انتزاع بعضی وظایف شركت مخابرات ایران و تشكیل شركت مادرتخصصی مخابرات ایران مصوب 1382

انتزاع بعضی وظایف شركت مخابرات ایران و تشكیل شركت مادرتخصصی مخابرات ایران مصوب 1382,04,21با اصلاحات و الحاقات بعدی

شورای عالی اداری در یكصد و سومین جلسه مورخ 21 /4 /82 بنا به پیشنهاد مشترك و زارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به منظور تفكیك وظایف حاكمیتی و تصدی و در راستای تشكیل شركت مادرتخصصی مخابرات ایران در جهت انجام امور مربوط به راهبری، نظارت، هماهنگی و ساماندهی شركت های زیرمجموعه و نیز افزایش بازدهی و بهره وری و مدیریت مطلوب آنها و فراهم نمودن زمینه توسعه مشاركت بخش غیردولتی در امور مخابرات تصویب نمود:

ـ كلیه وظایف و فعالیت های مربوط به شبكه ارتباطات زیرساخت شامل مراكز مایكروویو بین شهری و بین الملل، شبكه اصلی فیبرنوری، ایستگاه های زمینی ماهواره مخابراتی مرتبط با زیرساخت، مراكز سوییچ راه دور (Sc و Pc) و بین الملل (ISC) از شركت مخابرات ایران منتزع و به شركت طرح و توسعه تلفن ایران منتقل می گردد و نام شركت مذكور به “شركت ارتباطات زیرساخت” تغییر می یابد.

ـ در اجرای مصوبه شماره 2831 /11 مورخ 31 /4 /1378 شورای عالی اداری ضمن انتقال وظایف شركت تولید فیبر نوری و برق خورشیدی به شركت كابلهای مخابراتی شهید قندی، كلیه وظایف و فعالیت های مربوط به امور ارتباطات داده ها از شركت مخابرات ایران منتزع و به شركت تولید فیبر نوری و برق خورشیدی منتقل می گردد و نام شركت اخیرالذكر به “شركت ارتباطات داده ها” تغییر می یابد.

تبصره ـ وظایف و فعالیت های مربوط به شبكه دسترسی (Access) شبكه ارتباطات داده ها جزء وظایف شركت های مخابرات استانها می باشد كه در ارایه آن استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی در اولویت خواهد بود.

ـ كلیه وظایف و فعالیت های مربوط به امور ارتباطات سیار از شركت مخابرات ایران منتزع و به مركز سنجش از راه دور ایران منتقل می گردد و نام مركز مذكور به “شركت ارتباطات سیار” تغییر می یابد. با تشكیل این شركت وظایف حاكمیتی مركز سنجش از دور ایران به وزارت پست و تلگراف و تلفن انتقال می یابد و وظایف تصدی آن حداكثر تا پایان سال 1383 توسط شركت ارتباطات سیار انجام می پذیرد و ظرف این مدت شركت مخابرات ایران به عنوان شركت مادرتخصصی موظف است، با هماهنگی شركت مذكور نسبت به واگذاری وظایف یاد شده به بخش غیردولتی برنامه ریزی و اقدام نماید.

ـ شركتهای “ارتباطات زیرساخت”، “ارتباطات داده ها” و “ارتباطات سیار” و احد استانی نخواهند داشت و كلیه فعالیت های اجرایی خود در سطح استان ها را به صورت پیمانكاری در قالب قرارداد مشخص و با استفاده از حداكثر توان بخش غیردولتی و به صورت رقابتی انجام خواهند داد.

ـ كلیه اختیارات، اعتبارات، اموال و دارایی ها، تعهدات، پستهای سازمانی و نیروی انسانی مربوط به وظایف و فعالیت های انتقال یافته موضوع این مصوبه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط حسب مورد به وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا به شركت های ذی ربط منتقل می گردد.

ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به مفاد این مصوبه تا پایان مهرماه سال 1382 نسبت به تهیه و تدو ین اساسنامه شركت مخابرات ایران به عنوان شركت مادرتخصصی اقدام آن را جهت تصویب به مراجع ذیربط ارائه نماید.

تبصره ـ شركت مادرتخصصی مخابرات ایران موظف است حسب مورد نسبت به تهیه و تدوین و پیشنهاد یا اصلاح اساسنامه های شركت ارتباطات زیرساخت، شركت ارتباطات داده ها، شركت ارتباطات سیار و شركت های سهامی مخابرات استانی و تصویب در مراجع قانونی تا پایان بهمن ماه 1382 اقدام نماید.

تبصره (الحاقی 31ˏ05ˏ1383)ـ تا تصویب اساسنامه‌های «شركت ارتباطات زیرساخت»، «شركت ارتباطات داده‌ها» و «شركت ارتباطات سیار» به ترتیب اساسنامه‌های «شركت طرح و توسعه تلفن ایران»، «شركت تولید فیبر نوری و برق خورشیدی» و «مركز سنجش از دو‌ر ایران» ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن مكلف است ساختار تشكیلات شركت مادرتخصصی مخابرات ایران را در چارچوب اساسنامه های مصوب با توجه به مفاد این مصوبه تا پایان دی ماه 1382 تهیه نماید و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور برساند.

ـ شركت مخابرات ایران به عنوان شركت مادرتخصصی موظف است در اجرای احكام قانون برنامه سوم توسعه و مقررات مربوط نسبت به واگذاری حداقل 51% سهام شركتهای زیرمجموعه خود به بخش غیردولتی تا حداكثر 3 سال پس از تصویب اساسنامه های مربوط اقدام نماید.
جدول پیوست تصویبنامه شماره 1044 /ت28403هـ مورخ 16 /1 /1382 هیئت وزیران می باشد

ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تا پایان برنامه سوم نسبت به ایجاد تسهیلات و بستر مناسب برای فعال شدن بخش غیردولتی در زمینه امور مخابراتی اقدام نماید به گونه ای كه ارایه كلیه خدمات توسط شركت های زیرمجموعه شركت مخابرات ایران به عنوان شركت مادرتخصصی (به جز شركت ارتباطات زیرساخت) به طور غیرانحصاری و بصورت رقابتی از طریق بخش غیردولتی انجام پذیرد.

10 ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن مسئول اجرای این مصوبه بوده و موظف است گزارش نتایج اقدامات انجام شده را هر شش ماه یكبار به دبیرخانه شورایعالی اداری ارایه نماید.

محمد ستاری فر معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری