لایحه قانونی معافیت لوازم مخابراتی كه در كشور تولید نمیشود و بوسیله شركتهای كارخانجات مخابراتی ایران و كارخانجات الكترونیكی ایران و نیپون وارد میشود از حقوق گمركی و سود بازرگانی مصوب 1358

لایحه قانونی معافیت لوازم مخابراتی كه در كشور تولید نمیشود و بوسیله شركتهای كارخانجات مخابراتی ایران و كارخانجات الكترونیكی ایران و نیپون وارد میشود از حقوق گمركی و سود بازرگانی مصوب 1358/6/6

ماده واحده
بوزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود لوازم مخابراتی كه در داخل كشور تولید نمیشود و برای تكمیل دستگاهها و مراكز تلفن مورد احتیاج میباشد شركتهای كارخانجات مخابراتی ایران و كارخانجات الكترونیكی ایران و نیپون برای شركت مخابرات ایران تا این تاریخ سفارش داده اند و به گمركات كشور وارد شده و یا خواهد شد با معافیت از حقوق گمركی و سود بازرگانی ترخیص گردد.

نخست وزیر