تعيين مبلغ جريمه عدم رعايت هريك از مفاد موافقتنامه پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سيم ثابت در هر استان مصوب 1398

تعيين مبلغ جريمه عدم رعايت هريك از مفاد موافقتنامه پروانه انتقال داده مبتني بر فناوري بي سيم ثابت در هر استان مصوب 1398,09,24

هيئت وزيران در جلسه 24 /9 /1398 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات – مصوب 1392- تصويب كرد:

1- مبلغ جريمه عدم رعايت هر يك از مفاد موافقتنامه پروانه انتقال داده مبتني بر فناوري بي سيم ثابت در هر استان، تا سقف پنجاه درصد (%50) مبلغ حق امتيازي است كه براي آن استان تعيين شده است.

2- وقوع هر تخلف در هر سال قراردادي و در هر استان، تخلفي مستقل محسوب مي شود.

3- ميزان جريمه تكرار هر تخلف در هر سال قراردادي در همان استان، دو برابر ميزان جريمه اعمال شده در مرتبه قبلي خواهد بود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور