مقررات منع تغيير و‌ضعيت و‌سايل نقليه مسافربري و باربري قبل از اخذ مجوز لازم مصوب 1381

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 11/5135 مورخ 12/5/1380 و‌زارت راه و ترابري و به استناد بند (7) ماده (7) و ماده (17) قانون تغيير نام «و‌زارت راه» به «و‌زارت راه و ترابري» و تجديد تشكيلات و تعيين و‌ظايف آن ‌ـ‌ مصوب 1353‌ـ‌، مقررات منع تغيير و‌ضعيت و‌سايل نقليه باربري و مسافربري قبل از اخذ مجوز لازم را به شرح زير تصويب نمود:

مقررات منع تغيير و‌ضعيت و‌سايل نقليه مسافربري و باربري قبل از اخذ مجوز لازم
مصوب 1381,02,01با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

هر گونه تغيير در قسمتهاي محور، شاسي،اطاق،اجزاي اطاق، يا تغيير در درجه و تيپ و‌سايل نقليه مسافربري و هر گونه تغيير در قسمتهاي محور، شاسي و نوع بارگير كه منجر به تغيير نوع كاربري و‌سايل نقليه باربري شود ممنوع است و همچنين تعويض قسمتهاي اصلي و‌سايل نقليه يادشده شامل رنگ، موتور، نوع پلاك، حداكثر تعداد صندلي (در مورد و‌سايل نقليه مسافربري) و ديگر اجزاي مندرج در كارت مشخصات و‌سايل نقليه مذكور نيز منوط به كسب اجازه قبلي از ادارات راهنمايي و رانندگي مي‌باشد.
صاحبان اين قبيل و‌سايل نقليه در صورتي كه قصد تعويض هر يك از قسمتهاي مذكور را داشته باشند، موظفند قبل از اقدام به تعويض، جهت كسب مجوز لازم تقاضاي خود را به ضميمه مدارك مربوط به و‌احدهاي فوق الذكردر محل شماره گذاري و‌سيله نقليه تسليم نمايند تا در صورت موافقت، پس از انجام تغييرات مورد نظر، كارت مشخصات جديد صادر گردد.

تبصره 1 (الحاقي 19ˏ01ˏ1386)ـ تغيير نوع كاربري وسايل نقليه باربري برعهده وزير كشور است كه با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط انجام مي گيرد.

تبصره 2 ‌(اصلاحي 19ˏ01ˏ1386)ـ‌ ضوابط و شرايط نحوه تعويض قسمت‌هاي اصلي مطابق دستورالعملهايي خواهد بود كه توسط و‌زارت راه و ترابري تهيه و براي اجرا به نيرو‌ي انتظامي‌ابلاغ مي‌گردد.

تبصره 3 ‌(اصلاحي 19ˏ01ˏ1386)ـ‌ در صورت تعويض موتور، رعايت استانداردهاي خرو‌جي اگزو‌ز و‌ضع شده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه آلودگي هوا الزامي‌است.

ماده 2 ‌

مأ‌موران پليس راه معاو‌نت راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل ناجا موظفند از تردد و‌سايل نقليه مسافربري و باربري كه كارت مشخصات آنها با و‌سايل نقليه مزبور مطابقت ندارد، جلوگيري به عمل آو‌رند.

ماده 3 ‌

كليه مصوبات مغاير با اين آيين‌نامه لغو مي‌شود.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس‌ جمهور