تصويب نامه قانوني مربوط به معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني به استثناي عوارض بندري مواد داروئي و ماشين آلات داروسازي كه توسط بنگاه خيريه دارو پخش وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي وارد ايران ميشود. مصوب 1358

تصويب نامه قانوني مربوط به معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني به استثناي عوارض بندري مواد داروئي و ماشين آلات داروسازي كه توسط بنگاه خيريه دارو پخش وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي وارد ايران ميشود. مصوب [1358]58/1/21

هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 21/1/1358بنابه پيشنهاد مورخ 8/1/1358 وزارت بهداري و بهزيستي تصويب نمودند كمافي السابق مواد داروئي و ماشين آلات داروسازي كه توسط بنگاه خيريه داروپخش و ابسته به وزارت بهداري و بهزيستي وارد ايران ميشود از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني باستثناي عوارض بندري معاف گردد .
تصويب نامه قانوني مربوط به معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني به استثناي عوارض بندري مواد داروئي و ماشين آلات داروسازي كه توسط بنگاه خيريه دارو پخش وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي وارد ايران ميشود كه بتصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد .