آیین نامه نحوه انتخابات نمایندگان کارفرمایان موضوع تبصره 3 ماده 131 قانون کار مصوب 1370

آیین نامه نحوه انتخاب نمایندگان کارفرمایان موضوع تبصره 3 ماده 131 قانون کار

ماده 1

در اجرای تبصره 6 ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار ، شورای عالی تامین اجتماعی ، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار ، کنفرانس بین المللی کار و نظایر آن ، توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان با رعایت مفاد این آیین نامه انتخاب و معرفی میشوند .

ماده  2

وزارت کار و امور اجتماعی حداقل سه ماه قبل از تشکیل هر یک از شورا های عالی و یا کنفرانس های بین المللی موضوع را جهت انتخاب و معرفی نماینده به کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان اطلاع می دهد .

ماده 3

هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی حداقل یک ماه قبل از انجام انتخابات نمایندگان مراجعه مذکور ضمن دعوت کتبی از هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان کلیه استان ها و اعلام آگهی کاندیداتوری به هزینه کانون عالی از طریق یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار ، زمینه انجام انتخابات را فراهم مینماید .

ماده 4

کاندیداهای عضویت در مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی ، کاندیداتوری خود را کتبا به اعضا هیات مدیره کانون عالی تسلیم و رسید دریافت نموده و رونوشت آن را به وزارت کار و امور اجتماعی ارایه نمایند .

ماده  5

کاندیداها علاوه بر شرایط عضویت در هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی می بایست دارای شرایط زیر باشند :

بند 1 – داشتن حداقل 30 سال تمام سن و سه سال سابقه فعالیت کارفرمایی با توجه به تعریف کارفرما در ماده 3 قانون کار جمهوری اسلامی ایران .

بند  2 – آشنائی به قوانین کار ، تجارت ، تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقرراتی که به گونه ای با مسائل کار و کارگری ارتباط دارد .

بند 3 – داشتن حداقل گواهینامه پایان تحصیلات دبیرستان ( دیپلم ).

بند  4 – آشنائی به یکی از زبان های خارجی ( برای کاندیداتوری نمایندگی در کنفرانس بین المللی کار ).

ماده 6

هیات مدیره کانون عالی موظف است با هماهنگی و نظارت وزارت کار و امور اجتماعی پس از پایان مهلت اعلام کاندیداتوری و تطبیق شرایط کاندیداها با مقررات مربوطه ضمن تعیین روز و ساعت و محل مناسب جهت تشکیل مجمع عالی نمایندگان و انجام انتخابات ، آگهی انتخابات را تنظیم و به همراه لیست اسامی کاندیداها ، حداقل یک هفته قبل از انجام رای گیری از طریق یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار منتشر نماید .

ماده  7

نظارت بر امور انتخابات برعهده هیأتی مرکب از یک نفر اعضا هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی و دو نفر از اعضای حاضر در جلسه که در روز انتخابات فی المجلس از بین حاضران که داوطلب انتخاب در مراجع مذکور نباشند توسط مجمع عالی نمایندگان با اکثریت مطلق آرا برگزیده میشوند .

تبصره – انتخاب دو نفر اعضای هیات نظارت میتواند بصورت علنی انجام شود .

ماده  8

اعضای هیات مدیره هر یک از انجمن های صنفی کارفرمایی در این انتخابات فقط دارای یک رای بوده و میتواند با رعایت ماده 2 این آیین نامه نسبت به انتخاب افراد موردنیاز اقدام نمایند .

ماده  9

انتخاب نمایندگان مراجع مورد اشاره از لحاظ نصاب شرکت کنندگان و تعداد آرا کاندیداها تابع مقررات مندرج در آیین نامه کانون عالی انجمن های صنفی خواهد بود .

ماده  10

هر یک از اشخاص حقیقی یا نمایندگان شخصیت های حقوقی میتوانند حداکثر به نمایندگی دو مرجع از مراجع فوق انتخاب شوند .

ماده 11

رای گیری باید به صورت مستقیم ، مخفی و کتبی انجام شود .

ماده 12

اعضای هیات نظارت مکلفند پس از انجام رای گیری ، بلافاصله به شمارش و قرائت آرا ماخوذه و تنظیم و امضای صورتجلسه و تحویل آن به وزارت کار و امور اجتماعی و اعلام اسامی منتخبان اقدام نمایند .

تبصره – اعضای هیات نظارت مکلفند پس از انجام رای گیری ، بلافاصله به شمارش و قرائت آرا ماخوذه و تنظیم و امضای صورتجلسه و تحویل آن به وزارت کار و امور اجتماعی و اعلام اسامی منتخبان اقدام نمایند .

ماده  13

چنانچه شرکت کنندگان به چگونگی انجام انتخابات معترض باشند میتوانند ظرف پنج روز از تاریخ پایان انتخابات ( بدون احتساب روز های تعطیل ) اعتراض کتبی خود را با ذکر دلیل یا دلایل به هیات نظارت تسلیم و رونوشت آن را نیز به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند و رسید دریافت دارند .

ماده  14

هیات نظارت مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دریافت اعتراض موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را اعلام نماید . نظر هیات مذکور در این مورد قطعی و لازم الاجرا است .

ماده  15

در صورت وارد بودن اعتراض یا اعتراضها ، هیات مذکور حسب مورد انتخابات را ابطال و طبق مفاد این آیین نامه ، انتخابات تجدید خواهد شد .

ماده 16

در صورت عدم وصول اعتراض و یا وارد نبودن اعتراضات مراتب به وزارت کار و امور اجتماعی جهت انجام اقدامات لازم اعلام خواهد شد .

ماده 17

مدت اعتبار نمایندگی حسب مورد توسط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام خواهد شد .

ماده  18

نمایندگان منتخب موضوع ماده یک این آیین نامه موظف به رعایت مقررات آیین نامه های داخلی مراجع مذکور هستند .

ماده 19

نمایندگان اصلی و علی لبدل کارفرمایان در شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار الزاما از بین مدیران صنایع انتخاب خواهند شد .

ماده  20

یک نفر از نمایندگان اصلی و یک نفر از نمایندگان علی البدل کارفرمایان در شورای عالی کار باید از بین مدیران یا کارفرمایان بخش کشاورزی انتخاب شوند .

ماده  21

چنانچه به هر علت کانون عالی انجمن های صنفی منحل گردد ، اعتبارنامه نمایندگان معرفی شده نیز لغو خواهد شد .

ماده  22

مهلت های مقرر در این آیین نامه بدون احتساب تعطیلات رسمی میباشد .

امضاء – این آیین نامه در 22 ماده و 2 تبصره در تاریخ 11/2/1370 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و لازم الاجرا میباشد .