قانون راجع به معافيت هزينه‌هاي گمركي كالاهاي كابوتاژي مصوب 1362

قانون راجع به معافيت هزينه‌هاي گمركي كالاهاي كابوتاژي مصوب 1362,02,15

ماده واحده – كليه كالاهائيكه بين بنادر جنوب كشور و جزاير خليج فارس و درياي عمان به نحو كابوتاژ حمل ميشود، در صورتي كه در يكي از‌بنادر ايران صاحب كالا اظهارنامه پر كرده باشد و گمرك بعداً تأييد نموده باشد، از پرداخت هزينه‌هاي گمركي به استثناي هزينه انبارداري معاف ميباشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1362/2/20 به ‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمی