ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأمورین اعزامی به خارج از کشور مصوب 1374

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1374.1.27 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأمورین‌اعزامی به خارج از کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأمورین اعزامی به خارج از کشور

1 – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسساتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند اعم از این که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد یا نباشد مشمول این‌ضوابط خواهند بود.

‌تبصره – سایر مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که از بودجه عمومی استفاده نمی‌نمایند تابع مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی خود خواهند بود.

2 – این ضوابط فقط ناظر بر مأموریتهای کوتاه مدت (‌حداکثر تا 90 روز) بوده و سازمانهای دولتی موضوع بند (1) فوق، مجاز به استفاده از آن برای مأموریتهای‌بیش از نود (90) روز و ثابت (‌به صورت تقسیم مأموریتهای بلند مدت به مضاربی از سه ماه) نمی‌باشند.

3 – حداکثر فوق‌العاده مأموریت مأمورین اعزامی مشمول طبق جدول پیوست قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره – تأمین وجه ریالی فوق‌العاده مأموریت مأمورین به عهده سازمان اعزام‌کننده می‌باشد، که در صورت اعزام در قالب هیأت در اختیار رییس هیأت و در‌صورت اعزام انفرادی در اختیار مأمور قرار می‌گیرد. تأمین ارز توسط یکی از شعب بانکهای کشور با معرفی‌نامه کتبی سازمان مربوط حاوی چگونگی استفاده یا‌عدم استفاده از تسهیلات غذا و محل اقامت و سایر هزینه‌ها در محل مأموریت و قید رده شغلی مأمور طبق جدول پیوست صورت می‌گیرد چنانچه بابت‌هزینه‌های مزبور در محل مأموریت وجهی پرداخت گردد مبالغ مربوط بایستی از فوق‌العاده مأموریت کسر و بقیه قابل پرداخت خواهد بود.

4 – تسویه حساب ارز پرداختی بابت هزینه هتل با سازمان ذیربط می‌باشد که بایستی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت ارز مأموریت انجام گیرد.

5 – این تصویب‌نامه شامل مأموران دستگاه‌های اجرایی که برای خدمت به زائران خانه خدا و در مراسم حج به عربستان سعودی اعزام می‌شوند نخواهد بود. تصویب‌نامه‌های مغایر با این تصویب‌نامه لغو می‌گردد.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

‌جدول حداکثر فوق‌العاده مأموریت و سایر هزینه‌های روزانه مأمورین اعزامی سازمانها در مأموریتهای کوتاه مدت تا 90 روز*

در سفرهایی که به صورت هیأت انجام می‌یابد کلیه هزینه‌های ستون (1) به وسیله رییس هیأت پرداخت و فقط وجه مربوط به ستون (2) به هر یک از افراد‌پرداخت می‌شود. در مورد سفرهای انفرادی، کلیه وجوه مربوط به ستون (1) و (2) به شخص مأمور پرداخت می‌شود.

اصلاح جدول پیوست تصویبنامه شماره 27395 /ت14587هـ مورخ 24 /5 /1375 با موضوع «ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأموران اعزامی به خارج از كشور»
مصوب 1389,01,22

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22 /1 /1389 بنا به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزی و معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بند (7‏) ماده (68) قانون مدیریت خدمات كشوری – مصوب 1386‏ – تصویب نمود:

جدول زیر جایگزین جدول پیوست تصویبنامه شماره 27395 /ت14587هـ مورخ 24 /5 /1375 ‏می شود:

رده شغلی هزینه هتل (1) هزینه غذا (2) فوق العاده مأموریت سایر هزینه ها (3) ملاحظات
1- رییس جمهور در حد مخارج انجام شده معادل 200 یورو هزینه های مربوط به هتل و غذا به صورت تنخواه قابل پرداخت است.
2- معاون اول رییس جمهور در حد مخارج انجام شده معادل 150 یورو ” ” ” “
3 – وزراء معاونان رییس جمهور و مقامات همتراز در حد مخارج انجام شده معادل 130 یورو ” ” ” “
4- معاون وزرا و مقامات همتراز، سفرا و استانداران در حد مخارج انجام شده معادل 90 یورو ” ” ” “
1- رؤسای دانشگاه های با هیئت ممیزه مستقل و مدیران عامل شركتهای دولتی درجه (الف – 1) 180 یورو 50 یورو 80 یورو هزینه های هتل در مأموریت ها (اعم از انفرادی و یا به صورت هیئت) به صورت تنخواه قابل پرداخت است.
2- مشاوران وزرا و رؤسای سازمان ها و دانشگاه هایی كه هیئت ممیزه مستقل ندارند و مدیران عامل شركت ها 180 یورو 50 یورو 70 یورو به صورت تنخواه قابل پرداخت است.
3- مدیران كل، و رؤسای ادارات كل و سایر مدیران. 180 یورو 50 یورو 65 یورو به صورت تنخواه قابل پرداخت است.
4- كارشناسان و دیگر كاركنان 120 یورو 50 یورو 50 یو

در سفرهایی كه به صورت هیئت انجام می یابد كلیه هزینه های ستون (1) به وسیله رییس هیئت پرداخت و فقط وجه مربوط به ستون (2) به هر یك از افراد پرداخت می شود در مورد سفرهای انفرادی، كلیه وجوه مربوط به ستون (1) و (2) به شخص مأمور پرداخت می شود.

محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور