اجازه ترخيص قطعي خودروها و و قطعات منفصله وارداتي گروه خودروسازي سايپا و گروه ايران خودرو به گمرك جمهوري اسلامي ايران مصوب 1386

اجازه ترخيص قطعي خودروها و و قطعات منفصله وارداتي گروه خودروسازي سايپا و گروه ايران خودرو به گمرك جمهوري اسلامي ايران مصوب 1386,07,19

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد اجراي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي و خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گازسوز كردن خودروها و كاهش تقاضاي مصرف كه در جلسه مورخ 19 /7 /1386 به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 44525 /ت 37213 هـ مورخ 26 /3 /1386 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي گردد:

گمرك جمهوري اسلامي ايران مجاز است به مدت سه ماه از اول آذر ماه سال 1386 (1 /9 /1386) خودروها و يا قطعات منفصله خودروهاي وارداتي گروه خودروسازي سايپا و گروه صنعتي ايران خودرو را تا سقف معادل چهارصد و پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر450) ريال حقوق ورودي براي هر يك (در مجموع نهصد ميليارد (000ر000ر000ر900) ريال) ترخيص قطعي نمايد. هر يك از اين دو گروه موظفند در رأس مهلت مقرر با ارايه گواهي هاي اسقاط خودروهاي فرسوده، نسبت به تسويه بدهي خود با گمرك ايران اقدام كنند.

پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور