لايحه قانوني معافيت كليه داروها و وسائل پزشكي و مصرف شدني بيمارستانهاي وزارت دفاع ملي از پرداخت حقوق گمركي مصوب 1358

لايحه قانوني معافيت كليه داروها و وسائل پزشكي و مصرف شدني بيمارستانهاي وزارت دفاع ملي از پرداخت حقوق گمركي مصوب 1358/6/8

ماده واحده- علاوه بر اسلحه و مهمات و لوازم مخابراتي و وسائط نقليه (موضوع تصويبنامه مورخ 1358/1/11) كليه داروها و وسائل پزشكي و مصرف شدني بيمارستانها كه از محل اعتبارات بودجه اي وزارت دفاع ملي براي مصارف نيروهاي مسلح از خارج از كشور خريداري و يا آنكه از طرف دولتها و مؤسسات خارجي به وزارت دفاع ملي اهداء ميگردد و بنام وزارت دفاع ملي وارد شده باشد از پرداخت حقوق گمركي و غير گمركي باستثناء باربري و انبار داري معاف ميباشد.

نخست وزير