انتزاع بعضي وظايف شركت مخابرات ايران و تشكيل شركت مادرتخصصي مخابرات ايران مصوب 1382

انتزاع بعضي وظايف شركت مخابرات ايران و تشكيل شركت مادرتخصصي مخابرات ايران مصوب 1382,04,21با اصلاحات و الحاقات بعدي

شوراي عالي اداري در يكصد و سومين جلسه مورخ 21 /4 /82 بنا به پيشنهاد مشترك و زارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي و در راستاي تشكيل شركت مادرتخصصي مخابرات ايران در جهت انجام امور مربوط به راهبري، نظارت، هماهنگي و ساماندهي شركت هاي زيرمجموعه و نيز افزايش بازدهي و بهره وري و مديريت مطلوب آنها و فراهم نمودن زمينه توسعه مشاركت بخش غيردولتي در امور مخابرات تصويب نمود:

ـ كليه وظايف و فعاليت هاي مربوط به شبكه ارتباطات زيرساخت شامل مراكز مايكروويو بين شهري و بين الملل، شبكه اصلي فيبرنوري، ايستگاه هاي زميني ماهواره مخابراتي مرتبط با زيرساخت، مراكز سوييچ راه دور (Sc و Pc) و بين الملل (ISC) از شركت مخابرات ايران منتزع و به شركت طرح و توسعه تلفن ايران منتقل مي گردد و نام شركت مذكور به “شركت ارتباطات زيرساخت” تغيير مي يابد.

ـ در اجراي مصوبه شماره 2831 /11 مورخ 31 /4 /1378 شوراي عالي اداري ضمن انتقال وظايف شركت توليد فيبر نوري و برق خورشيدي به شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي، كليه وظايف و فعاليت هاي مربوط به امور ارتباطات داده ها از شركت مخابرات ايران منتزع و به شركت توليد فيبر نوري و برق خورشيدي منتقل مي گردد و نام شركت اخيرالذكر به “شركت ارتباطات داده ها” تغيير مي يابد.

تبصره ـ وظايف و فعاليت هاي مربوط به شبكه دسترسي (Access) شبكه ارتباطات داده ها جزء وظايف شركت هاي مخابرات استانها مي باشد كه در ارايه آن استفاده از ظرفيت هاي بخش غيردولتي در اولويت خواهد بود.

ـ كليه وظايف و فعاليت هاي مربوط به امور ارتباطات سيار از شركت مخابرات ايران منتزع و به مركز سنجش از راه دور ايران منتقل مي گردد و نام مركز مذكور به “شركت ارتباطات سيار” تغيير مي يابد. با تشكيل اين شركت وظايف حاكميتي مركز سنجش از دور ايران به وزارت پست و تلگراف و تلفن انتقال مي يابد و وظايف تصدي آن حداكثر تا پايان سال 1383 توسط شركت ارتباطات سيار انجام مي پذيرد و ظرف اين مدت شركت مخابرات ايران به عنوان شركت مادرتخصصي موظف است، با هماهنگي شركت مذكور نسبت به واگذاري وظايف ياد شده به بخش غيردولتي برنامه ريزي و اقدام نمايد.

ـ شركتهاي “ارتباطات زيرساخت”، “ارتباطات داده ها” و “ارتباطات سيار” و احد استاني نخواهند داشت و كليه فعاليت هاي اجرايي خود در سطح استان ها را به صورت پيمانكاري در قالب قرارداد مشخص و با استفاده از حداكثر توان بخش غيردولتي و به صورت رقابتي انجام خواهند داد.

ـ كليه اختيارات، اعتبارات، اموال و دارايي ها، تعهدات، پستهاي سازماني و نيروي انساني مربوط به وظايف و فعاليت هاي انتقال يافته موضوع اين مصوبه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط حسب مورد به وزارت پست و تلگراف و تلفن و يا به شركت هاي ذي ربط منتقل مي گردد.

ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با توجه به مفاد اين مصوبه تا پايان مهرماه سال 1382 نسبت به تهيه و تدو ين اساسنامه شركت مخابرات ايران به عنوان شركت مادرتخصصي اقدام آن را جهت تصويب به مراجع ذيربط ارائه نمايد.

تبصره ـ شركت مادرتخصصي مخابرات ايران موظف است حسب مورد نسبت به تهيه و تدوين و پيشنهاد يا اصلاح اساسنامه هاي شركت ارتباطات زيرساخت، شركت ارتباطات داده ها، شركت ارتباطات سيار و شركت هاي سهامي مخابرات استاني و تصويب در مراجع قانوني تا پايان بهمن ماه 1382 اقدام نمايد.

تبصره (الحاقي 31ˏ05ˏ1383)ـ تا تصويب اساسنامه‌هاي «شركت ارتباطات زيرساخت»، «شركت ارتباطات داده‌ها» و «شركت ارتباطات سيار» به ترتيب اساسنامه‌هاي «شركت طرح و توسعه تلفن ايران»، «شركت توليد فيبر نوري و برق خورشيدي» و «مركز سنجش از دو‌ر ايران» ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن مكلف است ساختار تشكيلات شركت مادرتخصصي مخابرات ايران را در چارچوب اساسنامه هاي مصوب با توجه به مفاد اين مصوبه تا پايان دي ماه 1382 تهيه نمايد و به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برساند.

ـ شركت مخابرات ايران به عنوان شركت مادرتخصصي موظف است در اجراي احكام قانون برنامه سوم توسعه و مقررات مربوط نسبت به واگذاري حداقل 51% سهام شركتهاي زيرمجموعه خود به بخش غيردولتي تا حداكثر 3 سال پس از تصويب اساسنامه هاي مربوط اقدام نمايد.
جدول پيوست تصويبنامه شماره 1044 /ت28403هـ مورخ 16 /1 /1382 هيئت وزيران مي باشد

ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تا پايان برنامه سوم نسبت به ايجاد تسهيلات و بستر مناسب براي فعال شدن بخش غيردولتي در زمينه امور مخابراتي اقدام نمايد به گونه اي كه ارايه كليه خدمات توسط شركت هاي زيرمجموعه شركت مخابرات ايران به عنوان شركت مادرتخصصي (به جز شركت ارتباطات زيرساخت) به طور غيرانحصاري و بصورت رقابتي از طريق بخش غيردولتي انجام پذيرد.

10 ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن مسئول اجراي اين مصوبه بوده و موظف است گزارش نتايج اقدامات انجام شده را هر شش ماه يكبار به دبيرخانه شورايعالي اداري ارايه نمايد.

محمد ستاري فر معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري