قانون راجع به معافیت هزینه‌های گمركی كالاهای كابوتاژی مصوب 1362

قانون راجع به معافیت هزینه‌های گمركی كالاهای كابوتاژی مصوب 1362,02,15

ماده واحده – كلیه كالاهائیكه بین بنادر جنوب كشور و جزایر خلیج فارس و دریای عمان به نحو كابوتاژ حمل میشود، در صورتی كه در یكی از‌بنادر ایران صاحب كالا اظهارنامه پر كرده باشد و گمرك بعداً تأیید نموده باشد، از پرداخت هزینه‌های گمركی به استثنای هزینه انبارداری معاف میباشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1362/2/20 به ‌تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی