آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ ها و فعالیت‌ های فرهنگی دیجیتال مصوب 1389

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24 /5 /1389 ‏بنا به پیشنهاد شماره11284 /1 ‏مورخ 13 4 /1388 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ‌ها و فعالیت ‌های فرهنگی دیجیتال را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانهها و فعالیت‌ های فرهنگی دیجیتال مصوب 1389,05,24با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

تعاریف: اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به كار ‏می ‌روند:

الف– محتوا: مواد دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا تركیبی از آن ‌ها در هر شكل و قالب.

‏ب – اثر: آن چه از راه دانش، هنر و یا ابتكار پدید می آید، بدون درنظرگرفتن طریقه یا روشی كه در بیان، ظهور و یا ایجاد آن به كار رفته است.

پ– محتوای فرهنگی: هر پدیده شامل آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا تركیبی از آن‌ ها در هر شكل و قالب.

ت– حامل دیجیتال: ابزاری كه داده به منظور تبادل یا عرضه بدون استفاده از شبكه، بر روی آن ذخیره می گردد، نظیر لوح فشرده.

ث– تكثیر حامل دیجیتال: فرآیندی كه در نتیجه آن داده بر روی نسخه ‌های متعدد از حامل دیجیتال ذخیره گردد، نظیر تولید حامل دیجیتال حاوی داده و یا نسخه برداری از داده بر روی حامل دیجیتال.

ج– نشر دیجیتال: قراردادن داده در معرض عرضه از طریق رسانه ‌های دیجیتال كه به دو گونه نشر برحامل دیجیتال و نشر بر خط تقسیم می‌ گردد.

چ– نشر برحامل دیجیتال: نشر دیجیتال از طریق حامل دیجیتال.

ح– نشر بر خط: نشر دیجیتال از طریق رسانه بر خط.

خ– ناشر دیجیتال: شخص حقیقی یا حقوقی كه به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وفق قوانین مربوط اجازه اشتغال به نشر دیجیتال دارد.

د– بسته نرم افزاری: مجموعه منسجم شامل یك یا چند برنامه رایانه ای و محتوای دیجیتال قابل اجرا توسط نرم افزارهای موجود در آن بسته.

ذ– بسته نرم افزاری رسانه ای: بسته نرم‌ افزاری كه برای دسترسی، نمایش، پخش، جستجو و یا بازی با محتوای دیجیتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار می ‌گیرد، از قبیل چند رسانه ‌ای ‌ها، بازی‌ ها و سرگرمی‌ های دیجیتال.

ر– بسته نرم افزاری رسانه پرداز: بسته نرم ‌افزاری كه برای پدیدآوردن و ویرایش بسته نرم ‌افزاری رسانه ‌ای و محتوای فرهنگی و یا انتشار هر گونه محتوا مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

ز– رسانه بر خط: هر سامانه كه امكان قرار دادن محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم یا بیش از یك هزار مخاطب مشخص یا نامشخص از طریق بستر شبكه نظیر شبكه گسترده جهانی، شبكه‌ های محلی، شبكه‌ های مبتنی بر فناوری بلوتوث، شبكه‌ های تلفن ثابت و همراه را فراهم می ‌آورد.

ژ– رسانه بر خط اختصاصی : رسانه بر خط كه فقط شخص حقیقی یا حقوقی متصدی آن را معرفی و محتوای دیجیتال در قلمرو اطلاعات، اخبار، خدمات، آثار و محصولات شخص یاد شده را در معرض دسترس قرار می ‌دهد.

س– رسانه پیام ده: رسانه بر خط مبتنی بر سامانه‌ ای كه امكان ارسال پیام ‌های حاوی محتوای دیجیتال از طریق بستر شبكه ارتباطی و مخابراتی برای بیش از یك هزار مخاطب مشخص یا نامشخص را فراهم می ‌آورد، از قبیل سامانه‌ های ارسال انبوه پیامك و سامانه‌ های ارسال پیام با فناوری بلوتوث.

ش– رسانه كاربر محور: رسانه برخطی كه بستر قرار دادن محتوای دیجیتال در معرض دسترسی عموم یا بیش از یك هزار مخاطب مشخص و همچنین تعامل و تشكیل گروه ‌ها و شبكه‌ های مجازی را برای كاربران فراهم آورد.

ص– مركز بازی و سرگرمی دیجیتال: اماكن عمومی كه با به ‌كارگیری سخت‌ افزار و نصب نرم‌افزارهای مورد لزوم، امكان كاربری بسته‌ های نرم ‌افزاری رسانه ‌ای بازی و سرگرمی را برای مراجعه‌ كنندگان فراهم می ‌آورند.

ض – رسانه دیجیتال: رسانه مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات. شامل ‏گونه ‌های زیر:
1- بسته نرم افزاری رسانه‌ ای.
2- حامل دیجیتال حاوی داده.
3- رسانه بر خط.

ط(اصلاحی 24ˏ05ˏ1389)– فعالیت فرهنگی دیجیتال: فعالیت فرهنگی مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، شامل گونه ‌های زیر:
1- تصدی رسانه بر خط.
2 ‏- پدیدآوردن، تهیه كردن و عرضه بسته نرم ‌افزاری رسانه ‌ای و بسته نرم ‌افزاری رسانه ‌پرداز.
3- ‏تكثیر حامل دیجیتال و خدمات مرتبط به قصد انتفاع یا برای عرضه توسط تكثیركننده.
4- نشر دیجیتال.
5- تصدی مركز بازی و سرگرمی دیجیتال.
6- تصدی ایجاد، توسعه، پشتیبانی و اداره هر شكل رسانه بر خط، سامانه یا مركز بازی و سرگرمی دیجیتال به سفارش متصدیان مربوط.
7- ارائه هرگونه خدمات ویرایش محتوا با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات.

ظ – واحد فرهنگی دیجیتال: هر سامانه، مكان كسب و كار، شخص حقوقی و یا تشكیلات تحت هر شكل و عنوان از قبیل گروه، سازمان، مركز، شركت، مؤسسه، فروشگاه، كارگاه، كارخانه، شبكه، وب ‌سایت، پایگاه اطلاع ‌رسانی و رسانه برخط كه فعالیت فرهنگی دیجیتال انجام داده یا برای فعالیت فرهنگی دیجیتال مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

‏ع – دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵‏) قانون مدیریت خدمات كشوری.

غ– پدیدآوردن: خلق اثری جدید با به كارگیری دانش، هنر و یا ابتكار توسط شخص حقیقی، به تنهایی یا با همكاری دیگر پدیدآورندگان.

‏ف – تهیه كردن: تأمین سرمایه و امكانات مورد نیاز و به كارگیری پدیدآورنده یا پدیدآورندگان برای ایجاد اثری جدید.

‏ق – تصدی: تأمین سرمایه و امكانات مورد نیاز و اداره امور هرگونه سامانه یا تشكیلات از قبیل شركت، مؤسسه، دفتر، فروشگاه، واحد و مركز.

ماده 2

ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفین وفق قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی كه بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌ شود – مصوب 1372 ‏- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تبصره 1 ‏– صدور پروانه انتشار نشریات الكترونیك وفق قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات و رسانه‌ ها انجام می‌ گردد.

تبصره 2 ‏– نشریات ادواری علمی، آموزشی و ترویجی دارای رتبه بندی وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، آموزش و پرورش و جهاد كشاورزی كه قبلاً برابر قوانین و مقررات مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار به صورت چاپی دریافت نموده‌ اند، در صورتی كه با همان محتوای نسخه چاپی، به صورت الكترونیك منتشر شوند نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارند.

ماده 3 

كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دارندگان مجوزهای موضوع مواد (2‏) و (4‏) این آیین‌ نامه مكلفند برای انجام فعالیت های تبلیغاتی، روابط عمومی و معرفی كالا یا خدمات برای فروش (از قبیل مشاوره، تهیه، و انتشار محتوای تبلیغاتی)، مجوز فعالیت تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ یا به كانون‌ های تبلیغاتی دارای مجوز معتبر از آن وزارتخانه مراجعه نمایند و متخلفین وفق آیین ‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه كار و فعالیت كانون‌ های آگهی و تبلیغاتی – مصوب 1385 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران – و قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی كه بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و می ‌شود – مصوب 1372 ‏- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تبصره– نشریات الكترونیك و چاپی دارای پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نشر آگهی ‌های تبلیغاتی و رسانه ‌های برخط اختصاصی ثبت شده در آن وزارتخانه، صرفاً برای معرفی و تبلیغ محصولات و خدمات متصدیان آن‌ ها نیاز به اخذ مجوز فعالیت تبلیغاتی ندارند.

ماده 4 

هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تكثیر، توزیع و عرضه كالای شامل آثار دیداری و شنیداری به هر طریق از قبیل حامل‌ های دیجیتال یا شبكه داده منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفین وفق قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت ‌های غیر مجاز می ‌نمایند – مصوب 1386 – و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تبصره ۱– بسته های نرم افزاری رسانه ای و كالاهای شامل محتوای فرهنگی دیداری و شنیداری یا قابل اجرا به صورت محتوای یادشده، كالای شامل اثر دیداری و شنیداری محسوب می گردند.

تبصره ۲ ‏– هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تكثیر، توزیع و عرضه كالاهای شامل آثار دیداری و شنیداری از طریق سامانه های بر خط، اعم از آن كه كالا، به صورت برخط بارگیری گردد یا پس از سفارش متقاضی، به وسیله پست، پیك یا سایر روش ها برای وی ارسال گردد، بدون اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممنوع است.

ماده 5

وزارت بازرگانی مكلف است با همكاری اتحادیه‌ ها و مجامع صنفی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌ نامه، صنوفی را كه وفق ضوابط صنفی مجاز به عرضه تجاری هر یك از اشكال كالا و محصولات شامل آثار دیداری و شنیداری می‌ باشند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه‌ ها و مجامع صنفی مربوط اعلام نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است تقاضای صدور مجوز فعالیت تجاری در زمینه ‌های یاد شده را فقط از واحدهای صنفی دارنده جواز كسب صنوف مشخص شده توسط وزارت بازرگانی كه به صورت كتبی از اتحادیه صنفی ذی‌ ربط معرفی شده‌اند، دریافت نماید.

ماده 6 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است ظرف سه ماه پس از ارائه تقاضای اخذ هر یك از مجوزهای موضوع این آیین‌ نامه، نسبت به بررسی صلاحیت متقاضیان و صدور مجوز برای اشخاص واجد صلاحیت اقدام نماید.

تبصره ۱– دستگاه های ذی ربط موظفند همكاری لازم را برای بررسی صلاحیت متقاضیان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عمل آورده و به استعلام های آن وزارتخانه ظرف پانزده روز پاسخ دهند.

تبصره 2 ‏– چنانچه احراز صلاحیت متقاضیان، ظرف سه ماه میسر نگردد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است مجوز موقت مشروط برای متقاضیانی كه عدم صلاحیت آنان احراز نگردیده است، صادر نماید.

ماده 7

دستگاه ‌های اجرایی برای انجام گونه‌ های فعالیت فرهنگی دیجیتال، فعالیت تبلیغاتی و روابط عمومی و همچنین انتشار گونه‌ های رسانه دیجیتال كه به موجب قوانین و مقررات مربوط، به صراحت جزو تكالیف، وظایف یا اختیارات آن‌ ها است، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارند.

ماده 8

ثبت رسانه برخط اختصاصی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز فعالیت رسانه یاد شده محسوب می گردد و اشخاص حقیقی و حقوقی كه رسانه برخط اختصاصی خود را وفق ضوابط مربوط در آن وزارتخانه به ثبت رسانیده اند برای آن رسانه، نیاز به اخذ مجوز دیگری ندارند.

تبصره – اشخاص حقیقی برای انتشار محتوا و ایجاد تارنمای اختصاصی نظیر «وبلاگ» در رسانه های كاربر محور دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیاز به دریافت مجوز جداگانه ندارند.

ماده ۹

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است امكان ثبت رسانه های برخط اختصاصی را از طریق سامانه های برخط و یا مراجعه حضوری به نحوی فراهم آورد كه ثبت رسانه مورد تقاضا، بلافاصله پس از مراجعه حضوری یا برخط متقاضیان انجام شود.

ماده ۱۰

اشخاص حقیقی و حقوقی كه پیش از ابلاغ این آیین نامه واحدهایی ایجاد نموده یا فعالیت هایی انجام می داده اند كه وفق این آیین نامه نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد، باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به درخواست مجوز مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نموده و گواهینامه آن وزارتخانه مبنی بر ثبت درخواست مجوز را دریافت نمایند.

تبصره 1 ‏– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است ظرف دو هفته گواهینامه یاد شده در این ماده را برای متقاضیان صاحب صلاحیت صادر نماید.

تبصره ۲ ‏– اشخاص دارنده گواهینامه موضوع این ماده و همچنین دارندگان مجوزهای یادشده در مواد (۲‏)، (۳‏) و (۴) این آیین نامه، حسب مورد از تاریخ ابلاغ عدم موافقت با تقاضای اخذ مجوز یا ابطال مجوز آن ها مطابق ضوابط و دستورالعمل های ماده (۲۲) این آیین نامه، باید ظرف یك ماه ‏نسبت به تعطیلی كامل واحدها یا فعالیت هایی كه نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد اقدام نمایند.

ماده 11

وزارت صنایع و معادن مكلف است صدور و یا تمدید جواز تأسیس و پروانه تولید در زمینه نرم افزارهای رسانه ای و رسانه پرداز و تولید یا تكثیر حامل های دیجیتال حاوی داده را منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نموده یا فعالیت های یاد شده را از موضوع جواز تأسیس یا پروانه تولید مستثنی نماید. وزارتخانه یاد شده با واحدهای صنعتی متخلف از این آیین نامه و ضوابط و دستورالعمل های اجرایی آن وفق قوانین و مقررات موضوعه رفتار می نماید.

ماده ۱۲

اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز یا پروانه از دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذی صلاح، در چارچوب قوانین مربوط مكلفند از ارائه خدمات یا محصولات به فعالیت ها و واحدهایی كه وفق این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات موضوعه نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند، و فاقد مجوز مربوط هستند خودداری نمایند. دستگاه های اجرایی و مراجع ذی صلاح در چارچوب وظایف قانونی خود، مكلف به نظارت بر حسن اجرای حكم مقرر در این ماده و همچنین برخورد با متخلفین از آن وفق قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط و دستورالعمل های اجرایی ماده (۲۲‏) این آیین نامه هستند.

ماده 13

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است به منظور ترویج فرهنگ اسلامی – ایرانی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال در كشور، با رعایت قوانین موضوعه و از محل اعتبارات مربوط، اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف– حمایت از تهیه و انتشار رسانه‌ های دیجیتال، شامل:
1- حمایت از تهیه و انتشار بسته‌ های نرم‌افزاری رسانه ‌ای مروج فرهنگ اسلامی – ایرانی یا مؤثر در ارتقای اطلاعات و آگاهی ‌های عمومی.
2 ‏- حمایت از انتشار رسانه ‌های برخط مروج فرهنگ اسلامی – ایرانی یا مؤثر در ارتقای اطلاعات و آگاهی‌ های عمومی و دانش و مهارت ‌های تخصصی.

‏ب – حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت رسانه های كاربر محور غیر دولتی تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

پ– حمایت از توسعه زیر ساخت‌ های تهیه و نشر رسانه‌ ها، آثار و محصولات فرهنگی دیجیتال، شامل:
1- ‏حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت شهرك‌ ها و مراكز توانمندسازی (رشد) تخصصی رسانه ‌ها و فعالیت ‌های فرهنگی و هنری دیجیتال.
2 – حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت بخش‌ های ویژه رسانه‌ ها و فعالیت‌ های فرهنگی دیجیتال در پارك‌ های علم و فناوری و مراكز رشد.
3- ‏حمایت از تأمین بسته ‌های نرم ‌افزاری رسانه پرداز و سایر ابزارهای سخت ‌افزاری و نرم ‌افزاری تهیه و نشر رسانه‌ ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.
4- حمایت از تولید، انتشار و ترویج كاربری سامانه‌ های مبتنی بر خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی.
5 – حمایت از ایجاد و توسعه مراكز غیردولتی ارائه خدمات تخصصی برای تهیه و نشر رسانه‌ ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.
6- حمایت از خرید خدمات مراكز داده (IDC) برای رسانه‌ های بر خط داخلی.
7- ‏حمایت از ایجاد و فعالیت مراكز داده (IDC) برای بخش فرهنگ.

ت– حمایت از ارتقای دانش و مهارت‌ های تخصصی در زمینه رسانه‌ ها، آثار و محصولات فرهنگی دیجیتال، شامل:
1- حمایت از انجام فعالیت‌ های پژوهشی راهبردی در بخش غیردولتی در حوزه رسانه‌ ها، آثار فرهنگی و هنری دیجیتال.
2- ‏حمایت از طرح‌ های تحقیق و توسعه كاربردی دارای خروجی قابل اجرا در بخش غیردولتی در حوزه رسانه‌ ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.
3 – حمایت از برگزاری تورهای داخلی و خارجی، كارگاه‌ ها و دوره ‌های آموزشی تخصصی در زمینه رسانه‌ ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

ث– حمایت از توسعه فرهنگ بهره گیری مناسب از آثار و محصولات فرهنگی، هنری و رسانه ‌ای دیجیتال، شامل:
1 ‏- حمایت از تهیه و انتشار محتوا و آثار فرهنگی و هنری در زمینه رسانه‌ ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال و فرهنگ بهره گیری از آن ‌ها.
2- ‏برگزاری سالانه جشنواره ملی و بین المللی فرهنگ، هنر و رسانه دیجیتال.
3- ‏حمایت از برگزاری مسابقات، جشنواره ‌ها، نمایشگاه‌ها و بازارچه ‌های ملی و منطقه‌ ای در زمینه رسانه‌ ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.
4- ‏حمایت از تهیه و پخش برنامه‌ های رادیویی و تلویزیونی در زمینه ارتقای فرهنگ و آگاهی عمومی و دانش و مهارت‌ های تخصصی حوزه رسانه‌ ها و فعالیت‌ های فرهنگی دیجیتال.
5- ‏حمایت از ایجاد و توسعه خانه ‌های فرهنگ دیجیتال و مجتمع‌ های فرهنگی دیجیتال در سراسر كشور.
6- خرید نسخه‌ های آثار و محصولات فرهنگی، هنری و رسانه‌ ای فاخر دیجیتال و اهدای آنها به خانه‌ های فرهنگ دیجیتال، مجتمع‌ های فرهنگی دیجیتال، كتابخانه‌ های عمومی، سایر مراكز فرهنگی و مخاطبین خاص داخلی و خارجی.

ج– حمایت از توسعه اقتصاد رسانه ‌ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال، شامل:
1- حمایت از ایجاد و توسعه سامانه‌ های فروش آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه ‌ای دیجیتال.
2- ‏حمایت از خرید آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه‌ ای دیجیتال از طریق صدور و توزیع كارت ‌های الكترونیك تخفیف خرید آثار و خدمات یاد شده میان آحاد مختلف جامعه.
3 ‏- اعطای تسهیلات مالی و اعتباری از محل وجوه اداره شده و سایر منابع برای ایجاد، ارتقا، توسعه و استمرار فعالیت رسانه ‌ها، آثار، محصولات و واحدهای فرهنگی دیجیتال و مراكز، خدمات و ابزارهای سخت افزاری و نرم ‌افزاری مرتبط.
4- ‏پرداخت بخشی از سود و كارمزد تسهیلات اعطایی برای پدیدآوردن یا ارتقای آثار فرهنگی، هنری و رسانه ‌ای دیجیتال و برپا نمودن یا توسعه سامانه‌ ها یا واحدهای فرهنگی دیجیتال دارای توجیه اقتصادی.

چ– حمایت از صادرات و حضور اثرگذار رسانه‌ ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال داخلی در خارج از كشور، شامل:
1- حمایت از برگزاری بازارچه ‌ها و نمایشگاه‌ های رسانه‌ ها و آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال به ویژه در كشورهای حوزه تمدن ایرانی – اسلامی.
2- ‏حمایت از حضور دست اندركاران رسانه‌ ها و آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال داخلی در بازارچه ‌ها، نمایشگاه ‌ها، همایش ‌ها، مسابقات و جشنواره ‌های خارج از كشور.
3- ‏حمایت ویژه از تهیه و نشر رسانه‌ های برخط و بسته‌ های نرم‌ افزاری رسانه‌ ای مروج فرهنگ اسلامی – ایرانی به زبان‌ های خارجی.
4- ‏اعطای جوایز و مشوق ‌ها در ازای صادرات آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه ‌ای دیجیتال.
5- اعطای جوایز و مشوق‌ ها در ازای مخاطبین خارجی رسانه‌ های بر خط داخلی.

ماده 14

كلیه دستگاه‌ های اجرایی مكلفند با رعایت قوانین موضوعه، احكام این آیین ‌نامه و ضوابط و دستورالعمل‌ های اجرایی آن و از محل اعتبارات مربوط، از تهیه و انتشار محتوای فرهنگی دیجیتال مربوط به حوزه وظایف قانونی خود كه مروج فرهنگ اسلامی – ایرانی بوده و یا در ارتقای اطلاعات و آگاهی‌ های عمومی یا دانش و مهارت‌ه ای تخصصی مؤثر باشد، حمایت نمایند.

ماده 15

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منابع لازم برای اعطای حمایت ها و تسهیلات موضوع این آیین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می نماید.

تبصره– بیست درصد (20 %) مجموع اعتبار اعطای حمایت ‌ها و تسهیلات موضوع این آیین ‌نامه، به استثنای اعتبارات تخصیص یافته به اعطای تسهیلات مالی و اعتباری، به اعطای حمایت‌ های موضوع ماده (14) این آیین ‌نامه اختصاص خواهد یافت.

ماده 16

اعطای تسهیلات و حمایت های موضوع این آیین نامه باید از طریق فراخوان عمومی شامل محورها و اولویت های شكلی و موضوعی و خلاصه ساز و كار ارزیابی تقاضا های واصل شده و با اعطای فرصت های برابر به تمامی متقاضیان در سراسر كشور و رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت گیرد.

ماده ۱۷

اعطای تسهیلات و حمایت های موضوع این آیین نامه به استثنای جزء (۴‏) بند (ث) ماده (۱۳‏) این آیین نامه به دستگاه های اجرایی و شركت ها، مؤسسات و سازمان های غیردولتی كه به طور مستمر از محل بودجه عمومی كشور كمك دریافت می نمایند ممنوع است.

ماده ۱۸

به منظور ایجاد هماهنگی و اجتناب از ارایه حمایت ها و تسهیلات موازی و تداخل فعالیت ها، كلیه دستگاه های اجرایی مكلفند تقاضای تسهیلات و حمایت های موضوع این آیین نامه را از طریق یك رسانه برخط اینترنتی كه بدین منظور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایجاد گردیده است، دریافت نموده و مشخصات متقاضیان، نوع تسهیلات و حمایت های درخواستی و فرآیند و نتایج بررسی آن ها را در رسانه مورد اشاره منتشر نمایند.

ماده 19

به استثنای مواردی كه در قوانین بودجه سنواتی یا سایر قوانین جاری، احكامی بر خلاف مقررات این آیین نامه وضع شده یا می شود، هر گونه حمایت از رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال و نیز حمایت از پدیدآوردن، تهیه كردن، نشر و انتشار محتوای فرهنگی دیجیتال، از محل بودجه ‏عمومی كشور، توسط دستگاه های اجرایی باید با رعایت ساز و كار و ضوابط مقرر در مواد (16) تا (21‏) این آیین نامه و ضوابط و دستورالعمل های اجرایی موضوع ماده (22) این آیین نامه و تبصره ذیل آن صورت گیرد.

تبصره – مشوق ها و جوایز صادراتی و حمایت های صنعتی وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 20

اعطای هر شكل حمایت، تعهد و پرداخت هر مبلغ برای خرید كالا و خدمات موضوع مواد (2)، (3) و (4) این آیین نامه به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است. دارندگان مجوزهای موضوع مواد (2‏)، (3) و (4) این آیین نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای فعالیت در زمینه مجوز اخذ شده و همچنین بهره مندی از حمایت و یا فروش كالا و خدمات موضوع مجوز خود به دستگاه های اجرایی نیاز به اخذ مجوز، پروانه یا رتبه و یا احراز صلاحیت توسط مراجع دیگر ندارند.

تبصره – دستگاه های اجرایی موضوع ماده (7) این آیین نامه از لزوم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای معاملات موضوع این ماده با سایر دستگاه های اجرایی مستثنی هستند.

ماده 21

هر گونه خرید و یا حمایت از بسته های نرم افزاری رسانه ای یا نسخه ها یا حامل های دیجیتال حاوی آن ها توسط دستگاه های اجرایی، علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات موضوعه، منوط به احراز ثبت نرم افزار مورد حمایت یا خریداری، وفق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای – مصوب 1379 ‏- به نام فروشنده یا دریافت كننده حمایت است.

تبصره ۱ ‏– خرید نسخه های بسته های نرم افزاری ثبت شده از ناشرین دیجیتال و نیز نماینده فروش ناشرین یاد شده با رعایت سایر قوانین و مقررات موضوعه بلامانع است.

تبصره 2 ‏– در مواردی كه خرید یا حمایت از بسته های نرم افزاری در قالب سفارش یا حمایت از پدیدآوردن یا تهیه آن ها صورت می گیرد، پرداخت حداكثر نیمی از مبلغ معامله یا حمایت، با اخذ تعهد و تضمین مناسب برای ارائه گواهینامه ثبت نرم افزار بلامانع است.

ماده 22

ضوابط و دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه از جمله چگونگی ثبت رسانه های بر خط اختصاصی، صدور، ابطال و تعلیق مجوز، ضوابط فعالیت دارندگان مجوزها و اعمال نظارت بر فعالیت ها، ضوابط ارائه خدمات یا محصولات برای فعالیت ها و واحدهایی كه نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و إرشاد اسلامی دارند و همچنین محورها و اولویت های شكلی و موضوعی و ساز وكار ارزیابی تقاضاهای دریافت تسهیلات و حمایت ها، در چارچوب قوانین مربوط و احكام این آیین نامه با ‏همكاری تشكل های صنفی مربوط، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا حسب مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه اجرایی ذی ربط تدوین و ابلاغ می گردد.

تبصره– اولویت‌ ها و ساز و كارهای انتخاب محتوای فرهنگی مورد ‏حمایت و چگونگی تعیین مبلغ و اعطای حمایت‌ های موضوع ماده (14) این آیین ‌نامه در كارگروهی كه با عضویت نمایندگان وزارتخانه ‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم، مؤسسه مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسلامی و تشكل ‌های صنفی ذی ‌ربط تشكیل می ‌گردد، تدوین و پس از ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا می ‌گردد.

ماده ۲۳

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، پارك های علم و فناوری و مراكز رشد، در چارچوب قوانین موضوعه، برای ایجاد بخش های ویژه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال در پارك های علم و فناوری و مراكز رشد همكاری لازم را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عمل می آورند.

ماده 24

صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از شمول این آیین نامه مستثنی است. مصادیق صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می شود.

ماده 25

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است، هر شش ماه یك بار گزارشی از اجرای این آیین نامه و نتایج آن به هیأت وزیران ارایه نماید.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور