آیین نامه انضباطی کارآموزی توام با کار

آیین ­نامه انضباطی کارآموزی توام با کار

به موجب ماده 18 دستورالعمل شرایط پذیرش حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توام با کار، موضوع بند ب ماده 112 قانون کار، شورای کارآموزی توام با کار این آیین­نامه را تهیه و تصویب نمود.

الف- تعاریف

ماده1

کارآموز به کسی اطلاق میگردد که بر اساس قرارداد کارآموری به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص در یک کارگاه معین به کارآموزی توام با کار درآن محل مشغول میگردد.

ماده2

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارآموز به درخواست و حساب او به کاراموزی توام با کار اشتفال دارد.

ماده3

کارگاه محلی است که کارآموز به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا به به کاراموزی توام با کار میپردازد.

ماده4

کاراموزی توام با کار عبارت است از فراگرفتن یک حرفه خاص همراه با انجام کار و تولید یا ارائه خدمات.

ماده5

حرفه خاص عبارت است از مجموعه مهارت ها مرتبط و منسجمی که فراگیری آن­ها به کارآمور این امکان را میدهد که پس از پایان دوره کاراموزی در کارگاهی استخدام گردیده و یا به صورت خویش فرما و یا کارفرما به یک فعالیت تولیدی و خدمات مشغول شود.

ب- مقرررات انضباطی

ماده6

کارآموز مکلف است در تمام مدت تعیین شده در قرارداد کاراموزی توام با کار به طور منظم در محل کارگاه حاضر باشد و دوره کاراموزی توام با کار را با موفقیت به پایان برساند.

ماده7

کاراموز باید در ازمون هایی که در حین دوره طبق برنامه  کاراموزی توام با کار توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اعلام میگردد شرکت کند.

ماده8

کاراموز با اجازه کارفرما و یا نماینده او با ابزار و تجهیزات کارگاهی کار نماید و در صورتی که بدون اجازه وسیله ای را به کار گرفته باشد و خسارتی به آن وارد کند بایستی جبران کند.

تبصره: کمیته ماده14 مرجع تعیین خسارت و تصمیم گیری برای حل موضوع میباشد.

ماده9

کارآموز مکلف است در تمام مدت کاراموزی توام با کار، مقررات انضباطی تعیین شده در آیین نامه انضباطی را رعایت نموده و عملی خلاف شان و حیثیت محیط کار انجام ندهد.

ماده10

کاراموز موظف ابه رعایت حقوق کارفرما و امانت داری در محیط کار میباشد و چناچه اطلاعاتی را خلاف واقع به کارفرما بدهد و یا در رعایت الزامات شغلی اطلاعاتی را به افراد غیرمسئول ارائه دهد کارفرما مجاز است نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموه و یا از طرق مراجع ذیصلاح پیگیری نماید.

ماده11

چناچه کاراموز در خارج از محیط کار مرتکب خلاف یا جرمی گردد که از طریق مراجع قانونی محکوم شود در صورتی که حکم محکومیت وی منتهی به بازداشت بیش از طول مدت کاراموزی گردد کارفرما مجاز به فسخ قرارداد کاراموزی میباشد .

ماده12

چناچه کارفرما بر اساس آیین نامه انضباطی و سایر ضوابط مقرر و ایین نامه های مربوط در کارگاه و یا عرف و رویه حاکم بر محیط کار اقدام به پرداخت پاداش یا تشویق کارگران واحد نمیاد مجاز ات با توجه به میزان کار مفید کاراموز نسبت به پرداخت پاداش یا تشویق وی اقدام نماید.

ماده 13

کارآموز موظف است مواردی از آیین نامه انضباطی کارگاه را که مرتبط با ماهیت شغلی و دوره کاراموزی میباشد را رعایت نماید.

تبصره: آن دسته از مقررات و الزامتی که برای رعایت اصول ایمنی و حفاظتی و ایین نامه انضباطی کارگاه لحاظ شده است کاراموز موظف به رعایت کلیه موارد مطروحه میباشد.

ماده14

نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه به عهده کمیته انضباطی کارگاه میباشد و چناچه کارگاه  فاقد کمیته مزبور باشد نمیانده کارفرما مسئول دفتر کاراموزی توام با کار مستقر در منطقه ناظر بر اجرای آن خواهد بود.