آئین نامه هزینه های داوری

آئین نامه هزینه های داوری 1384

ماده 1

هزینه‌های داوری عبارت است از:

هزینه ثبت دادخواست داوری؛

هزینه اداری؛

حق‌الزحمه داور.

ماده 2

هزینه ثبت دادخواست داوری، در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، در داوری داخلی 000, 200 (دویست هزار) ریال و در داوری بین‌المللی 50 (پنجاه) یورو می­باشد. هزینه ثبت دادخواست داوری هنگام تسلیم دادخواست داوری از خواهان دریافت خواهد شد و در هر حال غیرقابل استرداد است، لیکن به‌عنوان بخشی از هزینه‌های اداری سهم پرداخت کننده منظور خواهد شد.

ماده 3

هزینه اداری در داوری داخلی بر طبق جدول الف و در داوری بین‌المللی بر طبق جدول ب تعرفه پیوست می‌باشد.

ماده 4

حق‌الزحمه «داور» در داوری داخلی بر طبق جدول ج و در داوری بین‌المللی بر طبق جدول د تعرفه پیوست محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره 1- مجموع حق‌الزحمه داوری در داوری سه نفری به نسبت 40% برای سرداور و 30% برای هر یک از داوران اختصاصی طرفین، تسهیم خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی‌که طرفین و «داور» یا داوران به مبلغ کمتری بابت حق‌الزحمه داوری توافق کرده باشد، به همان ترتیب عمل خواهد شد.

ماده 5

مراحل و زمان پرداخت هزینه‌ها (اعم از پیش پرداخت و علی‌الحساب) مطابق آیین‌نامه داخلی مرکز داوری درباره نحوه ارائه خدمات (آیین داوری) خواهد بود.

ماده 6

در صورتی‌که هریک از طرفین از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم خود از هزینه‌ها خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند سهم طرف ممتنع را بپردازد، و مادام که هزینه‌های مقرر پرداخت نشده، رسیدگی به پرونده متوقف خواهد شد.

ماده 7

هزینه کارشناسی که در جریان داوری انجام شود، طبق تعرفه مصوب قوه قضائیه می‌باشد.

ماده 8

هرگاه در جریان داوری، پرداخت هزینه‌های جدیدی از قبیل هزینه کارشناسی یا سفر ضرورت پیدا کند، مرکز داوری هزینه‌های مربوط را با رعایت عرف و رویه ذی‌ربط تعیین می­کند و پرداخت آن بالمناصفه بر عهده طرفین است، مگر آنکه طرفین یا «داور» ترتیب دیگری را توافق یا مقرر کرده باشند. در صورتی‌که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه اخذ روادید و پرداخت فوق‌العاده روزانه «داور» بالمناصفه برعهده طرفین است.

ماده 9

هزینه‌های داوری در مورد ادعای متقابل، براساس جداول ضمیمه این آیین نامه محاسبه و دریافت می‌شود.

ماده 10

حق‌الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست یا تعیین ارزش خواسته ممکن نیست، در داوری داخلی برای هر «داور» 000,500,1 (یک میلیون و پانصد هزار) ریال و در داوری بین‌المللی برای هر «داور» 000,1 (یک هزار) یورو است. چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق‌الزحمه کمتر یا بیشتری داشته باشد، دبیرکل مبلغ معقول و متعارفی را با توجه به اوضاع و احوال پرونده تعیین می‌کند و پرداخت آن بالمناصفه برعهده طرفین است.

ماده 11

در صورت استرداد دعوی یا در صورتی‌که دعوی براساس گزارش اصلاحی یا سازش خارج از داوری مختومه شود، نصف هزینه داوری دریافت می‌شود. مع‌ذلک مرکز داوری می‌تواند با توجه به مرحله رسیدگی و متناسب با میزان کار انجام شده، هزینه‌های داوری را به مبلغ متعارف کمتر یا بیشتری تعیین کند که پرداخت آن بالمناصفه بر عهده طرفین است.

ماده 12

مرکز داوری می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده و وضعیت طرف دعوی که پرداخت هزینه‌ها بعهده اوست، حداکثر تا 30% از بخش هزینه‌های اداری را کاهش دهد و تخفیف بیش از مبلغ مذکور با هیأت مدیره مرکز است.

ماده 13

هزینه‌های داوری و کارشناسی در دعاوی خاصی که از پیچیدگی‌های حقوقی و فنی و تخصصی برخوردارند، متناسب با کیفیت و نوع و حجم کار، با نظر مرکز تعیین می‌شود.

ماده 14

هزینه‌های داوری در محیط دیجیتال یا با استفاده از امکانات شبکه‌های مجازی (نظیر اینترنت)، مشمول این آیین‌نامه است و در صورتی که هزینه‌های اضافی لازم باشد، در هر مورد خاص با رعایت عرف و رویه جاری، توسط مرکز داوری تعیین و دریافت می‌شود.

ماده 15

هزینه‌های داوری در پرونده‌هایی که مرکز داوری به اتفاق سایر مراکز یا مؤسسات داوری یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر، اعم از ایرانی یا خارجی، انجام وظیفه می‌کند، حسب مورد متناسب با نوع و حجم کار و با رعایت همین مقررات تعیین و وصول می‌شود.

