تصويب نامه در خصوص تعيين مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني انواع شكر خام مصوب 1396

تصويب نامه در خصوص تعيين مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني انواع شكر خام مصوب 1396,02,03

هيأت وزيران در جلسه 3 /2 /1396 به پيشنهاد مشترك شماره 21801 /60 مورخ 10 /1 /1396 وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني انواع شكر خام مشمول رديف تعرفه هاي (17011200)، (17011300) و (17011400) موضوع جدول ذيل فصل (17) پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به ميزان بيست درصد (20 %) تعيين مي شود.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري