آيين نامه ساماندهي و توسعه رسانه‌ ها و فعاليت‌ هاي فرهنگي ديجيتال مصوب 1389

هيأت وزيران در جلسه مورخ 24 /5 /1389 ‏بنا به پيشنهاد شماره11284 /1 ‏مورخ 13 4 /1388 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه ساماندهي و توسعه رسانه ‌ها و فعاليت ‌هاي فرهنگي ديجيتال را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه ساماندهي و توسعه رسانهها و فعاليت‌ هاي فرهنگي ديجيتال مصوب 1389,05,24با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

تعاريف: اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه در معاني مشروح مربوط به كار ‏مي ‌روند:

الف– محتوا: مواد ديداري، شنيداري، نوشتاري و يا تركيبي از آن ‌ها در هر شكل و قالب.

‏ب – اثر: آن چه از راه دانش، هنر و يا ابتكار پديد مي آيد، بدون درنظرگرفتن طريقه يا روشي كه در بيان، ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته است.

پ– محتواي فرهنگي: هر پديده شامل آثار ديداري، شنيداري، نوشتاري و يا تركيبي از آن‌ ها در هر شكل و قالب.

ت– حامل ديجيتال: ابزاري كه داده به منظور تبادل يا عرضه بدون استفاده از شبكه، بر روي آن ذخيره مي گردد، نظير لوح فشرده.

ث– تكثير حامل ديجيتال: فرآيندي كه در نتيجه آن داده بر روي نسخه ‌هاي متعدد از حامل ديجيتال ذخيره گردد، نظير توليد حامل ديجيتال حاوي داده و يا نسخه برداري از داده بر روي حامل ديجيتال.

ج– نشر ديجيتال: قراردادن داده در معرض عرضه از طريق رسانه ‌هاي ديجيتال كه به دو گونه نشر برحامل ديجيتال و نشر بر خط تقسيم مي‌ گردد.

چ– نشر برحامل ديجيتال: نشر ديجيتال از طريق حامل ديجيتال.

ح– نشر بر خط: نشر ديجيتال از طريق رسانه بر خط.

خ– ناشر ديجيتال: شخص حقيقي يا حقوقي كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا وفق قوانين مربوط اجازه اشتغال به نشر ديجيتال دارد.

د– بسته نرم افزاري: مجموعه منسجم شامل يك يا چند برنامه رايانه اي و محتواي ديجيتال قابل اجرا توسط نرم افزارهاي موجود در آن بسته.

ذ– بسته نرم افزاري رسانه اي: بسته نرم‌ افزاري كه براي دسترسي، نمايش، پخش، جستجو و يا بازي با محتواي ديجيتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار مي ‌گيرد، از قبيل چند رسانه ‌اي ‌ها، بازي‌ ها و سرگرمي‌ هاي ديجيتال.

ر– بسته نرم افزاري رسانه پرداز: بسته نرم ‌افزاري كه براي پديدآوردن و ويرايش بسته نرم ‌افزاري رسانه ‌اي و محتواي فرهنگي و يا انتشار هر گونه محتوا مورد استفاده قرار مي ‌گيرد.

ز– رسانه بر خط: هر سامانه كه امكان قرار دادن محتواي ديجيتال در معرض دسترس عموم يا بيش از يك هزار مخاطب مشخص يا نامشخص از طريق بستر شبكه نظير شبكه گسترده جهاني، شبكه‌ هاي محلي، شبكه‌ هاي مبتني بر فناوري بلوتوث، شبكه‌ هاي تلفن ثابت و همراه را فراهم مي ‌آورد.

ژ– رسانه بر خط اختصاصي : رسانه بر خط كه فقط شخص حقيقي يا حقوقي متصدي آن را معرفي و محتواي ديجيتال در قلمرو اطلاعات، اخبار، خدمات، آثار و محصولات شخص ياد شده را در معرض دسترس قرار مي ‌دهد.

س– رسانه پيام ده: رسانه بر خط مبتني بر سامانه‌ اي كه امكان ارسال پيام ‌هاي حاوي محتواي ديجيتال از طريق بستر شبكه ارتباطي و مخابراتي براي بيش از يك هزار مخاطب مشخص يا نامشخص را فراهم مي ‌آورد، از قبيل سامانه‌ هاي ارسال انبوه پيامك و سامانه‌ هاي ارسال پيام با فناوري بلوتوث.

ش– رسانه كاربر محور: رسانه برخطي كه بستر قرار دادن محتواي ديجيتال در معرض دسترسي عموم يا بيش از يك هزار مخاطب مشخص و همچنين تعامل و تشكيل گروه ‌ها و شبكه‌ هاي مجازي را براي كاربران فراهم آورد.

ص– مركز بازي و سرگرمي ديجيتال: اماكن عمومي كه با به ‌كارگيري سخت‌ افزار و نصب نرم‌افزارهاي مورد لزوم، امكان كاربري بسته‌ هاي نرم ‌افزاري رسانه ‌اي بازي و سرگرمي را براي مراجعه‌ كنندگان فراهم مي ‌آورند.

ض – رسانه ديجيتال: رسانه مبتني بر فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات. شامل ‏گونه ‌هاي زير:
1- بسته نرم افزاري رسانه‌ اي.
2- حامل ديجيتال حاوي داده.
3- رسانه بر خط.

ط(اصلاحي 24ˏ05ˏ1389)– فعاليت فرهنگي ديجيتال: فعاليت فرهنگي مبتني بر فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات، شامل گونه ‌هاي زير:
1- تصدي رسانه بر خط.
2 ‏- پديدآوردن، تهيه كردن و عرضه بسته نرم ‌افزاري رسانه ‌اي و بسته نرم ‌افزاري رسانه ‌پرداز.
3- ‏تكثير حامل ديجيتال و خدمات مرتبط به قصد انتفاع يا براي عرضه توسط تكثيركننده.
4- نشر ديجيتال.
5- تصدي مركز بازي و سرگرمي ديجيتال.
6- تصدي ايجاد، توسعه، پشتيباني و اداره هر شكل رسانه بر خط، سامانه يا مركز بازي و سرگرمي ديجيتال به سفارش متصديان مربوط.
7- ارائه هرگونه خدمات ويرايش محتوا با استفاده از ابزارهاي مبتني بر فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات.

ظ – واحد فرهنگي ديجيتال: هر سامانه، مكان كسب و كار، شخص حقوقي و يا تشكيلات تحت هر شكل و عنوان از قبيل گروه، سازمان، مركز، شركت، مؤسسه، فروشگاه، كارگاه، كارخانه، شبكه، وب ‌سايت، پايگاه اطلاع ‌رساني و رسانه برخط كه فعاليت فرهنگي ديجيتال انجام داده يا براي فعاليت فرهنگي ديجيتال مورد استفاده قرار مي ‌گيرد.

‏ع – دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵‏) قانون مديريت خدمات كشوري.

غ– پديدآوردن: خلق اثري جديد با به كارگيري دانش، هنر و يا ابتكار توسط شخص حقيقي، به تنهايي يا با همكاري ديگر پديدآورندگان.

‏ف – تهيه كردن: تأمين سرمايه و امكانات مورد نياز و به كارگيري پديدآورنده يا پديدآورندگان براي ايجاد اثري جديد.

‏ق – تصدي: تأمين سرمايه و امكانات مورد نياز و اداره امور هرگونه سامانه يا تشكيلات از قبيل شركت، مؤسسه، دفتر، فروشگاه، واحد و مركز.

ماده 2

ايجاد و فعاليت هر واحد فرهنگي ديجيتال و انتشار هر رسانه ديجيتال منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و متخلفين وفق قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و مي‌ شود – مصوب 1372 ‏- و ساير قوانين موضوعه مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

تبصره 1 ‏– صدور پروانه انتشار نشريات الكترونيك وفق قوانين و مقررات مربوط به مطبوعات و رسانه‌ ها انجام مي‌ گردد.

تبصره 2 ‏– نشريات ادواري علمي، آموزشي و ترويجي داراي رتبه بندي وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و جهاد كشاورزي كه قبلاً برابر قوانين و مقررات مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پروانه انتشار به صورت چاپي دريافت نموده‌ اند، در صورتي كه با همان محتواي نسخه چاپي، به صورت الكترونيك منتشر شوند نياز به اخذ مجوز جداگانه ندارند.

ماده 3 

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دارندگان مجوزهاي موضوع مواد (2‏) و (4‏) اين آيين‌ نامه مكلفند براي انجام فعاليت هاي تبليغاتي، روابط عمومي و معرفي كالا يا خدمات براي فروش (از قبيل مشاوره، تهيه، و انتشار محتواي تبليغاتي)، مجوز فعاليت تبليغاتي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اخذ يا به كانون‌ هاي تبليغاتي داراي مجوز معتبر از آن وزارتخانه مراجعه نمايند و متخلفين وفق آيين ‌نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانون‌ هاي آگهي و تبليغاتي – مصوب 1385 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران – و قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي ‌شود – مصوب 1372 ‏- و ساير قوانين موضوعه مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

تبصره– نشريات الكترونيك و چاپي داراي پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي نشر آگهي ‌هاي تبليغاتي و رسانه ‌هاي برخط اختصاصي ثبت شده در آن وزارتخانه، صرفاً براي معرفي و تبليغ محصولات و خدمات متصديان آن‌ ها نياز به اخذ مجوز فعاليت تبليغاتي ندارند.

ماده 4 

هر گونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، تكثير، توزيع و عرضه كالاي شامل آثار ديداري و شنيداري به هر طريق از قبيل حامل‌ هاي ديجيتال يا شبكه داده منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و متخلفين وفق قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت ‌هاي غير مجاز مي ‌نمايند – مصوب 1386 – و ساير قوانين موضوعه مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

تبصره ۱– بسته هاي نرم افزاري رسانه اي و كالاهاي شامل محتواي فرهنگي ديداري و شنيداري يا قابل اجرا به صورت محتواي يادشده، كالاي شامل اثر ديداري و شنيداري محسوب مي گردند.

تبصره ۲ ‏– هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، تكثير، توزيع و عرضه كالاهاي شامل آثار ديداري و شنيداري از طريق سامانه هاي بر خط، اعم از آن كه كالا، به صورت برخط بارگيري گردد يا پس از سفارش متقاضي، به وسيله پست، پيك يا ساير روش ها براي وي ارسال گردد، بدون اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ممنوع است.

ماده 5

وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري اتحاديه‌ ها و مجامع صنفي ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌ نامه، صنوفي را كه وفق ضوابط صنفي مجاز به عرضه تجاري هر يك از اشكال كالا و محصولات شامل آثار ديداري و شنيداري مي‌ باشند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اتحاديه‌ ها و مجامع صنفي مربوط اعلام نمايد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است تقاضاي صدور مجوز فعاليت تجاري در زمينه ‌هاي ياد شده را فقط از واحدهاي صنفي دارنده جواز كسب صنوف مشخص شده توسط وزارت بازرگاني كه به صورت كتبي از اتحاديه صنفي ذي‌ ربط معرفي شده‌اند، دريافت نمايد.

ماده 6 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است ظرف سه ماه پس از ارائه تقاضاي اخذ هر يك از مجوزهاي موضوع اين آيين‌ نامه، نسبت به بررسي صلاحيت متقاضيان و صدور مجوز براي اشخاص واجد صلاحيت اقدام نمايد.

تبصره ۱– دستگاه هاي ذي ربط موظفند همكاري لازم را براي بررسي صلاحيت متقاضيان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عمل آورده و به استعلام هاي آن وزارتخانه ظرف پانزده روز پاسخ دهند.

تبصره 2 ‏– چنانچه احراز صلاحيت متقاضيان، ظرف سه ماه ميسر نگردد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است مجوز موقت مشروط براي متقاضياني كه عدم صلاحيت آنان احراز نگرديده است، صادر نمايد.

ماده 7

دستگاه ‌هاي اجرايي براي انجام گونه‌ هاي فعاليت فرهنگي ديجيتال، فعاليت تبليغاتي و روابط عمومي و همچنين انتشار گونه‌ هاي رسانه ديجيتال كه به موجب قوانين و مقررات مربوط، به صراحت جزو تكاليف، وظايف يا اختيارات آن‌ ها است، نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ندارند.

ماده 8

ثبت رسانه برخط اختصاصي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مجوز فعاليت رسانه ياد شده محسوب مي گردد و اشخاص حقيقي و حقوقي كه رسانه برخط اختصاصي خود را وفق ضوابط مربوط در آن وزارتخانه به ثبت رسانيده اند براي آن رسانه، نياز به اخذ مجوز ديگري ندارند.

تبصره – اشخاص حقيقي براي انتشار محتوا و ايجاد تارنماي اختصاصي نظير «وبلاگ» در رسانه هاي كاربر محور داراي مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نياز به دريافت مجوز جداگانه ندارند.

ماده ۹

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است امكان ثبت رسانه هاي برخط اختصاصي را از طريق سامانه هاي برخط و يا مراجعه حضوري به نحوي فراهم آورد كه ثبت رسانه مورد تقاضا، بلافاصله پس از مراجعه حضوري يا برخط متقاضيان انجام شود.

ماده ۱۰

اشخاص حقيقي و حقوقي كه پيش از ابلاغ اين آيين نامه واحدهايي ايجاد نموده يا فعاليت هايي انجام مي داده اند كه وفق اين آيين نامه نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد، بايد ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به درخواست مجوز مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدام نموده و گواهينامه آن وزارتخانه مبني بر ثبت درخواست مجوز را دريافت نمايند.

تبصره 1 ‏– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است ظرف دو هفته گواهينامه ياد شده در اين ماده را براي متقاضيان صاحب صلاحيت صادر نمايد.

تبصره ۲ ‏– اشخاص دارنده گواهينامه موضوع اين ماده و همچنين دارندگان مجوزهاي يادشده در مواد (۲‏)، (۳‏) و (۴) اين آيين نامه، حسب مورد از تاريخ ابلاغ عدم موافقت با تقاضاي اخذ مجوز يا ابطال مجوز آن ها مطابق ضوابط و دستورالعمل هاي ماده (۲۲) اين آيين نامه، بايد ظرف يك ماه ‏نسبت به تعطيلي كامل واحدها يا فعاليت هايي كه نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد اقدام نمايند.

ماده 11

وزارت صنايع و معادن مكلف است صدور و يا تمديد جواز تأسيس و پروانه توليد در زمينه نرم افزارهاي رسانه اي و رسانه پرداز و توليد يا تكثير حامل هاي ديجيتال حاوي داده را منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نموده يا فعاليت هاي ياد شده را از موضوع جواز تأسيس يا پروانه توليد مستثني نمايد. وزارتخانه ياد شده با واحدهاي صنعتي متخلف از اين آيين نامه و ضوابط و دستورالعمل هاي اجرايي آن وفق قوانين و مقررات موضوعه رفتار مي نمايد.

ماده ۱۲

اشخاص حقيقي و حقوقي داراي مجوز يا پروانه از دستگاه هاي اجرايي و ساير مراجع ذي صلاح، در چارچوب قوانين مربوط مكلفند از ارائه خدمات يا محصولات به فعاليت ها و واحدهايي كه وفق اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات موضوعه نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارند، و فاقد مجوز مربوط هستند خودداري نمايند. دستگاه هاي اجرايي و مراجع ذي صلاح در چارچوب وظايف قانوني خود، مكلف به نظارت بر حسن اجراي حكم مقرر در اين ماده و همچنين برخورد با متخلفين از آن وفق قوانين و مقررات موضوعه و ضوابط و دستورالعمل هاي اجرايي ماده (۲۲‏) اين آيين نامه هستند.

ماده 13

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است به منظور ترويج فرهنگ اسلامي – ايراني و توسعه رسانه ها و فعاليت هاي فرهنگي ديجيتال در كشور، با رعايت قوانين موضوعه و از محل اعتبارات مربوط، اقدامات ذيل را انجام دهد:

الف– حمايت از تهيه و انتشار رسانه‌ هاي ديجيتال، شامل:
1- حمايت از تهيه و انتشار بسته‌ هاي نرم‌افزاري رسانه ‌اي مروج فرهنگ اسلامي – ايراني يا مؤثر در ارتقاي اطلاعات و آگاهي ‌هاي عمومي.
2 ‏- حمايت از انتشار رسانه ‌هاي برخط مروج فرهنگ اسلامي – ايراني يا مؤثر در ارتقاي اطلاعات و آگاهي‌ هاي عمومي و دانش و مهارت ‌هاي تخصصي.

‏ب – حمايت از ايجاد، توسعه و استمرار فعاليت رسانه هاي كاربر محور غير دولتي تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

پ– حمايت از توسعه زير ساخت‌ هاي تهيه و نشر رسانه‌ ها، آثار و محصولات فرهنگي ديجيتال، شامل:
1- ‏حمايت از ايجاد، توسعه و استمرار فعاليت شهرك‌ ها و مراكز توانمندسازي (رشد) تخصصي رسانه ‌ها و فعاليت ‌هاي فرهنگي و هنري ديجيتال.
2 – حمايت از ايجاد، توسعه و استمرار فعاليت بخش‌ هاي ويژه رسانه‌ ها و فعاليت‌ هاي فرهنگي ديجيتال در پارك‌ هاي علم و فناوري و مراكز رشد.
3- ‏حمايت از تأمين بسته ‌هاي نرم ‌افزاري رسانه پرداز و ساير ابزارهاي سخت ‌افزاري و نرم ‌افزاري تهيه و نشر رسانه‌ ها، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال.
4- حمايت از توليد، انتشار و ترويج كاربري سامانه‌ هاي مبتني بر خط و زبان فارسي و تاريخ هجري شمسي.
5 – حمايت از ايجاد و توسعه مراكز غيردولتي ارائه خدمات تخصصي براي تهيه و نشر رسانه‌ ها، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال.
6- حمايت از خريد خدمات مراكز داده (IDC) براي رسانه‌ هاي بر خط داخلي.
7- ‏حمايت از ايجاد و فعاليت مراكز داده (IDC) براي بخش فرهنگ.

ت– حمايت از ارتقاي دانش و مهارت‌ هاي تخصصي در زمينه رسانه‌ ها، آثار و محصولات فرهنگي ديجيتال، شامل:
1- حمايت از انجام فعاليت‌ هاي پژوهشي راهبردي در بخش غيردولتي در حوزه رسانه‌ ها، آثار فرهنگي و هنري ديجيتال.
2- ‏حمايت از طرح‌ هاي تحقيق و توسعه كاربردي داراي خروجي قابل اجرا در بخش غيردولتي در حوزه رسانه‌ ها، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال.
3 – حمايت از برگزاري تورهاي داخلي و خارجي، كارگاه‌ ها و دوره ‌هاي آموزشي تخصصي در زمينه رسانه‌ ها، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال.

ث– حمايت از توسعه فرهنگ بهره گيري مناسب از آثار و محصولات فرهنگي، هنري و رسانه ‌اي ديجيتال، شامل:
1 ‏- حمايت از تهيه و انتشار محتوا و آثار فرهنگي و هنري در زمينه رسانه‌ ها، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال و فرهنگ بهره گيري از آن ‌ها.
2- ‏برگزاري سالانه جشنواره ملي و بين المللي فرهنگ، هنر و رسانه ديجيتال.
3- ‏حمايت از برگزاري مسابقات، جشنواره ‌ها، نمايشگاه‌ها و بازارچه ‌هاي ملي و منطقه‌ اي در زمينه رسانه‌ ها، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال.
4- ‏حمايت از تهيه و پخش برنامه‌ هاي راديويي و تلويزيوني در زمينه ارتقاي فرهنگ و آگاهي عمومي و دانش و مهارت‌ هاي تخصصي حوزه رسانه‌ ها و فعاليت‌ هاي فرهنگي ديجيتال.
5- ‏حمايت از ايجاد و توسعه خانه ‌هاي فرهنگ ديجيتال و مجتمع‌ هاي فرهنگي ديجيتال در سراسر كشور.
6- خريد نسخه‌ هاي آثار و محصولات فرهنگي، هنري و رسانه‌ اي فاخر ديجيتال و اهداي آنها به خانه‌ هاي فرهنگ ديجيتال، مجتمع‌ هاي فرهنگي ديجيتال، كتابخانه‌ هاي عمومي، ساير مراكز فرهنگي و مخاطبين خاص داخلي و خارجي.

ج– حمايت از توسعه اقتصاد رسانه ‌ها، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال، شامل:
1- حمايت از ايجاد و توسعه سامانه‌ هاي فروش آثار، محصولات و خدمات فرهنگي، هنري و رسانه ‌اي ديجيتال.
2- ‏حمايت از خريد آثار، محصولات و خدمات فرهنگي، هنري و رسانه‌ اي ديجيتال از طريق صدور و توزيع كارت ‌هاي الكترونيك تخفيف خريد آثار و خدمات ياد شده ميان آحاد مختلف جامعه.
3 ‏- اعطاي تسهيلات مالي و اعتباري از محل وجوه اداره شده و ساير منابع براي ايجاد، ارتقا، توسعه و استمرار فعاليت رسانه ‌ها، آثار، محصولات و واحدهاي فرهنگي ديجيتال و مراكز، خدمات و ابزارهاي سخت افزاري و نرم ‌افزاري مرتبط.
4- ‏پرداخت بخشي از سود و كارمزد تسهيلات اعطايي براي پديدآوردن يا ارتقاي آثار فرهنگي، هنري و رسانه ‌اي ديجيتال و برپا نمودن يا توسعه سامانه‌ ها يا واحدهاي فرهنگي ديجيتال داراي توجيه اقتصادي.

چ– حمايت از صادرات و حضور اثرگذار رسانه‌ ها، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال داخلي در خارج از كشور، شامل:
1- حمايت از برگزاري بازارچه ‌ها و نمايشگاه‌ هاي رسانه‌ ها و آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال به ويژه در كشورهاي حوزه تمدن ايراني – اسلامي.
2- ‏حمايت از حضور دست اندركاران رسانه‌ ها و آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال داخلي در بازارچه ‌ها، نمايشگاه ‌ها، همايش ‌ها، مسابقات و جشنواره ‌هاي خارج از كشور.
3- ‏حمايت ويژه از تهيه و نشر رسانه‌ هاي برخط و بسته‌ هاي نرم‌ افزاري رسانه‌ اي مروج فرهنگ اسلامي – ايراني به زبان‌ هاي خارجي.
4- ‏اعطاي جوايز و مشوق ‌ها در ازاي صادرات آثار، محصولات و خدمات فرهنگي، هنري و رسانه ‌اي ديجيتال.
5- اعطاي جوايز و مشوق‌ ها در ازاي مخاطبين خارجي رسانه‌ هاي بر خط داخلي.

ماده 14

كليه دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند با رعايت قوانين موضوعه، احكام اين آيين ‌نامه و ضوابط و دستورالعمل‌ هاي اجرايي آن و از محل اعتبارات مربوط، از تهيه و انتشار محتواي فرهنگي ديجيتال مربوط به حوزه وظايف قانوني خود كه مروج فرهنگ اسلامي – ايراني بوده و يا در ارتقاي اطلاعات و آگاهي‌ هاي عمومي يا دانش و مهارت‌ه اي تخصصي مؤثر باشد، حمايت نمايند.

ماده 15

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور منابع لازم براي اعطاي حمايت ها و تسهيلات موضوع اين آيين نامه را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني مي نمايد.

تبصره– بيست درصد (20 %) مجموع اعتبار اعطاي حمايت ‌ها و تسهيلات موضوع اين آيين ‌نامه، به استثناي اعتبارات تخصيص يافته به اعطاي تسهيلات مالي و اعتباري، به اعطاي حمايت‌ هاي موضوع ماده (14) اين آيين ‌نامه اختصاص خواهد يافت.

ماده 16

اعطاي تسهيلات و حمايت هاي موضوع اين آيين نامه بايد از طريق فراخوان عمومي شامل محورها و اولويت هاي شكلي و موضوعي و خلاصه ساز و كار ارزيابي تقاضا هاي واصل شده و با اعطاي فرصت هاي برابر به تمامي متقاضيان در سراسر كشور و رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت گيرد.

ماده ۱۷

اعطاي تسهيلات و حمايت هاي موضوع اين آيين نامه به استثناي جزء (۴‏) بند (ث) ماده (۱۳‏) اين آيين نامه به دستگاه هاي اجرايي و شركت ها، مؤسسات و سازمان هاي غيردولتي كه به طور مستمر از محل بودجه عمومي كشور كمك دريافت مي نمايند ممنوع است.

ماده ۱۸

به منظور ايجاد هماهنگي و اجتناب از ارايه حمايت ها و تسهيلات موازي و تداخل فعاليت ها، كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند تقاضاي تسهيلات و حمايت هاي موضوع اين آيين نامه را از طريق يك رسانه برخط اينترنتي كه بدين منظور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ايجاد گرديده است، دريافت نموده و مشخصات متقاضيان، نوع تسهيلات و حمايت هاي درخواستي و فرآيند و نتايج بررسي آن ها را در رسانه مورد اشاره منتشر نمايند.

ماده 19

به استثناي مواردي كه در قوانين بودجه سنواتي يا ساير قوانين جاري، احكامي بر خلاف مقررات اين آيين نامه وضع شده يا مي شود، هر گونه حمايت از رسانه ها و فعاليت هاي فرهنگي ديجيتال و نيز حمايت از پديدآوردن، تهيه كردن، نشر و انتشار محتواي فرهنگي ديجيتال، از محل بودجه ‏عمومي كشور، توسط دستگاه هاي اجرايي بايد با رعايت ساز و كار و ضوابط مقرر در مواد (16) تا (21‏) اين آيين نامه و ضوابط و دستورالعمل هاي اجرايي موضوع ماده (22) اين آيين نامه و تبصره ذيل آن صورت گيرد.

تبصره – مشوق ها و جوايز صادراتي و حمايت هاي صنعتي وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن از شمول اين ماده مستثني است.

ماده 20

اعطاي هر شكل حمايت، تعهد و پرداخت هر مبلغ براي خريد كالا و خدمات موضوع مواد (2)، (3) و (4) اين آيين نامه به اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مجوز مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، توسط دستگاه هاي اجرايي ممنوع است. دارندگان مجوزهاي موضوع مواد (2‏)، (3) و (4) اين آيين نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، براي فعاليت در زمينه مجوز اخذ شده و همچنين بهره مندي از حمايت و يا فروش كالا و خدمات موضوع مجوز خود به دستگاه هاي اجرايي نياز به اخذ مجوز، پروانه يا رتبه و يا احراز صلاحيت توسط مراجع ديگر ندارند.

تبصره – دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (7) اين آيين نامه از لزوم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي معاملات موضوع اين ماده با ساير دستگاه هاي اجرايي مستثني هستند.

ماده 21

هر گونه خريد و يا حمايت از بسته هاي نرم افزاري رسانه اي يا نسخه ها يا حامل هاي ديجيتال حاوي آن ها توسط دستگاه هاي اجرايي، علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات موضوعه، منوط به احراز ثبت نرم افزار مورد حمايت يا خريداري، وفق قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي – مصوب 1379 ‏- به نام فروشنده يا دريافت كننده حمايت است.

تبصره ۱ ‏– خريد نسخه هاي بسته هاي نرم افزاري ثبت شده از ناشرين ديجيتال و نيز نماينده فروش ناشرين ياد شده با رعايت ساير قوانين و مقررات موضوعه بلامانع است.

تبصره 2 ‏– در مواردي كه خريد يا حمايت از بسته هاي نرم افزاري در قالب سفارش يا حمايت از پديدآوردن يا تهيه آن ها صورت مي گيرد، پرداخت حداكثر نيمي از مبلغ معامله يا حمايت، با اخذ تعهد و تضمين مناسب براي ارائه گواهينامه ثبت نرم افزار بلامانع است.

ماده 22

ضوابط و دستورالعمل هاي اجرايي اين آيين نامه از جمله چگونگي ثبت رسانه هاي بر خط اختصاصي، صدور، ابطال و تعليق مجوز، ضوابط فعاليت دارندگان مجوزها و اعمال نظارت بر فعاليت ها، ضوابط ارائه خدمات يا محصولات براي فعاليت ها و واحدهايي كه نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و إرشاد اسلامي دارند و همچنين محورها و اولويت هاي شكلي و موضوعي و ساز وكار ارزيابي تقاضاهاي دريافت تسهيلات و حمايت ها، در چارچوب قوانين مربوط و احكام اين آيين نامه با ‏همكاري تشكل هاي صنفي مربوط، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا حسب مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه اجرايي ذي ربط تدوين و ابلاغ مي گردد.

تبصره– اولويت‌ ها و ساز و كارهاي انتخاب محتواي فرهنگي مورد ‏حمايت و چگونگي تعيين مبلغ و اعطاي حمايت‌ هاي موضوع ماده (14) اين آيين ‌نامه در كارگروهي كه با عضويت نمايندگان وزارتخانه ‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي (رييس)، ارتباطات و فناوري اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني، سازمان تبليغات اسلامي، حوزه علميه قم، مؤسسه مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي و تشكل ‌هاي صنفي ذي ‌ربط تشكيل مي ‌گردد، تدوين و پس از ابلاغ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اجرا مي ‌گردد.

ماده ۲۳

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد، در چارچوب قوانين موضوعه، براي ايجاد بخش هاي ويژه رسانه ها و فعاليت هاي فرهنگي ديجيتال در پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد همكاري لازم را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عمل مي آورند.

ماده 24

صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي از شمول اين آيين نامه مستثني است. مصاديق صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي توسط شوراي عالي فضاي مجازي تعيين مي شود.

ماده 25

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است، هر شش ماه يك بار گزارشي از اجراي اين آيين نامه و نتايج آن به هيأت وزيران ارايه نمايد.

محمدرضا رحيمي -‏ معاون اول رييس جمهور