قانون موافقتنامه دو جانبه در زمینه كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه مصوب 1388

قانون موافقتنامه دو جانبه در زمینه كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه مصوب 1388,06,15

ماده واحده – موافقتنامه دو جانبه در زمینه كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه مشتمل بر یك مقدمه و بیست و پنج ماده ویك ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دو جانبه در زمینه كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه كه از این پس به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند؛
با در نظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوقی گمركی و سایر مالیاتها و حصول اطمینان از اجراء صحیح ممنوعیتها، محدودیتها و اقدامات كنترلی توسط گمركها در زمینه كالا های خاص؛
با در نظرگرفتن این كه تخلف از قوانین گمركی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی وسلامت آنان زیان آور است؛
با تشخیص نیاز به همكاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمركی خود؛
با عنایت به افزایش نگرانی جهانی برای امنیت و تسهیلات زنجیره عرضه تجارت بین المللی و بیانیه مورخ خرداد 1381 هجری شمسی برابر با ژوئن 2002 میلادی شورای همكاری گمركی؛
با اعتقاد به این كه اقدام علیه تخلفات گمركی می تواند با همكاری نزدیك بین گمركهای طرفهای متعاهد بر اساس مقررات قانونی صریح به نحوی مؤثرتر صورت بگیرد؛
باتوجه به توصیه نامه كمك متقابل اداری و بیانیه بهبود همكاری گمركی وكمك متقابل اداری (بیانیه قبرس) كه به ترتیب در تاریخ های آذرماه 1332 و مرداد ماه 1379 هجری شمسی(برابر با دسامبر 1953 وجولای 2000 میلادی) به تصویب شورای همكاری گمركی (كه هم اكنون سازمان جهانی گمرك نامیده می شود) رسیده است؛
با توجه به كنوانسیونهای بین المللی حاوی ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال كنترل نسبت به كالای خاص؛
وهمچنین باتوجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 1327 هجری شمسی برابر با 1948 میلادی سازمان ملل متحد؛
در موارد زیر توافق كرده اند:

فصل 1تعاریف

ماده 1از لحاظ این موافقتنامه :

1– «گمرك» برای هر یك از دولت ها به معنی زیر خواهد بود:
برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرك جمهوری اسلامی ایران؛
برای دولت جمهوری فدرال نیجریه، گمرك نیجریه.

2– «مطالبات گمركی» یعنی هر میزان حقوق گمركی و مالیات كه این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می شود و هرگونه افزایش، اضافه هزینه، جریمه دیركردها، هزینه های مالی، مخارج و سایر هزینه های مربوط به حقوق و مالیات های فوق الذكر كه در كشور یكی از طرف های متعاهد قابل وصول نمی باشد.

3– «قوانین گمركی» یعنی كلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط هر یك از گمركها راجع به واردات، صادرات، تراباری (انتقال كالا به وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبار داری، جابه جائی كالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدود كننده و كنترلی.

4– «تخلف گمركی» یعنی هرگونه نقض یا شروع مبادرت به نقض قوانین گمركی.

5– «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده و اسناد، گزارش ها و سایر مكاتبات به هر شكل، از جمله الكترونیكی یا نسخه های گواهی شده یا مصدق آنها.

6– «مأمور» یعنی هر مأمور گمرك یا مأمور سایر نهادهای دولتی كه توسط هریك از گمرك ها تعیین شده است.

7– «شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است مگر این كه سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء نماید.

8– «داده های شخصی» یعنی هر گونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی.

9– «گمرك درخواست شونده» به معنی گمركی خواهد بود كه از آن درخواست كمك می شود.

10– «گمرك درخواست كننده» به معنی گمركی خواهد بود كه درخواست مساعدت می كند.

11– «طرف متعاهد درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی كه از گمرك آن، درخواست كمك شده است

12– «طرف متعاهد درخواست كننده» یعنی طرف متعاهدی كه گمرك آن درخواست كمك نموده است.

فصل 2 دامنه شمول موافقتنامه

ماده 2

1طرفهای متعاهد ازطریق گمركهای خود در جهت اجراء صحیح قوانین گمركی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمركی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، كمكهای اداری لازم را به یكدیگر ارائه خواهند نمود.

2هریك ازطرفهای متعاهد باید كلیه كمك ها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری داخلی و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرك خود انجام دهد.

3این موافقتنامه، كمك متقابل اداری بین طرف های متعاهد را در بر می گیرد و تأثیری بر موافقتنامه های معاضدت قضائی بین آنها ندارد. در صورتی كه قرار باشد كمك متقابل توسط دیگر مقامات طرف متعاهد درخواست شونده انجام شود، گمرك درخواست شونده باید مقامات صلاحیتدار و در صورت اطلاع، موافقتنامه مربوط یا ترتیبات قابل اعمال را به طرف متعاهد درخواست كننده اعلام نماید.

4مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی، حق ممانعت از اجراء درخواست كمك را ایجاد نخواهد كرد.

فصل 3دامنه شمول كمك

ماده 3اطلاعات لازم جهت اعمال واجراء قوانین گمركی

1گمركها، طبق درخواست یا به ابتكار خود، اطلاعاتی را كه به حصول اطمینان از اجراء صحیح قوانین گمركی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمركی كمك می كند به یكدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات می تواند مربوط به موارد زیر باشد:
الف) شیوه های جدید اجراء قوانین گمركی كه اثر بخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
ب) روندها، شیوه ها وابزارهای جدید ارتكاب تخلفات گمركی؛
پ)كالاهایی كه معلوم شده می توانند موضوع تخلفات گمركی قرار گیـرند، همچنین روش های حمل و انبارداری به كار رفته در مورد كالاهای یاد شده،
ت) اشخاصی كه معلوم شده مرتكب تخلفات گمركی شده اند یا مظنون به ارتكاب تخلف گمركی هستند؛
ث) هر داده دیگری كه به گمرك ها در خصوص كنترل و تسهیل ارزیابی خطر كمك كند.

2كمكهایی كه طبق این موافقتنامه ارائه می شوند باید بنا به درخواست، شامل ارائه اطلاعات جهت حصول اطمینان از تعیین صحیح ارزش گمركی باشد.

3هریك از گمركها در اجراء تحقیقات به نیابت ازطرف متعاهد دیگر در قلمرو گمركی خود، از تمام ابزارهای موجود جهت ارائه كمك مورد درخواست استفاده خواهد نمود.

فصل 4كمك های ویژه

ماده 4اطلاعات مربوط به تخلفات گمركی

1گمركها، بنا به درخواست یا به ابتكار خود، اطلاعات مربوط به فعالیت های طراحی شده جاری یا تكمیل شده را كه تخلف گمركی بوده یا به نظر می رسد تخلف گمركی باشد، در اختیار یكدیگر قرار می دهند.

2مواردی كه متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یك طرف متعاهد یا امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی می باشد، گمرك طرف متعاهد دیگر، در مواردی كه امكان پذیر می باشد، چنین اطلاعاتی را بنا به ابتكار خود بدون تأخیر ارائه خواهد كرد.

ماده 5انواع خاص اطلاعات

1گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات زیر را دراختیار گمرك درخواست كننده قرار خواهد داد:
الف) آیا كالای وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده به صورت قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده صادر شده است؟
ب) آیا كالای صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده به صورت قانونی به قلمرو گمركی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و درصورت اعمال رویه گمركی، تحت چه رویه گمركی وارد شده است؟

2گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، درمواقعی كه گمرك درخواست كننده بنابه دلایلی به اطلاعات ارائه شده توسط شخص ذی ربط در موضوع گمركی مشكوك باشد، اطلاعات مرتبط را دراختیار گمرك درخواست كننده قرار خواهد داد.

ماده 6ابلاغ
گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، شخص مقیم یا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده را از هر تصمیم رسمی پیرامون شخص مذكور از سوی گمرك درخواست كننده در زمینه اجراء قوانین گمركی مطلع خواهد كرد.

ماده 7كمك در زمینه دریافت مطالبات گمركی
1-
گمركها بنا به درخواست، درخصوص دریافت مطالبات گمركی به یكدیگر كمك می نمایند، مشروط بر این كه هر دو طرف متعاهد، قوانین و مقررات لازم را در زمان درخواست به تصویب رسانده باشند.
2-
كمك در زمینه دریافت مطالبات گمركی طبق ماده (20) این موافقتنامه صورت خواهد گرفت.

ماده 8نظارت واطلاعات
گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، باید بر موارد زیر نظارت داشته باشد و در خصوص آنها اطلاعاتی را فراهم نماید:

الف ) كالای درحال حمل یا در انبار كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛

ب ) وسائل حمل و نقلی كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛

پ*) اماكن گمركی كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛

ت ) اشخاصی كه معلوم شده درقلمرو طرف متعاهد درخواست كننده مرتكب تخلف گمركی شده یا مظنون به ارتكاب تخلف گمركی هستند، به ویژه آنهایی كه به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده وارد و از آن خارج می شوند.

فصل 5اطلاعات

ماده 9-

1نسخ اصلی اطلاعات فقط در صورتی كه تصاویر آنها ناكافی باشد درخواست می شود و در اولین فرصت عودت داده خواهد شد. به حقوق گمرك درخواست شونده یا طرف های ثالث نباید خللی وارد شود.

2هرگونه اطلاعاتی كه مطابق این موافقتنامه مبادله می شود، باید با كلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا بهره گیری از آن همراه باشد.

فصل 6كارشناسان و گواهان

ماده 10گمرك درخواست شونده، می تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به تخلف گمركی به عنوان كارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محكمه واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.

فصل 7مكاتبه در مورد درخواستها

ماده 11-

1درخواست های كمك كه به موجب این موافقتنامه به عمل می آید، مستقیماً برای گمرك طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. درخواست كمك به صورت كتبی یا الكترونیكی انجام خواهد شد و با هر گونه اطلاعاتی كه جهت اجابت درخواست مفید به نظر می سد همراه خواهدبود. گمرك درخواست شونده می تواند خواستار تأیید مكتوب درخواست الكترونیكی شود. در مواقعی كه شرایط ایجاب می كد درخواستها می تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت كتبی تأیید گردد.

2درخواست هایی كه متعاقب بند (1) این ماده صورت می گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:
الف) نام گمرك درخواست كننده؛
ب) موضوع گمركی مورد بحث نوع همكاری درخواست شده و دلایل درخواست؛
پ) شرح مختصری از مورد تحت بررسی و عناصر قانونی و ادله آن؛
ت) اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.

3چنانچه گمرك درخواست كننده تقاضای دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید، گمرك درخواست شونده با توجه به مقررات قانونی و اداری داخلی خود با این درخواست موافقت می نماید.

4اطلاعاتی كه دراین موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی كه توسط هریك از گمركها به طور ویژه برای این منظور تعیین شده اند ارائه خواهد شد. فهرست مأموران مزبور طبق ماده (20) این موافقتنامه در اختیار گمرك طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.

فصل 8اجراء درخواستها

ماده 12شیوه های كسب اطلاعات

1چنانچه گمرك درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق و استعلام جهت كسب آن اطلاعات خواهد نمود.

2چنانچه گمرك درخواست شونده صلاحیت تحقیق و استعلام جهت كسب اطلاعات را نداشته باشد، می تواند علاوه بر مشخص نمودن مقام ذی صلاح، درخواست را به آن مقام ذی صلاح انتقال دهد.

ماده 13حضور مأموران گمرك درقلمرو طرف متعاهد دیگر
مأموران ویژه ای كه از سوی گمرك درخواست كننده تعیین شده اند می توانند بنا به درخواست كتبی و با اجازه گمرك درخواست شونده و با رعایت شرایط وضع شده از طرف گمرك اخیر الذكر به منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمركی موارد زیر را اعمال نمایند:
الف) در دفاتر گمرك درخواست شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمركی را معاینه كنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛
ب) در موقع انجام تحقیق مرتبط با منافع گمرك درخواست كننده توسط گمرك درخواست شونده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند.

ماده 14حضور مأموران گمرك درخواست كننده با دعوت گمرك درخواست شونده
درصورتی كه گمرك درخواست شونده حضور مأموری از گمرك درخواست كننده را به هنگام انجام اقدامات مربوط به كمك براساس درخواست، مفید یا ضروری بداند، گمرك درخواست كننده را از این امر مطلع خواهد نمود و از وی جهت مشاركت دعوت به عمل خواهد آورد. چنین مشاركتی باید با رعایت مواد (13) و (15) این موافقتنامه و هر گونه شرایط مقرر توسط گمرك درخواست شونده صورت گیرد.

ماده 15ترتیبات مربوط به مأموران بازدید كننده

1هرگاه مأموران یكی از طرف های متعاهد براساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مداركی دال بر این كه در سمت اداری خود هستند را ارائه دهند.

2مأمورانی كه مطابق مواد(13) و(14) این موافقتنامه جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از سوی طرف درخواست كننده تعیین شده اند، صرفاً نقش مشاوره ای خواهند داشت، مگر این كه طرفهای متعاهد طبق مفاد ماده(20) این موافقتنامه به گونه دیگری توافق كرده باشند.

3این مأموران به هنگام حضور درقلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از همان حمایت مقرر برای مأموران گمرك طرف متعاهد دیگر، طبق قوانین لازم الاجراء در قلمرو همان طرف، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفی كه ممكن است مرتكب شوند، خواهند بود.

فصل 9محرمانه بودن اطلاعات

ماده 16

1هرگونه اطلاعاتی كه به موجب این موافقتنامه دریافت می شود باید فقط توسط گمركهای طرفهای متعاهد و صرفاً برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرار گیرد مگر در صورتی كه گمرك ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً اجازه داده باشد.

2هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف با رعایت قوانین داخلی طرف متعاهدی كه آن را دریافت كرده است، برخوردار خواهد بود.

فصل 10حفاظت از داده های شخصی

ماده 17

1تبادل داده های شخصی طبق این موافقتنامه با توافق متقابل طرفهای متعاهد آغاز خواهد شد. براساس ماده (16) این موافقتنامه چنین داده هایی باید از سطح حفاظتی برخوردار شود كه الزامات قانونی ملی طرف متعاهد ارائه كننده را برآورده نماید.

2در چهارچوب این ماده، طرف های متعاهد باید قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از داده های شخصی را به یكدیگر ارائه دهند.

فصل 11معافیت ها

ماده 18

1در مواردی كه كمكها درچهارچوب این موافقتنامه، حاكمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست شونده را نقض كند یا باعث ضرر رساندن به منافع تجاری یا حرفه ای مشروع گردد، طرف متعاهد مذكور می تواند از ارائه این كمكها خودداری نماید، یا با توجه به چنین شرایطی، همان گونه كه گمرك درخواست شونده، ممكن است نیاز داشته باشد آنها را ارائه نماید.

2اگر گمرك درخواست كننده، در صورتی كه درخواست مشابهی از سوی گمرك درخواست شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرك درخواست شونده خواهد بود.

3چنانچه دلایلی وجود داشته باشد كه ارائه كمك در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد كرد، می توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرك درخواست شونده برای تعیین این كه آیا می توان ارائه كمك را موكول به شرایطی نمود كه گمرك درخواست شونده احتمالا ضروری می داند، با گمرك درخواست كننده مشورت خواهد كرد.

4در مواردی كه از ارائه كمك خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.

فصل 12هزینه ها

ماده 19

1گمرك ها با رعایت بندهای (2) و (3) این ماده از هرگونه دعوی برای بازپرداخت هزینه های متحمل شده در اجراء این موافقتنامه صرف نظر خواهند نمود.

2مخارج و هزینه های پرداختی به كارشناسان وگواهان و همچنین هزینه های مترجمین متون و مترجمین همزمان كه كارمند دولت نباشند، توسط گمرك درخواست كننده تقبل خواهد شد.

3در صورتی كه برای اجراء درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرف های متعاهد به منظور تعیین شرایطی كه به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی كه به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یكدیگر مشورت خواهند كرد.

فصل 13اجراء و اعمال موافقتنامه

ماده 20گمرك ها به طور مشترك در خصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اعمال این موافقتنامه، تصمیم گیری خواهند نمود.

فصل 14قلمرو اجرائی

ماده 21این موافقتنامه در قلمرو طرف های متعاهد به گونه ای كه در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده است، قابلیت اجراء خواهد داشت.

فصل 15حل و فصل اختلافات

ماده 22
1-
گمركها سعی خواهند كرد كه اختلافات یا سایر مشكلات راجع به تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را از طریق توافق مشترك حل وفصل نمایند.
2-
اختلاف نظرها یا مشكلات حل نشده، ازراه های دیپلماتیك حل وفصل خواهدشد.

فصل 16مقررات نهایی

ماده 23لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این كه طرف های متعاهد به صورت كتبی و ازطریق مجاری دیپلماتیك به یكدیگر اطلاع دادند كه الزامات قانون اساسی و داخلی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه اعمال شده است، به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده 24مدت و فسخ

1این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هر یك ازطرف های متعاهد می‏تواند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیك آن را فسخ كند.

2فسخ این موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام اراده فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تكمیل خواهد شد.

ماده 25بازنگری
طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یكدیگر ملاقات خواهند كرد، مگر آن كه عدم نیاز به بازنگری را به صورت كتبی به اطلاع یكدیگر برسانند.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضاء كنندگان زیر كه دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء كرده اند.
این موافقتنامه در ابوجا در تاریخ 7 شهریور 1387 هجری شمسی(مطابق با 28 اگوست 2008 میلادی) در دو نسخه به زبان های فارسی و انگلیسی كه هر دو متن دارای اعتبار یكسان هستند، تنظیم گردید.
از طرف ا از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری فدرال نیجریه

ضمیمه
حفاظت از داده های شخصی
اصول مرتبط با تفسیر ماده (17)

داده های شخصی كه طبق این موافقتنامه مبادله می شوند فقط به منظور اهداف تعیین شده و بر اساس شرایطی كه گمرك تهیه كننده این داده ها مقرر نموده است می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

2– گمركی كه داده های شخصی را دریافت می نماید بنابه درخواست باید گمرك ارائه كننده داده را از چگونگی بهره برداری از این داده ها و نتایج حاصله مطلع نماید.

3داده های شخصی باید فقط به گمرك طرف متعاهد دیگر منعكس گردد. انتقال داده های شخصی به دیگر ادارات فقط با اجازه قبلی گمرك ارائه كننده داده ها مجاز می‏باشد.

4– گمركی كه داده های شخصی را انتقال می دهد باید از صحیح بودن، به روز بودن و زائد نبودن آن، با توجه به منظوری كه بر آن اساس تهیه شده است، اطمینان حاصل نماید. هر گونه ممنوعیت طبق مقررات قانونی یا مقررات اداری هر یك از طرف های متعاهد باید مد نظر قرار گیرد. در صورتی كه پس از انتقال داده های شخصی مشخص شود كه این داده ها اشتباه بوده یا نباید مبادله می شده است، مراتب باید فوراً اطلاع داده شود. گمرك دریافت كننده داده ها باید این چنین داده هایی را اصلاح یا حذف نماید.

5هر شخص باید بنا به درخواست، از داده های شخصی ذخیره شده مربوط به او و استفاده مورد نظر از آنها مطلع شود. این الزام به ارائه اطلاعات به شخص در مواقعی كه منافع عمومی در مورد عدم ارائه اطلاعات، بر منافع آن شخص در اخذ اطلاعات ارجحیت داشته باشد، اعمال نخواهد شد. علاوه بر آن، حق كسب اطلاعات، مشروط به رعایت مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهدی می باشد كه درخواست اطلاعات نموده است. گمرك ارائه كننده داده های شخصی باید قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص روش جبران درخواست اطلاعات از جانب شخص مربوط، مورد مشورت قرار گیرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مزبور باید روشی برای جبران داشته باشد.

6چنانچه داده ها به نظر اشتباه، قدیمی یا مازاد باشد، باید اصلاح یا حذف گردد. چنانچه داده ها به مراجع دیگر منعكس شده باشد اصلاحیه یا حذف آن نیز باید به آنها اطلاع داده شود.

7چنانچه تحقیقات مبتنی بر داده های مبادله شده شخصی طبق این موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقیقی گردد، طبق مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهد، گمركی كه از این داده های شخصی استفاده نموده مسؤول این خسارت می­باشد. گمرك مزبور نمی­تواند با اعلام این كه خسارت وارده توسط گمرك ارائه كننده داده های شخصی صورت گرفته است، از خود رفع مسؤولیت نماید.

8داده های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه نباید برای مدتی بیش از مدت تعیین شده برای اهدافی كه به لحاظ آن مبادله شده است، نگهداری شود.

9گمركها باید انتقال یا دریافت داده شخصی تبادل شده طبق این موافقتنامه را ثبت نمایند.

10گمركها و سایر مراجع باید در موارد مقتضی، اقدامات امنیتی ضروری را جهت حفاظت از داده های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه جهت جلوگیری از دسترسی، تغییرات یا انتشار غیر مجاز آنها به عمل آورند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه، بیست و پنج ماده و یك ضمیمه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ پانزدهم شهریورماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/6/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی