اجازه ترخیص قطعی خودروها و و قطعات منفصله وارداتی گروه خودروسازی سایپا و گروه ایران خودرو به گمرك جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386

اجازه ترخیص قطعی خودروها و و قطعات منفصله وارداتی گروه خودروسازی سایپا و گروه ایران خودرو به گمرك جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386,07,19

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی و خارج كردن خودروهای فرسوده و مدیریت مصرف سوخت و گازسوز كردن خودروها و كاهش تقاضای مصرف كه در جلسه مورخ 19 /7 /1386 به استناد اصل یكصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 44525 /ت 37213 هـ مورخ 26 /3 /1386 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد:

گمرك جمهوری اسلامی ایران مجاز است به مدت سه ماه از اول آذر ماه سال 1386 (1 /9 /1386) خودروها و یا قطعات منفصله خودروهای وارداتی گروه خودروسازی سایپا و گروه صنعتی ایران خودرو را تا سقف معادل چهارصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر450) ریال حقوق ورودی برای هر یك (در مجموع نهصد میلیارد (000ر000ر000ر900) ریال) ترخیص قطعی نماید. هر یك از این دو گروه موظفند در رأس مهلت مقرر با ارایه گواهی های اسقاط خودروهای فرسوده، نسبت به تسویه بدهی خود با گمرك ایران اقدام كنند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور