قانون معافیت کارگاه ها و مشاغل دارای پنج نفر و کمتر از شمول قانون کار مصوب 1378

قانون معافیت كارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر كارگر و كمتر از شمول قانون كار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده

از تاریخ تصویب این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران كلیه كارگاهها و مشاغل‌دارای پنج نفر كارگر و كمتر از شمول قانون كار معاف می‌باشند. ‌

تبصره 1 – هر یك از كارگران و كارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه كارگری مخیّرند با توافق همدیگر اقدام نمایند. ‌

تبصره 2 – این ماده واحده شامل كارگاههائی می‌شود كه پس از تصویب این قانون ایجاد می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ هشتم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/12/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اكبر ناطق نوری