تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی انواع شكر خام مصوب 1396

تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی انواع شكر خام مصوب 1396,02,03

هیأت وزیران در جلسه 3 /2 /1396 به پیشنهاد مشترك شماره 21801 /60 مورخ 10 /1 /1396 وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:
مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی انواع شكر خام مشمول ردیف تعرفه های (17011200)، (17011300) و (17011400) موضوع جدول ذیل فصل (17) پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به میزان بیست درصد (20 %) تعیین می شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری