لايحه قانوني معافيت لوازم مخابراتي كه در كشور توليد نميشود و بوسيله شركتهاي كارخانجات مخابراتي ايران و كارخانجات الكترونيكي ايران و نيپون وارد ميشود از حقوق گمركي و سود بازرگاني مصوب 1358

لايحه قانوني معافيت لوازم مخابراتي كه در كشور توليد نميشود و بوسيله شركتهاي كارخانجات مخابراتي ايران و كارخانجات الكترونيكي ايران و نيپون وارد ميشود از حقوق گمركي و سود بازرگاني مصوب 1358/6/6

ماده واحده
بوزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود لوازم مخابراتي كه در داخل كشور توليد نميشود و براي تكميل دستگاهها و مراكز تلفن مورد احتياج ميباشد شركتهاي كارخانجات مخابراتي ايران و كارخانجات الكترونيكي ايران و نيپون براي شركت مخابرات ايران تا اين تاريخ سفارش داده اند و به گمركات كشور وارد شده و يا خواهد شد با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني ترخيص گردد.

نخست وزير