دستورالعمل صدور سند مالکیت و نحوه ثبت و نقل و انتقال رسمی ناوگان ریلی مصوب 1391

دستورالعمل صدور سند مالکیت و نحوه ثبت و نقل و انتقال رسمی ناوگان ریلی مصوب 1391

ماده 1

ثبت ناوگان )لكوموتيو و يا واگن( در دفتري به نام دفتر ثبت ناوگان كه در اداره كل مخازن و اموال شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران نگهداري ميشود، صورت ميپذيرد.

ماده 2

دفتر ثبت ناوگان مجلد بوده و تمام صفحات آن در بدو امر توسط هيئتمديره يا نماينده معرفي شده از طرف هيئتمديره به ترتيب شماره گذاري و امضاء شده و به مهر شركت راهآهن ج.ا.ا ممهور و مجموع عده صفحات در صفحه ماقبل اول و صفحه مابعد آخر با تمام حروف قيد و نوشته و به همان ترتيب مهر و امضاء ميشود و سپس پلمب ميگردد.

ماده 3

ثبت هرناوگان به وسيله اظهارنامه صورت ميپذيرد كه به ضميمه درخواستي توسط متقاضي يا وكيل يا جانشين قانوني او به همراه ساير مستندات به راه آهن تسليم يا به آدرس پست الكترونيكي راه آهن ارسال ميشود.

تبصره 1: اظهارنامه سندياست مشتمل بر مشخصات متقاضي، ناوگان و حقوق ساير اشخاص كه بايد به امضاء متقاضي يا وكيل يا جانشين قانوني او برسد.

تبصره 2: مدارك مورد نياز جهت درخواست ثبت عبارتست از:

1 اسناد و مدارك راجع به هويت متقاضي. –

2 اسناد و مدارك راجع به سمت متقاضي درصورتيكه اظهار نامه توسط وكيل يا جانشين قانوني متقاضي ثبت و ارائه گردد. –

3 اسناد و مدارك راجع به مالكيت متقاضي. –

متقاضي بايد رونوشت يا تصوير برابر اصل مدارك مذكور را به ضميمه اظهارنامه ارائه نمايد.

ماده 4

پس از رسيدگي به مدارك و مستندات، اداره كل مخازن و اموال مشخصات ناوگان و مالك را بهشرح زير در دفتر ثبت ناوگان ثبت نموده و به امضاء هيئت مديره يا نماينده معرفي شده از طرف هيئت مديره ميرساند و همزمان سند مالكيت مطابق ثبت دفتر ناوگان صادر ميشود.

1 شماره ناوگان )واگن/ لكوموتيو(. –

2 نوع. –

3 شماره سريال شاسي. –

4 شركت سازنده. –

5 سال ساخت. –

6 ظرفيت بار/ مسافر. –

7 نوع قلاب. –

8 نوع ترمز. –

9 درجه. –

11 نوع قواي محركه. –

11 مدل كمپرسور هوا. –

12 مدل انتقال قدرت هيدروليك. –

13 مدل لكوموتيو. –

14 مدل موتور ديزل. –

15 مدل تركشن موتور. –

16 تعداد كابين. –

17 مدل ترانسفورماتور اصلي. –

18 قدرت لكوموتيو. –

19 مدل ژنراتور اصلي. –

21 شماره – RIV .

21 نوع/ مدل بوژي. –

22 كشور سازنده. –

23 تعداد محور. –

24 وزن خالص/ وزن. –

25 نوع سوخت مصرفي. –

26 نام شركت يا سازمان مالك. –

27 شماره ثبت/ شناسه اقتصادي. –

28 شناسه ملي. –

29 شناسه پستي )مالك حقوقي(. –

31 نام و نام خانوادگي مالك حقيقي. –

31 نام پدر. –

32 شماره شناسنامه. –

33 شناسه ملي. –

34 محل صدور. –

35 شناسه پستي )مالك حقيقي(. –

ماده 5

هر لكوموتيو يا واگن ثبتشده كه دراثر حادثه، كثرت استعمال يا به علل ديگر بهطور دائم از كار بيفتد، مالك آن بايد حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ سانحه يا از كارافتادن دائم ناوگان، مراتب را با ارائه اسناد و مدارك مربوط به ادارات كل واگنهاي باري، امور مسافري )در خصوص واگن( و نيروي كشش )در خصوص لكوموتيو( گزارش نمايد. پس از تاييد گزارش مزبور توسط معاونت امور ناوگان يا معاونت امور مسافري حسب مورد، بي اعتباري سند مالكيت و غير قابل انتقال بودن ناوگان به وسيله اداره كل مخازن و اموال در دفتر ثبت ناوگان درج ميشود.

