لايحه قانوني راجع به نحوه تأمين حقوق گمركي و سود بازرگاني و تمديد ضمانتنامه‌هاي وصولي مصوب 1358

لايحه قانوني راجع به نحوه تأمين حقوق گمركي و سود بازرگاني و تمديد ضمانتنامه‌هاي وصولي مصوب 1358,09,21

ماده واحده – وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است ضمانتنامه هاي وصولي بابت تأمين حقوق گمركي و سودبازرگاني كالاهاي وارده به كشور موضوع تبصره 2 قانون امور گمركي را كه مدت آنها منقضي و يا سررسيد آنها در سال جاري معين شده است حداكثر تا پايان اسفندماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت با رعايت ساير ضوابط مربوطه تمديد نمايد.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران