لایحه قانونی راجع به نحوه تأمین حقوق گمركی و سود بازرگانی و تمدید ضمانتنامه‌های وصولی مصوب 1358

لایحه قانونی راجع به نحوه تأمین حقوق گمركی و سود بازرگانی و تمدید ضمانتنامه‌های وصولی مصوب 1358,09,21

ماده واحده – وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است ضمانتنامه های وصولی بابت تأمین حقوق گمركی و سودبازرگانی كالاهای وارده به كشور موضوع تبصره 2 قانون امور گمركی را كه مدت آنها منقضی و یا سررسید آنها در سال جاری معین شده است حداكثر تا پایان اسفندماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت با رعایت سایر ضوابط مربوطه تمدید نماید.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران