دستورالعمل نحوه تعیین تعداد آرا در مجمع نمایندگان اتاقهای تعاون موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب 1350 اصلاحیه 1393

دستورالعمل نحوه تعیین تعداد آراء در مجمع نمایندگان اتاقهای تعاون موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون بخش تعاون

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون بخش تعاون اصلاحیه 1393)

ماده1- تعداد آرای نمایندگان حاضر در مجمع نمایندگان اتاقهای تعاون بشرح جدول زیر تعیین می‌شود:
اتاق تعاون اعضای مجمع نمایندگان میزان حق رأی
اتاق شهرستان 1- نمایندگان اتحادیه‌های شهرستان
2- نمایندگان شرکتهای تعاونی با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه در شهرستان 1- به تعداد شرکتهای تعاونی عضو اتحادیه‌که دارای کارت عضویت معتبر اتاق نیز باشند + یک رأی
2- به تعداد رأی شرکتهای تعاونی دارای کارت عضویت معتبر اتاق
اتاق استان 1- روسای اتاقهای تعاون شهرستان ها
2- نمایندگان اتحادیه‌های شهرستانهای فاقد اتاق
3- نمایندگان اتحادیه‌های استانی 1- به تعداد رأی آندسته از اعضای اتاق شهرستان که عضو اتحادیه های استانی نیستند بعلاوه تعداد رای بقیه اعضاء اتاق که به اتاق نمایندگی بدهند
2- معادل رأی آن تعداد از شرکتهای تعاونی عضو اتحادیه شهرستانی که دارای کارت عضویت معتبر از اتاق استان باشند + یک رأی
3- معادل رأی آن تعداد از شرکتهای تعاونی عضواتحادیه استانی که هر یک دارای کارت عضویت معتبر حسب مورد از اتاق شهرستان و یا اتاق استان بوده و به اتاق شهرستان نمایندگی نداده باشد + یک رأی
اتاق مرکزی 1- روسای اتاقهای تعاون استانها
2- نمایندگان اتحادیه‌های استانی استانها فاقداتاق استان
3- نمایندگان اتحادیه‌های سراسری 1- به تعداد رأی آندسته از اعضای اتاق استان که عضو اتحادیه‌های سراسری نیستند، بعلاوه تعداد رأی بقیه اعضای اتاق که به اتاق نمایندگی بدهند.
2- معادل رأی آن تعداد از شرکتهای تعاونی عضو اتحادیه سراسری که هر یک دارای کارت عضویت معتبر جسب مورد از اتاق استان و یا اتاق مرکزی بوده و به اتاق استان نمایندگی نداده باشد + یک رأی
تبصره1- در محاسبه میزان حق رأی فقط آرای شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی دارای کارت عضویت معتبر از اتاق ذیربط شمارش می شود، رای هر شرکت و یا اتحادیه تعاونی برای حضور در مجمع نمایندگان هر اتاق نیز تنها یکبار شمارش می‌شود.
تبصره2- تعداد آرای هر شرکت تعاونی بشرح زیر تعیین می‌گردد:
– شرکتهای تعاونی مصرف (کارمندی، کارگری، فرهنگیان، محل و آزاد)
بازاء هر 10 عضو یک رأی
– شرکتهای تعاونی مسکن و چند منظوره (کارمندی، کارگری، دانش‌آموزی، دانشجویی و …) و مرزنشینان
باازاء هر 5 عضو یک رأی
– شرکتهای تعاونی تولیدی، خدمات تولیدکنندگان، عمرانی، فرهنگی، بهداشتی درمانی. خدمات فنی مهندسی و سایر شرکتهای تعاونی
بازاء هر عضو یک رأی
ماده 2- به منظور تعیین تعداد رأی، حداکثر تا یکهفته قبل از شروع جلسه مجمع، هر عضو مجمع نمایندگان موظف است مدارک مورد نیاز مشتمل بر فهرستی از آخرین تعداد اعضاء اعم از شرکتها یا اتحادیه‌های عضو خود که عضو اتاق ذیربط نیز باشند به تفکیک نوع تعاونی‌ها، موضوع فعالیت و تعداد اعضای آنها ممهور به مهر و امضای هیات مدیره و تأئید اداره تعاون (در شهرستان از مورد اتاق شهرستان) یااداره کل تعاون استان (در مورد اتاق استان) و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون (در مورد اتاق مرکزی) را به مقام دعوت کننده مجمع تحویل دهد. مقام دعوت کننده موظف است میزان رای هر عضو را تعیین و مراتب را طی صورتجلسه‌ای منضم به مدارک مذکور، قبل از رسمیت جلسه به هیات رئیسه تحویل دهد.
تبصره1- هر یک از گروه‌های همگن (شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اتاق شهرستان) اتحادیه‌های تعاونی و اتاقهای تعاون، می‌تواند فهرست مذکور در این ماده منتهی تا پایان هر سال را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد به منظور بررسی و محاسبه میزان حق رأی تهیه و پس از مهر و امضاء به دبیرخانه اتاق ذیربط و حسب مورد به اداره، اداره کل یا وزارت تعاون ارسال نماید، در اینصورت این میزان حق رأی برای مجامعی که در طی سال بعد برگزار می‌شود معتبر خواهد بود.
تبصره 2- اتاقهای شهرستان و اتحادیه‌های شهرستانی فاقد اتاق برای حضور در مجمع اتاق استان و اتاقهای استانها و اتحادیه‌های استانهای فاقد اتاق برای حضور درمجمع اتاق مرکزی ملزم به تحویل نمایندگیهای کتبی (مربوط به آندسته از تعاونیها که نمایندگی داده‌اند) نیز هستند.
تبصره3- در صورت بروز اختلاف نظر در میان حق رأی هر یک از اعضای مجمع نمایندگان نظر نماینده وزارت تعاون که حسب مورد از اداره، اداره کل یا وزارت تعاون خواهد بود معتبر خواهد بود.