قانون معافیت کارگاه ها و مشاغل دارای پنج نفر و کمتر از شمول قانون کار مصوب 1378

قانون معافيت كارگاهها و مشاغل داراي پنج نفر كارگر و كمتر از شمول قانون كار تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده

از تاريخ تصويب اين قانون تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه كارگاهها و مشاغل‌داراي پنج نفر كارگر و كمتر از شمول قانون كار معاف مي‌باشند. ‌

تبصره 1 – هر يك از كارگران و كارفرمايان نسبت به پرداخت حق بيمه كارگري مخيّرند با توافق همديگر اقدام نمايند. ‌

تبصره 2 – اين ماده واحده شامل كارگاههائي مي‌شود كه پس از تصويب اين قانون ايجاد مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/12/1378 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري