياژهاي پليمري
7477 واحد توليد پودر چربي گياهي و اسيد چرب گياهي
7478 واحد توليد قير طبيعي

رده 5(ه)

رديف نام واحد
7501 واحد توليد توري روشنائي
7502 واحد توليد فرمالين و پارافرم آلدئيد
7503 واحد توليد هگزامين
7504 واحد توليد اسيد سولفوريك بيش از 10 هزار تن در سال
7505 واحد توليد اسيد نيتريك
7506 واحد توليد اسيد كلريدريك
7507 واحد توليد آمونياك
7508 واحد توليد آمينهاي خنثي كننده گاز كربنيك(مونودي و تري آمينها)
7509 واحد توليد مواد پوشش دهنده سطوح فلزي و كارگاهي (غير از رنگ،بتونه و مشابه)
7510 واحد توليد رزين و پودر اپوكسي
7511 واحد توليد لاستيك و تيوب وسايط نقليه موتوري
7512 واحد توليد اوليه مواد كمكي يا تعاوني نساجي
7513 واحد توليد بيكربنات آمونيم
7514 واحد توليد پانلهاي پلي يورتان
7515 واحد توليد سر پشم سازي
7516 واحد توليد خاك رنگبر
7517 واحد توليد نفتالين
7518 واحد توليد مواد عايق ايزولاسيون از مشتقات نفتي
7519 واحد توليد دي اكتيل فتالات (نرم كننده پلاستيك)
7520 واحد توليد كربنات كلسيم،باريت،بنتونيت،تالك و اخرا
7521 واحد توليد اسيد بنزوئيك و بنزوات سديم
7522 واحد توليد تغليظ سود كاتسيك و موارد مشابه
7523 واحد توليد مايع ظرفشويي،شامپو،پودرهاي شوينده،ضد عفوني كننده و سفيد كننده
7524 واحد توليد سولفاتهاي آهن،روي،منيزيم،آمونيوم و موارد مشابه تا ظرفيت 5000 تن در سال
7525 واحد توليد لوله هاي اپكسي تا ظرفيت 3000 تن در سال
7526 واحد توليد خانه هاي پيش ساخته پلاستيكي(چهار چوب پلاستيك درب و پنجره)
7527 واحد توليد سنگ مصنوعي
7528 واحد توليد پلي آلومينيوم كلرايد
7529 واحد توليد لوله هاي كامپوزيتي
7530 واحد توليد انواع خمير بازي تا ظرفيت 5000 تن در سال
7531 واحد توليد روغن ترانسفورماتور و موارد مشابه (غير از روغن اسكارل)
7532 واحد توليد نخ تاير لاستيك
7533 واحد توليد پيه صنعتي
7534 واحد توليد محصولات از گرافيت طبيعي
7535 واحد توليد دوده صنعتي تا ظرفيت 3000 تن در سال
7536 واحد توليد انواع خشك كن ها و پايداركننده هاي پي وي سي تا ظرفيت 3000 تن در سال
7537 واحد توليد مس كاتدي (به روش پالايش) تا ظرفيت 3000 تن در سال
7538 واحد توليد گاز شيرين تا ظرفيت 5000 تن در سال
7539 واحد توليد پراكسيدهاي آلي و اينيدريد مالئيك با ظرفيت بيش از 600 تن در سال
7540 توليد پروفيل آلومينيومي رنگي و آبكاري قطعات
7541 واحد توليد فسفر زرد
7543 واحد توليد سولفور پليمري
7542 واحد توليد ورق كامپوزيت

رده 6(و)

رديف نام واحد
7601 واحد توليد اكسيد سرب
7602 واحد توليد فنل
7603 واحد توليد بيگمنت هاي معدني
7604 واحد توليد انواع فلزات از مواد كاني
7605 واحد توليد كلر،سود،آب ژاول
7606 واحد توليد كاغذ تيشو از الياف شيشه ،محصولات و پارچه سافت بيش از 5000 تن
7607 واحد توليد سورنج
7608 واحد توليد كاربيد،مواد آبكاري و اكسيد روي از معدن (ليتارژ)
7609 واحدهاي تصفيه تركيبات آلي مازاد توليد توليد فنل و متانل
7610 واحد توليد تركيبات كروم
7611 واحد توليد سوخت جامد،پودر ژلاتيني ،متانول جامد با ظرفيت 6500 تن در سال با كوره حرارتي
7612 واحد توليد لوله كامپوزيت از رزين اپوكسي و الياف شيشه اي بيش از 250000 تن در سال
7613 واحد توليد P.V.C
7614 واحد توليد مواد اوليه ساينده ها(سنگ،سمباده و كاغذ سمباده)
7615 واحد توليد سموم دفع آفات
7616 واحد توليد بي اكسيد منگنز از سنگ معدن
7617 واحد توليد فروموليبدن
7618 واحد توليد گل گوگرد
7619 واحد توليد كربن بلاك
7620 واحد توليد سيليكو منگنز و فرومنگنز
7621 مركز پژوهشي انرژي اتمي(توليد راديو ايزوتوپ)
7622 واحد توليد كنسانتره مس،نيكل و كبالت
7623 واحد فرآوري گوگرد
7624 واحد توليد سديم اسيد كربنات
7625 واحد فرآوري اكسيد و مشتقات سيليسيم
7626 واحد توليد سولفاتهاي Mn ، Al ، Jn و Be و موارد مشابه
7627 واحد توليد مواد اوليه اسفنج با فولاتاسيون ،دموسي فاير ، ضد خورندگي،ضد كف تا ظرفيت 25000 تن در سال
7629 واحد توليد كربن و الكترود گرانيتي
7630 واحد توليد u.p.v.c (اولترا پي.وي.سي)
7631 واحد توليد آلياژهاي پلي مري
7633 واحد توليد سوخت بيوديزل
7634 واحد آندسازي و پخت آند آلومينيوم
7635 واحد توليد متانول و پروپيلن
7636 واحد توليد كربنات كلسيم بيش از 250هزار تن
7637 واحد توليد شمش تيتانيوم
7638 واحد توليد بيواتانول سوختي
7639 واحد توليد پركلرين، سديم،سود و كلر
7640 واحد توليد دواتيل هگزيل اكريلات
7641 واحد توليد روغن ترانس،روغن موتور،مايع شيشه پاك كن،اسيد بوريك و انواع عايقهاي الكتريكي

رده 7

رديف نام واحد
7701 واحد توليد كك و قطران

*واحدهايي كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده هاي مختلف مشخص نشده است مي توانند در صورت ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدي قرار گيرند.

گروه صنايع دارويي(8000)
رده 1 (الف)

رديف نام واحد
8101 واحد توليد مواد بهداشتي و آرايشي (فرمولاسيون)
8102 واحد اختلاط و بسته بندي پودر ازاله مو
8103 واحد توليد قرص و پودر اكسيژنه
8104 واحد توليد اكسيدان كرم بهداشتي و صنعتي و پودر بلوندار اكسيژن
8105 واحد توليد اسانس،تنطور،آلكالوئيد از مواد طبيعي و شيميايي
8106 واحد توليد هورمون و آنتي بيوتيك تا 300 تن در سال
8107 واحد توليد سرنگهاي تزريقي از پيش پر شده و محصولات دارويي به صورت ويال

رده 2 (ب)

رديف نام واحد
8201 واحد توليد كپسول سخت ژلاتيني
8202 واحد خشك كردن و بسته بندي گياهان دارويي با شستشو
8203 واحد توليد سيمان زينك اكسايد با مايع آماده اوژنول
8204 واحد توليد هورمون و آنتي بيوتيك از 300 تا 1500 تن در سال

رده 3 (ج)

رديف نام واحد
8301 واحد توليد باند و گاز حداكثر تا 300 تن در سال
8302 واحد توليد مواد اوليه داروسازي حداكثر تا 300 تن در سال
8303 واحد توليد مواد اوليه بهداشتي و آرايشي تا 300 تن در سال
8304 واحد توليد داروهاي دامي حداكثر تا 300 تن در سال
8305 واحد ساخت داروهاي سيلي مارين حداكثر تا 300 تن در سال
8306 لابراتور و كارخانه داروسازي (فرمولاسيون به استثناي هورمونها و آنتي بيوتيكها)
8307 واحد توليد آمپولهاي تزريقي
8308 واحد توليد هورمون و آنتي بيوتيك از 1500 تا 3000 تن در سال
8309 واحد توليد ضد عفوني كننده هاي مايع

رده 4 (د)

رديف نام واحد
8401 واحد توليد عصاره شيرين بيان
8402 واحد توليد واكس و سرم
8403 واحد توليد مواد اوليه دارو سازي بيش از 300 تن درسال
8404 واحد توليد الكل از طريق سنتز
8405 واحد توليد الكل از طريق خمير و تقطير
8406 واحد توليد باند و گاز بيش از 300 تن درسال
8407 واحد توليد شربتهاي گياهي و رزين و صمغ گياهي
8408 واحد توليد مواد اوليه بهداشتي و آرايشي بيش از 300 تن درسال
8409 واحد توليد پنتااريتريتول
8410 واحد توليد داروهاي دامي بيش از 300 تن درسال
8411 واحد توليد پليمرهاي حساس به نور
8412 واحد توليد انواع داروهاي گياهي
8413 واحد توليد محلول مونوگلونال(آنتي بادي)
8414 واحد توليد جاومدات،نيمه جامدات،مايعات،يويدون آيداين و همودياليز
8415 واحد توليد آنتي بيوتيك و هورمون بيش از 3000 تن درسال
8416 واحد توليد بالك عصاره گياهي،اسانس گيري،عرقيات گياهي،انواع قطره دارويي و انواع شربت دارويي

رده 54 (ه)

رديف نام واحد
8501 واحد بسته بندي لجن دارويي

گروه صنايع برق و الكترونيك(9000)
رده 1(الف)

رديف نام واحد
9101 واحد توليد لوازم برقي كوچك به صورت مونتاژ (نظير زنگ اخبار و دربازكن)
9102 واحد توليد آنتن تلويزيون بدون آبكاري و لوستر از قطعات آماده
9103 واحد طراحي و مونتاژ لوازم برقي و الكترونيكي بدون عمليات كوره اي
9104 واحد توليد لوازم پزشكي، آزمايشگاهي و آموزشي،قطعات الكترونيك
9105 واحد توليد ترانزيستور و مقاومت و غيره
9106 واحد توليد انكوباتور و ساير لوازم آزمايشگاهي بدون آبكاري
9107 واحد توليد انواع ساعت
9108 واحد توليد طراحي و مونتاژ تقويت كننده صوت نظير بلندگو و آمپلي فاير
9109 واحد توليد راديو و تلويزيون و لوازم صوتي و تصويري به صورت مونتاژ
9110 واحد توليد دستگاههاي برقي علامت دهنده سمعي و بصري
9111 واحد توليد سيستمهاي مخابراتي مركز تلفن
9112 واحد توليد لوازم الكترونيكي (كامپيوتر،لوازم اداري و لوازم دقيق الكترونيكي)
9113 واحد توليد كنترهاي ولتاژ و فركانس
9114 واحد توليد آفتامات
9115 واحد توليد مودم و ميكرو كنترل
9116 واحد توليد طراحي و مونتاژ تايمر
9117 واحد توليد كارت و بردهاي كامپيوتري
9118 واحد توليد تابلوهاي تبليغاتي در حد مونتاژ
9119 واحد توليد چراغ قوه شارژي خورشيدي (مونتاژ)
9120 واحد تعمير،بازسازي و مونتاژ دستگاههاي زيراكس و كپي
9121 مونتاژ كيت CNG ، ميكسري و كيت CNG انژكتوري
9122 واحد توليد سيم كارت و كارت شارژ
9123 مونتاژ كليد فشار قوي

رده 2(ب)

رديف نام واحد
9201 مونتاژ سيستمهاي برق خورشيدي
9202 واحد مونتاژ،تجهيزات توانبخشي بدون عمليات كوره اي و آبكاري شامل انواع ويلچر تخت بيمارستاني و …
9203 واحد توليد CD فشرده بدون عمليات كوره اي
9204 واحد توليد آنتن با دستگاه تزريق پلاستيك و گيوتين (قيچي برش) و پرس

رده 3(ج)

رديف نام واحد
9301 واحد توليد ترانسهاي فشار ضعيف
9302 واحد توليد ودارهاي چاپي الكترونيك و كيت
9303 واحد توليد هواكش و دستگاههاي تهويه خانگي و صنعتي
9304 واحد توليد نوار صوتي و تصويري
9305 واحد توليد سيم كابل و سيم لاكي
9306 واحد توليد رله و كنتاكتور
9307 واحد توليد سيم مقاومت
9308 واحد توليد سر كابل فشار قوي
9309 واحد توليد خازن ،لامپ تصوير،تابلوهاي برق فشار ضعيف و قوي انواع مشعل
9310 واحد توليد فيبر مدار چاپي ،باطري خشك، المنت برقي و الكتروموتور
9311 واحد توليد كليد و پريز،سر سيم و كفشك اتصال
9312 واحد توليد كنتور برق و گاز
9313 واحد توليد لوازم دندان پزشكي
9314 واحد توليد كوئل اتومبيلهاي سبك
9315 واحد توليد اتواستار ترموتورهاي صنعتي و ديزلي
9316 واحد توليد سيم رابط بدون آبكاري
9317 واحد توليد سر كابل فشار ضعيف و اتصالات فني و فلزي
9318 واحد توليد دوزيمترهاي ترمولومينسانس
9319 واحد توليد برقگير
9320 واحد توليد ورق مغناطيسي
9321 واحد توليد آهن ربا
9322 واحد توليد سنسور فشار ميكروماشين و سنسور شتاب ميكروماشين
9323 احداث واحد توليد سيم آلومينيومي و كابل آلومينيومي

رده 4(د)

رديف نام واحد
9401 واحد توليد لامپ
9402 واحد توليد وسايل و تجهيزات برق فشار قوي
9403 واحد توليد باطري اتومبيل و ساير وسايط نقليه بدون بازيابي سرب از باطري كهنه
9404 واحد توليد ترانسفورماتور(ترانسفورماتور(ترانسهاي فشار قوي)
9405 واحد توليد سيم حرارتي و برودتي
9406 واحد توليد ذغالهاي صنعتي
9407 واحد توليد كمپرسور
9408 واحد توليد گوشي تلفن و موبايل
9409 واحد توليد تجهيزات توانبخشي (ويلچر،تخت بيمارستاني،سمعك) با عمليات كوره اي و آبكاري
9410 واحد توليد سيم رابط با آبكاري
9411 واحد توليد انواع باطري،قلمي،متوسط و بزرگ
9412 واحد مونتاژ و توليد باطري بدون بازيابي سرب
9413 واحد توليد لامپ كم مصرف LED
9414 توليد لامپ ديود
9415 واحد بازسازي و تعمير ترانس فشار قوي و ضعيف و بازسازي بدنه ترانس
9416 واحد توليد لامپ كم مصرف
9418 واحد توليد چراغهاي LED ، پروژكتورهاي LED، لامپ هاي هالوژن LED

رده 5

رديف نام واحد
9501 واحد توليد باطري اتومبيل و وسائط نقليه با بازيابي سرب از باطري كهنه

گروه صنايع كشاورزي (10000)
رده 1 (الف)

رديف نام واحد
10101 واحد زنبورداري و پرورش ملكه (تا رديف 4 فاق محدوديت فاصله از اماكن مسكوني)
10102 واحد توليد پرورش پرندگان زينتي تا 100 قطعه
10103 واحد پرورش كرم ابريشم
10104 واحد پرورش ماهي تزئيني
10105 آزمايشگاه دامپزشكي
10106 واحد كشت گلخانه اي پلاستيكي به منظور توليد صيفي جات و گل رز تا حد يك هكتار
10107 واحد توليد گرده خرما
10108 واحد توليد جوجه تا 1000 قطعه در هر دوره صرفاً در نواحي روستائي
10109 واحد پرورش كبك و بلدرچين تا 100 قطعه در سال
10110 واحد توليد ورمي كمپوست (كرم پوسال) تا ظرفيت 2 تن در روز صرفاً در روستا

رده 2 (ب)

رديف نام واحد
10201 واحد پرورش پرندگان زينتي تا 100 قطعه
10202 واحد پرواربندي بره تا 200رأس
10203 واحد پرورش گوسفند شيري (داشتي) تا 250رأس
10204 ميادين دام (مجتمع نگهداري دام و كاروانسرا) تا 200 واحد دامي
10205 واحد توليد جوجه تا 3 دستگاه جوجه كشي (ظرفيت هر دستگاه 77 هزار)
10206 واحد توليد قارچ صدفي
10207 واحد پرواربندي گوساله تا 50 رأس
10208 واحد گاودار شيري تا 20 رأس
10209 واحد پرورش اسب و ماديان تا 10 رأس
10210 واحد توليد بذر قارچ خوراكي
10211 استقرار قرنطينه دامي تا 200 رأس
10212 واحد نگهداري سگ نگهبان
10213 واحد كشت گياهان داروئي در وسعت 10 هكتار
10214 واحد پرورش ماهي سرد آبي با روش مدار بسته با ظرفيت 100 تن در سال مطابق با دستورالعمل حريم كيفي آبهاي سطحي
10215 واحد پرورش بز داشتي تا 250 رأس در سال
10216 واحد پرورش شترمرغ با ظرفيت شصت قطعه در سال
10217 واحد كشت گلخانه اي پلاستيكي به منظور توليد صيفي جات و گل رز از يك هكتار تا 5 هكتار
10220 واحد پرورش ماهي به روش سنتي در استخرهاي كشاورزي و آبياري مطابق با دستورالعمل حريم كيفي آبهاي سطحي
10221 واحد توليد حشرات مفيد جهت كنترل بيولوژيكي آفتاب در گلخانه
10222 واحد شترداري تا 20 نفر
10223 واحد توليد اسپرم منجمد تا ظرفيت 30000 دز اسپرم
10224 واحد بسته بندي تنباكو ميوه اي تا ظرفيت 300 تن در سال
10225 واحد مرغداري و پرورش بوقلمون و ساير ‏ماكيان (شامل بلدرچين، كبك و تيهو) با ظرفيت 100 (يكصد) تا 5000 ‏(پنج هزار) قطعه در هر دوره
10226 واحد پرورش سگ به ظرفيت 50 قلاده
10227 واحد تكثير و پرورش ماهيان زينتي مطابق با دستورالعمل حريم كيفي آبهاي سطحي
10228 واحد توليد ورمي بيوكمپوست تا ظرفيت 10 تن روز
10229 واحد توليد بيوكمپوست از ضايعات كشاورزي و حيواني تا 10 تن در روز
10230 واحد تكثير و پرورش آبزيان (ماهي،ميگو و جلبك) صرفاً در استانهاي شمالي مطابق با دستورالعمل حريم كيفي آبهاي سطحي

رده 3 (ج)

رديف نام واحد
10301 واحد نگهداري حيوانات پوستي و آزمايشگاهي
10302 واحد توليد جوجه از 3 تا 5 دستگاه جوجه كشي (ظرفيت هر دستگاه 90 هزار جوجه)
10303 واحد پرواربندي بره از 200 تا 500 رأس
10304 واحد پرورش گوسفند شيري (داشتي) از 250 تا 500 رأس
10305 واحد گاودار شيري از 20 تا 50 رأس
10306 واحد پرواربندي گوساله 50تا 200 رأس
10307 واحد پرورش اسب و ماديان از 10 تا 50 رأس
10308 واحد تكثير و پرورش ماهي گرم آبي و سرد آبي مطابق با دستورالعمل حريم كيفي آبهاي سطحي
10309 واحد توليد قارچ دكمهاي و صدفي
10310 واحد مرغداري و پرورش بوقلمون و ساير ماكيان (شامل بلدرچين، كبك و تيهو) با ظرفيت 5000 ‏(پنج هزار) تا 30000‏ (سي هزار) قطعه در هر دوره
10311 واحد پرورش ماهي سرد آبي (مشروط به اينكه در پايين دست محل احداث محل برداشت آب شرب وجود نداشته باشد)مطابق با دستورالعمل حريم كيفي آبهاي سطحي
10312 واحد پرورش پولت (جوجه مرغ تخمگذار) با ظرفيت 20000 قطعه در سال
10314 واحد پرورش شتر مرغ با ظرفيت از 60 تا 3000 قطعه در سال
10315 واحد توليد خوراك دام از مواد خام كشاورزي شامل گندم،جو،ذرت،سبوس،تخم پنبه
10316 استقرار قرنطينه دامي 200 تا 500 رأس
10317 واحد پرورش مرغ مادر و يا مرغ تخم گذار با ظرفيت از 5000 ‏(پنج هزار) تا 30000 ‏(سي هزار) قطعه در هر دوره
10318 واحد پرورش مرغ مادر و يا مرغ تخم گذار با ظرفيت از 5000 ‏(پنج هزار) تا 30000 ‏(سي هزار) قطعه در هر دوره
10320 واحد پرورش اردك ماهي تا ظرفيت 5000 قطعه
10321 واحد كشت گلخانه اي پلاستيكي به منظور توليد صيفي جات و گل رز بيش از 5 هكتار
10322 طرح طوبي
10323 واحد توليد زالو طبيعي با ظرفيت يك ميليون قطعه در سال
10324 واحد توليد بيوكمپوست از ضايعات كشاورزي و حيواني بيش از10 تن روز
10325 واحد توليد ورمي بيوكمپوست بيش از 10 تن روز

رده 4 (د)

رديف نام واحد
10401 واحد مرغداري و پرورش بوقلمون و ساير ماكيان (شامل بلدرچين، كبك و تيهو) با ظرفيت 30000 ‏(سي هزار) قطعه تا 60000 (شصت هزار) قطعه در هر دوره
10402 ميادين دام (مجتمع نگهداري دام و كاروانسرا) بيش از 200 واحد دامي
10403 واحد تكثير و پرورش پرندگان و پستانداران وحشي
10404 واحد پرواربندي بره بيش از 500 رأس
10405 واحد پرورش گوسفند شيري داشتي بيش از 500 رأس
10406 واحد گاوداري شيري از 50 تا 500 رأس
10407 واحد پرواربندي گوساله بيش از 200 رأس
10408 واحد توليد جوجه بيش از 350 هزار قطعه(بيش از 5 ماشين جوجه كشي)
10409 واحد پرورش اسب و ماديان بيش از 500 رأس
10411 استقرار قرنطينه دامي بيش از 500 رأس
10412 واحد پرورش شتر مرغ با ظرفيت بيش از 3000 قطعه در سال
10413 واحد پرورش مرغ مادر و يا مرغ تخم گذار با ظرفيت از 30000 ‏(سي هزار) تا 60000 (شصت هزار) قطعه در هر دوره
10416 محل احداث حمام ضد كنه
10418 واحد توليد مكمل غذايي دام و طيور (كنسانتره)
10419 واحد كشتارگاه دام و طيور (به صورت واحد مستقل)
10420 احداث شهرك يا مجتمع هاي بزرگ گلخانه اي

رده 5 (ه)

رديف نام واحد
10501 واحد پرورش مرغ تخم گذار بيش از 60000 (شصت هزار) تا 120000 (يكصد و بيست هزار) قطعه در هر دوره
10502 واحد پرورش مرغ مادر با ظرفيت بيش از 60000 (شصت هزار) تا 120000 (يكصد و بيست هزار) قطعه در هر دوره
10503 واحد مرغداري گوشتي بيش از 60000 (شصت هزار) تا 120000 (يكصد و بيست هزار) قطعه در هر دوره
10504 واحد گاوداري شيري با ظرفيت 500 تا 1000 رأس دام
10505 واحد كشتار دام و طيور مكمل از قبيل پر كني،شستشو،بسته بندي تبديل ضايعات

رده 6 (و)

رديف نام واحد
10601 واحد پرورش ميگو تا وسعت 1 هكتار
10602 واحد پرورش صدف
10603 واحد پرورش تمساح
10604 واحد توليد كود ميكرو ارگانيسمهاي حل كننده فسفر
10606 واحد توليد كود آلي از فضولات دامي
10607 مجتمع يا واحدهاي گاو شيري با ظرفيت بيش از 1000 رأس

رده 7

رديف نام واحد
10701 واحد پرورش ميگو تا وسعت 1 هكتار مطابق با دستورالعمل حريم كيفي آبهاي سطحي
10702 مجتمع بزرگ دامپروري يا دام شهر جهت استقرار واحدهاي دامداري (در قالب شهرك دامپروري)
10703 واحد پرورش تمساح مطابق با دستورالعمل حريم كيفي آبهاي سطحي
10704 واحد پرورش ماهي و ساير آبزيان در وسعت بيش از يك هكتار
10705 كشتارگاههاي بزرگ صنعتي به صورت مجتمع شامل پرواربندي،كشتار و توليد فراورده هاي گوشتي
* واحدهايي كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده مختلف مشخص نشده است مي توانند در صورت ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدي قرار گيرند.

گروه صنايع ماشين سازي (10000)
رده 1 (الف)

رديف نام واحد
11101 مونتاژ و بسته بندي ماشين آلات در حد كارگاهي
11102 واحد توليد تجهيزات چكهاي سقفي
11103 توليد ماشين آلات رنگ آميزي ميكروارگانيسم

رده 2 (ب)

رديف نام واحد
11201 واحد قالب و مدل (درجه ريخته گري،فيكچر،قالب قيد و بست و ابزار قالب، مدل
11202 واحد تجهيزات شبكه آب و فاضلاب (پمپ هاي ديافراگمي، لجن كش و تجهيزات تصفيه)،
11203 واحد ماشين آلات و تجهيزات حمل و نقل مكانيكي(آسانسور و قطعات آسانسور، پله برقي، بال تراك،جرثقيل سقفي،جرثقيل پشت كاميوني، جك پالت روليك،بالابر قطعات مربوطه،نوار نقاله،وينچ جرثقيل)
11204 واحد پمپ و كمپرسور(پمپ هاي خلاء وكيوم، آتش نشاني،آب، كمپرسورهاي صنعتي و مصرفي،گاراژي،مواد فله و تلمبه هاي آب بادي)

رده 3 (ج)

رديف نام واحد
11301 واحد ماشين ابزار و متعلقات ( دستگاههاي ابزار تيز كن ، فرز و ابزار دستگاه فرز،ابزارهاي گيره اي، اره تيز كن ، اسپارك اوروژن،پانتوگراف، تراش حديده كن،خط شيفكاري اتوماتيك،دريل سه نظام و دنباله هاي آن،سنگ تحت و سنگ كفي زني،سنگ روميزي، سنگ محور ، صفحه تراش قطعات مربوطه، فرامين اندازه گيري، كپي تراش كليد، ماشين سري تراش، ماشين سنتر،انواع پونيت ماشينكاري اره سنگ.
11302 واحد قطعات واسطه اي (اتصالات پنوماتيك،اتصالات هيدروليك، اتصالت اقلام هيدروليك، بازوهاي مكانيكي، بلبرينگ، بوش،پيچ و مهره هاي صنعتي،پين،اقلام پنوماتيك،چرخ دنده ها ، رولرينگ، انواع شفت ها،غلطك انتقال و فرم دهي،انواع پمپ و قطعات پمپ،انواع قطعات صنعتي(تراشكاري قطعات صنعتي و غير صنعتي) ، كلاج روغني،كوپلينگ،انواع گيربكسها(غير از گيربكسهاي خودرو)پاتيل)
11303 واحد ماشين آلات صنعتي پلاستيك و پلاستيك و چرم (آسياب پلاستيك،اكسترودر پلاستيكي،پرس ملامين،اكسترو در لوله،تزريق پلاستيك،تزريق زيره كفش،توليد لوله پلاستيكي،ماشين آلات پلاستيك، ماشين آلات چرم سازي،دستگاه كفاشي ، دستگاه برش چرم،دستگاه دوخت پلاستيك،دستگاه نايلون و نايلكس
11304 واحد ماشين آلات و تجهيزات ساختماني و راهسازي و معادن ( آسياب سنگ ، اسكرابر،اطاق ماشين راهسازي ، ايستگاه مركزي بتن،ماشين آلات حفاري،ماشين قير پاش ، كوه بر)
11305 واحد ماشين آلات صنايع غذايي ، دارويي و شيميايي(آسياب(خوراك دام ، غلات گندم و …) لك، بادام شكن، بوجاري، خط توليد ضبط پسته ، پوست گير گندم ، تجهيزات توليد و خط پودر گوشت و پودر ماهي و بطور كلي (خوراك دام و طيور)،تجهيزات توليد كنسرو، كارخانجات قند و شكر ، كارخانجات آرد ، كشتارگاه مرغ، تجهيزات مرغداري ، چونه كن ، چرخ گوشت صنعتي، خط كامل رب گوجه، كمپوت، خط كامل شامپو و مايع ظرفشويي ،خمير همزن،دانه خرد كن، دستگاه پرس ، دستگاه پركن مواد غذايي ، دستگاه خامه گير، دستگاه گندو شور ، دستگاه نان ماشيني، (تونلي و دوار و فر قنادي) شير دوش ، ماشين آلات برنج كوبي ، چاي خشك كني ، دارويي، لپه سازي ، ماكاروني، ميكسر خوراك
11306 واحد ماشين آلات صنايع چوب و كاغذ (پرس چوب ، دستگاه رنده چوب، دستگاه گندمي، ماشين آلات كبريت سازي، نجاري ، چاپ و صحافي ، پوشال كولر و دستمال كاغذي و نوار بهداشتي)
11307 واحد ماشين آلات صنايع نساجي و بافندگي { اتو كلاو ، پرس و برش عدل پنبه ، تجهيزات پنبه پاك كني، تجهيزات رنگرزي نخ و پارچه و خشك كن پارچه، دستگاههاي آهار نخ، چاپ پارچه ، چله پيچ ، نخ برگردان، گره شمار نخ ، دوك ريسندگي ، شانه و ميلميلك، گل زني ،ماشين آلات شستشوي پشم، ماشين بافندگي (پارچه، حوله، جوراب، فرش، موكت و …) ريسندگي و نوار خاردار}
11308 واحد ماشين آلات صنايع فرم دهي و برش فلزات {اره پروفيل بر، اره آلومينيوم بر ، دستگاه پانچ پنج كاره ، ميلگردبر، دستگاه پتك آهنگري، پرس هيدروليك،پرس ضربه اي ، پرس بريك ، پرس دستي، پرس ضايعات ، پرس تيغه برش ورق آهن ، پرس خم كن ، پرس برش و برش سيم ، تزريق فلزات (اكسيژن)، پرس نورد فلزات،پرس گيوتين ، ماشين آلات طلا سازي، قوطي سازي ، كشش مفتول ، توليد لوله و پروفيل ، دايكاست، رول باز كن، ميخ سازي، نوار بري ، نورد و گيره و آهنگري
11309 واحد ماشين آلات صنايع بسته بندي و مارك زني (دستگاه پاك زني ، چاپ كارتن ، ماشين آلات بسته بندي، ماشين آلات كارتن سازي)
11310 واحد ماشين آلات و تجهيزات حرارتي و برودتي و تهويه (اتو كلاو،ايرواش، برج خنك كن،پكيج شوفاژ،پيش گرمكن، انواع پمپ،تجهيزات برودتي، تجهيزات سردخانه،ديگ بخار و قطعات مربوطه ، تهويه مطبوع صنعتي، ديگ آبگرم ،بويلر روغني،رطوبت زن،انواع مبدلهاي حرارتي مخازن دوجداره و انبساط ، هواساز يونيت هيتر ،بويلرهاي نيروگاهي و پالايشگاهي)
11311 واحد ماشين آلات و تجهيزات كارخانه اي (ايستگاه پر كن سيلندر گاز، تجهيزات آبكاري، تجهيزات اطاق رنگ، تجهيزات بيمارستان ، تجهيزات پالايشگاهي،تجهيزات كارگاهي،تجهيزات كارخانه اي، تجهيزات نيروگاهي،خشك كنهاي صنعتي، دستگاه پنچرگيري پلاستيك، دستگاه تراش عينك، انواع دستگاه تست، دستگاه رنگ پاش،باكت بيل مكانيكي ، بتونير،دامپر،بلوك زن،پمپ انتقال بتن، پينهاي لودر و بلدوزر، تاسيسات شن و ماسه ، تجهيزات كارخانه آجر (خط توليد آجر) تجهيزات كارخانه سيمان (خط توليد سيمان)،تجهيزات كارخانه گچ (خط توليد گچ) تجهيزات كارخانه آهك (خط توليد آهك) تجهيزات معادن،تراك ميكسر،تيرچه فلزي ،چكش پنوماتيك ،دريل واگن،دستگاه حفاري روتاري، سنگ شكن و قطعات مربوطه غلطك و پيره،فينيشر آسفالت، ماشين آلات سنگبري،كارخانه آسفالت، كانال كن، كوره هاي خط توليد مواد كاني غير فلزي ، كيسه گچ و آهك و سيمان پر كن، دستگاه سالامبو، دستگاه شات بلاست، دستگاه شستشوي قطعات، دستگاه ظهور عكس، كوره هاي عمليات حرارتي و صنعتي ، ماشين آلات شستشوي فرش، توليد سيم و كابل، خشك شويي،رنگ سازي،جوجه كشي، زباله سوز، دستگاه سيم پيچي، دستگاه تك منظوره، دستگاه كوره القايي، دستگاه راكتور
11312 واحد ادوات كشاورزي و ماشين آلات كشاورزي(اكسن تريل كشاورزي، خرمنكوب، بذرپاش،بيلر،گاو آهن و قطعات مربوطه، ديسك 28 پره پل كش،پمپ سمپاش،پنجه غازي، تريلر كشاورزي و قطعات مربوطه، تسطيح كن زمين رويتواتور،يونجه چين، چتر،خرماچين، چغندر كن، خشك كن غلات، داس ، نهر كن، دروكن
11313 دروگير،سيب زميني كار و سيب زميني كن، علف چين ،عميق كار، كلتيواتور،كمباين،انواع تراكتور،كودپاش،مته درختكاري، هرزكش، مور، بيل،يكهو، تيلر، سيستم آبياري باراني، تحت فشار، هد كمباين ناخنكر دروگر)
11314 واحد سازه هاي فلزي و مخازن(اتصالات داربست فلزي، اسكلت فلزي ، پل شناور و پل فلزي، سازه هاي فلزي، سالنهاي پيش ساخته ،نردبانهاي صنعتي ،بوبكر،سيلو،انواع مخازن تحت فشار و ذخيره اي)
11315 واحد صنايع دريايي (اوراق كرد شناورها،شناورهاي دريايي ، سازه هاي دريايي تجهيزات سكوهاي نفتي و دريايي، تجهيزات اسكله دريايي)
11316 واحد موتورهاي احتراق داخلي (موتورهاي ديزلي موتورهاي بنزيني)

رده 4 (د)

رديف نام واحد
11401 واحد ريخته گري قطعات چدن (ساچمه سند بلاست ، قطعات ريخته گري چدن ، گلوله آسياب چدني)
11402 واحد ريخته گري قطعات فولادي (قطعات ريخته گري فولاد)
11403 واحد قطعات آهنگري (اتصالات فولادي،قطعات آهنگري،قطعات فرج،گلوله آسياب فولادي)
11404 واحد قطعات انتقال نيرو(قطعات انتقال نيرو،دكل روشنايي برق و مخابرات تلسكوپي…)

12000- گروه صنايع نوين(نانو بيوتكنولوژي)
بعلت جديد بودن اين گروه ،واحدهاي صنعتي و توليد اين گروه در حال تدوين مي باشد.
13000- گروه صنايع نفت و گاز
رده 5(ه)

رديف نام واحد
13501 واحد توليد قير غليظ شده تا ظرفيت 10 هزار تن در سال
13502 واحد توليد قير پلي بك تا ظرفيت 5000 تن در سال
13503 واحد توليد نفت بي بو تا ظرفيت 3000 تن در سال
13504 واحد توليد مكمل روغن D.O.P
13505 واحد توليد مكمل بنزين
13506 واحد توليد روغن ترانسفورماتور و موارد مشابه

رده 6(و)

رديف نام واحد
13601 واحد توليد كود شيميايي
13602 واحد توليد روغن و گريس با استفاده از روغن پايه
13603 كارخانجات ساخت تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي
13604 واحد توليد كوره اوره
13605 واحد توليد قير صنعتي

رده 7

رديف نام واحد
13701 واحد پتروشيمي
13702 واحد پالايشگاه
13703 واحد نيروگاه گازي
13704 واحد نيروگاه سيكل تركيبي
13705 واحد توليد بنزين بدون سرب(M.T.B.E)
13706 واحد تصفيه دوم روغن
13707 واحد GTL (تبديل گاز به مايع)
13708 واحد توليد بنزين ،گازوئيل و ساير مشتقات نفتي
13709 واحد توليد هيدروكربورهاي حلقوي و غير حلقوي
13710 حفر چاه نفت بيش از 10 حلقه

گروه صنايع بازيافت 14000
رده 1 (الف)

رديف نام واحد
14101 جمع آوري ضايعات فلزي تا 3000 تن در سال

رده 2 (ب)

رديف نام واحد
14201 جمع آوري ضايعات فلزي (برش،پرس و كمپكت)بيش از 3000 تن در سال
14202 بازيافت تجهيزات الكترونيكي بدون عمليات كوره اي

رده 3 (ج)

رديف نام واحد
14301 جمع آوري خودروهاي سبك فرسوده (برش زني و پرس) بدون عمليات ذوب و ريخته گري
14302 بازيافت ماسه و ريخته گري
14303 بازيافت لاستيك هاي فرسوده به روش فيزيكي (آسياب و پرس) تا ظرفيت 3000 تن در سال

رده 4 (د)

رديف نام واحد
14401 واحد بازيافت كادميوم از ضايعات سرب و روي و برش شيميايي تا ظرفيت 600 تن در سال
14402 جمع آوري خودروهاي سنگين فرسوده (برش زني و پرس) بدون عمليات ذوب و ريخته گري
14403 واحد بازيافت پسماندهاي الكترونيكي با عمليات كوره اي تا 3000 تن در سال
14404 بازيافت لاستيك هاي فرسوده به روش شيميايي تا ظرفيت 3000 تن در سال

رده 5 (ه)

رديف نام واحد
14501 واحد بازيافت فلزات گرانبها شامل طلا ،نقره،كروم،پلاتين از لوازم مستعمل
14502 واحد بازيابي سلينيوم از لجن مس آندي
14503 واحد بازيافت ضايعات كارخانجات صنايع غذايي
14504 واحد بازيافت پسماندهاي الكترونيكي با عمليات كوره اي بيش از 3000 تن در سال
14505 واحد بازيافت تجهيزات الكترونيكي

رده 6 (و)

رديف نام واحد
14601 واحد بازيافت قطعات خودروهاي فرسوده (عمليات ريخته گري و ذوب و توليد ورق و شمش)
14602 واحد توليد ظروف pet از ضايعات بيش از 5000 تن در سال
14603 واحد بازيافت ضايعات پلاستيكي به روش سنتي و تكنولوژي پايين
14604 واحد بازيافت باطريهاي فرسوده و ضايعات پلاستيك
14605 واحد بازيافت لاستيك هاي فرسوده (شيميايي و فيزيكي) با ظرفيت بيش از 3000 تن
14607 واحد فرآوري و بازيافت فلزات موليبدن،نيكل،تنگستن با عمليات كوره اي ذوب
14608 واحد بازيافت فلزات رنگي(مس)

رده 7

رديف نام واحد
14701 كارخانه كمپوست
14702 بازيافت ضايعات فلزي بيش از 1000 تن در سال