لایحه قانونی معافیت كلیه داروها و وسائل پزشكی و مصرف شدنی بیمارستانهای وزارت دفاع ملی از پرداخت حقوق گمركی مصوب 1358

لایحه قانونی معافیت كلیه داروها و وسائل پزشكی و مصرف شدنی بیمارستانهای وزارت دفاع ملی از پرداخت حقوق گمركی مصوب 1358/6/8

ماده واحده- علاوه بر اسلحه و مهمات و لوازم مخابراتی و وسائط نقلیه (موضوع تصویبنامه مورخ 1358/1/11) كلیه داروها و وسائل پزشكی و مصرف شدنی بیمارستانها كه از محل اعتبارات بودجه ای وزارت دفاع ملی برای مصارف نیروهای مسلح از خارج از كشور خریداری و یا آنكه از طرف دولتها و مؤسسات خارجی به وزارت دفاع ملی اهداء میگردد و بنام وزارت دفاع ملی وارد شده باشد از پرداخت حقوق گمركی و غیر گمركی باستثناء باربری و انبار داری معاف میباشد.

نخست وزیر