ماده 6

ادارات كل واگنهاي باري، نيروي كشش و امور مسافري مكلفند در مواردي كه وفق مقررات عمومي سير و حركت، جهت ناوگان موضوع

ماده  5

گواهي سير صادر نمينمايند، مراتب را پس از تاييد معاونت ناوگان يا معاونت امور مسافري حسب مورد، حداكثر ظرف مدت يكماه به اداره كل مخازن و اموال اعلام كنند. اداره كل مذكور مكلفاست مطابق قسمت اخير ماده ) 5( نسبت به درج آن در دفتر ثبت ناوگان اقدام نمايد.

ماده 7

پس از درج بياعتباري سند مالكيت و غيرقابل انتقال بودن ناوگان، اداره كل مخازن و اموال موظفاست حداكثر ظرف ) 5( روز اطلاعيهاي متضمن مراتب مذكور را به آخرين نشاني مالك، مندرج در دفتر ثبت ناوگان از طريق پست سفارشي يا الكترونيكي ارسال نمايد. مالك نيز مكلف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ رويت اطلاعيه نسبت به خارج نمودن ناوگان از شبكه حمل و نقل ريلي و اعاده سند مالكيت اقدامكند، درغير اينصورت راهآهن ميتواند ناوگان مذكور را از شبكه خارج نموده و سپس هزينههاي مربوط را از مالك مطالبه نمايد.

تبصره 1: ده روز پس از تاريخ تسليم اطلاعيهي مذكور در اين ماده به پست و يا ) 48 ( ساعت پساز ارسال الكترونيكي، مراتب اطلاعيه ابلاغ شده محسوب ميگردد.

تبصره 2: پس از ابلاغ اطلاعيه، هرگونه دخل و تصرف و يا سوء استفاده از سند مالكيت ناوگان موجب پيگرد قانوني در مراجع ذيصلاح خواهدبود.

ماده 8

درصورتيكه سند مالكيت لكوموتيو يا واگن بهنحوي از انحاء از بين برود يا مفقود شود مالك يا وكيل يا جانشين قانوني او بايد بلافاصله مراتب را كتباً به اداره كل مخازن و اموال اعلام و استشهاديهاي مبنيبر شهادت و اظهار حداقل سه نفر كه هويت و امضاء آنها به گواهي يكنفر از شهود مذكور رسيده و امضاء نامبرده نيز توسط سردفتر يكي از دفاتر اسناد رسمي تصديق شدهباشد را ضميمه و ارائه نمايد. اداره كل مخازن و اموال پس از وصول تقاضانامه و برگ استشهاديه فوراً بايد آنرا در ملاحظات دفتر ثبت ناوگان اخبار و سپس به هزينه درخواست كننده مراتب را يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار آگهي كند و درآگهي تصريحگردد درصورتي كه تا سيروز از تاريخ انتشار آگهي اعتراضي نرسيد و يا درصورت اعتراض، اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمي ارائهنشود، راهآهن اقدام به صدور سند مالكيت المثني مي نمايد. از تاريخ صدور سند مالكيت المثني، سند مالكيت اوليه از درجه اعتبار ساقط محسوبميشود.

سند مالكيت المثني حاوي كليه مندرجات سند مالكيت اوليه خواهدبود، ليكن درج مشخصات اسناد شرطي و رهني كه رسماً فسخ يا فك شده اند، ضرورتي ندارد.

مراتب صدور سند مالكيت المثني در دفتر ثبت ناوگان درج و مانند سند مالكيت اوليه امضاء ميشود.

تبصره: هرگاه به علت ريختن جوهر يا سوختگي يا جهات ديگري، قسمتي از سند مالكيت از بين برود و يا قابل استفاده نباشد، اداره كل مخازن و اموال با ملاحظه آن و انجام تشريفات مقرر در اين ماده )بدون اخذ استشهاديه و انتشار آگهي( اقدام به صدور سند مالكيت تجديدي نموده و همزمان لاشه سند مالكيت ناقص را اخذ و بياعتبار كرده و سپس با تنظيم صورت مجلس آن را امحاء مينمايد.

