دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس مصوب 1384

در راستای اجرایینمودن مادۀ ۵ «آیین‌نامۀ انضباطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس» و به‌منظور به‌سازی فرآیند افزایش‌سرمایه و كوتاه‌نمودن فاصلة زمانی میان تصویب افزایش سرمایه و انتشار اوراق سهام جدید، دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایة شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس، به شرح زیر تدوین یافته، و در جلسة ۱۹/۶/۱۳۸۴ هیئت‌مدیره به‌تصویب رسیده است:

تعـاریف

ماده ۱

اصطلاحات به‌كار رفته در این دستورالعمل به‌شرح زیر است:

بورس: منظور سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

شركت: منظور شركت پذیرفته شده در بورس است.

گواهی‌نامة حق‌تقدم (حق خرید): گواهی‌نامه‌ای است كه در آن میزان حق‌تقدم در خرید سهم، وجوه قابل واریز و مطالبات سهامدار در صورتی كه وجود داشته باشد، قید شده است.

گواهی‌نامة نقل‌وانتقال و سپردة سهام: گواهی‌نامه‌ای است كه دارایی سهام و میزان سهام سپرده شدۀ سهامدار را نشان می‌دهد.

ماده ۲

شركت مكلف است برای افزایش‌سرمایه، علاوه‌بر رعایت قانون تجارت، مفاد این دستورالعمل را رعایت نماید.

افزایش سرمایه از محل مطالبات و آوردۀ نقدی سهامداران

انتشار آگهی پذیره‌نویسی و ارسال گواهی‌نامۀ حق‌تقدم

ماده ۳

شركت مكلف است حداكثر ۵ روز کاری پس از تصویب نهایی افزایش سرمایه، آگهی پذیره‌نویسی سهام جدید را در روزنامة كثیرالانتشار خود منتشر كرده و همزمان به بورس اطلاع دهد.

تبصره: فاصلۀ زمانی بین تاریخ تصویب افزایش سرمایه و تاریخ شروع پذیره‌نویسی نباید بیش از ۱۵ روز کاری باشد.

ماده ۴

حداقل ۵ روز کاری قبل از تاریخ شروع پذیره‌نویسی،”شركت“ مكلف است ”گواهی‌نامه‌های حق‌تقدم“ را به‌صورت سفارشی به آدرس پستی سهامداران ارسال كند.

ماده ۵

”شركت“ مكلف است المثنی ”گواهی‌نامة حق‌تقدم“ آن دسته از سهامدارانی را كه گواهی‌نامه‌های خود را قبل از شروع پذیره‌نویسی، از طریق پست دریافت نكرده باشند، در صورت مراجعة سهامدار، در محل ”شركت“ یا مكان دیگری كه توسط ”شركت“ مشخص می‌شود، به سهامداران تحویل دهد.

پذیره‌نویسی

ماده ۶

زمان پذیره‌نویسی سهام جدید، از تاریخ شروع پذیره‌نویسی آغاز می‌شود و مدت آن ۶۰ روز خواهد بود.

تبصرة ۱: تمدید مهلت پذیره‌نویسی فقط یک‌بار و حداكثر برای ۳۰ روز و با موافقت ”بورس“ امكان‌پذیر است. برای این منظور، ”شركت“ مكلف است حداقل ۱۵ روز قبل از اتمام دورة پذیره‌نویسی، تقاضای تمدید دورة پذیره‌نویسی را به ”بورس“ تسلیم نماید. ”بورس“ باید حداكثر ظرف ۵ روز کاری نظر خود را اعلام كند.

تبصرة ۲: آگهی تمدید پذیره‌نویسی باید حداقل ۵ روز کاری قبل از اتمام مهلت پذیره‌نویسی در روزنامة كثیرالانتشار درج و همزمان به ”بورس“ اطلاع داده شود.

عرضۀ عمومی

ماده ۷

شركت“ موظف است ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ شروع مهلت پذیره‌نویسی، نسبت به فروش پاره‌‌ سهام ناشی از افزایش‌سرمایه اقدام و وجوه ناشی از آن را به بستانكار حساب دارندگان حق‌تقدم ذی‌ربط منظور نماید.

ماده ۸

”شركت“حق‌تقدم‌های استفاده‌نشده را حداكثر ۲۰ روز پس از پایان دورة پذیره‌نویسی، با رعایت مفاد آیین‌نامۀ معاملات بورس، به عموم عرضه می‌كند. وجوه حاصل از این كار، پس از كسر هزینه‌های مربوط، به بستانكار حساب دارندگان حق‌تقدم ذی‌ربط منظور می‌شود.

تبصرة ۱: در صورتی‌كه حق‌تقدم‌های استفاده‌نشده، برابر یا بیش از ۵ درصد میزان افزایش‌سرمایه باشد، ”شركت“ باید حداقل ۵ روز کاری پیش از عرضۀ عمومی، همزمان با اعلام به بورس، موضوع را از طریق انتشار آگهی در روزنامة كثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند.

تبصرة ۲: درصورتی‌كه حق‌تقدم‌های استفاده‌نشده، بین ۱ تا ۵ درصد میزان افزایش سرمایه باشد، اطلاع‌رسانی حداقل ۱ روز کاری پیش از عرضة عمومی، از طریق سیستم معاملات ”بورس“ انجام می‌شود.

تبصرة ۳: زمان در نظرگرفته‌شده در تبصرة ۱ به مهلت عرضة عمومی تعیین‌شده در مادة ۷ اضافه خواهد شد.

تبصرة ۴: سازمان موظف است قبل از تأیید افزایش سرمایة شركت‌های پذیرفته‌شده، اطمینان حاصل كند كه حق‌تقدم استفاده‌نشده، حتماً به‌فروش خواهد رسید، و در صورت لزوم، از سهامداران عمده تعهدات لازم در این مورد را اخذ كند.

ثبت افزایش سرمایه

ماده ۹

”شركت“ مكلف است حداكثر ۷ روز کاری پس از انقضای مهلت پذیره‌نویسی یا عرضة عمومیِ حق‌تقدم‌های استفاده‌نشده، اسناد افزایش سرمایه را به مرجع ثبت شركت‌ها ارائه و تأییدیة آن را به ”بورس“ تسلیم كند.

ماده ۱۰

”شركت“ مكلف است مراحل ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شركت‌ها را پیگیری نموده و چنانچه این زمان بیش از ۳۰ روز کاری به طول انجامد، مراتب را به ”بورس“ گزارش كند.

قابل‌معامله‌‌شدن سهام جدید

ماده ۱۱

”شركت“ موظف است حداكثر ۲۰ روز کاری پس از ثبت افزایش سرمایه، ”گواهی‌نامة نقل‌وانتقال و سپردة سهام“ را در اختیار سهامداران قرار دهد.

تبصرۀ ۱: شركت موظف است برنامۀ زمان‌بندی ارائۀ گواهی‌نامة نقل‌وانتقال و سپردة سهام را در چارچوب مهلت تعیین‌شده در این ماده، در روزنامة كثیرالانتشار آگهی نماید.

تبصرۀ ۲ : در صورت حذف ”گواهی‌نامة نقل‌وانتقال و سپردة سهام“ از سیستم مبادلات بورس، شركت موظف است حداكثر ۱۰ روز کاری پس از ثبت افزایش سرمایه با درج آگهی در روزنامة كثیرالانتشار، قابلیت معاملاتی سهام را به اطلاع سهامداران برساند.

افزایش‌سرمایه به‌صورت سلب حق‌تقدم از کلیۀ سهامداران و عرضۀ سهام جدید برای  پذیره‌نویسی عمومی

ماده ۱۲

درصورتی‌كه افزایش‌سرمایه از طریق پذیره‌نویسی عمومی باشد، شرکت موظف است حداکثر ۲۰ روز کاری پس‌از پایان پذیره‌نویسی، اسامی را به بورس اعلام نماید.

افزایش سرمایه از محل اندوخته‌ها و سود انباشته ثبت افزایش سرمایه

ماده ۱۳

حداكثر ۷ روز کاری پس از تصویب افزایش سرمایه، ”شركت“ مكلف است اسناد افزایش سرمایه را به مرجع ثبت شركت‌ها ارائه و تاییدیة آن را به ”بورس“ تسلیم كند.

ماده ۱۴

”شركت“ موظف است، ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شركت‌ها را مطابق ماده ۹ به انجام رساند.

ماده ۱۵

شركت“ موظف است ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ثبت افزایش سرمایه، نسبت به فروش پاره‌سهام ناشی از افزابش‌سرمایه اقدام و وجوه ناشی از آن را به بستانكار حساب سهامداران ذی‌نفع، منظور نماید.

قابل‌معامله شدن سهام جدید

ماده ۱۶

”شركت“ مكلف است در خصوص انتشار ”گواهی‌نامة نقل‌وانتقال و سپردة سهام“ طبق مادة ۱۰ اقدام كند