ماده 16

جز در مواردی که طور دیگری توافق شود، هزینه کارشناسی در دعاوی که به کارشناسی مرکز ارجاع می‌شود، معادل تعرفه قوه قضائیه در مورد کارشناسان است. هزینه میانجی گری یا سازش در دعاوی که به مرکز ارجاع می‌شود، نصف هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه داوران است.

ماده 17

نحوه تسهیم هزینه‌ها و مسئولیت پرداخت آن توسط طرفین یا یکی از آن‌ها، در رأی داوری تعیین خواهد شد در صورتی‌که در این خصوص ترتیباتی بین طرفین مقرر شده باشد، به همان ترتیب عمل می‌شود.

این آیین‌نامه هزینه‌های داوری در 17 ماده و 2 تبصره در اجرای ماده 6 قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 14/ 11/ 1380 در جلسه مورخ 23/ 6/ 1384 هیأت مدیره مرکز داوری به تأیید رسید و در جلسه 23/ 12/ 1384 هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصویب شد و لازم‌الاجرا است.

جدول الف- هزینه‌های اداری در داوری داخلی

مبلغ خواسته به ریال هزینه‌های اداری به ریال
تا 000, 000, 50 000 ,000, 1 ریال
از 001 ,000 ,50 تا 000, 000 ,250 1.5 % مازاد
از 001 ,000 ,250 تا 000 ,000 ,000 ,1 1% مازاد
از 001 ,000 ,000 ,1 تا 000, 000, 000 ,3  0.75  %  مازاد
از 000 ,000 ,000 ,3 به بالا 000 ,000, 30 ریال

جدول ب- هزینه‌های اداری در داوری بین‌المللی

مبلغ خواسته به یورو هزینه اداری به یورو
تا 000, 10 یورو 500 یورو
از 001 ,10 تا 000 ,50 3   % مازاد
از 001 ,50 تا 000, 100 1.5   %  مازاد
از 001, 100 تا 000 ,500 0.7   % مازاد
از 001 ,500 تا 000 ,000 ,10 0.6   % مازاد
از 000, 000 ,10 به بالا 000 ,15 یورو

جدول ج- حق‌الزحمه داور منفرد در داوری داخلی

 مبلغ خواسته به ریال هزینه داوری به ریال
تا 000 ,000 ,50 000 ,500, 2 ریال
از 001 ,000 ,50 تا 000 ,000, 250 3   % مازاد
از 001 ,000 ,250 تا 000 ,000 ,000 ,1 2   % مازاد
از 001 ,000 ,000 ,1 تا 000 ,000 ,000 ,10 1.5   % مازاد
از 001 ,000 ,000 ,10 تا 000 ,000 ,000 ,50 1   % مازاد
از001 ,000 ,000 ,50 تا 000 ,000 ,000 ,100 0.5   % مازاد
از 001 ,000 ,000 ,100 تا 000 ,000 ,000 ,500 0.25   % مازاد
از 001, 000 ,000 ,500 به بالا 0.125   %  مازاد

جدول د- حق‌الزحمه داور منفرد در داوری بین‌المللی

مبلغ خواسته به یورو هزینه داوری به یورو
تا 000 ,10 یورو 500 ,1 یورو
از 001 ,10 تا 000 ,50 4% مازاد
از 001, 50 تا 000 ,100 3% مازاد
از 001 ,100 تا 000 ,500 2% مازاد
از 001 ,500 تا 000 ,000 ,1 5/1 % مازاد
از 001, 000, 1 تا 000 ,000 ,5 50 /0 % مازاد
از 001, 000, 5 تا 000 ,000 ,10 25 /0 % مازاد
از 001 ,000 ,10 تا 000 ,000 ,50 125/ 0 % مازاد
از 000 ,000 ,50 به بالا 625 /0 % مازاد

جدول هـ- نمونه محاسبه هزینه‌های داوری

(دستمزد داور و هزینه‌های اداری)

مبلغ خواسته به ریال دستمزد داور به ریال
تا 50.000.000 2500000 ریال
از 50.000.001 تا 250.000.000 2500000 ریال + 3  % مازاد خواسته
از 250.000.001 تا 1.000.000.000 8500000 ریال + 2  % مازاد خواسته
از 1.000.000.001 تا 10.000.000.000 23500000 ریال + 1.5  % مازاد خواسته
از 10.000.000.001 تا 50.000.000.000 158500000 ریال +  1 % مازاد خواسته
از 50.000.000.001 تا 100.000.000.000 558500000 ریال +  0.5  % مازاد خواسته
از 100.000.000.001 تا 500.000.000.000 808500000 ریال + 0.25 % مازاد خواسته
 از 500.000.000.001 1808500000 ریال + 0.125 % مازاد خواسته

مبلغ خواسته به ریال هزینه اداری به ریال
تا 50.000.000 1.000.000 ریال
از 50.000.001 تا 250.000.000 1.000.000 ریال + 1.5  %  مازاد خواسته
از 250.000.001 تا 1.000.000.000 4.000.000 ریال + 1  %  مازاد خواسته
از 1.000.000.001 تا 3.000.000.000 11.500.000 ریال + 0.75  % مازاد خواسته
از 3.000.000.001  به بالا 56.500.000 ریال

این جدول صرفاً برای سهولت در محاسبه هزینه‌ها تنظیم شده است.