ماده 9

ثبت كليه انتقالات و معاملات از قبيل قطعي، شرطي، رهني، اقاله، فك، فسخ و تعويض وثيقه راجع به عين و حقوق عيني ناوگان اجباري است و منحصراً توسط دفاتر اسناد رسمي انجام ميشود.

پس از تنظيم سند، سردفتر مكلف است خلاصه معاملات مذكور را روي برگهاي مخصوص كه با پيشنهاد راهآهن و تاييد كانون سردفتران و دفترياران تهيه شده به همراه اصل سند مالكيت حداكثر ظرف مدت ) 5( روز از طريق پست سفارشي به اداره كل مخازن و اموال راهآهن ارسال نمايد.

تبصره:كليه هزينه ها بالمناصفه به عهده طرفين ميباشد مگر اين كه به طريق ديگري توافق نموده باشند.

ماده 11

دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبت هرگونه سند موضوع ماده ) 9( وضعيت ناوگان را از راهآهن )اداره كل مخازن و اموال( استعلام نمايند.

تبصره 1 پاسخ استعلام بهطور صريح بوده و حداكثر ظرف مدت ) 15 ( روز بايد از طريق پست سفارشي بهدفتر اسناد رسمي مربوطه ارسال –

شود.

تبصره 2 دفاتر اسناد رسمي بايد در كليه اسنادي كه نتيجه آن تغيير مالكيت است قيد نمايند كه منتقلاليه متعهد است حداكثر ظرف مدت –

11 ( روز از تاريخ سند انتقال جهت صدور سند مالكيت جديد به اداره كل مخازن و اموال مراجعه نمايد درغير اينصورت كليه هزينهها و ( خسارات ناشي از آن به تشخيص راهآهن از وي قابل مطالبه خواهدبود.

ماده 12

راه آهن )اداره كل مخازن و اموال( مكلفاست پس از وصول برگ خلاصه معامله ناوگان ارسالي از دفاتر اسناد رسمي، مندرجات آن را ظرف ) 24 ( ساعت دردفتر ثبت ناوگان قيد و به امضاء برساند.

ماده 13

راه آهن )اداره كل مخازن و اموال( پس از وصول برگ خلاصه معاملات ناوگان، نسبت به صدور سند جديد به نام منتقلاليه اقدام و سند قبلي را پس از تصويربرداري رايانهاي )اسكن(، امحاء مينمايد.

ماده 14

همين كه لكوموتيو و يا واگن مطابق با تشريفات فوق در دفتر ثبت ناوگان بهثبت رسيد ،راه آهن فقط شخصي را كه ناوگان به اسم او ثبت شده و اين انتقال نيز در دفتر ثبت ناوگان به ثبت رسيده و يا كسي كه ناوگان مزبور به صورت رسمي يا قهري به او منتقل گرديده ، مالك خواهد شناخت .

در مورد ارث هم ، ناوگان وقتي در دفتر ثبت ناوگان به اسم وارث يا وراث ثبت مي شود كه وراثت و انحصار آن محرز و در سهم الارث بينآنها توافق بوده و يا در صورت اختلاف حكم قطعي از طرف مراجع صالحه در آن باب صادر شده باشد .شخصي كه ناوگان رسما به او منتقل گرديده موظف است پس از ثبت معامله در دفتر اسناد رسمي ظرف مدت ده روز نسبت به ارائه مدارك مربوط به ثبت معامله به راه آهن اقدام نمايد . در صورت عدم ارائه سند رسمي در مهلت مقرر و ايراد خسارت ، مسئوليت به عهده خريدار ميباشد .

ماده 15

مالك ناوگان كه لكوموتيو يا واگن خود را بهرهن گذاشتهاست، نميتواند قبل از فك رهن و يا بدون اجازه مرتهن لكوموتيو يا واگن خود را مورد معامله قراردهد.

ماده 16

هزينههاي صدور اسناد مالكيت اصلي، المثني، تجديدي، سند جديد و ساير هزينهها به عهده متقاضي ميباشد .

ماده 17

درصورت ضرورت تجديد نظر در مفاد اين دستورالعمل موضوع توسط هيئتمديره راهآهن بررسي و اقدام ميگردد.

ماده 18

اين دستورالعمل مشتمل بر ) 18 ( ماده، ) 8( تبصره و منضم به ) 12 ( نمونه اوراق مشتمل بر )اسناد مالكيت واگن و لكوموتيو، اظهارنامه، دفتر ثبت  به تصويب هيئت مديره شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران رسيد .