تصويب نامه راجع به صدور رواديد پانزده روزه براي كليه اتباع غير ايراني مصوب 1384

تصويب نامه راجع به صدور رواديد پانزده روزه براي كليه اتباع غير ايراني مصوب 1384,10,07

هيئت وزيران در جلسه مورخ 7 / 10 / 1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره الحاقي ماده (2) قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران – مصوب 1337 – تصويب نمود:
1- صدور رواديد پانزده روزه براي كليه اتباع غير ايراني كه به جمهوري اسلامي ايران مسافرت مي‌نمايند، مجاز مي‌باشد. مدت مزبور درصورت درخواست تا يك ماه قابل تمديد است.
2- تمديد رواديد مازاد بر مدت يك ماه، با تأييد وزارت كشور قابل انجام خواهد بود.

پرويز داودي ـ معاون اول رئيس‌جمهور