ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأمورین اعزامی به خارج از کشور مصوب 1374

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1374.1.27 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأمورین‌اعزامی به خارج از کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأمورین اعزامی به خارج از کشور

1 – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسساتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند اعم از این که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد یا نباشد مشمول این‌ضوابط خواهند بود.

‌تبصره – سایر مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که از بودجه عمومی استفاده نمی‌نمایند تابع مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی خود خواهند بود.

2 – این ضوابط فقط ناظر بر مأموریتهای کوتاه مدت (‌حداکثر تا 90 روز) بوده و سازمانهای دولتی موضوع بند (1) فوق، مجاز به استفاده از آن برای مأموریتهای‌بیش از نود (90) روز و ثابت (‌به صورت تقسیم مأموریتهای بلند مدت به مضاربی از سه ماه) نمی‌باشند.

3 – حداکثر فوق‌العاده مأموریت مأمورین اعزامی مشمول طبق جدول پیوست قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره – تأمین وجه ریالی فوق‌العاده مأموریت مأمورین به عهده سازمان اعزام‌کننده می‌باشد، که در صورت اعزام در قالب هیأت در اختیار رییس هیأت و در‌صورت اعزام انفرادی در اختیار مأمور قرار می‌گیرد. تأمین ارز توسط یکی از شعب بانکهای کشور با معرفی‌نامه کتبی سازمان مربوط حاوی چگونگی استفاده یا‌عدم استفاده از تسهیلات غذا و محل اقامت و سایر هزینه‌ها در محل مأموریت و قید رده شغلی مأمور طبق جدول پیوست صورت می‌گیرد چنانچه بابت‌هزینه‌های مزبور در محل مأموریت وجهی پرداخت گردد مبالغ مربوط بایستی از فوق‌العاده مأموریت کسر و بقیه قابل پرداخت خواهد بود.

4 – تسویه حساب ارز پرداختی بابت هزینه هتل با سازمان ذیربط می‌باشد که بایستی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت ارز مأموریت انجام گیرد.

5 – این تصویب‌نامه شامل مأموران دستگاه‌های اجرایی که برای خدمت به زائران خانه خدا و در مراسم حج به عربستان سعودی اعزام می‌شوند نخواهد بود. تصویب‌نامه‌های مغایر با این تصویب‌نامه لغو می‌گردد.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

‌جدول حداکثر فوق‌العاده مأموریت و سایر هزینه‌های روزانه مأمورین اعزامی سازمانها در مأموریتهای کوتاه مدت تا 90 روز*

در سفرهایی که به صورت هیأت انجام می‌یابد کلیه هزینه‌های ستون (1) به وسیله رییس هیأت پرداخت و فقط وجه مربوط به ستون (2) به هر یک از افراد‌پرداخت می‌شود. در مورد سفرهای انفرادی، کلیه وجوه مربوط به ستون (1) و (2) به شخص مأمور پرداخت می‌شود.

اصلاح جدول پيوست تصويبنامه شماره 27395 /ت14587هـ مورخ 24 /5 /1375 با موضوع «ضوابط تعيين ارز مورد نياز مأموران اعزامي به خارج از كشور»
مصوب 1389,01,22

هيئت وزيران در جلسه مورخ 22 /1 /1389 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و معاونت توسعه و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد بند (7‏) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386‏ – تصويب نمود:

جدول زير جايگزين جدول پيوست تصويبنامه شماره 27395 /ت14587هـ مورخ 24 /5 /1375 ‏مي شود:

رده شغلي هزينه هتل (1) هزينه غذا (2) فوق العاده مأموريت ساير هزينه ها (3) ملاحظات
1- رييس جمهور در حد مخارج انجام شده معادل 200 يورو هزينه هاي مربوط به هتل و غذا به صورت تنخواه قابل پرداخت است.
2- معاون اول رييس جمهور در حد مخارج انجام شده معادل 150 يورو ” ” ” “
3 – وزراء معاونان رييس جمهور و مقامات همتراز در حد مخارج انجام شده معادل 130 يورو ” ” ” “
4- معاون وزرا و مقامات همتراز، سفرا و استانداران در حد مخارج انجام شده معادل 90 يورو ” ” ” “
1- رؤساي دانشگاه هاي با هيئت مميزه مستقل و مديران عامل شركتهاي دولتي درجه (الف – 1) 180 يورو 50 يورو 80 يورو هزينه هاي هتل در مأموريت ها (اعم از انفرادي و يا به صورت هيئت) به صورت تنخواه قابل پرداخت است.
2- مشاوران وزرا و رؤساي سازمان ها و دانشگاه هايي كه هيئت مميزه مستقل ندارند و مديران عامل شركت ها 180 يورو 50 يورو 70 يورو به صورت تنخواه قابل پرداخت است.
3- مديران كل، و رؤساي ادارات كل و ساير مديران. 180 يورو 50 يورو 65 يورو به صورت تنخواه قابل پرداخت است.
4- كارشناسان و ديگر كاركنان 120 يورو 50 يورو 50 يو

در سفرهايي كه به صورت هيئت انجام مي يابد كليه هزينه هاي ستون (1) به وسيله رييس هيئت پرداخت و فقط وجه مربوط به ستون (2) به هر يك از افراد پرداخت مي شود در مورد سفرهاي انفرادي، كليه وجوه مربوط به ستون (1) و (2) به شخص مأمور پرداخت مي شود.

محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور